Hva kan vi hjelpe deg med?

Egenbetalinger

Hent hele gebyrregulativet her:

Egenbetalinger 2017

Hva betaler du? - se egne gebyrer på MinSide

Eller velg et underkapittel:

Barnehage

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2017   

Type plass:  

 • 1/1 plass: kr 2 730 per mnd. - kr 30 030 per år 
 • 80 % plass: kr 2 321 per mnd.. - kr 25 531 per år
 • 70 % plass: kr 2 184 per mnd.. - kr 24 024 per år
 • 60 % plass: kr 1 911 per mnd. - kr 21 021 per år
 • 50 % plass: kr 1 638 - kr 18 018 per år
 • 40 % plass: kr 1 365 - kr 15 015 per år

Betalingsperiode
Det betales for den type plass barnet har fått tilbud om. Betalingen gjelder for 11 måneder, juli er betalingsfri. «Åpen barnehage» er gratis (prøveordning i 2017).

Matpenger
Betaling for kost kommer i tillegg, prisen følger selvkostprinsippet. For 2017 gjelder følgende veiledende priser per barn: - Frokost, lunsj, frukt og drikke Kr 350 per måned - Lunsj, frukt og drikke Kr 300 per måned.

Rett til barnehageplass

 • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.
 • Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.
 • Betaling gjelder fra den måned barnet begynner i barnehagen. Barnet har kun rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Moderasjoner
Enslige forsørgere i arbeid og utdanning gis tilskudd fra NAV for pass av barn etter søknad.

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to og 50 prosent moderasjon for barn nummer tre og over. Moderasjon gis til den av søsknene som har det rimeligste tilbudet.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med gratis kjernetid.

Søknadsfrist vedrørende reduksjon i foreldrebetalingen
Det må sendes inn søknad for hvert nytt barnehageår og søknadsfristen er 1. juni. Søknaden behandles når gyldig dokumentasjon er mottatt. Unntak kan eventuelt gjøres etter særskilt vurdering av barnehagemyndigheten i kommunen.

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknad om reduksjon i foreldrebetalingen:

 • Kopi av siste selvangivelse skal legges ved søknaden. Dersom skattepliktig person- eller kapitalinntekt ikke fremkommer av selvangivelsen, er søker pliktig til å opplyse om dette ved søknad. 
 • Selvstendige næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning.

Reduserte satser i foreldrebetaling på grunn av lav inntekt  

 • Inntekt under kr 500 500 per år: (Jamfør Forskrift om foreldrebetaling i barnehager)
  - Oppholdsbetalingen blir 6 % av skattepliktig bruttoinntekt + matpenger (Type plass: Hel, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%)
   
 • Inntekt over kr 500 500 per år:
  - Hel plass (100%): kr 2 730
  - 80% plass: kr 2 321
  - 70% plass: kr 2 184
  - 60% plass: kr 1 911
  - 50% plass: kr 1 638
  - 40% plass: kr 1 365
   

Gratis kjernetid
Familier med lav inntekt kan søke om gratis kjernetid for 3-,4- og 5 åringer i barnehagen. Fra 1. august 2017 er inntektsgrensen for husholdningen for å søke denne nasjonale ordningen satt til kr 428 000 per år. Inntektsgrensen fastsettes i tråd med forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Endringer i løpet av året
Som hovedregel skal vedtaket vare for ett barnehageår av gangen. Ved søknader i løpet av barnehageåret vil reduksjonen gjelde fra første hele måned etter vedtakstidspunktet. I vedtakene om redusert foreldrebetaling tas det forbehold for eventuelle prisendringer i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Ved vesentlige inntektsendringer i forhold til selvangivelsen med minst 3 måneders varighet er foresatte pliktige til å sende inn ny inntektsbekreftelse. Ved arbeidsledighet kreves det bekreftelse på ytelse fra NAV. Ved separasjon kreves separasjonsbevilling fra fylkesmannen. Endringer i betalingssats vil bli foretatt den 1. i måneden etter at gyldig dokumentasjon er mottatt.

Oppsigelse og permisjon:

 • Oppsigelse skal skje skriftlig til den enkelte barnehage med minst 1 måneds varsel. Det er to oppsigelsesdatoer; den 1. og den 15. hver måned. Det må betales full pris i oppsigelsestiden.
 • Oppsigelsestiden på en måned, gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen.
 • Barn som skal begynne på skolen behøver ikke si opp barnehageplassen, men beholder denne ut barnehageåret.
 • En barnehageplass kan ikke sies opp etter 1. april. Unntak er flytting fra kommunen hvor en måned oppsigelsestid gjelder. 
 • Dersom plassen blir sagt opp 1. april eller tidligere, må barnet slutte 30. april ellers må det betales til og med 30. juni. 
 • Det er ingen oppsigelsestid ved flytting mellom kommunale barnehager i Fredrikstad, med mindre det er reduksjon i oppholdstid.
 • Dersom en barnehageplass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på 2 måneder eller mer, kan kommunen ved fagsjef barnehage si opp plassen.
 • Ved søknad om permisjon og innvilgelse av denne, må det betales for 1 måned fra nærmeste 1. eller 15.

