Egenbetalinger

Innhold

Hent hele gebyrregulativet her:

Egenbetalinger 2020

Egenbetalinger 2019
 

Hva betaler du? - se egne gebyrer på MinSide

Eller velg et underkapittel: 

Barnehage

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2020   

Type plass:  

 • 1/1 plass: kr 3 135 per mnd.
 • 80 % plass: kr 2 665 per mnd. 
 • 70 % plass: kr 2 508 per mnd.
 • 60 % plass: kr 2 195 per mnd. 
 • 50 % plass: kr 1 881 per mnd.
 • 40 % plass: kr 1 568 per mnd. 

Betalingsperiode
Det betales for den type plass barnet har fått tilbud om. Betalingen gjelder for 11 måneder, juli er betalingsfri.

«Åpen barnehage» er gratis.

Matpenger
Betaling for kost kommer i tillegg. Prisen følger selvkostprinsippet. For 2020 gjelder følgende veiledende priser per barn:

 • Frokost, lunsj, frukt og drikke  - kr 371 per måned
 • Lunsj, frukt og drikke - kr 319 per måned

Moderasjoner
Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to og 50 prosent moderasjon for barn nummer tre og over. Moderasjon gis til den av søsknene som har det rimeligste tilbudet.

Reduksjon på grunn av lav inntekt
Det er to ulike moderasjonsordninger for familier med lav inntekt, som beregnes med utgangspunkt i husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Begge ordningene må det søkes om for hvert nytt barnehageår, søknadsfrist er 1. juni. 

- Reduksjon i foreldrebetaling 
Fra 1. januar 2020 vil husholdninger med en samlet inntekt på under 574 750 kroner per år kunne få søke om å redusere sin foreldrebetaling til 6 prosent av skattepliktig bruttoinntekt + matpenger (uavhengig av type plass).  

 • Inntekt under kr 574 750 per år (fra 1. januar 2020)
  - Oppholdsbetalingen blir 6 % av skattepliktig bruttoinntekt + matpenger.
  - Hel plass (100%): kr 3 135
  - 80% plass: kr 2 665
  - 70% plass: kr 2 508
  - 60% plass: kr 2 195
  - 50% plass: kr 1 881
  - 40% plass: kr 1 568

- Gratis kjernetid 
Familier med lav inntekt kan søke om gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer i barnehagen. Fra 1. august 2020 blir inntektsgrensen for husholdningen for å søke denne nasjonale ordningen endret fra 548 500 kroner til 566 100 kroner per år. Inntektsgrensen fastsettes i tråd med forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 

Endringer i løpet av året

Som hovedregel skal vedtaket vare for et barnehageår av gangen. I vedtakene om redusert foreldrebetaling tas det forbehold for eventuelle prisendringer i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Ved vesentlige inntektsendringer i forhold til skattemeldingen med minst 3 måneders varighet er foresatte pliktige til å sende inn ny inntektsbekreftelse. Ved arbeidsledighet kreves det bekreftelse på ytelse fra NAV. Ved separasjon kreves separasjonsbevilling fra fylkesmannen. Endringer i betalingssats vil bli foretatt den 1. i måneden, etter at gyldig dokumentasjon er mottatt.

Oppsigelse og permisjon
Oppsigelse skal skje skriftlig til den enkelte barnehage med minst én måneds varsel. Det er to oppsigelsesdatoer; den 1. og den 15. hver måned. Det må betales full pris i oppsigelsestiden. Oppsigelsestiden på en måned gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen. Barn som skal begynne på skolen behøver ikke si opp barnehageplassen, men beholder denne ut barnehageåret. Det er ingen oppsigelsestid ved flytting mellom kommunale barnehager i Fredrikstad, med mindre det er reduksjon i oppholdstid. 

En barnehageplass kan ikke sies opp etter 1. april. Unntak er flytting fra kommunen, hvor en måned oppsigelsestid gjelder.

Dersom plassen blir sagt opp 1. april eller tidligere, må barnet slutte 30. april, ellers må det betales til og med 30. juni. Dersom en barnehageplass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på 2 måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen. 

Ved søknad om permisjon og innvilgelse av denne, må det betales for 1 måned fra nærmeste 1. eller 15. i måneden.

