Egenbetalinger

Innhold

Hent hele gebyrregulativet her:

Egenbetalinger 2019

Egenbetalinger 2018

Hva betaler du? - se egne gebyrer på MinSide

Eller velg et underkapittel:

Barnehage

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. august 2019   

Type plass:  

 • 1/1 plass: kr 3 040 per mnd. - kr 33 440 per år 
 • 80 % plass: kr 2 584 per mnd. - kr 28 424 per år
 • 70 % plass: kr 2 432 per mnd. - kr 26 752 per år
 • 60 % plass: kr 2 128 per mnd. - kr 23 408 per år
 • 50 % plass: kr 1 824 per mnd. - kr 20 064 per år
 • 40 % plass: kr 1 520 per mnd. - kr 16 720 per år

Betalingsperiode
Det betales for den type plass barnet har fått tilbud om. Betalingen gjelder for 11 måneder, juli er betalingsfri.

«Åpen barnehage» er gratis.

Matpenger
Betaling for kost kommer i tillegg. Prisen følger selvkostprinsippet. For 2019 gjelder følgende veiledende priser per barn:

 • Frokost, lunsj, frukt og drikke  - kr 360 per måned
 • Lunsj, frukt og drikke - kr 309 per måned

Rett til barnehageplass
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.

Betaling gjelder fra den måned barnet begynner i barnehagen. Barnet har kun rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Moderasjoner
Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to og 50 prosent moderasjon for barn nummer tre og over. Moderasjon gis til den av søsknene som har det rimeligste tilbudet.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med gratis kjernetid.

Søknadsfrist vedrørende reduksjon i foreldrebetalingen
Det må sendes inn søknad for hvert nytt barnehageår og søknadsfristen er 1. juni. Kommunen behandler søknader etter søknadsfristen etter hvert som de kommer inn og når kommunen har fått all gyldig dokumentasjon. De som får innvilget søknaden sin får reduksjonen fra og med måneden etter at kommunen mottok dokumentasjonen. Unntak kan eventuelt gjøres etter særskilt vurdering av barnehagemyndigheten i kommunen.

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknad om reduksjon i foreldrebetalingen:

 • Kopi av siste selvangivelse skal legges ved søknaden. Dersom skattepliktig person- eller kapitalinntekt ikke fremkommer av selvangivelsen, er søker pliktig til å opplyse om dette ved søknad.
 • Selvstendige næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning.

Reduserte satser i foreldrebetaling på grunn av lav inntekt  

 • Inntekt under kr 548 167 per år (fra 1. januar 2019`)
  - Oppholdsbetalingen blir 6 % av skattepliktig bruttoinntekt + matpenger.
  - Hel plass (100%): kr 2 990
  - 80% plass: kr 2 542
  - 70% plass: kr 2 392
  - 60% plass: kr 2 093
  - 50% plass: kr 1 794
  - 40% plass: kr 1 495
 • Inntekt over kr 557 333 per år (fra 1. august 2019):
  - Hel plass (100%): kr 3 040
  - 80% plass: kr 2 585
  - 70% plass: kr 2 432
  - 60% plass: kr 2 128
  - 50% plass: kr 1 824
  - 40% plass: kr 1 520
   

Gratis kjernetid 
Familier med lav inntekt kan søke om gratis kjernetid for 3-,4- og 5-åringer i barnehagen. Fra 1. august 2019 blir inntektsgrensen for husholdningen for å søke denne nasjonale ordningen endret fra 533 500 kroner til 548 500 kroner per år, og den utvides til å gjelde også for 2-åringer. Inntektsgrensen fastsettes i tråd med forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Endringer i løpet av året
Som hovedregel skal vedtaket vare for ett barnehageår av gangen. I vedtakene om redusert foreldrebetaling tas det forbehold for eventuelle prisendringer i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Ved vesentlige inntektsendringer i forhold til selvangivelsen med minst 3 måneders varighet er foresatte pliktige til å sende inn ny inntektsbekreftelse. Ved arbeidsledighet kreves det bekreftelse på ytelse fra NAV. Ved separasjon kreves separasjonsbevilling fra fylkesmannen. Endringer i betalingssats vil bli foretatt den 1. i måneden etter at gyldig dokumentasjon er mottatt.