Andre bestemmelser:

 • Det må betales ved barnets fravær fra barnehagen. Rådmannen gis myndighet til i særskilte tilfeller å gi dispensasjon fra gjeldende betalingsbestemmelser.
 • Ved sammenhengende sykefravær på over 1 måned, må det fremlegges legeerklæring for å få betalingsfritak.
 • Kostnader ved at barn blir for sent hentet i barnehage betales med 200 kroner per barn per påbegynt halvtime. Jf. Vedtektenes Punkt 6.3, Foreldrebetaling.
 • For barn med deltidsplass, gis det tilbud om ekstra oppholdsdager. Dagsatsen settes til 150 kroner. Rådmannen gis myndighet til i særskilte tilfeller å gi dispensasjon fra betalingsbestemmelsene.

SFO

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2017.

Type plass  

 • Hel plass (heltid): kr 2 434 pr mnd.- kr 26 774 pr år  
 • Ettermiddagsplass. kr 1 947 pr mnd. - kr 21 417 pr år  
 • Halv plass: kr 1 460 pr mnd. - kr 16 060 pr år  
 • Morgenplass: kr 974 pr mnd. - kr 10 714 pr år

Helårstilbud: Det betales 11 rater per år. Juli er betalingsfri måned. Tilbudet starter 1. august. Alle må betale fra denne dato.

Betaling for kost
I tillegg til betaling for plass skal det betales for kost:

 • Hel plass: kr 185  
 • Ettermiddagsplass: kr 185  
 • Halv plass: kr 125  

Søskenmoderasjon
Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to i SFO og 50 prosent moderasjon for barn nummer tre og over. Moderasjon gis til den av søsknene som har det rimeligste tilbudet.

Tilbudet om ettermiddagsplass og morgenplass vil kunne variere mellom skolefritidsordningene.

Enslige forsørgere i arbeid eller utdanning gis tilskudd fra NAV for pass av barn (tilsvarende kommunens moderasjonsordning) og må betale full enhetspris for plass i skolefritidsordningen.

Reduksjon på grunn av lav inntekt:
Forsørgere som ikke mottar tilskudd fra NAV for pass av barn kan gis moderasjon i foreldrebetalingen etter særskilt søknad. Forutsetningen er at samlet bruttoinntekt for husstanden er under 4,5G.

G= grunnbeløpet i folketrygden som reguleres 1. mai hvert år.

Med bruttoinntekt forstås alle inntekter også introduksjons- og kvalifiseringsstønad unntatt barnetrygd, sosialstønad, bostøtte, grunn- og hjelpestønad. Det er husstandens samlede inntekt som danner grunnlaget for beregningen. Samboers inntekt skal være med i beregningsgrunnlaget.

Følgende må vedlegges søknad om betalingsmoderasjon:

 • Bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto lønnsinntekt inklusiv faste tillegg fra siste måned.
 • Bekreftelse fra NAV på eventuell trygd, stønad, underholdsbidrag, kontantstøtte og lignende. 
 • Annen inntekt, for eksempel renteinntekter, leieinntekter eller stipend.
 • Selvstendige næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning.

 

Reduserte satser i foreldrebetaling på grunn av lav inntekt (i kr pr mnd.)

 • Inntekt fra 0 - 3,5 G
  - Hel plass (heltid): kr 841
  - Ettermiddagsplass: kr 673
  - Halv plass: kr 505
  - Morgenplass: kr 337
   
 • Inntekt fra 3,5 - 4,5 G
  - Hel plass (heltid): kr 2 104
  - Ettermiddagsplass: kr 1 683
  - Halv plass: kr 1 262
  - Morgenplass: kr 841
   
 • Inntekt over 4,5 G
  - Hel plass (heltid): kr 2 434
  - Ettermiddagsplass: kr 1 947
  - Halv plass: kr 1 460
  - Morgenplass: kr 974

 

Inntektsendringer i løpet av året
Ved vesentlige inntektsendringer med minst 3 måneders varighet er foresatte pliktige til å sende inn ny inntektsbekreftelse. Ved arbeidsledighet kreves det bekreftelse på ytelse fra NAV. Ved separasjon kreves separasjonsbevilling fra fylkesmannen. Endringer i betalingssats vil bli foretatt måneden etter at gyldig dokumentasjon er mottatt.

Andre bestemmelser for SFO:
Kostnader ved at barn blir for sent hentet i skolefritidsordningen betales med 200 kroner per barn per påbegynt halvtime. Jf. Vedtektenes § 4, Foreldrebetaling.

For barn med deltidsplass, gis det tilbud i ferier om ekstra oppholdsdager.

Dagsatsen settes til:

 • 200 kroner for ekstra hel dagplass
 • 150 kroner for ekstra ettermiddagsplass
 • 100 kroner for ekstra morgenplass

Spesielle aktiviteter: Skolefritidsordningene gis anledning til å tilby spesielle valgfrie tjenester/aktiviteter til elevene og kan eventuelt kreve særskilt betaling for deltagelse.

Det betales fra den dato barnet er tildelt plass og under barnets fravær.

Oppsigelse av plass
Oppsigelse skal skje skriftlig til skolen med minst 1 måneds varsel. Det er to oppsigelsesdatoer, den 1. og 15. hver måned. Det må betales full pris i oppsigelsestiden.

1 måneds oppsigelsesfrist beregnet fra den 1. eller 15. hver måned gjelder også ved flytting fra kommunal til privat skole i Fredrikstad og ved flytting ut av kommunen.

Endring av plasstype
Økning av oppholdstid – økning av oppholdstid. Betaling gjelder fra og med ønsket endringsdato. Reduksjon av oppholdstid – denne endringen skal skje med minst 1 måneds varsel beregnet fra den 1. eller den 15. i hver måned.

Det er ingen oppsigelsestid, ved flytting mellom kommunale skoler i Fredrikstad under forutsetning av at det ikke samtidig er reduksjon i oppholdstid.