Andre bestemmelser:

Kostnader ved at barn blir for sent hentet i barnehagen betales med 200 kroner per barn per påbegynte halvtime, jf. vedtektenes punkt 6.3, Foreldrebetaling.

For barn med deltidsplass gis det tilbud om ekstra oppholdsdager. Dagsatsen settes til 150 kroner. 

Ved sammenhengende sykefravær med varighet mer enn 1 måned kan det gis betalingsfritak ved framleggelse av legeerklæring. 

Etatssjef barnehage gis myndighet til, i særskilte tilfeller, å gi dispensasjon fra betalingsbestemmelsene.

SFO

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2020.

Type plass  

 • Hel plass (heltid): kr 2 753 pr mnd.
 • Ettermiddagsplass. kr 2 202 pr mnd.   
 • Halv plass: kr 1 652 pr mnd. 
 • Morgenplass: kr 1 101 pr mnd. 

Helårstilbud: Det betales 11 rater per år. Juli er betalingsfri måned. 

Matpenger
I tillegg til betaling for plass skal det betales for kost:

 • Hel plass: kr 202 pr mnd.
 • Ettermiddagsplass: kr 202 pr mnd. 
 • Halv plass: kr 138 pr mnd.

Dagsats i skolens ferie
For barn med deltidsplass, gis det tilbud om ekstra oppholdsdager i ferier.
Hel plass: 220 pr dag.
Ettermiddagsplass: 165 pr dag.
Morgenplass: 110 pr dag.

Søskenmoderasjon
Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to i SFO og 50 prosent moderasjon for barn nummer tre og over. Moderasjon gis til den av søsknene som har det rimeligste tilbudet.

Reduksjon på grunn av lav inntekt
Forsørgere som ikke mottar tilskudd fra NAV for pass av barn kan gis moderasjon i foreldrebetalingen etter særskilt søknad. Forutsetningen er at samlet bruttoinntekt for husstanden er under 5,06 G. 

Prisen for SFO skal ikke overstige 6 prosent av husstandens samlede person- og kapitalinntekt.

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknad om reduksjon i foreldrebetalingen: - Kopi av siste selvangivelse skal legges ved søknaden. Dersom skattepliktig person- eller kapitalinntekt ikke framkommer av selvangivelsen, er søker pliktig til å opplyse om dette ved søknad. - Selvstendige næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning.

Ved vesentlige inntektsendringer i forhold til skattemeldingen med minst 3 måneders varighet er foresatte pliktige til å sende inn ny inntektsbekreftelse. Ved arbeidsledighet kreves det bekreftelse på ytelse fra NAV. Ved separasjon kreves separasjonsbevilling fra fylkesmannen. Endringer i betalingssats vil bli foretatt den 1. i måneden, etter at gyldig dokumentasjon er mottatt.

Endringer i betalingssats vil bli foretatt den 1. i måneden, etter at gyldig dokumentasjon er mottatt.

Reduserte satser i foreldrebetaling på grunn av lav inntekt, priser per måned:

 • Inntekt fra 0 - 1,75 G
  - Hel plass (heltid): Individuell pris
  - Ettermiddagsplass: Individuell pris
  - Halv plass: Individuell pris
  - Morgenplass: Individuell pris
   
 • Inntekt fra 1,75 - 3,5 G
  - Hel plass (heltid): kr 952
  - Ettermiddagsplass: kr 761
  - Halv plass: kr 572
  - Morgenplass: kr 381
   
 • Inntekt fra 3,5 - 4,37 G
  - Hel plass (heltid): kr 1 906
  - Ettermiddagsplass: kr 1 525
  - Halv plass: kr 1 144
  - Morgenplass: kr 762
 • Inntekt fra 4,37 - 5,06 G
  - Hel plass (heltid): kr 2 380
  - Ettermiddagsplass: kr 1 904
  - Halv plass: kr 1 428
  - Morgenplass: kr 952
 • Inntekt fra 5,06 G og over
  - Hel plass (heltid): kr 2 753
  - Ettermiddagsplass: kr 2 202
  - Halv plass: kr 1 652
  - Morgenplass: kr 1 101

 Andre bestemmelser for SFO

Kostnader ved at barn blir for sent hentet i skolefritidsordningen betales med 250 kroner per barn per påbegynte halvtime, jf. vedtektenes §4, Foreldrebetaling.

