Egenbetalinger

Hent hele gebyrregulativet her:

Egenbetalinger 2017

Egenbetalinger 2018

Hva betaler du? - se egne gebyrer på MinSide

Eller velg et underkapittel:

Barnehage

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2018   

Type plass:  

 • 1/1 plass: kr 2 910 per mnd. - kr 32 010 per år 
 • 80 % plass: kr 2 474 per mnd.. - kr 27 214 per år
 • 70 % plass: kr 2 328 per mnd.. - kr 25 608 per år
 • 60 % plass: kr 2 037 per mnd. - kr 22 407 per år
 • 50 % plass: kr 1 746 - kr 19 206 per år
 • 40 % plass: kr 1 455 - kr 16 005 per år

Betalingsperiode
Det betales for den type plass barnet har fått tilbud om. Betalingen gjelder for 11 måneder, juli er betalingsfri.

«Åpen barnehage» er gratis.

Matpenger
Betaling for kost kommer i tillegg. Prisen følger selvkostprinsippet. For 2018 gjelder følgende veiledende priser per barn: - Frokost, lunsj, frukt og drikke  

 • Kr 350 per måned
 • Lunsj, frukt og drikke   Kr 300 per måned

Rett til barnehageplass
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.

Betaling gjelder fra den måned barnet begynner i barnehagen. Barnet har kun rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Moderasjoner
Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to og 50 prosent moderasjon for barn nummer tre og over. Moderasjon gis til den av søsknene som har det rimeligste tilbudet.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med gratis kjernetid.

Søknadsfrist vedrørende reduksjon i foreldrebetalingen
Det må sendes inn søknad for hvert nytt barnehageår og søknadsfristen er 1. juni. Kommunen behandler søknader etter søknadsfristen etter hvert som de kommer inn og når kommunen har fått all gyldig dokumentasjon. De som får innvilget søknaden sin får reduksjonen fra og med måneden etter at kommunen mottok dokumentasjonen. Unntak kan eventuelt gjøres etter særskilt vurdering av barnehagemyndigheten i kommunen.

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknad om reduksjon i foreldrebetalingen:

 • Kopi av siste selvangivelse skal legges ved søknaden. Dersom skattepliktig person- eller kapitalinntekt ikke fremkommer av selvangivelsen, er søker pliktig til å opplyse om dette ved søknad.
 • Selvstendige næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning.

Reduserte satser i foreldrebetaling på grunn av lav inntekt  

 • Inntekt under kr 533 500 per år: (Jamfør Forskrift om foreldrebetaling i barnehager)
  - Oppholdsbetalingen blir 6 % av skattepliktig bruttoinntekt + matpenger (Type plass: Hel, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%)
   
 • Inntekt over kr 533 500 per år:
  - Hel plass (100%): kr 2 910
  - 80% plass: kr 2 474
  - 70% plass: kr 2 328
  - 60% plass: kr 2 037
  - 50% plass: kr 1 746
  - 40% plass: kr 1 455
   

Gratis kjernetid
Familier med lav inntekt kan søke om gratis kjernetid for 3-,4- og 5 åringer i barnehagen. Inntektsgrensen for husholdningen for å søke denne nasjonale ordningen er satt til 533.500,-  kroner per år med virkning fra 01.08.2018. Inntektsgrensen fastsettes i tråd med forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Endringer i løpet av året
Som hovedregel skal vedtaket vare for ett barnehageår av gangen. I vedtakene om redusert foreldrebetaling tas det forbehold for eventuelle prisendringer i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Ved vesentlige inntektsendringer i forhold til selvangivelsen med minst 3 måneders varighet er foresatte pliktige til å sende inn ny inntektsbekreftelse. Ved arbeidsledighet kreves det bekreftelse på ytelse fra NAV. Ved separasjon kreves separasjonsbevilling fra fylkesmannen. Endringer i betalingssats vil bli foretatt den 1. i måneden etter at gyldig dokumentasjon er mottatt.

Oppsigelse og permisjon:

 • Oppsigelse skal skje skriftlig til den enkelte barnehage med minst 1 måneds varsel. Det er to oppsigelsesdatoer; den 1. og den 15. hver måned. Det må betales full pris i oppsigelsestiden.
 • Oppsigelsestiden på en måned, gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen.
 • Barn som skal begynne på skolen behøver ikke si opp barnehageplassen, men beholder denne ut barnehageåret.
 • En barnehageplass kan ikke sies opp etter 1. april. Unntak er flytting fra kommunen hvor en måned oppsigelsestid gjelder. 
 • Dersom plassen blir sagt opp 1. april eller tidligere, må barnet slutte 30. april ellers må det betales til og med 30. juni. 
 • Det er ingen oppsigelsestid ved flytting mellom kommunale barnehager i Fredrikstad, med mindre det er reduksjon i oppholdstid. 
 • Dersom en barnehageplass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på 2 måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen.
 • Ved søknad om permisjon og innvilgelse av denne, må det betales for 1 måned fra nærmeste 1. eller 15.

Andre bestemmelser:

 • Det må betales ved barnets fravær fra barnehagen. Rådmannen gis myndighet til i særskilte tilfeller å gi dispensasjon fra gjeldende betalingsbestemmelser.
 • Ved sammenhengende sykefravær på over 1 måned, må det fremlegges legeerklæring for å få betalingsfritak.
 • Kostnader ved at barn blir for sent hentet i barnehage betales med 200 kroner per barn per påbegynt halvtime. Jf. Vedtektenes Punkt 6.3, Foreldrebetaling.
 • For barn med deltidsplass, gis det tilbud om ekstra oppholdsdager. Dagsatsen settes til 150 kroner. Fagsjef barnehage gis myndighet til i særskilte tilfeller å gi dispensasjon fra betalingsbestemmelsene.