Ved sammenhengende sykefravær på over 1 måned, må det fremlegges legeerklæring for å få betalingsfritak.

Søknad om reduksjon i foreldrebetaling på grunn av lav inntekt, gjelder kun kommunale skolefritidsordninger.

Dersom en skolefritidsplass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på 2 måneder eller mer, kan kommunen ved fagsjef skole si opp plassen.

Rådmannen gis myndighet til i særskilte tilfeller å gi dispensasjon fra betalingsbestemmelsene.

 

Helse og omsorg

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2017

2.1 Hjemmetjenester/praktisk bistand (satser fra 2016 følges inntil videre) 

Praktisk bistand som kommer inn under denne betalingsordningen er tjenester som for eksempel rengjøring, klesvask, matlaging, snømåking, vaktmestertjenester, hjelp til innkjøp og lignende daglige gjøremål. Det kan ikke kreves egenbetaling for hjemmesykepleie, eller for praktisk bistand og opplæring til personlig stell og egenomsorg.

For hjemmetjenester til husstander med inntekt under 2 G betales det til enhver tid en maksimalsats per måned, fastsatt av staten.

Beregningsgrunnlag: Satsene regnes ut på grunnlag av husstandens nettoinntekt før særfradrag. Dette betyr at selv om det bare er én person i husstanden som mottar hjelp, så vil inntekten til en eventuell ektefelle eller samboer bli lagt til brukerens inntekt. Inntekt til barn under 18 år skal også regnes med, dersom det er barnet som mottar hjelpen. Hjelpestønad til hjelp i huset legges til inntekten. Hjelpestønad til tilsyn og pleie skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget.

Tidsforbruket avrundes til nærmeste halvtime. Oppdrag som ikke er avbestilt senest 1 døgn i forveien blir fakturert.

Husstandens inntekt

0 - 2 G  

 • Kr 135 per time (fra 1. august kr. 200)
 • Kr 200 per mnd. (makspris) (fra 1. august kr. 200)

2 - 3 G

 • Kr 160 per time (fra 1. august kr. 210)
 • Kr 800 per mnd. (makspris) (fra 1. august kr. 1050)

3 - 4 G

 • Kr 270 per time (fra 1. august kr. 320)
 • Kr 1 350 per mnd. (makspris) (fra 1. august kr. 1600)

4G og over

 • Kr 370 per time (fra 1. august kr. 420)
 • Kr 1 850 per mnd. (makspris) (fra 1. august kr. 2100)

2.2 Mat til hjemmeboende
For salg og levering av mat til hjemmeboende gjelder følgende satser per porsjon: 

 • Middag uten dessert 67 kroner. 
 • Middag med dessert 77 kroner.

Abonnement for hjemmeboende  

 • Fast middag kr. 2 050 per måned 
 • Fast middag + 1 måltid kr. 2 550 per måned
 • Full kost (frokost, middag og kvelds) kr. 3 020 per måned

2.3 Opphold i institusjon

For dag-/nattopphold er satsen for tiden 80 kroner. Etter 60 døgn betales etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon i kalenderåret. Det startes på nytt 1. januar året etter.

For korttidsopphold i institusjon betales den til enhver tid fastsatte maksimalsats av staten, for tiden 155 kroner per døgn.
Etter 60 døgn betales etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon i kalenderåret. Det startes på nytt 1. januar året etter.

For langtidsopphold i institusjon betales etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon. Det maksimale tak for egenbetaling er 60 000 kroner per måned.

2.4 Trygghetsalarm/trygghetspakke og eLås (satser fra 2016 følges inntil videre)

Husstandens inntekt

0 - 2 G

 • Kr 117 per mnd.
 • Kr 1 404 per år

2 G og over

 • Kr 274 per mnd.
 • Kr 3 288 per år

Følgende sats for trygghetsalarm/basis trygghetspakke gjelder fra 1 august 2017:

 • Kr. 300 pr. måned
 • Kr. 3600 årspris

 

Det beregnes en oppkoblingsavgift for trygghetsalarm/basis trygghetspakke på 500 kroner.

Kommunen har anledning til å fastsette egenandel for praktisk bistand/hjemmehjelp/BPA som ikke gjelder personlig stell og egenomsorg etter helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 og forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester §§ 8,9 og 10. Det er også anledning til å fastsette egenandel for trygghetsalarm, med mindre trygghetsalarmen i vedtaket er vurdert som en helsetjeneste.

Det vil bli fattet nytt vedtak om hvilken egenandel du skal betale. Du vil motta dette vedtaket i løpet av august 2017. Da nye satser vil medføre en endring av tidligere vedtak om egenbetaling, blir du med dette brevet varslet om endringene og gis mulighet til å uttale deg før nytt vedtak fattes, jf.forvaltningsloven §16.

2.5 Dagsenter for eldre

 • 0 - 2 G
  Opphold, frokost, middag og kaffe kr 135 pr. dag
  opphold, middag og kaffe kr. 100 per dag
   
 • >   2 G
  Opphold, frokost, middag og kaffe kr. 165 pr. dag
  opphold, middag og kaffe kr. 130 per dag

2.6 Kost i omsorgsboliger

 • Full kost; frokost, middag og kvelds  kr. 3 020 per måned  
 • Kjøp av frokost kr. 36 per måltid 
 • Kjøp av kvelds kr. 36 per måltid
 • Kjøp av middag u/ dessert kr. 67 per måltid
 • Kjøp av middag m/ dessert kr. 77 per måltid

2.7 Andre tjenester
Det fastsettes følgende betalingssatser for andre tjenester:

 • Vask av tøy for brukere av hjemmetjenesten kr. 38 per kilo tøy (ekskl.mva)
 • Vask/leie av tekstiler – abonnement kr. 440 per måned
 • Vask av dyner kr. 41 per stykk
 • Vask av puter kr. 31 per stykk
 • Vaksinasjon kr. 180 per enhet
 • Frakt av mat til brukers hjem 1) kr. 75 per gang/tur

Note: Virksomhet mat, vaskeri og praktisk bistand inngår avtale med kjøpmann som står for salg av tørrvarer,       der virksomheten bistår med frakt/levering av maten til brukers hjem.