Skolefritidsordningene gis anledning til å tilby spesielle valgfrie tjenester/aktiviteter til elevene, og kan eventuelt kreve særskilt betaling for deltagelse.

SFO er gratis for barn i 5.-7.klasse med spesielle behov.

Ved sammenhengende sykefravær på over 1 måned, må det framlegges legeerklæring for å få betalingsfritak.

Etatssjef skole gis myndighet til, i særskilte tilfeller, å gi dispensasjon fra betalingsbestemmelsene. 

Helse og omsorg

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2020

2.1 Hjemmetjenester/praktisk bistand

Praktisk bistand som kommer inn under denne betalingsordningen er tjenester som for eksempel
rengjøring, klesvask, matlaging, snømåking, vaktmestertjenester, hjelp til innkjøp og lignende daglige
gjøremål. Det kan ikke kreves egenbetaling for hjemmesykepleie, eller for praktisk bistand og
opplæring til personlig stell og egenomsorg.

Maksimaltakst per måned for husstander med inntekt over 2 G er av kommunen satt til 4 x timeprisen for
brukere i inntektskategori 2-3 G og 5 x timeprisen for brukere i inntektskategori 3-4 G og over 4 G.

Beregningsgrunnlag

Satsene regnes ut på grunnlag av husstandens nettoinntekt før særfradrag. Dette betyr at selv om det bare er
én person i husstanden som mottar hjelp, så vil inntekten til en eventuell ektefelle eller samboer bli lagt til
brukerens inntekt. Inntekt til barn under 18 år skal også regnes med, dersom det er barnet som mottar hjelpen.
Hjelpestønad til hjelp i huset legges til inntekten. Hjelpestønad til tilsyn og pleie skal ikke tas med i
beregningsgrunnlaget.

Tidsforbruket avrundes til nærmeste halvtime. Oppdrag som ikke er avbestilt senest 1 døgn i forveien blir
fakturert.

Husstandens inntekt

0 - 2 G  

 • Kr 218 per time
 • Kr 218 per mnd. (makspris)

2 - 3 G

 • Kr 243 per time
 • Kr 977 per mnd. (makspris)

3 - 4 G

 • Kr 371 per time
 • Kr 1 855 per mnd. (makspris)

4G og over

 • Kr 493 per time
 • Kr 2 464 per mnd. (makspris)
   

2.2 Mat til hjemmeboende
For salg og levering av mat til hjemmeboende gjelder følgende satser per porsjon: 

 • Middag uten dessert 73 kroner. 
 • Middag med dessert 84 kroner.

Abonnement for hjemmeboende  

 • Fast middag kr. 2 229 per måned 
 • Fast middag + 1 måltid kr. 2 772 per måned
 • Full kost (frokost, middag og kvelds) kr. 3 286 per måned

2.3 Opphold i institusjon

For korttidsopphold i institusjon betales den til enhver tid fastsatte maksimalsats av staten, for tiden
160 kroner per døgn.

For dag-/nattopphold er satsen for tiden 84 kroner. Etter 60 døgn betales etter forskrift om vederlag for
opphold i institusjon i kalenderåret. Det startes på nytt 1. januar året etter.

For langtidsopphold i institusjon betales etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon. Det
maksimale taket for egenbetaling er 60 000 kroner per måned.

Egenbetalinger gjelder alle typer institusjonsopphold som kommunen tilbyr.
 

2.4 Trygghetsalarm/trygghetspakke

Trygghetsalarm/basis trygghetspakke per mnd kr 327
Trygghetsalarm/basis trygghetspakke per år kr 3 922
Basis oppkoblingsavgift for trygghetspakke kr 516
 

2.5 Dagsenter/dagtilbud

 • 0 - 2 G
  Opphold, frokost, middag og kaffe kr 147 pr. dag
  opphold, middag og kaffe kr. 109 per dag
   
 • >   2 G
  Opphold, frokost, middag og kaffe kr. 179 pr. dag
  opphold, middag og kaffe kr. 141 per dag
   