Oppsigelse og permisjon:

 • Oppsigelse skal skje skriftlig til den enkelte barnehage med minst 1 måneds varsel. Det er to oppsigelsesdatoer; den 1. og den 15. hver måned. Det må betales full pris i oppsigelsestiden.
 • Oppsigelsestiden på en måned, gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen.
 • Barn som skal begynne på skolen behøver ikke si opp barnehageplassen, men beholder denne ut barnehageåret.
 • En barnehageplass kan ikke sies opp etter 1. april. Unntak er flytting fra kommunen hvor en måned oppsigelsestid gjelder. 
 • Dersom plassen blir sagt opp 1. april eller tidligere, må barnet slutte 30. april ellers må det betales til og med 30. juni. 
 • Det er ingen oppsigelsestid ved flytting mellom kommunale barnehager i Fredrikstad, med mindre det er reduksjon i oppholdstid. 
 • Dersom en barnehageplass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på 2 måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen.
 • Ved søknad om permisjon og innvilgelse av denne, må det betales for 1 måned fra nærmeste 1. eller 15.

Andre bestemmelser:

 • Det må betales ved barnets fravær fra barnehagen. Rådmannen gis myndighet til i særskilte tilfeller å gi dispensasjon fra gjeldende betalingsbestemmelser.
 • Ved sammenhengende sykefravær på over 1 måned, må det fremlegges legeerklæring for å få betalingsfritak.
 • Kostnader ved at barn blir for sent hentet i barnehage betales med 200 kroner per barn per påbegynt halvtime. Jf. Vedtektenes Punkt 6.3, Foreldrebetaling.
 • For barn med deltidsplass, gis det tilbud om ekstra oppholdsdager. Dagsatsen settes til 150 kroner. Fagsjef barnehage gis myndighet til i særskilte tilfeller å gi dispensasjon fra betalingsbestemmelsene.

SFO

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2019.

Type plass  

 • Hel plass (heltid): kr 2 670 pr mnd.- kr 29 370 pr år  
 • Ettermiddagsplass. kr 2 136 pr mnd. - kr 23 496 pr år  
 • Halv plass: kr 1 602 pr mnd. - kr 17 622 pr år  
 • Morgenplass: kr 1 068 pr mnd. - kr 11 748 pr år

Helårstilbud: Det betales 11 rater per år. Juli er betalingsfri måned. Tilbudet starter 1. august. Alle må betale fra denne dato.

Betaling for kost
I tillegg til betaling for plass skal det betales for kost:

 • Hel plass: kr 196  
 • Ettermiddagsplass: kr 196  
 • Halv plass: kr 134 
    

Søskenmoderasjon
Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to i SFO og 50 prosent moderasjon for barn nummer tre og over. Moderasjon gis til den av søsknene som har det rimeligste tilbudet.

Tilbudet om ettermiddagsplass og morgenplass vil kunne variere mellom skolefritidsordningene.

Enslige forsørgere i arbeid eller har etablert egen virksomhet kan gis tilskudd fra NAV for pass av barn (tilsvarende kommunens moderasjonsordning) og må betale full enhetspris for plass i skolefritidsordningen.

Reduksjon på grunn av lav inntekt:
Forsørgere som ikke mottar tilskudd fra NAV for pass av barn kan gis moderasjon i foreldrebetalingen etter særskilt søknad. Forutsetningen er at samlet bruttoinntekt for husstanden er under 4,5G.

G= grunnbeløpet i folketrygden som reguleres 1. mai hvert år.

Med bruttoinntekt forstås alle inntekter også introduksjons- og kvalifiseringsstønad unntatt barnetrygd, sosialstønad, bostøtte, grunn- og hjelpestønad. Det er husstandens samlede inntekt som danner grunnlaget for beregningen. Samboers inntekt skal være med i beregningsgrunnlaget.

