Gebyrer

Innhold

Gebyrforskrift

Gebyrforskrift vann og avløp

Vann- og avløpsgebyrer

Vann og avløp - Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2019.
Alle priser er inkludert mva.   

 • Fast del (vann): kr 815 
 • Variabel del (vann): kr/m³ 8,69
     
 • Fast del (avløp): kr 1 279
 • Variabel del (avløp): kr/m³ 19,74

Engangsgebyr for tilknytning

 • For tilknytning til vann betales kr 1000 per tilknytning.
 • For tilknytning til avløp betales kr 1000 per tilknytning.

Årsgebyr for vann og avløp
Årsgebyrets faste del tilsvarer et abonnementsgebyr. Inntekter fra årsgebyrets faste del skal i stor grad dekke produksjonsuavhengige kostnader.

Årsgebyrets faste del (abonnementsgebyret) deles opp i følgende brukerkategorier: 

 1. ”Bolig” - eneboliger, boenheter i borettslag/flerfamilieboliger og fritidsboliger 
 2. ”Andre bygg” - eiendommer som ikke benyttes som boligformål som industri, næringseiendommer, forsamlingsbygg o.l.

De abonnentene som tilhører brukerkategorien ”Bolig” betaler 1 fast del per boenhet per år.

For abonnementer som tilhører kategorien ”Andre bygg” beregnes årsgebyrets faste del separat for den enkelte eiendom, og størrelsen på den faste delen bestemmes ut i fra eiendommens forbruk etter følgende satser:

Forbruk (m³/år) - Antall fast deler:  

 • 0 – 1 000 m³:  1  
 • 1 001 - 2 000 m³:  2  
 • 2 001 - 5 000 m³:  4  
 • 5 001 - 10 000 m³:  10  
 • 10 001 - 25 000 m³:  20  
 • 25 001 - 50 000 m³:  50  
 • 50 001 -  75 000 m³:  100  
 • 75 001 -  100 000 m³:  150  
 • 100 001 - 250 000 m³:  200  
 • 250 001 - 500 000 m³:  500  
 • Over 500 000 m³:  1000

Årsgebyrets variable del (forbruksgebyr)
Årsgebyrets variable del (forbruksgebyret) beregnes per m³ på grunnlag av målt eller stipulert forbruk. 
Avløpsmengde regnes lik vannmengden. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

For abonnenter med vannmåler beregnes årsgebyrets variable del del slik:  

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris vann [kr/m³]  x  målt forbruk [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris avløp [kr/m³]  x  målt forbruk [m³]  

For abonnementer som ikke har vannmåler beregnes årsgebyrets variable del etter stipulert forbruk på grunnlag av boenhetens størrelse (bruksareal etter NS3940). Fritidsboliger beregnes med 1/2 av beregningsgrunnlag for boliger. 

Bruksareal - Stipulert forbruk bolig

 • Under 60 m² bruksareal: 100 m³ vannforbruk bolig  
 • 61 - 150 m² bruksareal:   180 m³ vannforbruk bolig
 • 151 - 200 m² bruksareal: 240 m³ vannforbruk bolig  
 • 201 - 250 m² bruksareal: 280 m³ vannforbruk bolig
 • 251 - 300 m² bruksareal: 320 m³ vannforbruk bolig
 • 301 - 350 m² bruksareal: 360 m³ vannforbruk bolig  
 • Over 351 m² bruksareal: 400 m³ vannforbruk bolig

For boliger uten vannmåler beregnes årsgebyrets variable del slik:

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk bolig [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk bolig [m³]  

Bruksareal - Stipulert forbruk fritidsbolig

 • Under 60 m² bruksareal:   50 m³ vannforbruk fritidsbolig  
 • 61 - 150 m² bruksareal:     90 m³ vannforbruk fritidsbolig
 • 151 - 200 m² bruksareal: 120 m³ vannforbruk fritidsbolig  
 • 201 - 250 m² bruksareal: 140 m³ vannforbruk fritidsbolig
 • 251 - 300 m² bruksareal: 160 m³ vannforbruk fritidsbolig
 • 301 - 350 m² bruksareal: 180 m³ vannforbruk fritidsbolig  
 • Over 351 m² bruksareal: 200 m³ vannforbruk fritidsbolig

For fritidsboliger uten vannmåler beregnes årsgebyrets variable del slik:

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk fritidsbolig [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk fritidsbolig [m³]

Midlertidig bruk av vann og avløp
Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og/eller avløpsanlegg skal betale årsgebyrets faste del (abonnementsgebyr) og variable del (forbruksgebyr) etter gjeldende regler for brukerkategorien ”Andre bygg”.

Andre gebyrer vann og avløp

 • Gebyr for plombering av stoppekran settes til 1000 kroner inklusiv mva. 
 • Gebyr for avlesing av vannmåler settes til 1000 kroner inklusiv mva. 
 • Gebyr for tømt fettavskiller settes til 2 575 kroner inklusiv mva. 
 • Gebyr for lokalisering av stoppekran, stikkledning eller privat vannlekkasje. Faktureres etter medgått tid og gjeldende timesats.
 • Tillegg for avløp som fraviker normalt husholdningsavløp. Tilleggsgebyret fastsettes på bakgrunn av avløpsvannets sammensetning og mengde etter beregningsmodell vist i gebyrforskrift for vann og avløp.
Sist oppdatert: 03. oktober 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?