2.6 Kost i omsorgsboliger

 • Full kost; frokost, middag og kvelds  kr. 3 285 per måned  
 • Kjøp av frokost kr. 39 per måltid 
 • Kjøp av kvelds kr. 39 per måltid
 • Kjøp av middag u/ dessert kr. 73 per måltid
 • Kjøp av middag m/ dessert kr. 84 per måltid
   

2.7 Diverse tjenester

 • Vask av tøy for brukere av hjemmetjenesten kr. 41 per kilo tøy (ekskl.mva)
 • Vask/leie av tekstiler – abonnement kr. 478 per måned
 • Vask av dyner kr. 44 per stykk
 • Vask av puter kr. 34 per stykk
 • Vaksinasjon kr. 196 per enhet
   

2.8 Hjelpemiddelservice 

Fredrikstad arbeidssamvirke (FASVO) driver hjelpemiddelservice og lager for korttidshjelpemidler og
varige hjelpemidler for Fredrikstad kommune.

Utkjøring/henting av hjelpemidler 

 • Fraktgebyr for ordinære hjelpemidler 120
 • Fraktgebyr for senger 218

2.9 Fysioterapitjenester

Det kreves egenbetaling for fysioterapi, i henhold til forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi.

Noen pasienter er fritatt for å betale egenandel for fysioterapi. Fra 1. januar 2017 gjelder dette ved behandling av barn under 16 år og ved behandling for yrkesskade. Fritaket for barn gjelder inntil den datoen barnet fyller 16 år. Fritaket ved yrkesskade gjelder ved behandling for sykdommer som er godkjent som yrkesskade av NAV.

Egenandeler for undersøkelse og behandling hos fysioterapeut, både hos fysioterapeuter med driftstilskudd og fastlønnede fysioterapeuter i kommunen, inngår i egenandelstak 2. Frikort for egenandelstak 2 er automatisert, og kortet kommer i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.
 

2.10 Egenbetaling for tiltak ved Frisklivssentralen og andre gruppeaktiviteter

Kurs og treningsgrupper1) kr 309
Egenandeler i Frisklivssentralen per reseptperiode (3 måneder)2) kr 434
Tilbud til deltagere som har gjennomført to reseptperioder ved Frisklivssentralen og er i en positiv endringsprosess kr 434

Note: 1) Det kan tas tilleggsbetalt inntil 300 kroner for kurs som; innebærer bruk av materiell, har bevertning i kurssamlinger, er kostnadskrevende i forhold til personalbruk, og for treningsgrupper som går over lengre periode enn normen på 10 ganger.

Note: 2) Deltagerne henvises til Frisklivssentralen på en frisklivsresept fra fastlege. En reseptperiode er tre måneder.


 

 

 

Byggesak

Byggesaksgebyrer

 

Gjelder fra 1. januar 2020.

 GEBYRER VEDTATT MED HJEMMEL I PBL § 33-1.

Reguleringsplan og konsekvensutredninger


Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak, og før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 prosent av fullt gebyr. Det samme gjelder når en sak må anses uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller.

Følgende forslag til reguleringsformål (arealformål) er fritatt for gebyr:

 • Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF), med unntak av LNF-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbygg.
 • Grønnstruktur (offentlig) for den del som ikke skal bebygges.
 • Grav- og urnelunder.
 • Områder underlagt hensynssone bevaring kulturmiljø, dersom bevaringshensynet er til hinder for ny arealbruk eller totalfornyelse (hovedombygging).

Detaljregulering 
Planinitiativ, for forberedelser og gjennomføring Kr 11 655
Oppstartsmøte, for forberedelser og gjennomføring Kr 17 538
Arealgebyr, areal mindre enn 5 000 m2 Kr 172 000
Arealgebyr, areal mellom 5 000 m2 og 10 000 m2 Kr 212 000
Arealgebyr, areal over 10 000 m2 betales pr. påbegynt 5 000 m2 Kr 30 414
Bygningsgebyr, for hver 100 m2 bebygd areal Kr 4 884
Mindre endringer i reguleringsplan, for mindre reguleringsendringer Kr 62 049

Samlet gebyr blir summen av arealgebyr, bygningsgebyr og eventuelt tilleggsgebyr.

Kommunen kan kreve et tilleggsgebyr per time, jf. kapittel 10.2, dersom forslagsstiller fremmer endringsforslag underveis.