2.8 TV-/datasignaler i heldøgns omsorgsplass
For eget rom i heldøgns omsorgsplass betales et vederlag for TV-abonnement på 80 kroner per måned.

2.9 Hjelpemiddelservice 
Fredrikstad arbeidssamvirke (FASVO) driver hjelpemiddelservice og lager for korttidshjelpemidler og varige hjelpemidler for Fredrikstad kommune. Ved utkjøring/henting av hjelpemidler belastes bruker et fraktgebyr for ordinære hjelpemidler på 110 kroner og for senger på 200 kroner. Det betales et depositum for alle typer hjelpemidler på 500 kroner. Depositumet kreves kun en gang selv om det leies flere hjelpemidler.

2.10 Egenbetaling fysioterapitjenester
Det foreslås innføring av egenbetaling for fysioterapitjenester i tråd med statlig regelendring. Dette avklares nærmere fram mot ikrafttredelse av endring i regelverket for stønad til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut ved avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen, fra 1.1.2017.

 

Byggesak

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2017   

Kap. A: Alminnelige bestemmelser

A 1  Betalingsplikt  
Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Dersom en kunde av en eller annen årsak har betalt for mye i gebyr skal kommunen, så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg ved slik tilbakebetaling. 

A 2  Beregningstidspunkt  
Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt som fullstendig plan-  forslag, søknad, begjæring eller rekvisisjon er registrert mottatt.  For ulovlige tiltak beregnes gebyr, etter det regulativ som gjelder på det tidspunkt forholdet blir oppdaget eller påtalt.

A 3 Betalingstidspunkt  
Dersom kommunen har en forfalt fordring ovenfor en søker/forslagsstiller/rekvirent,  kan det kreves at gebyr for den nye saken er betalt før behandling av denne  påbegynnes. Gebyret for ulike sakstyper forfaller for øvrig til betaling slik:

a) Planforslag og konsekvensutredninger
Gebyr for planinitiativ og oppstartsmøte faktureres etter gjennomført møte. Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger må være betalt når saken fremmes for første gangs behandling. Mindre endringer i reguleringsplan faktureres når vedtak fattes.

b) Bygge- og delesaker
Gebyr for forhåndskonferanse faktureres når referat foreligger. Gebyr for saksbehandling faktureres når vedtak fattes. Ved trinnvis søknad faktureres for en igangsettingstillatelse samtidig med rammetillatelsen. Eventuelle flere igangsettingstillatelser faktureres når disse vedtak fattes. Frikjøp for parkering betales før igangsettingstillatelse gis.

A 4 Spesielle bestemmelser for tiltak etter plan- og bygningsloven
a) Dispensasjon
For tiltak som krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven (pbl.), forskrifter eller arealplaner ilegges et gebyr på 14 400 kroner. Ved dispensasjoner som ikke krever innhenting av uttalelser fra andre instanser. eksterne eller interne, kan gebyret reduseres til 10 500 kroner. For mindre dispensasjoner fra reguleringsplan ilegges minstegebyr.

Dersom gebyret er urimelig lavt i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan dispensasjonsbehandling faktureres etter medgått tid.

Det er adgang til å vurdere redusert dispensasjonsgebyr – jfr. pkt. A 6.

Påfølgende behandling av byggesak faktureres etter pkt. C 2.

b) Tiltak igangsatt eller tatt i bruk uten eller i strid med tillatelse
Dersom tiltak, som krever søknadsbehandling etter pbl, er satt i gang eller tatt i bruk uten tillatelse, eller er utført i strid med regelverk eller betingelser i tillatelsen, faktureres kommunens saksbehandling etter medgått tid. I tillegg kan det ilegges overtredelsesgebyr.

c) Tilsyn
Kommunen kan kreve sakkyndig bistand eller utføre tekniske prøver for tiltakshavers regning når vilkårene i pbl. § 25-2 annet ledd er oppfylt.

d) Avslag
Ved avslag på søknad om dispensasjon betales fullt dispensasjonsgebyr etter pkt. A 4 a. Ved avslag på søknad om tiltak etter kap. C 2 betales 50 prosent av fullt gebyr, dispensasjonsgebyr betales likevel i sin helhet.

e) Minimums- og maksimumsgebyr
Minstegebyret i alle saker er 2 800 kroner. For tiltak etter pbl. som ikke framgår av regulativet eller ikke kan måles etter areal, legges minstegebyret til grunn. Utregnet gebyr for ulovlige arbeider etter kap. A 4 b) gjelder uavkortet uten maksimumsbegrensning. Dersom søknaden omfatter flere tiltak, kan det beregnes gebyr for hvert enkelt tiltak. Ved trinnvis søknad dekker maksimumsgebyret en igangsettingstillatelse. Ved oppdelt igangsetting beregnes i tillegg gebyr etter C 2 for øvrige igangsettingstillatelser. Gebyr for igangsettingstillatelse er 2 800 kroner. For øvrig er maksimumsgebyret for hvert enkelt tiltak 700 000 kroner inklusive dispensasjonsgebyr. Maksimumsgebyr for planbehandling er 707 000 kroner. Maksimumsgebyr for planbehandling med konsekvensutredning er 942 000 kroner.