Endringer i betalingssats vil bli foretatt den 1. i måneden etter at gyldig dokumentasjon er mottatt.

Følgende må vedlegges søknad om betalingsmoderasjon: 

 • Bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto lønnsinntekt inklusiv faste tillegg fra siste måned.
 • Bekreftelse fra NAV på eventuell trygd, stønad, underholdsbidrag, kontantstøtte og lignende.
 • Annen inntekt, for eksempel renteinntekter, leieinntekter eller stipend.
 • Selvstendige næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning.
   

 

Reduserte satser i foreldrebetaling på grunn av lav inntekt (i kr pr mnd.)

 • Inntekt fra 0 - 3,5 G
  - Hel plass (heltid): kr 923
  - Ettermiddagsplass: kr 738
  - Halv plass: kr 554
  - Morgenplass: kr 369
   
 • Inntekt fra 3,5 - 4,5 G
  - Hel plass (heltid): kr 2 308
  - Ettermiddagsplass: kr 1 846
  - Halv plass: kr 1 385
  - Morgenplass: kr 923
   
 • Inntekt over 4,5 G
  - Hel plass (heltid): kr 2 670
  - Ettermiddagsplass: kr 2 136
  - Halv plass: kr 1 602
  - Morgenplass: kr 1 068

 

Inntektsendringer i løpet av året
Ved vesentlige inntektsendringer med minst 3 måneders varighet er foresatte pliktige til å sende inn ny inntektsbekreftelse. Ved arbeidsledighet kreves det bekreftelse på ytelse fra NAV. Ved separasjon kreves separasjonsbevilling fra fylkesmannen. Endringer i betalingssats vil bli foretatt måneden etter at gyldig dokumentasjon er mottatt.

Andre bestemmelser for SFO
Kostnader ved at barn blir for sent hentet i skolefritidsordningen betales med 200 kroner per barn per påbegynt halvtime. Jf. Vedtektenes § 4, Foreldrebetaling.

For barn med deltidsplass, gis det tilbud i ferier om ekstra oppholdsdager. Dagsatsen settes til:

 • 200 kroner for ekstra hel dagplass
 • 150 kroner for ekstra ettermiddagsplass
 • 100 kroner for ekstra morgenplass

Spesielle aktiviteter: Skolefritidsordningene gis anledning til å tilby spesielle valgfrie tjenester/aktiviteter til elevene og kan eventuelt kreve særskilt betaling for deltagelse.

Det betales fra den dato barnet er tildelt plass og under barnets fravær.

Oppsigelse av plass
Oppsigelse skal skje skriftlig til skolen med minst 1 måneds varsel. Det er to oppsigelsesdatoer, den 1. og 15. hver måned. Det må betales full pris i oppsigelsestiden.

1 måneds oppsigelsesfrist beregnet fra den 1. eller 15. hver måned gjelder også ved flytting fra kommunal til privat skole i Fredrikstad og ved flytting ut av kommunen.

Det er ingen oppsigelsestid ved flytting mellom kommunale skoler i Fredrikstad under forutsetning av at det ikke samtidig er reduksjon i oppholdstid.

Unntak: En plass i SFO kan ikke sies opp eller endres etter 1. mars, med unntak ved flytting fra kommunen. Dersom plassen blir sagt opp 1. mars eller tidligere må barnet senest slutte 31. mars, ellers må det betales til og med 30. juni.

Endring av plasstype
Ved økning av oppholdstid gjelder betaling fra og med ønsket endringsdato. Ved reduksjon av oppholdstid, skal endringen skje med minst 1 måneds varsel beregnet fra den 1. eller den 15. i hver måned.

Det er ingen oppsigelsestid ved flytting mellom kommunale skoler i Fredrikstad under forutsetning av at det ikke samtidig er reduksjon i oppholdstid.