For planer som faller inn under forskrift om konsekvensutredning skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 50 prosent av satsene for selve reguleringsplanen.

Bygge- og delesaker
Arealer er definert som bruksareal – BRA – i hht. Norsk Standard 3940, hvis ikke annet er anført. Arealer regnes som summen av samtlige etasjer – også kjeller. Beregnet bebygd areal (BYA) legges til grunn, der dette er større enn beregnet bruksareal (BRA). I de tilfeller der det skal bygges helt like boenheter av samme utbygger på samme eiendom kan gebyret reduseres med 20 prosent fra og med enhet nr. 10.

Pris:
Forhåndskonferanse Kr 4 080
Endring av tillatelse/fornyet tillatelse, minstegebyr Kr 4 080
Saker som berører bevaringsverdig bebyggelse eller bygningsmiljø, tilleggsgebyr etter medgått tid, maksimumsgebyr Kr 11 857

Landbruksbygg, midlertidig bygg etc. t.o.m. 100 m2 Kr 7 680
Landbruksbygg, midlertidig bygg etc. større enn 100 m2 Kr 15 120
Tilbygg til bolig, fritidshus Kr 7 680
Veranda/terrasse til bolig, fritidshus Kr 4 080
Frittliggende uthus, carport, garasje t.o.m. 15 m2 Kr 4 080
Frittliggende uthus, carport, garasje 15 – 50 m2 Kr 7 680
Frittliggende uthus, carport, garasje 50 – 70 m2 Kr 12 840

Bolig- og fritidsbebyggelse 
Enebolig uten sekundærleilighet Kr 27 720
Enebolig med sekundærleilighet Kr 38 040
Ny boenhet i, eller som tilbygg til, eksisterende bygning Kr 20 880
Flermannsboliger – 2 første boenheter Kr 38 040
- for hver boenhet 3-10 betales et tillegg på Kr 12 840
- for hver boenhet over 10 betales et tillegg på Kr 3 505
Fritidsboliger, utleiehytter pr. enhet Kr 27 720
Anneks – som tillegg til boenhet Kr 7 680
Tilbygg, påbygg t.o.m. 50 m2 Kr 7 680
Tilbygg, påbygg utover 50 m2 pr. m2 Kr 120
Hybelhus Kr 38 040

Yrkesbygg, lager o.l. 
Garasjer o.l. større enn 50 m2 Kr 12 840
Nybygg, tilbygg, påbygg – yrkesbygg – t.o.m. 50 m2 Kr 7 680
Nybygg, tilbygg, påbygg – yrkesbygg – utover 50 m2 per m2 Kr 103
Nybygg, tilbygg, påbygg – yrkesbygg – maksimumsgebyr Kr 249 502


Endring av eksist. bebyggelse 
Endring – småhus Kr 4 080
Endring – større bygninger Kr 7 680
Bruksendring – boliger, fritidshus pr. m2 Kr 120
Bruksendring – andre bygninger pr. m2 Kr 120

Tekniske installasjoner 
Ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, heiser m.v. Kr 4 080

Andre tiltak 
Små parkeringsplasser (inntil 10 plasser) Kr 10 320
Store parkeringsplasser (flere enn 10 plasser) Kr 20 880
Veier, tuneller, o.l. pr. påbegynt 100 lm Kr 4 080
Støyskjerm, lysmaster, tribuner, ballbinge, støttemurer mm. Kr 12 840
Grave- og fyllingsarbeider, endring av terreng Kr 4 080
Boligbrakke på arbeidsplass (midlertidig) pr. enhet Kr 4 080
Skolebrakker (midlertidig) pr. enhet Kr 12 840

Vann- og avløpsanlegg – fritidsbebyggelse:
- inntil 20 enheter Kr 80 640
- inntil 50 enheter Kr 112 800
- flere enn 50 enheter Kr161 160

Vann- og avløpsanlegg – boligbebyggelse:
- inntil 20 enheter, pr. enhet Kr 4 080
- inntil 50 enheter, pr. enhet Kr 2 400
- flere enn 50 enheter, pr. enhet Kr 1 800

Stikkledninger pr. påbegynt 200 lm Kr 4 080
Separate avløpsanlegg – en eiendom Kr 4 080
Ved sanering av punktutslipp frafalles gebyret.