SFO

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2018.

Type plass  

 • Hel plass (heltid): kr 2 500 pr mnd.- kr 27 500 pr år  
 • Ettermiddagsplass. kr 2000 pr mnd. - kr 22 000 pr år  
 • Halv plass: kr 1 500 pr mnd. - kr 16 500 pr år  
 • Morgenplass: kr 1 000 pr mnd. - kr 11 000 pr år

Helårstilbud: Det betales 11 rater per år. Juli er betalingsfri måned. Tilbudet starter 1. august. Alle må betale fra denne dato.

Betaling for kost
I tillegg til betaling for plass skal det betales for kost:

 • Hel plass: kr 190  
 • Ettermiddagsplass: kr 190  
 • Halv plass: kr 130 
    

Søskenmoderasjon
Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to i SFO og 50 prosent moderasjon for barn nummer tre og over. Moderasjon gis til den av søsknene som har det rimeligste tilbudet.

Tilbudet om ettermiddagsplass og morgenplass vil kunne variere mellom skolefritidsordningene.

Enslige forsørgere i arbeid eller har etablert egen virksomhet kan gis tilskudd fra NAV for pass av barn (tilsvarende kommunens moderasjonsordning) og må betale full enhetspris for plass i skolefritidsordningen.

Reduksjon på grunn av lav inntekt:
Forsørgere som ikke mottar tilskudd fra NAV for pass av barn kan gis moderasjon i foreldrebetalingen etter særskilt søknad. Forutsetningen er at samlet bruttoinntekt for husstanden er under 4,5G.

G= grunnbeløpet i folketrygden som reguleres 1. mai hvert år.

Med bruttoinntekt forstås alle inntekter også introduksjons- og kvalifiseringsstønad unntatt barnetrygd, sosialstønad, bostøtte, grunn- og hjelpestønad. Det er husstandens samlede inntekt som danner grunnlaget for beregningen. Samboers inntekt skal være med i beregningsgrunnlaget.

Endringer i betalingssats vil bli foretatt den 1. i måneden etter at gyldig dokumentasjon er mottatt.

Følgende må vedlegges søknad om betalingsmoderasjon: 

 • Bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto lønnsinntekt inklusiv faste tillegg fra siste måned.
 • Bekreftelse fra NAV på eventuell trygd, stønad, underholdsbidrag, kontantstøtte og lignende.
 • Annen inntekt, for eksempel renteinntekter, leieinntekter eller stipend.
 • Selvstendige næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning.
   

 

Reduserte satser i foreldrebetaling på grunn av lav inntekt (i kr pr mnd.)

 • Inntekt fra 0 - 3,5 G
  - Hel plass (heltid): kr 864
  - Ettermiddagsplass: kr 691
  - Halv plass: kr 519
  - Morgenplass: kr 346
   
 • Inntekt fra 3,5 - 4,5 G
  - Hel plass (heltid): kr 2 161
  - Ettermiddagsplass: kr 1 729
  - Halv plass: kr 1 296
  - Morgenplass: kr 1 000
   
 • Inntekt over 4,5 G
  - Hel plass (heltid): kr 2 500
  - Ettermiddagsplass: kr 2 000
  - Halv plass: kr 1 500
  - Morgenplass: kr 1 000

 

Inntektsendringer i løpet av året
Ved vesentlige inntektsendringer med minst 3 måneders varighet er foresatte pliktige til å sende inn ny inntektsbekreftelse. Ved arbeidsledighet kreves det bekreftelse på ytelse fra NAV. Ved separasjon kreves separasjonsbevilling fra fylkesmannen. Endringer i betalingssats vil bli foretatt måneden etter at gyldig dokumentasjon er mottatt.

Andre bestemmelser for SFO
Kostnader ved at barn blir for sent hentet i skolefritidsordningen betales med 200 kroner per barn per påbegynt halvtime. Jf. Vedtektenes § 4, Foreldrebetaling.

For barn med deltidsplass, gis det tilbud i ferier om ekstra oppholdsdager. Dagsatsen settes til:

 • 200 kroner for ekstra hel dagplass
 • 150 kroner for ekstra ettermiddagsplass
 • 100 kroner for ekstra morgenplass

Spesielle aktiviteter: Skolefritidsordningene gis anledning til å tilby spesielle valgfrie tjenester/aktiviteter til elevene og kan eventuelt kreve særskilt betaling for deltagelse.

Det betales fra den dato barnet er tildelt plass og under barnets fravær.

Oppsigelse av plass
Oppsigelse skal skje skriftlig til skolen med minst 1 måneds varsel. Det er to oppsigelsesdatoer, den 1. og 15. hver måned. Det må betales full pris i oppsigelsestiden.

1 måneds oppsigelsesfrist beregnet fra den 1. eller 15. hver måned gjelder også ved flytting fra kommunal til privat skole i Fredrikstad og ved flytting ut av kommunen.

Endring av plasstype
Ved økning av oppholdstid gjelder betaling fra og med ønsket endringsdato. Ved reduksjon av oppholdstid, skal endringen skje med minst 1 måneds varsel beregnet fra den 1. eller den 15. i hver måned.

Det er ingen oppsigelsestid ved flytting mellom kommunale skoler i Fredrikstad under forutsetning av at det ikke samtidig er reduksjon i oppholdstid.

Ved sammenhengende sykefravær på over 1 måned, må det fremlegges legeerklæring for å få betalingsfritak.

Dersom en skolefritidsplass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på 2 måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen.