Ved sammenhengende sykefravær på over 1 måned, må det fremlegges legeerklæring for å få betalingsfritak.

Dersom en skolefritidsplass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på 2 måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen.

Fagsjef skole gis myndighet til i særskilte tilfeller å gi dispensasjon fra betalingsbestemmelsene.

 

Helse og omsorg

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2018

2.1 Hjemmetjenester/praktisk bistand

Praktisk bistand som kommer inn under denne betalingsordningen er tjenester som for eksempel rengjøring, klesvask, matlaging, snømåking, vaktmestertjenester, hjelp til innkjøp og lignende daglige gjøremål. Det kan ikke kreves egenbetaling for hjemmesykepleie, eller for praktisk bistand og opplæring til personlig stell og egenomsorg.

For hjemmetjenester til husstander med inntekt under 2 G betales det til enhver tid en maksimalsats per måned, fastsatt av staten. Maksimalsats per måned for husstander med inntekt over 2 G er av kommunen satt til 5 ganger timeprisen.

Beregningsgrunnlag

 

Satsene regnes ut på grunnlag av husstandens nettoinntekt før særfradrag. Dette betyr at selv om det bare er én person i husstanden som mottar hjelp, så vil inntekten til en eventuell ektefelle eller samboer bli lagt til brukerens inntekt. Inntekt til barn under 18 år skal også regnes med, dersom det er barnet som mottar hjelpen. Hjelpestønad til hjelp i huset legges til inntekten. Hjelpestønad til tilsyn og pleie skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget.

Tidsforbruket avrundes til nærmeste halvtime. Oppdrag som ikke er avbestilt senest 1 døgn i forveien blir fakturert.

Husstandens inntekt

0 - 2 G  

 • Kr 205 per time
 • Kr 205 per mnd. (makspris)

2 - 3 G

 • Kr 215 per time
 • Kr 1 075 per mnd. (makspris)

3 - 4 G

 • Kr 328 per time
 • Kr 1 640 per mnd. (makspris)

4G og over

 • Kr 431 per time
 • Kr 2 155 per mnd. (makspris)

2.2 Mat til hjemmeboende
For salg og levering av mat til hjemmeboende gjelder følgende satser per porsjon: 

 • Middag uten dessert 69 kroner. 
 • Middag med dessert 79 kroner.

Abonnement for hjemmeboende  

 • Fast middag kr. 2 103 per måned 
 • Fast middag + 1 måltid kr. 2 616 per måned
 • Full kost (frokost, middag og kvelds) kr. 3 100 per måned

2.3 Opphold i institusjon

 

 

For korttidsopphold i institusjon betales den til enhver tid fastsatte maksimalsats av staten, for tiden 155 kroner per døgn.

For dag-/nattopphold er satsen for tiden 82 kroner. Etter 60 døgn betales etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon i kalenderåret. Det startes på nytt 1. januar året etter.

For langtidsopphold i institusjon betales etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon. Det maksimale taket for egenbetaling er 60 000 kroner per måned.

Egenbetalinger gjelder alle typer institusjonsopphold som kommunen tilbyr.

2.4 Trygghetsalarm/trygghetspakke og eLås (satser fra 2016 følges inntil videre)

Følgende sats for trygghetsalarm/basis trygghetspakke gjelder fra 1 august 2017:

 • Kr. 308 pr. måned
 • Kr. 3696 årspris

 

 

Det beregnes oppkoblingsavgift for Basis trygghetspakke på 500 kroner.