Gjerde, levegg, mindre støttemur, basseng, Kr 4 080
Enkeltbrygge eller utvidelse av brygge inntil 2 båtplasser Kr 7 680
Brygger eller utvidelse – inntil 10 båtplasser Kr 16 080
Brygger – utover 10 plasser, pr. plass Kr 360
Damanlegg Kr 41 880
Mudring Kr 4 080

Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg
Mindre bygninger (jf. §20-2) Kr 4 080
Boliger, fritidsboliger og lignende Kr 7 680
Boligblokker, kontorbygg, lagerbygg, landbruksbygg Kr 12 840

Skilt og reklameinnretninger 
Skilt og reklameinnretninger over gesims Kr 7 680
Frittstående reklamesøyler, fasadereklame og lignende Kr 4 080

Tilsyn og ansvarsrett 
Søknad om ansvarsrett Kr 4 080

Søknad om deling av eiendom 
Opprettelse av ny grunneiendom Kr 20 880
Opprettelse av ny anleggseiendom Kr 20 880
Arealoverføring Kr 12 840
Fradeling av tilleggstomt Kr 12 840
Fradeling med grenser i samsvar med plan Kr 12 840
Det skal ikke beregnes gebyr for behandling av søknad om deling av eiendom for søknader som også skal behandles etter jordlovens §12.

For fradeling av flere tomter i samsvar med plan betales fullt gebyr for de 2 første tomtene – for fradeling av to neste tomter reduseres stykkprisen med 20 prosent. Fra og med tomt nummer 5 reduseres stykkprisen med 80 prosent.

 

 Renovasjon og avfall

Renovasjon og avfall - Gebyrer

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2020.
Alle priser er inkludert mva.

Årsgebyr for husholdningsrenovasjon

 • Bolig, 80 liter, uten hjemmekompostering:   kr 1 689
 • Bolig, 140 liter, uten hjemmekompostering: kr 2 346
 • Bolig, 240 liter, uten hjemmekompostering: kr 3 238
 • Bolig, 360 liter, uten hjemmekompostering: kr 4 880
 • Bolig, 600 liter, uten hjemmekompostering: kr 8 118
 • Bolig, 660 liter, uten hjemmekompostering: kr 8 916

 • Bolig, 80 liter, med hjemmekompostering:   kr 1 103
 • Bolig, 140 liter, med hjemmekompostering: kr 1 525
 • Bolig, 240 liter, med hjemmekompostering: kr 2 111
 • Bolig, 360 liter, med hjemmekompostering: kr 3 168
 • Bolig, 600 liter, med hjemmekompostering: kr 5 279
 • Bolig, 660 liter, med hjemmekompostering: kr 5 793

 • Fritidsbolig, egen dunk:  kr 891
 • Fritidsbolig, felles dunk: kr 728

 • Bytte av dunk: kr 250

 • Kjøp av ekstrasekk pr stykk: kr 30


Næringsrenovasjon

Utlån og tømming av beholder etc. ved arrangementer:

 • Utlån av beholder inklusiv ut- og innkjøring, første beholder: kr 795
 • Utlån av beholdere inklusiv ut- og innkjøring, ut over første beholder: kr 106
 • Tømming av beholder, per tømming, 1/52 av årsgebyr for dunkstørrelsen.

Andre gebyrer for innsamling av næringsrenovasjon er ikke oppgitt, da dette er tjenester som er i konkurranse med andre aktører i et åpent marked.


Årsgebyr for slamtømming

 • Bolig med WC - 1 tømming pr. år: kr 3 741
 • Bolig med tett tank - 1 tømming pr. år: kr 3 741
 • Felles oppsamlingstank - 1 tømming pr. år: kr 3 741
 • Boliger uten WC - tømming hvert 3. år: kr 1 247
 • Hytte uten WC - med frostsikker tank - tømming hvert 3. år: kr 1 247
 • Hytte uten WC - ikke frostsikker tank - 1 tømming pr. år: kr 3 741
 • Hytter med WC - 1 tømming pr. år: kr 3 741

Gebyr for tømming av felles oppsamlingstank deles mellom husstandene knyttet til fellestanken. 

 Vann og avløp

Vann og avløp - Gebyrer

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2020.
Alle priser er inkludert mva.   

