Innkreving av kommunale krav

Innhold

Kemneren er ansvarlig for innkrevingen av alle typer kommunale krav og avgifter.

Dersom du har spørsmål om eller innvendinger mot poster på den enkelte faktura, må den aktuelle virksomhet kontaktes. Det er angitt på kravet hvilken virksomhet som er avsender. 

Betaling/innkreving av kommunale krav

Vi vil oppfordre de som har betalingsproblemer til å ta kontakt med våre saksbehandlere på kemnerkontoret så tidlig som mulig. Det er kemnerkontoret som kan inngå betalingsavtaler på kommunens krav.

Hva skjer med de ubetalte kravene?

Hvis fakturaen ikke blir betalt til forfall påløper forsinkelsesrente. Forsinkelserenten beregnes etter gjeldende satser. I tillegg påløper det lovbestemte gebyr i forbindelse med purringer og tvangstiltak.

Dersom kravene ikke er betalt ved forfall sendes inkassovarsel med betalingsfrist på 14 dager.

Er ikke kravet betalt når betalingsfristen i inkassovarselet er ute, blir betalingsoppfordring sendt med ny frist på 14 dager.

Er kravet fortsatt ikke betalt, blir det tvangsinnfordret. Dette kan bestå i at det begjæres trekk i din lønn / trygd (utleggstrekk) eller at vi begjærer utlegg i din eiendom eller løsøre. Dette gjøres av namsmannen i ditt distrikt.

Det er store  omkostninger for deg med disse tvangstiltakene. Satsene for omkostningene er hjemlet i inkassoloven og lov om rettsgebyr.

Hvis vi gjennomfører tvangsinnfordring, får du en betalingsanmerkning. Dette kan føre til at du ikke får lån, mobilabonnement, strømavtale, osv.

Andre tiltak som iverksettes parallelt med tvangsinnfordringen kan være:

  • Oppsigelse av barnehageplass / SFOplass ved manglende betaling for 2 måneder eller mer
  • Fravikelse (utkastelse) fra eiendom ved manglende betaling avkommunal husleie for 2 måneder eller mer
  • Utestengelse fra kommunens idrettsanlegg ved manglende betaling for 2 måneder eller mer

Kommunale avgifter og eiendomsskatt

Dette omfatter avgifter vedr. vann, avløp, renovasjon, feiing, slamtømming, festeavgift og eiendomskatt og forfaller til betaling fire ganger i året:

  • 20. januar (vanligvis 30. januar)
  • 20. april
  • 20. juli
  • 20. oktober

Avregning på vannmålere for foregående år blir foretatt på 1.termin hvert år. Det hender at forfall av første termin derfor forfaller 31. januar.

Det er mulig å få månedlig fakturering med forfall den 20. hver måned. Dersom du har spørsmål eller innvendinger rundt faktura på kommunale eiendomsavgifter/ eiendomsskatt rettes disse til Servicetorget.

Du kan se gebyrer og eiendomskatt for din eiendom ved å logge på MinSide.

Det er tilrettelagt for avtalegiro/e-faktura på eiendomsavgiftene. På fakturablanketten er det opplyst hvilket referansenummer som skal benyttes. Ta kontakt med din bankforbindelse.

Disse kravene er sikret ved lovbestemt pant (legalpant) i eiendommen. Dette betyr at kommunen har automatisk panterett for ubetalte krav. Slik panterett har rettsvern uten tinglysning og går foran andre heftelser i eiendommen. Panteretten er også særskilt tvangssgrunnlag og kan danne grunnlag for begjæring om tvangssalg av eiendommen. Dette er derfor spesielt viktig å sjekke med kommunen i forbindelse med salg av eiendommer.

Meglere, privatpersoner og andre som formidler kjøp/salg av eiendommer må også huske på å kontakte kommunen. Eventuelle restanser vil alltid følge eiendommen dersom de ikke blir betalt ved overdragelsen av eiendommen.

Ved eiendomsoverdragelse må man ikke benytte gammel faktura, men få ny i eget navn.

Parkering

Parkeringsgebyr gis hvis du har parkert i strid med trafikkbestemmelsene i Vegtrafikkloven om f eks skilting, avstand til veikryss, osv. Parkeringsgebyr er på kr. 900,-. Gebyret forfaller til betaling 3 uker etter at den er ilagt.

Dersom betalingsfristen på 3 uker ikke overholdes, vil dette medføre en forhøyelse av gebyret med 50 %. Dette er hjemlet i Vegtrafikkloven.

Parkeringsgebyr kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra ileggelsen. Gebyret skal betales selv om det påklages. Tilleggsgebyr på 50% påløper dersom gebyret ikke er betalt og klagen ikke tas til følge.

Dersom du har spørsmål eller det ønskes å fremsette klage på ileggelsen, ta kontakt med Parkering & Transport,

Forfalt ubetalt parkeringsgebyr er automatisk sikret ved lovbestemt panterett i kjøretøyet (legalpant). Denne panteretten går foran alle andre rettigheter i kjøretøyet. Det vil si at den også går foran andre frivillige panteheftelser i kjøretøyet, som f eks. avtalt salgspant.

Panteretten er et særskilt tvangsgrunnlag og kan danne grunnlag for tvangssalg av kjøretøyet. I følge tvangsfullbyrdelsesloven kan kommunen nedlegge trekk i lønn eller trygdeytelser til dekning av kravet.

Kontrollsanksjon gis hvis du har parkert i strid med regler om parkeringsavgift, f.eks. manglende kvittering / ikke betalt / for lite betalt eller parkert på pass for funksjonshemmede uten bevis Kontrollsanksjon er på kr 300,-, kr 600,- eller kr 900,-.

Kontrollsanksjon forfaller til betaling 3 uker etter at den er ilagt, jfr forskrift om vilkårsparkering av 18. mars 2016 nr. 260 (parkeringsforskriften ) § 37.

Kontrollsanksjon inndrives i tråd med inkassolovgivningen samt lov om tvangsfullbyrdelse.

Kontrollsanksjoner kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra ileggelsen.

Dersom du har spørsmål eller det ønskes å fremsette klage på ileggelsen, ta kontakt med Parkering & Transport.

Årsoppgave for pass og stell av barn

Kemnerkontoret sender ut årsoppgave for pass og stell av barn. Det vil si oppgave over påløpte kostnader for oppholdsbetaling i barnehage/skolefritidsordning, (kostpenger er ikke fradragsberretiget). Oppgavene blir sendt i januar hvert år. Opplysningene sendes samlet direkte til skattedirektoratet slik at disse er tilgjengelig for Skatteetaten ved utstedelse av forenklet ligning og avregning.

 

Sist oppdatert: 21. september 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?