2.5 Dagsenter/dagtilbud

 • 0 - 2 G
  Opphold, frokost, middag og kaffe kr 139 pr. dag
  opphold, middag og kaffe kr. 103 per dag
   
 • >   2 G
  Opphold, frokost, middag og kaffe kr. 169 pr. dag
  opphold, middag og kaffe kr. 133 per dag

2.6 Kost i omsorgsboliger

 • Full kost; frokost, middag og kvelds  kr. 3 099 per måned  
 • Kjøp av frokost kr. 37 per måltid 
 • Kjøp av kvelds kr. 37 per måltid
 • Kjøp av middag u/ dessert kr. 69 per måltid
 • Kjøp av middag m/ dessert kr. 79 per måltid

2.7 Diverse tjenester

 • Vask av tøy for brukere av hjemmetjenesten kr. 39 per kilo tøy (ekskl.mva)
 • Vask/leie av tekstiler – abonnement kr. 451 per måned
 • Vask av dyner kr. 42 per stykk
 • Vask av puter kr. 32 per stykk
 • Vaksinasjon kr. 185 per enhet
 • Frakt av mat til brukers hjem 1) kr. 77 per gang/tur

2.8 Hjelpemiddelservice 

 

Fredrikstad arbeidssamvirke (FASVO) driver hjelpemiddelservice og lager for korttidshjelpemidler og varige hjelpemidler for Fredrikstad kommune.

Ved utkjøring/henting av hjelpemidler belastes bruker et fraktgebyr for ordinære hjelpemidler på 113 kroner og for senger på 205 kroner. FASVO innkrever gebyrer og får inntekten for frakt.

Det betales et depositum for alle typer hjelpemidler på 500 kroner. Depositumet kreves kun en gang selv om det leies flere hjelpemidler.

2.9 Egenbetaling fysioterapitjenester

 

Det kreves egenbetaling for fysioterapi i henhold til forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi.

Noen pasienter er fritatt for å betale egenandel for fysioterapi. Fra 1. januar 2017 gjelder dette ved behandling av barn under 16 år og ved behandling for yrkesskade. Fritaket for barn gjelder inntil den datoen barnet fyller 16 år. Fritaket ved yrkesskade gjelder ved behandling for sykdommer som er godkjent som yrkesskade av NAV.

Egenandeler for undersøkelse og behandling hos fysioterapeut, både hos fysioterapeuter med driftstilskudd og fastlønnede fysioterapeuter i kommunen, inngår i egenandelstak 2. Frikort for egenandelstak 2 er automatisert, og kortet kommer i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.

2.10 Egenbetaling for tiltak ved Frisklivssentralen og andre gruppeaktiviteter

Egenandeler i Frisklivssentralen

 • 410 kroner per reseptperiode.
  Deltakere henvises til Frisklivssentralen på en frisklivsresept fra fastlege. En reseptperiode er tre måneder.

 • 410 kroner per halvår for deltakelse i «treningsgruppe – ettervern».
  Tilbud til deltakere som har gjennomført to reseptperioder og er i en positiv endringsprosess.
   
 • 513 kroner per halvår for deltakelse i stavganggruppe.
  Stavgangsgruppe er et tilbud som er åpent for alle, med trening to ganger per uke i Fredrikstadmarka. Gruppa går hele året med unntak av skolens ferier, men med værforbehold.
   

Egenandeler for enkeltkurs i Frisklivssentralen:

 • Røykeslutt-kurs
  5 kursdager à 1 time, egenandel kr. 205,- dekker kursmateriell, kaffe/te
 • Bra Mat kurs
  5 kursdager à 3 timer, egenandel kr. 513,- dekker kursmateriell, innkjøp av mat og smaking på den maten som lages
 • Mestringskurs etter kreftbehandling
  7 kursdager à 2,5 timer, egenandel kr. 256,- dekker kursmateriell, enkel bevertning på kursdagene
 • KID-kurs (kurs i depresjonsmestring)
  10 kursdager à 2 timer, egenandel kr. 513,- dekker kursmateriell som er forholdsvis dyrt i innkjøp, det er et krav at virksomheten bruker materiell m/copyright
 • KIB-kurs (kurs i mestring av belastning)
  10 kursdager à 2 timer, egenandel kr. 513,- dekker kursmateriell som er forholdsvis dyrt i innkjøp, det er et krav at virksomheten bruker materiell m/copyright
 • Øvrige kurs i regi av Frisklivssentralen - Egenandel fastsettes i tråd med prinsipper og nivå for andre kurs i tabellen. Ønsker deltakerne flere kurstimer justeres satsene tilsvarende, eksempelvis per time eller per kursdag.