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr

 • Abonnementsgebyr vann (fast del): kr. 874
 • Forbruksgebyr vann (variabel del): kr./m³ 9,05
     
 • Abonnementsgebyr avløp (fast del): kr. 1 278
 • Forbruksgebyr avløp (variabel del): kr./m³ 19,83

Engangsgebyr for tilknytning

 • Tilknytning til vann pr. boenhet: kr. 1000
 • Tilknytning til avløp pr. boenhet: kr. 1000

Årsgebyr for vann og avløp
Årsgebyrets faste del tilsvarer et abonnementsgebyr. Inntekter fra årsgebyrets faste del skal i stor grad dekke produksjonsuavhengige kostnader.

Årsgebyrets faste del (abonnementsgebyret) deles opp i følgende brukerkategorier: 

 1. Bolig - eneboliger, boenheter i borettslag/flerfamilieboliger og fritidsboliger 
 2. Andre bygg - eiendommer som ikke benyttes som boligformål som industri, næringseiendommer, forsamlingsbygg og lignende. 

De abonnentene som tilhører brukerkategorien "Bolig" betaler 1 fast del per boenhet pr. år.

For abonnementer som tilhører kategorien "Andre bygg" beregnes årsgebyrets faste del separat for den enkelte eiendom, og størrelsen på den faste delen bestemmes ut i fra eiendommens forbruk etter følgende satser:

Forbruk (m³/år) - Antall faste deler:  

 • 0 – 1 000:  1  
 • 1 001 - 2 000:  2  
 • 2 001 - 5 000:  4  
 • 5 001 - 10 000:  10  
 • 10 001 - 25 000:  20  
 • 25 001 - 50 000:  50  
 • 50 001 -  75 000:  100  
 • 75 001 -  100 000:  150  
 • 100 001 - 250 000:  200  
 • 250 001 - 500 000:  500  
 • Over 500 000:  1000

Årsgebyrets variable del (forbruksgebyr)
Årsgebyrets variable del (forbruksgebyret) beregnes pr. m³ på grunnlag av målt eller stipulert forbruk. 
Avløpsmengden regnes lik vannmengden. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

For abonnenter med vannmåler beregnes årsgebyrets variable del ut fra avlest mengde gjennom måler:

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris vann [kr/m³]  x  målt forbruk [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris avløp [kr/m³]  x  målt forbruk [m³]  

For abonnementer som ikke har vannmåler beregnes årsgebyrets variable del etter stipulert forbruk på grunnlag av boenhetens størrelse (bruksareal etter NS3940). Fritidsboliger beregnes med 1/2 av beregningsgrunnlag for boliger. 

Boliger: Bruksareal stipulert forbruk

 • Under 60 m² bruksareal: 100 m³  
 • 61 - 150 m² bruksareal:   180 m³
 • 151 - 200 m² bruksareal: 240 m³  
 • 201 - 250 m² bruksareal: 280 m³
 • 251 - 300 m² bruksareal: 320 m³
 • 301 - 350 m² bruksareal: 360 m³
 • Over 351 m² bruksareal: 400 m³

For boliger uten vannmåler beregnes årsgebyrets variable del slik:

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk bolig [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk bolig [m³]  

Fritidsboliger: Bruksareal stipulert forbruk

 • Under 60 m² bruksareal:   50 m³  
 • 61 - 150 m² bruksareal:     90 m³
 • 151 - 200 m² bruksareal: 120 m³  
 • 201 - 250 m² bruksareal: 140 m³
 • 251 - 300 m² bruksareal: 160 m³
 • 301 - 350 m² bruksareal: 180 m³  
 • Over 351 m² bruksareal: 200 m³

For fritidsboliger uten vannmåler beregnes årsgebyrets variable del slik:

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk fritidsbolig [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk fritidsbolig [m³]

Midlertidig bruk av vann og avløp
Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og/eller avløpsanlegg skal betale årsgebyrets faste del (abonnementsgebyr) og variable del (forbruksgebyr) etter gjeldende regler for brukerkategorien ”Andre bygg”.