A 5 Avbrutt arbeid/trukket sak  
Når en tiltakshaver/forslagstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid blir  avbrutt, skal det betales en forholdsmessig andel av tilhørende gebyr tilsvarende det  kommunen har utført eller må utføre, basert på timepris i henhold til kap. B  Denne generelle bestemmelse kommer ikke til anvendelse der regulativet inneholder detaljerte kriterier for slike forhold.

A 6 Urimelig gebyr  
Dersom gebyret anses åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader  kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan  rådmannen fastsette passende gebyr, begrenset nedad til minstegebyret.

Etter søknad om reduksjon av gebyr, kan rådmannen fastsette lavere gebyr. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

Dersom gebyret er urimelig lavt i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan saksbehandling faktureres etter medgått tid.

A 7 Klageadgang  
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, da dette kun er oppfølging  av regulativet. Dette gjelder ikke der det treffes skjønnsmessig avgjørelse etter kap. A 6.

Kommunens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages til fylkesmannen når det gjelder saker etter plan- og bygningsloven.
 

Kap. B: Timepriser 

For gebyr som skal betales etter medgått tid, jfr. regulativet, skal det brukes 1 020 kroner som timesats.
 

Kap. C: Gebyrer vedtatt med hjemmel i PBL § 33-1

C 1 Reguleringsplan og konsekvensutredninger
     
a) Generelt
Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak og før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 prosent av fullt gebyr. Det samme gjelder når en sak må anses uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller.

b) Fritak for gebyr
Følgende forslag til reguleringsformål (arealformål) er fritatt for gebyr: • Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) med unntak av LNF-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbygg. • Grønnstruktur (offentlig) for den del som ikke skal bebygges • Grav- og urnelunder • Områder underlagt hensynssone bevaring kulturmiljø er også fritatt for gebyr, dersom bevaringshensynet er til hinder for ny arealbruk eller totalfornyelse (hovedombygging).

c) Detaljregulering
Samlet gebyr blir summen av arealgebyr, bygningsgebyr og eventuelt tilleggsgebyr.

 1. Planinitiativ
  For forberedelser og gjennomføring Kr. 8 160
   
 2. Oppstartsmøte
  For forberedelser og gjennomføring Kr. 12 240
   
 3. Arealgebyr
  Areal mindre enn 5 000 m2 Kr. 120 000
  Areal mellom 5 000 m2 og 10 000 m2 Kr. 148 000
  Areal over 10 000 m2 betales pr. påbegynt 5 000 m2 Kr.   21 250
   
 4. Bygningsgebyr
  For hver 100 m2 bebygd areal Kr. 3 400
   
 5. Mindre endringer i reguleringsplan
  For mindre reguleringsendringer Kr. 43 400

d) Tilleggsgebyr
Kommunen kan kreve et tilleggsgebyr pr. time, jfr. kap. B, dersom forslagsstiller fremmer endringsforslag underveis.

e) Konsekvensutredninger
For planer som faller inn under forskrift om konsekvensutredning skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 50 prosent av satsene for selve reguleringsplanen, jfr. kap. C 1 c).

C 2 Bygge- og delesaker

a) Generelt
Arealer er definert som bruksareal – BRA – i hht Norsk Standard 3940 hvis ikke annet er anført. Arealer regnes som summen av samtlige etasjer – også kjeller. Beregnet bebygd areal (BYA) legges til grunn der dette er større enn beregnet bruksareal (BRA). I de tilfeller der det skal bygges helt like boenheter av samme utbygger på samme eiendom kan gebyret reduseres med 20 prosent fra og med enhet nr. 10.

b) Forhåndskonferanse
For forhåndskonferanse ilegges gebyr på kr 2 800.

c) Endring av tillatelse/fornyet tillatelse
For søknadsbehandling av endring av tillatelse ilegges minstegebyret kr 2 800.

d) Saker som berører bevaringsverdig bebyggelse eller bygningsmiljø
For søknadsbehandling av saker som berører bevaringsverdig bebyggelse eller bygningsmiljø kan det ilegges et tilleggsgebyr etter medgått tid, begrenset oppad til kroner 10 000.

 1. Landbruksbygg, midlertidig bygg etc. t.o.m. 100 m2 Kr. 5 300 
  Landbruksbygg, midlertidig bygg etc. større enn 100 m2 Kr. 10 600
  Tilbygg til bolig, fritidshus Kr. 5 300
  Veranda/terrasse til bolig, fritidshus Kr. 2 800
  Frittliggende uthus, carport, garasje t.o.m. 15 m2 Kr. 2 800
  Frittliggende uthus, carport, garasje 15 – 50 m2 Kr. 5 300
  Frittliggende uthus, carport, garasje 50 – 70 m2 Kr. 8 900
   
 2. Bolig- og fritidsbebyggelse
  Enebolig uten sekundærleilighet Kr. 19 100
  Enebolig med sekundærleilighet Kr. 26 300
  Ny boenhet i eller som tilbygg til eksisterende bygning Kr. 14 400
  Fleremannsboliger – 2 første boenheter Kr. 26 300
  - for hver boenhet 3-10et tillegg på Kr. 8 900
  - for hver boenhet over 10 betales et tillegg på Kr. 2 800
  Fritidsboliger, utleiehytter pr. enhet Kr. 19 100
  Anneks – som tillegg til boenhet Kr. 5 300
  Tilbygg, påbygg t.o.m. 50 m2 Kr. 5 300  
  Tilbygg, påbygg utover 50 m2 pr. m2 Kr. 50
  Hybelhus   Kr. 25 600
    