Fagsjef skole gis myndighet til i særskilte tilfeller å gi dispensasjon fra betalingsbestemmelsene.

 

Helse og omsorg

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2018

2.1 Hjemmetjenester/praktisk bistand

Praktisk bistand som kommer inn under denne betalingsordningen er tjenester som for eksempel rengjøring, klesvask, matlaging, snømåking, vaktmestertjenester, hjelp til innkjøp og lignende daglige gjøremål. Det kan ikke kreves egenbetaling for hjemmesykepleie, eller for praktisk bistand og opplæring til personlig stell og egenomsorg.

For hjemmetjenester til husstander med inntekt under 2 G betales det til enhver tid en maksimalsats per måned, fastsatt av staten. Maksimalsats per måned for husstander med inntekt over 2 G er av kommunen satt til 5 ganger timeprisen.

Beregningsgrunnlag

 

Satsene regnes ut på grunnlag av husstandens nettoinntekt før særfradrag. Dette betyr at selv om det bare er én person i husstanden som mottar hjelp, så vil inntekten til en eventuell ektefelle eller samboer bli lagt til brukerens inntekt. Inntekt til barn under 18 år skal også regnes med, dersom det er barnet som mottar hjelpen. Hjelpestønad til hjelp i huset legges til inntekten. Hjelpestønad til tilsyn og pleie skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget.

Tidsforbruket avrundes til nærmeste halvtime. Oppdrag som ikke er avbestilt senest 1 døgn i forveien blir fakturert.

Husstandens inntekt

0 - 2 G  

 • Kr 205 per time
 • Kr 205 per mnd. (makspris)

2 - 3 G

 • Kr 215 per time
 • Kr 1 075 per mnd. (makspris)

3 - 4 G

 • Kr 328 per time
 • Kr 1 640 per mnd. (makspris)

4G og over

 • Kr 431 per time
 • Kr 2 155 per mnd. (makspris)

2.2 Mat til hjemmeboende
For salg og levering av mat til hjemmeboende gjelder følgende satser per porsjon: 

 • Middag uten dessert 69 kroner. 
 • Middag med dessert 79 kroner.

Abonnement for hjemmeboende  

 • Fast middag kr. 2 103 per måned 
 • Fast middag + 1 måltid kr. 2 616 per måned
 • Full kost (frokost, middag og kvelds) kr. 3 100 per måned

2.3 Opphold i institusjon

 

 

For korttidsopphold i institusjon betales den til enhver tid fastsatte maksimalsats av staten, for tiden 155 kroner per døgn.

For dag-/nattopphold er satsen for tiden 82 kroner. Etter 60 døgn betales etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon i kalenderåret. Det startes på nytt 1. januar året etter.

For langtidsopphold i institusjon betales etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon. Det maksimale taket for egenbetaling er 60 000 kroner per måned.

Egenbetalinger gjelder alle typer institusjonsopphold som kommunen tilbyr.

2.4 Trygghetsalarm/trygghetspakke og eLås (satser fra 2016 følges inntil videre)

Følgende sats for trygghetsalarm/basis trygghetspakke gjelder fra 1 august 2017:

 • Kr. 308 pr. måned
 • Kr. 3696 årspris

 

 

Det beregnes oppkoblingsavgift for Basis trygghetspakke på 500 kroner.

2.5 Dagsenter/dagtilbud

 • 0 - 2 G
  Opphold, frokost, middag og kaffe kr 139 pr. dag
  opphold, middag og kaffe kr. 103 per dag
   
 • >   2 G
  Opphold, frokost, middag og kaffe kr. 169 pr. dag
  opphold, middag og kaffe kr. 133 per dag

2.6 Kost i omsorgsboliger

 • Full kost; frokost, middag og kvelds  kr. 3 099 per måned  
 • Kjøp av frokost kr. 37 per måltid 
 • Kjøp av kvelds kr. 37 per måltid
 • Kjøp av middag u/ dessert kr. 69 per måltid
 • Kjøp av middag m/ dessert kr. 79 per måltid

2.7 Diverse tjenester

 • Vask av tøy for brukere av hjemmetjenesten kr. 39 per kilo tøy (ekskl.mva)
 • Vask/leie av tekstiler – abonnement kr. 451 per måned
 • Vask av dyner kr. 42 per stykk
 • Vask av puter kr. 32 per stykk
 • Vaksinasjon kr. 185 per enhet
 • Frakt av mat til brukers hjem 1) kr. 77 per gang/tur

2.8 Hjelpemiddelservice 

 

Fredrikstad arbeidssamvirke (FASVO) driver hjelpemiddelservice og lager for korttidshjelpemidler og varige hjelpemidler for Fredrikstad kommune.

Ved utkjøring/henting av hjelpemidler belastes bruker et fraktgebyr for ordinære hjelpemidler på 113 kroner og for senger på 205 kroner. FASVO innkrever gebyrer og får inntekten for frakt.

Det betales et depositum for alle typer hjelpemidler på 500 kroner. Depositumet kreves kun en gang selv om det leies flere hjelpemidler.

2.9 Egenbetaling fysioterapitjenester

 

Det kreves egenbetaling for fysioterapi i henhold til forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi.

Noen pasienter er fritatt for å betale egenandel for fysioterapi. Fra 1. januar 2017 gjelder dette ved behandling av barn under 16 år og ved behandling for yrkesskade. Fritaket for barn gjelder inntil den datoen barnet fyller 16 år. Fritaket ved yrkesskade gjelder ved behandling for sykdommer som er godkjent som yrkesskade av NAV.