Andre gebyrer vann og avløp

 • Plombering av stoppekran: kr. 1 000 
 • Avlesing av vannmåler: kr. 1 000
 • Tømt fettavskiller: kr. 2 575 
 • Gebyr for lokalisering av stoppekran, stikkledning eller privat vannlekkasje faktureres etter medgått tid og gjeldende timesats.
 • Tillegg for avløp som fraviker normalt husholdningsavløp: Tilleggsgebyret fastsettes på bakgrunn av avløpsvannets sammensetning og mengde etter beregningsmodell vist i gebyrforskrift for vann og avløp.

 Vei og trafikk

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2020.

Alle priser er inkl. mva.

Graving i kommunal vei og andre offentlige arealer

Behandlings- og kontrollgebyr for gravesøknader blir fakturert til utførende entreprenør dersom annet ikke er avtalt.

Leie og beslaglegning av offentlige arealer: Benytte gater, veier, fortau og andre kommunale arealer til riggplass, oppsetting av stillas, lift, kraner etc. Ved arbeider som medfører leie av arealer er beregningsgrunnlaget gebyr pr. m² døgn.  

Leie av grunn, fast del

 • Behandlingsgebyr: kr. 2.200
 • Kontrollgebyr ved avdekking av misligholdt eller manglede avtale: kr. 1.500
 • Containergebyr: kr. 500

Leie av grunn, variabel del

Priser pr. m² (kvm) pr. døgn.

 • Kortidsleie inntil 14 dager 0-100 m²:  kr. 5 
 • Kortidsleie inntil 14 dager 100-500 m²:  kr. 4
 • Kortidsleie utover 14 dager over 500 m²:  særskilt avtale
 • Langtidsleie utover 14 dager 0-100 m²:  kr. 3
 • Langtidsleie utover 14 dager 100-500 m²:  kr. 1
 • Langtidsleie utover 14 dager over 500 m²:  særskilt avtale

Leie av grunn, variabel del, parkeringsareal

 • Parkeringsareal, pr. plass pr. dag, inntil 1 måned:  kr. 250
 • Parkeringsareal, pr. plass pr. dag, utover 1 måned:  kr. 200 

 Leie/bruk av grunn

 • Mobil kran inntil 2 dager:  minimum kontrollgebyr
 • Mobil kran inntil 2 dager, fornyelse: kontrollgebyr fornyelse og leie av grunn
 • Mobil kran mer enn 2 dager: minimum kontrollgebyr og leie av grunn
 • Mobil kran mer enn 2 dager, fornyelse: kontrollgebyr fornyelse og leie av grunn
 • Lift og stillas inntil 1 dag: minimum kontrollgebyr og leie av grunn
 • Lift og stillas mer enn 1 dag: minimum kontrollgebyr og leie av grunn
 • Lift og stillas mer enn 1 dag, fornyelse: kontrollgebyr fornyelse og leie av grunn
 • Container inntil 3 dager: containergebyr
 • Container mer enn 3 dager:  containergebyr, kontrollgebyr fornyelse og leie av grunn
 • Container mer enn 3 dager, fornyelse: leie av grunn
 • Riggplass: minimum kontrollgebyr og leie av grunn
 • Riggplass, fornyelse: kontrollgebyr fornyelse og leie av grunn

Gebyr ved gravearbeider i kommunal grunn

 • Behandlingsgebyr fast for alle gravesøknader: kr. 3.500
 • Kontrollgebyr pr. utført kontroll: kr. 1.500

Gebyr for kabelavtale i kommunal grunn

 • Behandlingsgebyr fast for alle kabelavtaler (over 50 m): kr. 3.500
 • Kontrollgebyr pr. utført kontroll: kr. 1.500

 Ambulerende skjenkebevilling

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2019. 

Skjenkeavgift

Skjenkeavgiftene vedtas etter innsendt oppgave fra serveringsstedene en gang per år, i tråd med gjeldende forskrifter. For ambulerende skjenkebevilling kreves ett gebyr på inntil 350 kroner per gang.

Tilsynsavgift for salgssteder av tobakk

Årlig tilsynsavgift fra salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker er 4 000 kr. Avgiften skal evalueres i løpet av 2019.

Fra midlertidige salgssteder kan tilsynsmyndigheten kreve en årlig tilsynsavgift på 1 200 kroner.

Sist oppdatert: 23. oktober 2017