2.12 Egenandeler for øvrige kurs i regi av Seksjon for helse og velferd:

 • Smidig og stødig (forebyggende balansegruppe)
  10 ganger à 1 time, egenandel kr. 308,- dekker delfinansierering fysioterapiressurser, samt enkelt forbruksmateriell (strikker etc.)
 • Treningsgruppe på +Huset, Østsiden eldresenter og evt. andre tilsvarende tilbud som iverksettes (styrke, balanse)
  10 ganger à 1 time, egenandel kr. 308,- dekker delfinansierering fysioterapiressurser samt enkelt forbruksmateriell (strikker etc.)
 • Livsstyrketrening – Pårørendesenteret
  10 kursdager à 2,5 timer på kveldstid, egenandel kr. 410,- dekker enkel bevertning
 • Øvrige kurs i regi av Seksjon for helse og velferd - Egenandel fastsettes i tråd med prinsipper og nivå for andre kurs i tabellen. Ønsker deltakerne flere kurstimer justeres satsene tilsvarende, eksempelvis per time eller per kursdag.

Byggesak

Hva koster tjenesten?

Gjelder fra 1. januar 2019.
 

Kap. C: GEBYRER VEDTATT MED HJEMMEL I PBL § 33-1.

C 1 Reguleringsplan og konsekvensutredninger

a) Generelt
Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak og før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales
50 prosent av fullt gebyr. Det samme gjelder når en sak må anses uaktuell som følge av
manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller.

b) Fritak for gebyr
Følgende forslag til reguleringsformål (arealformål) er fritatt for gebyr:

 • Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) med unntak av LNF-areal for spredt bolig-, fritidseller næringsbygg.
 • Grønnstruktur (offentlig) for den del som ikke skal bebygges
 • Grav- og urnelunder
 • Områder underlagt hensynssone bevaring kulturmiljø er også fritatt for gebyr, dersom bevaringshensynet er til hinder for ny arealbruk eller totalfornyelse (hovedombygging).

c) Detaljregulering
Samlet gebyr blir summen av arealgebyr, bygningsgebyr og eventuelt tilleggsgebyr.

 • Planinitiativ - for forberedelser og gjennomføring: Kr 10 500
 • Oppstartsmøte - for forberedelser og gjennomføring: Kr 15 800

Arealgebyr

 • Areal mindre enn 5 000 m2: Kr 155 000
 • Areal mellom 5 000 m2 og 10 000 m2: Kr 191 000
 • Areal over 10 000 m2 betales pr. påbegynt 5 000 m2: Kr 27 400

Bygningsgebyr

 • For hver 100 m2 bebygd areal: Kr 4 400

Mindre endringer i reguleringsplan

 • For mindre reguleringsendringer: Kr 55 900

d) Tilleggsgebyr
Kommunen kan kreve et tilleggsgebyr pr. time, jfr. kap. B, dersom forslagsstiller fremmer endringsforslag underveis.

e) Konsekvensutredninger
For planer som faller inn under forskrift om konsekvensutredning skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 50 prosent av satsene for selve reguleringsplanen, jfr. kap. C 1 c).

C 2 Bygge- og delesaker

a) Generelt
Arealer er definert som bruksareal – BRA – i hht Norsk Standard 3940 hvis ikke annet er anført. Arealer regnes som summen av samtlige etasjer – også kjeller.
Beregnet bebygd areal (BYA) legges til grunn der dette er større enn beregnet bruksareal (BRA). I de tilfeller der det skal bygges helt like boenheter av samme utbygger på samme eiendom kan gebyret reduseres med 20 prosent fra og med enhet nr. 10.

b) Forhåndskonferanse
For forhåndskonferanse ilegges gebyr på kr 3 400.

c) Endring av tillatelse/fornyet tillatelse
For søknadsbehandling av endring av tillatelse ilegges minstegebyret kr 3 200.

d) Saker som berører bevaringsverdig bebyggelse eller bygningsmiljø
For søknadsbehandling av saker som berører bevaringsverdig bebyggelse eller bygningsmiljø kan det ilegges et tilleggsgebyr etter medgått tid, begrenset oppad til kroner 11 500.