 3. Yrkesbygg, lager o.l
  Garasjer o.l større enn 50 m2 Kr. 8 900
  Nybygg, tilbygg, påbygg – yrkesbygg - t.o.m. 50 m2 Kr. 5 300    
  Nybygg, tilbygg, påbygg – yrkesbygg - utover 50 m2 per m2 Kr. 50
  Nybygg, tilbygg, påbygg – yrkesbygg – maksimumsgebyr  Kr. 200 000
   
 4. Endring av eksisterende bebyggelse
  Endring – småhus Kr. 2 800
  Endring – større bygninger  Kr. 5 300
  Bruksendring – boliger, fritidshus pr m2 Kr. 50
  Bruksendring – andre bygninger pr. m2  Kr. 50
   
 5. Tekniske installasjoner
  Ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, heiser m.v.  Kr. 2 800
   
 6. Andre tiltak
  Små parkeringsplasser (inntil 10 plasser) Kr. 7 100
  Store parkeringsplasser (flere enn 10 plasser) Kr. 14 400
  Veier, tuneller, o.l. pr. påbegynt 100 lm Kr. 2 800
  Støyskjerm, lysmaster, tribuner, ballbinge, støttemurer mm  Kr. 8 900
  Grave- og fyllingsarbeider, endring av terreng Kr. 2 800
  Boligbrakke på arbeidsplass (midlertidig) pr. enhet Kr. 2 800
  Skolebrakker (midlertidig) pr. enhet Kr. 8 900
  Vann- og avløpsanlegg – fritidsbebyggelse:
  - inntil 20 enheter Kr. 55 600
  - inntil 50 enheter Kr. 77 800
  - flere enn 50 enheter Kr. 111 200
  Vann- og avløpsanlegg – boligbebyggelse:
  - inntil 20 enheter, pr enhet Kr. 2 800
  - inntil 50 enheter, pr enhet Kr. 1 600
  - flere enn 50 enheter, pr enhet Kr. 1 200
  Stikkledninger pr. påbegynt 200 lm Kr. 2 800
  Separate avløpsanlegg – en eiendom Kr. 2 800
   
  Ved sanering av punktutslipp frafalles gebyret
  Gjerde, levegg, mindre støttemur, basseng  Kr. 2 800
  Enkeltbrygge eller utvidelse av brygge inntil 2 båtplasser Kr. 5 600
  Brygger eller utvidelse – inntil 10 båtplasser Kr. 11 100
  Brygger – utover 10 plasser, pr. plass Kr. 200
  Damanlegg Kr. 28 900     
  Mudring Kr. 2 800 
   
 7. Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg
  Mindre bygninger (jfr.§20-2) Kr. 2 800
  Boliger, fritidsboliger og lignende Kr. 5 300
  Boligblokker, kontorbygg, lagerbygg, landbruksbygg Kr. 8 900
   
 8. Skilt og reklameinnretninger
  Skilt og reklameinnretninger over gesims Kr. 5 300
  Frittstående reklamesøyler, fasadereklame og lignende Kr. 2 800
   
 9. Tilsyn og ansvarsrett
  Søknad om ansvarsrett Kr. 2 800
  Tilsyn med kvalifikasjonskrav Kr. 2 800
  Øvrige tilsyn med ansvarlig foretak Kr. 5 000 
   
 10. Søknad om deling av eiendom
  Opprettelse av ny grunneiendom Kr. 14 400
  Opprettelse av ny anleggseiendom Kr. 14 400
  Arealoverføring Kr. 8 900
  Fradeling av tilleggstomt Kr. 8 900
  Fradeling med grenser i samsvar med plan Kr. 8 900
   
  For fradeling av flere tomter i samsvar med plan betales fullt gebyr for de 2 første tomtene – for fradeling av to neste tomter reduseres stk. prisen med 20 %. Fra og med tomt nr. 5 reduseres stk. prisen med 80 %.
   
  Det skal ikke beregnes gebyr for behandling av søknad om deling av eiendom for søknader som også skal behandles etter jordlovens § 12.  

 

 

 Renovasjon og avfall

Renovasjon og avfall - Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2017
 

Gebyrene reduseres i snitt med 1,1 prosent. Alle priser er inkl. mva.

Årsgebyr for husholdningsrenovasjon
Renovasjonsgebyrer uten kompostering betales per enhet med følgende satser:

Abonnementstype: 

 • Husholdning 80 liter: kr 1 744
 • Husholdning 140 liter: kr 2 421
 • Husholdning 240 liter: kr 3 341
 • Husholdning 360 liter: kr 5 036
 • Husholdning 600 liter: kr 8 378
 • Husholdning 660 liter: kr 9 201
 • Hytterenovasjon - egen dunk: kr 920
 • Hytterenovasjon - felles: kr 750
   
 • 80 liter m/ hjemmekompostering: kr 1 139   
 • 140 liter m/ hjemmekompostering: kr 1 574  
 • 240 liter m/ hjemmekompostering: kr 2 179  
 • 360 liter m/ hjemmekompostering: kr 3 269  
 • 600 liter m/ hjemmekompostering: kr 5 448  
 • Tilleggsgebyr for bytte av dunk: kr 250  
 • Utlån inklusiv ut-/innkjøring av beholdere etc. ved arrangementer (gjelder den 1 beholder, utover dette kr 100 per stk.): kr 750  
 • Tømming av beholdere ved arrangementer: 1 tømming tilsvarer 1/52 av årsgebyr for gjeldende dunkestørrelse ref. årsgebyr
 • Kjøp av ekstra sekk per stk. (inkl. mva): kr 30  

Årsgebyrer for innsamling av næringsrenovasjon er ikke oppgitt, da dette er tjenester som er i konkurranse med andre aktører i et åpent marked.  