Egenandeler for undersøkelse og behandling hos fysioterapeut, både hos fysioterapeuter med driftstilskudd og fastlønnede fysioterapeuter i kommunen, inngår i egenandelstak 2. Frikort for egenandelstak 2 er automatisert, og kortet kommer i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.

2.10 Egenbetaling for tiltak ved Frisklivssentralen og andre gruppeaktiviteter

Egenandeler i Frisklivssentralen

 • 410 kroner per reseptperiode.
  Deltakere henvises til Frisklivssentralen på en frisklivsresept fra fastlege. En reseptperiode er tre måneder.

 • 410 kroner per halvår for deltakelse i «treningsgruppe – ettervern».
  Tilbud til deltakere som har gjennomført to reseptperioder og er i en positiv endringsprosess.
   
 • 513 kroner per halvår for deltakelse i stavganggruppe.
  Stavgangsgruppe er et tilbud som er åpent for alle, med trening to ganger per uke i Fredrikstadmarka. Gruppa går hele året med unntak av skolens ferier, men med værforbehold.
   

Egenandeler for enkeltkurs i Frisklivssentralen:

 • Røykeslutt-kurs
  5 kursdager à 1 time, egenandel kr. 205,- dekker kursmateriell, kaffe/te
 • Bra Mat kurs
  5 kursdager à 3 timer, egenandel kr. 513,- dekker kursmateriell, innkjøp av mat og smaking på den maten som lages
 • Mestringskurs etter kreftbehandling
  7 kursdager à 2,5 timer, egenandel kr. 256,- dekker kursmateriell, enkel bevertning på kursdagene
 • KID-kurs (kurs i depresjonsmestring)
  10 kursdager à 2 timer, egenandel kr. 513,- dekker kursmateriell som er forholdsvis dyrt i innkjøp, det er et krav at virksomheten bruker materiell m/copyright
 • KIB-kurs (kurs i mestring av belastning)
  10 kursdager à 2 timer, egenandel kr. 513,- dekker kursmateriell som er forholdsvis dyrt i innkjøp, det er et krav at virksomheten bruker materiell m/copyright
 • Øvrige kurs i regi av Frisklivssentralen - Egenandel fastsettes i tråd med prinsipper og nivå for andre kurs i tabellen. Ønsker deltakerne flere kurstimer justeres satsene tilsvarende, eksempelvis per time eller per kursdag.


2.12 Egenandeler for øvrige kurs i regi av Seksjon for helse og velferd:

 • Smidig og stødig (forebyggende balansegruppe)
  10 ganger à 1 time, egenandel kr. 308,- dekker delfinansierering fysioterapiressurser, samt enkelt forbruksmateriell (strikker etc.)
 • Treningsgruppe på +Huset, Østsiden eldresenter og evt. andre tilsvarende tilbud som iverksettes (styrke, balanse)
  10 ganger à 1 time, egenandel kr. 308,- dekker delfinansierering fysioterapiressurser samt enkelt forbruksmateriell (strikker etc.)
 • Livsstyrketrening – Pårørendesenteret
  10 kursdager à 2,5 timer på kveldstid, egenandel kr. 410,- dekker enkel bevertning
 • Øvrige kurs i regi av Seksjon for helse og velferd - Egenandel fastsettes i tråd med prinsipper og nivå for andre kurs i tabellen. Ønsker deltakerne flere kurstimer justeres satsene tilsvarende, eksempelvis per time eller per kursdag.

Byggesak

Hva koster tjenesten?

Gjelder fra 01.01.2018
 

Avgifter og bygnings- og reguleringssaker

Kap. A: Alminnelige bestemmelser

A 1       Betalingsplikt

            Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr.

Dersom en kunde av en eller annen årsak har betalt for mye i gebyr skal kommunen, så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg ved slik tilbakebetaling.

 A 2      Beregningstidspunkt

            Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt som fullstendig plan-

            forslag, søknad, begjæring eller rekvisisjon er registrert mottatt.

            For ulovlige tiltak beregnes gebyr, etter det regulativ som gjelder på det tidspunkt forholdet blir oppdaget eller påtalt.

A 3       Betalingstidspunkt

            Dersom kommunen har en forfalt fordring ovenfor en søker/forslagsstiller/rekvirent,

            kan det kreves at gebyr for den nye saken er betalt før behandling av denne

            påbegynnes. Gebyret for ulike sakstyper forfaller for øvrig til betaling slik:

 

1.Planforslag og konsekvensutredninger

Gebyr for planinitiativ og oppstartsmøte faktureres etter gjennomført møte.

 

Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger må være betalt når saken fremmes for første gangs behandling. Mindre endringer i reguleringsplan faktureres når vedtak fattes.

 

1.Bygge- og delesaker

Gebyr for forhåndskonferanse faktureres når referat foreligger.

Gebyr for saksbehandling faktureres når vedtak fattes.

Ved trinnvis søknad faktureres for en igangsettingstillatelse samtidig med

rammetillatelsen. Eventuelle flere igangsettingstillatelser faktureres når disse vedtak fattes.

Frikjøp for parkering betales før igangsettingstillatelse gis.

A 4       Spesielle bestemmelser for tiltak etter plan- og bygningsloven

1.Dispensasjon

For tiltak som krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven (pbl), forskrifter eller arealplaner ilegges et gebyr på 16 600 kroner.

Ved dispensasjoner som ikke krever innhenting av uttalelser fra andre instanser

eksterne eller interne, kan gebyret reduseres til 12 000 kroner.

For mindre dispensasjoner fra reguleringsplan ilegges minstegebyr.

 

Dersom gebyret er urimelig lavt i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan dispensasjonsbehandling faktureres etter medgått tid.