 • Landbruksbygg, midlertidig bygg etc. t.o.m. 100 m2: Kr 6 400
 • Landbruksbygg, midlertidig bygg etc. større enn 100 m2: Kr 12 600
 • Tilbygg til bolig, fritidshus: Kr 6 400
 • Veranda/terrasse til bolig, firtidshus: Kr 3 400
 • Frittliggende uthus, carport, garasje t.o.m. 15 m2: Kr 3 400
 • Frittliggende uthus, carport, garasje 15 – 50 m2: Kr 6 400
 • Frittliggende uthus, carport, garasje 50 – 70 m2: Kr 10 700

Bolig- og fritidsbebyggelse

 • Enebolig uten sekundærleilighet: Kr 23 100
 • Enebolig med sekundærleilighet: Kr 31 700
 • Ny boenhet i eller som tilbygg til eksisterende bygning: Kr 17 400
 • Flermannsboliger – 2 første boenheter: Kr 31 700
  - for hver boenhet 3-10et tillegg på: Kr 10 700
  - for hver boenhet over 10 betales et tillegg på: Kr 3 400
 • Fritidsboliger, utleierhytter pr. enhet: Kr 23 100
 • Anneks – som tillegg til boenhet: Kr 6 400
 • Tilbygg, påbygg t.o.m 50 m2: Kr 6 400
 • Tilbygg, påbygg utover 50 m2 pr. m2: Kr 100
 • Hybelhus: Kr 31 700

Yrkesbygg, lager o.l

 • Garasjer o.l større enn 50 m2: Kr 10 700
 • Nybygg, tilbygg, påbygg – yrkesbygg - t.o.m 50 m2: Kr 6 400
 • Nybygg, tilbygg, påbygg – yrkesbygg - utover 50 m2 per m2: Kr 100
 • Nybygg, tilbygg, påbygg – yrkesbygg – maksimumsgebyr: Kr 242 000

Endring av eksist. bebyggelse

 • Endring – småhus: Kr 3400
 • Endring – større bygninger: Kr 6400
 • Bruksendring – boliger, fritidshus pr m2: Kr 100
 • Bruksendring – andre bygninger pr. m2: Kr 100

Tekniske installasjoner

 • Ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, heiser m.v.: Kr 3 400

Andre tiltak

 • Små parkeringsplasser (inntil 10 plasser): Kr 8600
 • Store parkeringsplasser (flere enn 10 plasser): Kr 17400
 • Veier, tuneller, o.l. pr. påbegynt 100 lm: Kr 3400 
 • Støyskjerm, lysmaster, tribuner, ballbinge, støttemurer mm: Kr 10 700
 • Grave- og fyllingsarbeider, endring av terreng: Kr 3 400
 • Boligbrakke på arbeidsplass (midlertidig) pr. enhet: Kr 3 400
 • Skolebrakker (midlertidig) pr. enhet: Kr 10 700
 • Vann- og avløpsanlegg – fritidsbebyggelse:
  - inntil 20 enheter: Kr 67 200
  - inntil 50 enheter: Kr 94 000
  - flere enn 50 enheter: Kr 134 300
 • Vann- og avløpsanlegg – boligbebyggelse:
  - inntil 20 enheter, pr enhet: Kr 3 400
  - inntil 50 enheter, pr enhet: Kr 2 000
  - flere enn 50 enheter, pr enhet: Kr 1 500
 • Stikkledninger pr. påbegynt 200 lm: Kr 3 400
 • Separate avløpsanlegg – en eiendom: Kr 3 400

Ved sanering av punktutslipp frafalles gebyret.