Årsgebyr for slamtømming
Årsgebyr for slamtømming øker i snitt med 78 prosent, fra det ekstraordinært lave nivået i 2016.

 • Bolig med WC  - 1 tømming pr. år: kr 2 453  
 • Bolig med tett tank - 1 tømming pr. år: kr 2 453  
 • Felles oppsamlingstank - 1 tømming pr. år: kr 2 453
 • Boliger uten WC  - tømming hvert 3. år: kr 818  
 • Hytte uten WC med frostsikker tank - tømming hvert 3. år: kr 818  
 • Hytte uten WC ikke frostsikker tank - 1 tømming pr. år: kr 2 453  
 • Hytter med WC - 1 tømming pr. år: kr 2 453  

Gebyr for tømming av felles oppsamlingstank deles mellom husstandene knyttet til fellestanken.

 Vann og avløp

Vann og avløp - Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2017
Alle priser er inkl. mva. 
  

 • Fast del (vann): kr 799  
 • Variabel del (vann): kr/m³ 8,16
     
 • Fast del (avløp): kr 1 250
 • Variabel del (avløp): kr/m³ 18,93  

Engangsgebyr for tilknytning

 • For tilknytning til vann betales kr 938 per tilknytning.
 • For tilknytning til avløp betales kr 938 per tilknytning.

Årsgebyr for vann og avløp
Årsgebyret faste del tilsvarer et abonnementsgebyr. Inntekter fra årsgebyrets faste del skal i stor grad dekke produksjonsuavhengige kostnader.

Årsgebyrets faste del (abonnementsgebyret) deles opp i følgende brukerkategorier: 

 1. ”Bolig” - eneboliger, boenheter i borettslag/flerfamilieboliger og fritidsboliger 
 2. ”Andre bygg” - eiendommer som ikke benyttes som boligformål som industri, næringseiendommer, forsamlingsbygg o.l.

De abonnentene som tilhører brukerkategorien ”bolig” betaler 1 fast del per boenhet per år. Fastdelen i år er som følger.

Årsgebyrets faste del  

 • ”Bolig” - 1 fast del:
  - Vann: kr 799 pr boenhet  
  - Avløp: kr 1 250 kr boenhet  

 

Boenheter i borettslag/sameie med flere enn 10 enheter får avslag på årsgebyrets faste del på grunnlag av rimeligere administrasjonskostnader. Hver leilighet får et avslag på 200 kroner per år (4 terminer x 50 kroner). Det forutsettes at det sendes ut en faktura. 

For ”andre bygg” beregnes årsgebyrets faste del separat for den enkelte eiendom, og størrelsen på den faste delen bestemmes ut i fra eiendommens forbruk - jfr. tabellen nedenfor (tab.1):

Forbruk (m³/år) - Ant. fast deler:  

 • 0 – 1 000 m³: 1  
 • 1 001 - 2 000 m³: 2  
 • 2 001 - 5 000 m³: 4  
 • 5 001 - 10 000 m³: 10  
 • 10 001 - 25 000 m³: 20  
 • 25 001 - 50 000 m³: 50  
 • 50 001 -  75 000 m³:100  
 • 75 001 -  100 000 m³: 150  
 • 100 001 - 250 000 m³: 200  
 • 250 001 - 500 000 m³: 500  
 • 500 001 -   1 000 m³: 1000

Årsgebyrets variable del (forbruksgebyr)
Årsgebyrets variable del (forbruksgebyret) beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på nedenstående enhetspris.

 • Enhetspris for vann: 8,16 kr/m³ 
 • Enhetspris for avløp: 18,93 kr/m³  

Målt forbruk
Årsgebyrets variable del (forbruksgebyret) baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

Årsgebyrets variable del (forbruksgebyr) ved bruk av vannmåler:  

 • Vann: Enhetspris [Kr/m³]  x  Målt forbruk [m³]  
 • Avløp: Enhetspris [Kr/m³]  x  Målt forbruk [m³]  

Stipulert forbruk
Årsgebyrets variable del (forbruksgebyret) baseres på stipulert forbruk, på grunnlag av boenhetens størrelse (bruksareal etter NS3940) og etter følgende tabell (tab.2):

 • 0 - 60 m² bruksareal: 100 m³ vannforbruk  
 • 61 - 150 m² bruksareal: 180 m³ vannforbruk  
 • 151 - 200 m² bruksareal: 240 m³ vannforbruk  
 • 201 - 250 m² bruksareal: 280 m³ vannforbruk  
 • 251 - 300 m² bruksareal: 320 m³ vannforbruk  
 • 301 -350 m² bruksareal: 360 m³ vannforbruk  
 • Over 351 m² bruksareal: 400 m³ vannforbruk  

Stipulert forbruk - boliger (ekskl. fritidsboliger)
Årsgebyrets variable del (forbruksgebyr) for ”boliger” (unntatt fritidsboliger):  

 • Vann: Enhetspris [Kr/m³]  x  Stipulert forbruk [m³]  
 • Avløp: Enhetspris [Kr/m³]  x  Stipulert forbruk [m³]  

Stipulert forbruk - hytter/fritidsboliger
For hytter/fritidsboliger hvor vannmåler ikke er installert betales ½ variabelt gebyr pr. hytte/fritidsboenhet, etter samme arealberegning som for bolig (oversikt 2).