 

Det er adgang til å vurdere redusert dispensasjonsgebyr – jfr. pkt A 6.

 

Påfølgende behandling av byggesak faktureres etter pkt. C 2.

 

 

1.Tiltak igangsatt eller tatt i bruk uten eller i strid med tillatelse

Dersom tiltak, som krever søknadsbehandling etter pbl, er satt i gang eller tatt i bruk uten tillatelse, eller er utført i strid med regelverk eller betingelser i tillatelsen, faktureres kommunens saksbehandling etter medgått tid. I tillegg kan det ilegges overtredelsesgebyr.

 

1.Tilsyn

Kommunen kan kreve sakkyndig bistand eller utføre tekniske prøver for tiltakshavers regning når vilkårene i pbl § 25-2 annet ledd er oppfylt.

 

2.Avslag

Ved avslag på søknad om dispensasjon betales fullt dispensasjonsgebyr etter

pkt. A 4 a.

Ved avslag på søknad om tiltak etter kap. C 2 betales 50 prosent av fullt gebyr, dispensasjonsgebyr betales likevel i sin helhet.

 

1.Minimums- og maksimumsgebyr

Minstegebyret i alle saker er 3 200 kroner.

For tiltak etter pbl som ikke framgår av regulativet eller ikke kan måles etter areal, legges minstegebyret til grunn.

Utregnet gebyr for ulovlige arbeider etter kap. A 4 b) gjelder uavkortet uten maksimumsbegrensning.

Dersom søknaden omfatter flere tiltak, kan det beregnes gebyr for hvert enkelt tiltak.

Ved trinnvis søknad dekker maksimumsgebyret en igangsettingstillatelse.

Ved oppdelt igangsetting beregnes i tillegg gebyr etter C 2 for øvrige igangsettingstillatelser.

Gebyr for igangsettingstillatelse er 3 200 kroner.

For øvrig er maksimumsgebyret for hvert enkelt tiltak 805 000 kroner inklusive dispensasjonsgebyr.

Maksimumsgebyr for planbehandling er 883 000 kroner.

Maksimumsgebyr for planbehandling med konsekvensutredning er 1 177 000 kroner.

A 5       Avbrutt arbeid/trukket sak

            Når en tiltakshaver/forslagstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid blir

            avbrutt, skal det betales en forholdsmessig andel av tilhørende gebyr tilsvarende det

            kommunen har utført eller må utføre, basert på timepris i henhold til kap. B

            Denne generelle bestemmelse kommer ikke til anvendelse der regulativet inneholder     detaljerte kriterier for slike forhold.

A 6       Urimelig gebyr

            Dersom gebyret anses åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader

            kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan

            rådmannen fastsette passende gebyr, begrenset nedad til minstegebyret.

 

Etter søknad om reduksjon av gebyr, kan rådmannen fastsette lavere gebyr. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

 

Dersom gebyret er urimelig lavt i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan saksbehandling faktureres etter medgått tid.

A 7       Klageadgang

            Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, da dette kun er oppfølging

            av regulativet. Dette gjelder ikke der det treffes skjønnsmessig avgjørelse etter

kap. A 6.

 

Kommunens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages til

fylkesmannen når det gjelder saker etter plan- og bygningsloven.

 

Kap. B: TIMEPRISER

            For gebyr som skal betales etter medgått tid, jfr. regulativet, skal det brukes 1 100 kroner som

timesats.

Kap. C: GEBYRER VEDTATT MED HJEMMEL I PBL § 33-1.

C 1       Reguleringsplan og konsekvensutredninger

                                   

1.Generelt

Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak og før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 prosent av fullt gebyr. Det samme gjelder når en sak må anses uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller.

 

1.Fritak for gebyr

Følgende forslag til reguleringsformål (arealformål) er fritatt for gebyr:

•Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) med unntak av LNF-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbygg.

•Grønnstruktur (offentlig) for den del som ikke skal bebygges

•Grav- og urnelunder

•Områder underlagt hensynssone bevaring kulturmiljø er også fritatt for gebyr, dersom bevaringshensynet er til hinder for ny arealbruk eller totalfornyelse (hovedombygging).

 

1.Detaljregulering

Samlet gebyr blir summen av arealgebyr, bygningsgebyr og eventuelt tilleggsgebyr.

 

 

 

2018

1

Planinitiativ

For forberedelser og gjennomføring

 

 

Kr     10 200

2

Oppstartsmøte

For forberedelser og gjennomføring

 

 

Kr   15 300

 

3

Arealgebyr

Areal mindre enn 5 000 m2

Areal mellom 5 000 m2 og 10 000 m2

Areal over 10 000 m2 betales pr. påbegynt 5 000 m2

 

 

Kr 150 000

Kr 185 000

Kr   26 600

 

4

Bygningsgebyr

For hver 100 m2 bebygd areal

 

 

Kr     4 300

5

Mindre endringer i reguleringsplan

For mindre reguleringsendringer

 

 

Kr   54 300

 

 

 1. Tilleggsgebyr

  Kommunen kan kreve et tilleggsgebyr pr. time, jfr. kap. B, dersom forslagsstiller fremmer endringsforslag underveis.

 

 1. Konsekvensutredninger

  For planer som faller inn under forskrift om konsekvensutredning skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 50 prosent av satsene for selve reguleringsplanen, jfr. kap. C 1 c).

C 2       Bygge- og delesaker

 1. Generelt

Arealer er definert som bruksareal – BRA – i hht Norsk Standard 3940 hvis ikke annet er anført. Arealer regnes som summen av samtlige etasjer – også kjeller.

