St.Croix gate, Brønneløkkveien og Lislebyveien stengt for gjennomkjøring fra 9. november - omkjøring for flere busslinjer

Fredrikstad kommune legger nye vann- og avløpsledninger i området, og arbeidene fortsetter nå i St.Croix gate, som er en hovedvei til blant annet Bydalen og Lisleby. Det betyr at St.Croix gate, Brønneløkkveien og Lislebyveien stenges for gjennomkjøring fra 9. november og frem til jul fra rundkjøringen ved Rv. 110/Fredrikstadbrua.

Fremdrift
Arbeidene deles i to etapper. Omkjøring blir skiltet. Se kartutsnitt der strekningen for anleggsarbeidene er merket i rødt. 

  • 09.11.2020 – 20.11.2020 St.Croix gate stengt mellom rundkjøring Rv. 110 og Rektor Østbyes gate.
  • 20.11.2020 – 20.12.2020 St.Croix gate stengt mellom Rektor Østbyes gate og Redaktør Urdahls gate. 

Det tas forbehold om endringer i fremdriften da det kan dukke opp uforutsette forhold over og under bakken som vi ikke er kjent med.

Omkjøringer for flere busslinjer
Anleggsarbeidene medfører at bussene ikke kan kjøre Lislebyveien, og det blir omkjøring for flere busslinjer.

Følgende busslinjer blir berørt:
110 Fredrikstad-Trara-Leie-Lisleby
120 Lisleby - Trara
162 Greåker videregående skole (skolerute)
185 Cicignon ungdomsskole (skolerute)

Busslinje 110 og 120 vil snu ved Snippen på Lisleby og kjøre via Gamle Kirkevei i begge retninger. I dette kartutsnittet fra Østfold kollektivtrafikk er blå linje midlertidig omkjøring for linje 110 og 120. Grønn linje er ordinær trasé.

Busslinje 162 og 185 vil kjøre via Fagerliveien og Lisleby allé i begge retninger. I dette kartutsnittet er lilla linje midlertidig omkjøring for linje 162 og 185.

Rød linje er stengt trasé.

Østfold kollektivtrafikk legger endringene inn i elektroniske rutesøk og med informasjon på stengte holdeplasser.

Fredrikstad kommune og Østfold kollektivtrafikk beklager ulempene arbeidene medfører for berørte!

St.Croix gate ved runkjørng ved Rv. 110/Fredrikstadbrua

Sist oppdatert: 03. november 2020