Årsgebyrets variable del (forbruksgebyr) for hytter/fritidsboliger:  

 • Vann: Enhetspris [Kr/m³]  x  ½ Stipulert forbruk [m³]  
 • Avløp: Enhetspris [Kr/m³]  x  ½ Stipulert forbruk [m³]  

5.3 Midlertidig bruk av vann og avløp
Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og/eller avløpsanlegg skal betale årsgebyrets faste del (abonnementsgebyr) og variable del (forbruksgebyr) etter gjeldende regler for brukerkategorien ”andre bygg”, se pkt. 5.1 og 5.2.

5.4 Andre gebyrer vann og avløp

 • Gebyr for plombering av stoppekran settes til 938 kroner inklusiv mva. 
 • Gebyr for avlesing av vannmåler settes til 938 kroner inklusiv mva. 
 • Gebyr for tømt fettavskiller settes til 2 500 kroner inklusiv mva. 
 • Gebyr for lokalisering av stoppekran, stikkledning eller privat vannlekkasje. Faktureres etter medgått tid og gjeldende timesats.

5.5 Tillegg for avløp som fraviker normalt husholdningsavløp
Tillegg for avløp som fraviker normalt husholdningsavløp. Tilleggsgebyret fastsettes på bakgrunn av avløpsvannets sammensetning og mengde etter beregningsmodell vist i gebyrforskrift for vann og avløp

 Vei og trafikk

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2017

Gebyrer for graving i kommunal vei og andre offentlige arealer
Blir regulert hvert 2. år. Oppgitte gebyrer er gjeldende for 2017-2018.
Gebyrregulativet for gravemeldinger er modernisert og harmonisert blant annet mot andre kommuner. Priser er inkl. mva.

Oppgaver/oppdrag 

 • Min. kontrollgebyr Kr 2 200
 • Kontrollgebyr/fornyelse 800 Kr
 • Containergebyr Kr 500 inntil 3 dager

Kontrollgebyr kr./kvm

 • 0-10 m2: Min.
 • 10-50 m2: kr 50
 • 50-500 m2: kr 20
 • over 500 m2: kr. 10

Verdiforringelse (minstesats kr 300)

 • Samlevei (kr./kvm):
  - 0-10 kvm2: Min.
  - 10-50 kvm2: kr 35
  - 50-500 kvm2: kr 25
  - over 500 kvm2: kr 15
   
 • Adkomst- og boligvei (kr./kvm)
  - 0-10 kvm2: Min.
  - 10-50 kvm2: kr 30
  - 50-500 kvm2: kr 20
  - over 500 kvm2: kr 12
   
 • Gang /sykkelvei /fortau (kr./kvm)
  - 0-10 kvm2: Min.
  - 10-50 kvm2: kr 20
  - 50-500 kvm2: kr 15
  - over 500 kvm2: kr 10
   
 • Plasser/torg (kr./kvm)
  - 0-10 kvm2: Min.
  - 10-50 kvm2: kr 20
  - 50-500 kvm2: kr 30
  - over 500 kvm2: kr 20

Leie og beslaglegging av offentlige arealer

 • Gebyrsatser korttidsleie inntil 14 dager
  - 0-50 m2: kr 5 /m2
  - 50-100 m2: kr 4 /m2
  - over 100 m2: Særskilt avtale
   
 • Gebyrsatser langtidsleie over 14 dager
  - 0-50 m2: kr 3 /m2
  - 50-100 m2: kr 1 /m2
  - over 100 m2: Særskilt avtale

 

 • Mobilkran inntil 2 dager - Min. kontrollgebyr
  Fornyelse - Kontrollgebyr/fornyelse og leie av grunn
   
 • Mobilkran mer enn 2 dager - Min. kontrollgebyr og leie av grunn
  Fornyelse - Leie av grunn og kontrollgebyr/fornyelse
   
 • Lift og stillas inntil 1 dag - Kontrollgebyr/fornyelse og leie av grunn
   
 • Lift og stillas mer enn 1 dag - Min. kontrollgebyr og leie av grunn
  Fornyelse - Kontrollgebyr/fornyelse og leie av grunn
   
 • Container mer enn 3 dager - Containergebyr, leie av grunn og kontrollgebyr/fornyelse
  Fornyelse - Leie av grunn
   
 • Riggplass - Min. kontrollgebyr og leie av grunn
  Fornyelse - Leie av grunn og kontrollgebyr

Kontroll- og forringelsesgebyr blir fakturert til utførende entreprenør, dersom annet ikke avtalt. Leie og beslaglegning av offentlige arealer: Benytte gater, veier, fortau og andre kommunale arealer til riggplass, oppsetting av stillas, lift, kraner etc. Ved arbeider som medfører leie av arealer er beregningsgrunnlaget gebyr per m2 /døgn.

 

 Ambulerende skjenkebevilling

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2017 

Skjenkeavgiftene vedtas etter innsendt oppgave fra serveringsstedene en gang per år, i tråd med gjeldende forskrifter. For ambulerende skjenkebevilling kreves ett gebyr på inntil 340 kroner per gang.

Sist oppdatert: 31. mai 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?