Beregnet bebygd areal (BYA) legges til grunn der dette er større enn beregnet bruksareal (BRA).

I de tilfeller der det skal bygges helt like boenheter av samme utbygger på samme

eiendom kan gebyret reduseres med 20 prosent fra og med enhet nr. 10.

 

 1. Forhåndskonferanse

  For forhåndskonferanse ilegges gebyr på kr 3 200.

 

 

 1. Endring av tillatelse/fornyet tillatelse

  For søknadsbehandling av endring av tillatelse ilegges minstegebyret kr 3 200.

   

 2. Saker som berører bevaringsverdig bebyggelse eller bygningsmiljø

  For søknadsbehandling av saker som berører bevaringsverdig bebyggelse eller bygningsmiljø kan det ilegges et tilleggsgebyr etter medgått tid, begrenset oppad til kroner 11 500.

   

 

 

2018

1

Landbruksbygg, midlertidig bygg etc. t.o.m. 100 m2

Landbruksbygg, midlertidig bygg etc. større enn 100 m2

Tilbygg til bolig, fritidshus

Veranda/terrasse til bolig, firtidshus

Frittliggende uthus, carport, garasje t.o.m. 15 m2

Frittliggende uthus, carport, garasje 15 – 50 m2

Frittliggende uthus, carport, garasje 50 – 70 m2

Kr     6 100

 Kr   12 200

Kr     6 100

Kr     3 200

Kr     3 200

Kr     6 100

Kr     10 200

 

2

Bolig- og fritidsbebyggelse

Enebolig uten sekundærleilighet

Enebolig med sekundærleilighet

Ny boenhet i eller som tilbygg til eksisterende bygning

Flermannsboliger – 2 første boenheter

-           for hver boenhet 3-10et tillegg på

-           for hver boenhet over 10 betales et tillegg på

Fritidsboliger, utleierhytter pr. enhet

Anneks – som tillegg til boenhet

Tilbygg, påbygg t.o.m 50 m2

Tilbygg, påbygg utover 50 m2 pr. m2

Hybelhus

 

 

Kr   22 000

Kr   30 200

Kr   16 600

Kr   30 200

Kr   10 200

Kr     3 200

Kr   22 000

Kr     6 100

Kr     6 100

  Kr        100

Kr   29 400

 3

Yrkesbygg, lager o.l

Garasjer o.l større enn 50 m2

Nybygg, tilbygg, påbygg – yrkesbygg - t.o.m 50 m2

Nybygg, tilbygg, påbygg – yrkesbygg - utover 50 m2 per m2

Nybygg, tilbygg, påbygg – yrkesbygg – maksimumsgebyr

 

 

Kr    10 200

Kr      6 100

   Kr         100

Kr  230 000

4

Endring av eksist. bebyggelse

Endring – småhus

Endring – større bygninger

Bruksendring – boliger, fritidshus pr m2

Bruksendring – andre bygninger pr. m2

 

 

Kr     3 200

Kr     6 100

Kr        100

Kr        100

5

Tekniske installasjoner

Ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, heiser m.v.

 

Kr     3 200

6

Andre tiltak

Små parkeringsplasser (inntil 10 plasser)

Store parkeringsplasser (flere enn 10 plasser)

Veier, tuneller, o.l. pr. påbegynt 100 lm

Støyskjerm, lysmaster, tribuner, ballbinge, støttemurer mm

Grave- og fyllingsarbeider, endring av terreng

Boligbrakke på arbeidsplass (midlertidig) pr. enhet

Skolebrakker (midlertidig) pr. enhet

Vann- og avløpsanlegg – fritidsbebyggelse:

- inntil 20 enheter

- inntil 50 enheter

- flere enn 50 enheter

Vann- og avløpsanlegg – boligbebyggelse:

- inntil 20 enheter, pr enhet

- inntil 50 enheter, pr enhet

- flere enn 50 enheter, pr enhet

 

Stikkledninger pr. påbegynt 200 lm

Separate avløpsanlegg – en eiendom

 

Ved sanering av punktutslipp frafalles gebyret

 

Gjerde, levegg, mindre støttemur, basseng, 

Enkeltbrygge eller utvidelse av brygge inntil 2 båtplasser

Brygger eller utvidelse – inntil 10 båtplasser

Brygger – utover 10 plasser, pr. plass

Damanlegg

Mudring

 

Kr     8 200

Kr   16 600

Kr     3 200

Kr   10 200

Kr     3 200

Kr     3 200

Kr   10 200

 

Kr   64 000

Kr   89 500

Kr 127 900

 

Kr     3 200

Kr     1 900

Kr     1 400

 

Kr     3 200

Kr     3 200

 

 

 

Kr     3 200

Kr     6 400

Kr   12 800

Kr        300

Kr   33 200

     Kr     3 200

7

Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg

Mindre bygninger (jfr.§20-2)

Boliger, fritidsboliger og lignende

Boligblokker, kontorbygg, lagerbygg, landbuksbygg

 

 

Kr    3 200

Kr    6 100

Kr    10 200

 

8

Skilt og reklameinnretninger

Skilt og reklameinnretninger over gesims

Frittstående reklamesøyler, fasadereklame og lignende

 

 

Kr    6 100

Kr    3 200

9

Tilsyn og ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett                              

Tilsyn med kvalifikasjonskrav                   

Øvrige tilsyn med ansvarlig foretak         

 

Kr    3 200

Kr    3 200

Kr    5 800

 

10

Søknad om deling av eiendom

Opprettelse av ny grunneiendom

Opprettelse av ny anleggseiendom

Arealoverføring

Fradeling av tilleggstomt

Fradeling med grenser i samsvar med plan

 

For fradeling av flere tomter i samsvar med plan betales

fullt gebyr for de 2 første tomtene – for fradeling av to neste tomter reduseres stk. prisen med 20 %. Fra og med tomt nr. 5 reduseres stk. prisen med 80 %.

 

Det skal ikke beregnes gebyr for behandling av søknad om deling av eiendom for søknader som også skal behandles etter jordlovens § 12.

 

 

Kr  16 600

Kr  16 600

Kr  10 200

Kr  10 200

Kr  10 200

 

 

 

 Renovasjon og avfall

Renovasjon og avfall - Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2018.
Alle priser er inkludert mva.

Årsgebyr for husholdningsrenovasjon

 • Bolig, 80 liter, uten hjemmekompostering:   kr 1 711
 • Bolig, 140 liter, uten hjemmekompostering: kr 2 376
 • Bolig, 240 liter, uten hjemmekompostering: kr 3 279
 • Bolig, 360 liter, uten hjemmekompostering: kr 4 942
 • Bolig, 600 liter, uten hjemmekompostering: kr 8 221
 • Bolig, 660 liter, uten hjemmekompostering: kr 9 029

 • Bolig, 80 liter, med hjemmekompostering:   kr 1 112
 • Bolig, 140 liter, med hjemmekompostering: kr 1 544
 • Bolig, 240 liter, med hjemmekompostering: kr 2 131
 • Bolig, 360 liter, med hjemmekompostering: kr 3 212
 • Bolig, 600 liter, med hjemmekompostering: kr 5 344
 • Bolig, 660 liter, med hjemmekompostering: kr 5 869

 • Fritidsbolig, egen dunk:  kr 903
 • Fritidsbolig, felles dunk: kr 737

 • Bytte av dunk: kr 250

 • Kjøp av ekstra sekk pr stykk: kr 30
   

Årsgebyr for slamtømming
Alle gebyrer er inkludert mva.

 • Bolig med WC - 1 tømming pr. år: kr 1 958
 • Bolig med tett tank - 1 tømming pr. år: kr 1 958
 • Felles oppsamlingstank - 1 tømming pr. år: kr 1 958
 • Boliger uten WC - tømming hvert 3. år: kr 653
 • Hytte uten WC - med frostsikker tank - tømming hvert 3. år: kr 653
 • Hytte uten WC - ikke frostsikker tank - 1 tømming pr. år: kr 1 958
 • Hytter med WC - 1 tømming pr. år: kr 1 958

Gebyr for tømming av felles oppsamlingstank deles mellom husstandene knyttet til fellestanken. 

 Vann og avløp

Vann og avløp - Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2018.
Alle priser er inkludert mva.   

 • Fast del (vann): kr 808 
 • Variabel del (vann): kr/m³ 8,08
     
 • Fast del (avløp): kr 1 288
 • Variabel del (avløp): kr/m³ 19,53

Engangsgebyr for tilknytning

 • For tilknytning til vann betales kr 938 per tilknytning.
 • For tilknytning til avløp betales kr 938 per tilknytning.

Årsgebyr for vann og avløp
Årsgebyrets faste del tilsvarer et abonnementsgebyr. Inntekter fra årsgebyrets faste del skal i stor grad dekke produksjonsuavhengige kostnader.

Årsgebyrets faste del (abonnementsgebyret) deles opp i følgende brukerkategorier: 

 1. ”Bolig” - eneboliger, boenheter i borettslag/flerfamilieboliger og fritidsboliger 
 2. ”Andre bygg” - eiendommer som ikke benyttes som boligformål som industri, næringseiendommer, forsamlingsbygg o.l.

De abonnentene som tilhører brukerkategorien ”bolig” betaler 1 fast del per boenhet per år.

For abonnementer som tilhører kategorien ”andre bygg” beregnes årsgebyrets faste del separat for den enkelte eiendom, og størrelsen på den faste delen bestemmes ut i fra eiendommens forbruk etter følgende satser:

Forbruk (m³/år) - Antall fast deler:  

 • 0 – 1 000 m³:  1  
 • 1 001 - 2 000 m³:  2  
 • 2 001 - 5 000 m³:  4  
 • 5 001 - 10 000 m³:  10  
 • 10 001 - 25 000 m³:  20  
 • 25 001 - 50 000 m³:  50  
 • 50 001 -  75 000 m³:  100  
 • 75 001 -  100 000 m³:  150  
 • 100 001 - 250 000 m³:  200  
 • 250 001 - 500 000 m³:  500  
 • Over 500 000 m³:  1000

Årsgebyrets variable del (forbruksgebyr)
Årsgebyrets variable del (forbruksgebyret) beregnes per m³ på grunnlag av målt eller stipulert forbruk. 
Avløpsmengde regnes lik vannmengden. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

For abonnenter med vannmåler beregnes årsgebyrets variable del del slik:  

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris vann [kr/m³]  x  målt forbruk [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris avløp [kr/m³]  x  målt forbruk [m³]  

For abonnementer som ikke har vannmåler beregnes årsgebyrets variable del etter stipulert forbruk på grunnlag av boenhetens størrelse (bruksareal etter NS3940). Fritidsboliger beregnes med 1/2 av beregningsgrunnlag for boliger. 

Bruksareal - Stipulert forbruk bolig

 • Under 60 m² bruksareal: 100 m³ vannforbruk bolig  
 • 61 - 150 m² bruksareal:   180 m³ vannforbruk bolig
 • 151 - 200 m² bruksareal: 240 m³ vannforbruk bolig  
 • 201 - 250 m² bruksareal: 280 m³ vannforbruk bolig
 • 251 - 300 m² bruksareal: 320 m³ vannforbruk bolig
 • 301 - 350 m² bruksareal: 360 m³ vannforbruk bolig  
 • Over 351 m² bruksareal: 400 m³ vannforbruk bolig

For boliger uten vannmåler beregnes årsgebyrets variable del slik:

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk bolig [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk bolig [m³]  

Bruksareal - Stipulert forbruk fritidsbolig

 • Under 60 m² bruksareal:   50 m³ vannforbruk fritidsbolig  
 • 61 - 150 m² bruksareal:     90 m³ vannforbruk fritidsbolig
 • 151 - 200 m² bruksareal: 120 m³ vannforbruk fritidsbolig  
 • 201 - 250 m² bruksareal: 140 m³ vannforbruk fritidsbolig
 • 251 - 300 m² bruksareal: 160 m³ vannforbruk fritidsbolig
 • 301 - 350 m² bruksareal: 180 m³ vannforbruk fritidsbolig  
 • Over 351 m² bruksareal: 200 m³ vannforbruk fritidsbolig

For fritidsboliger uten vannmåler beregnes årsgebyrets variable del slik:

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk fritidsbolig [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk fritidsbolig [m³]

Midlertidig bruk av vann og avløp
Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og/eller avløpsanlegg skal betale årsgebyrets faste del (abonnementsgebyr) og variable del (forbruksgebyr) etter gjeldende regler for brukerkategorien ”andre bygg”.

Andre gebyrer vann og avløp

 • Gebyr for plombering av stoppekran settes til 938 kroner inklusiv mva. 
 • Gebyr for avlesing av vannmåler settes til 938 kroner inklusiv mva. 
 • Gebyr for tømt fettavskiller settes til 2 500 kroner inklusiv mva. 
 • Gebyr for lokalisering av stoppekran, stikkledning eller privat vannlekkasje. Faktureres etter medgått tid og gjeldende timesats.
 • Tillegg for avløp som fraviker normalt husholdningsavløp. Tilleggsgebyret fastsettes på bakgrunn av avløpsvannets sammensetning og mengde etter beregningsmodell vist i gebyrforskrift for vann og avløp.

 Vei og trafikk

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2018

Gravegebyr og gebyr for bruk av kommunal grunn

Behandlings- og kontrollgebyr for gravesøknader blir fakturert til utførende entreprenør dersom annet ikke er avtalt.

Leie og beslaglegning av offentlige arealer: Benytte gater, veier, fortau og andre kommunale arealer til riggplass, oppsetting av stillas, lift, kraner etc. Ved arbeider som medfører leie av arealer er beregningsgrunnlaget gebyr per m2/døgn.  

Leie av grunn, fast del

 • Behandlingsgebyr kr. 2.200,-
 • Kontrollgebyr ved avdekking av misligholdt eller manglede avtale kr. 1.500,-
 • Containergebyr kr. 500,-

Gebyr ved gravearbeider i kommunal grunn

 • Behandlingsgebyr fast for alle gravesøknader kr. 3.500,-
 • Kontrollgebyr pr. utført kontroll kr. 1.500,-

Leie av grunn, variabel del

Gebyrsatser korttidsleie, inntil 14 dager:

 • 0-100 m2:  5 kr/m2/døgn
 • 100-500 m2:  4 kr/m2/døgn
 • over 500 m2:  særskilt avtale

Gebyrsatser korttidsleie, utover 14 dager:

 • 0-100 m2:  3 kr/m2/døgn
 • 100-500 m2:  1 kr/m2/døgn
 • over 500 m2:  særskilt avtale

Leie av grunn, variabel del, parkeringsareal

 • Parkeringsareal, per plass per dag, inntil 1 måned:  250 kr/dag
 • Parkeringsareal, per plass per dag, utover 1 måned:  200 kr/dag 

 Leie/bruk av grunn, gebyrdeler

 • Mobil kran inntil 2 dager:  Behandlingsgebyr
 • Mobil kran inntil 2 dager, fornyelse:  Leie av grunn
 • Mobil kran mer enn 2 dager:  Behandlingsgebyr og leie av grunn
 • Mobil kran mer enn 2 dager, fornyelse:  Leie av grunn
 • Lift og stillas inntil 1 dag:  Behandlingsgebyr
 • Lift og stillas mer enn 1 dag: Behandlingsgebyr og leie av grunn
 • Lift og stillas mer enn 1 dag, fornyelse:  Leie av grunn
 • Container inntil 3 dager: Containergebyr
 • Container mer enn 3 dager:  Containergebyr og leie av grunn
 • Container mer enn 3 dager, fornyelse:  Leie av grunn
 • Riggplass:  Behandlingsgebyr og leie av grunn
 • Riggplass, fornyelse:  Leie av grunn 

Leie av kommunal grunn til uteservering følger perioden for innvilget skjenkebevilling og er minste leietid. Dersom det i perioden oppstår endringer utstedes ny avtale fra avtalt dato.

Priser for årsleie av offentlig areal til uteservering
a) For areal liggende til Vesterelven:  799 kroner per m2.
b) For areal i sentrum (bykjernen):  554 kroner per m2.
c) For areal i Gamlebyen:  316 kroner per m2.
d) For areal ellers i kommunen:  158 kroner per m2.

 Ambulerende skjenkebevilling

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2018 

Skjenkeavgiftene vedtas etter innsendt oppgave fra serveringsstedene en gang per år, i tråd med gjeldende forskrifter. For ambulerende skjenkebevilling kreves ett gebyr på inntil 350 kroner per gang.

Sist oppdatert: 23. oktober 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?