 • Gjerde, levegg, mindre støttemur, basseng: Kr 3 400
 • Enkeltbrygge eller utvidelse av brygge inntil 2 båtplasser: Kr 6 400
 • Brygger eller utvidelse – inntil 10 båtplasser: Kr 13 400
 • Brygger – utover 10 plasser, pr. plass: Kr 300
 • Damanlegg: Kr 34 900
 • Mudring: Kr 3 400

Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg

 • Mindre bygninger (jfr.§20-2): Kr 3 400
 • Boliger, fritidsboliger og lignende: Kr 6 400
 • Boligblokker, kontorbygg, lagerbygg, landbuksbygg: Kr 10 700

Skilt og reklameinnretninger

 • Skilt og reklameinnretninger over gesims: Kr 6 400
 • Frittstående reklamesøyler, fasadereklame og lignende: Kr 3 400


Tilsyn og ansvarsrett

 • Søknad om ansvarsrett: Kr 3 400
 • Tilsyn med kvalifikasjonskrav
 • Øvrige tilsyn med ansvarlig foretak

Søknad om deling av eiendom

 • Opprettelse av ny grunneiendom: Kr 17 400
 • Opprettelse av ny anleggseiendom: Kr 17 400
 • Arealoverføring: Kr 10 700
 • Fradeling av tilleggstomt: Kr 10 700
 • Fradeling med grenser i samsvar med plan: Kr 10 700

For fradeling av flere tomter i samsvar med plan betales fullt gebyr for de 2 første tomtene – for fradeling av to neste tomter reduseres stk. prisen med 20 %. Fra og med tomt nr. 5 reduseres stk. prisen med 80 %.

Det skal ikke beregnes gebyr for behandling av søknad om deling av eiendom for søknader som også skal behandles etter jordlovens § 12.

 Renovasjon og avfall

Renovasjon og avfall - Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2019.
Alle priser er inkludert mva.

Årsgebyr for husholdningsrenovasjon

 • Bolig, 80 liter, uten hjemmekompostering:   kr 1 646
 • Bolig, 140 liter, uten hjemmekompostering: kr 2 286
 • Bolig, 240 liter, uten hjemmekompostering: kr 3 155
 • Bolig, 360 liter, uten hjemmekompostering: kr 4 755
 • Bolig, 600 liter, uten hjemmekompostering: kr 7 910
 • Bolig, 660 liter, uten hjemmekompostering: kr 8 688

 • Bolig, 80 liter, med hjemmekompostering:   kr 1 075
 • Bolig, 140 liter, med hjemmekompostering: kr 1 486
 • Bolig, 240 liter, med hjemmekompostering: kr 2 058
 • Bolig, 360 liter, med hjemmekompostering: kr 3 086
 • Bolig, 600 liter, med hjemmekompostering: kr 5 144
 • Bolig, 660 liter, med hjemmekompostering: kr 5 646

 • Fritidsbolig, egen dunk:  kr 869
 • Fritidsbolig, felles dunk: kr 709

 • Bytte av dunk: kr 250

 • Kjøp av ekstra sekk pr stykk: kr 30


Næringsrenovasjon

Utlån og tømming av beholder etc. ved arrangementer:

 • Utlån av beholder inklusiv ut- og innkjøring, første beholder: 771 kroner.
 • Utlån av beholdere inklusiv ut- og innkjøring, ut over første beholder: 103 kroner.
 • Tømming av beholder, per tømming, 1/52 av årsgebyr for dunkstørrelsen.

Andre gebyrer for innsamling av næringsrenovasjon er ikke oppgitt, da dette er tjenester som er i konkurranse med andre aktører i et åpent marked.


Årsgebyr for slamtømming

Alle gebyrer er inkludert mva.

 • Bolig med WC - 1 tømming pr. år: kr 3 850
 • Bolig med tett tank - 1 tømming pr. år: kr 3 850
 • Felles oppsamlingstank - 1 tømming pr. år: kr 3 850
 • Boliger uten WC - tømming hvert 3. år: kr 1 283
 • Hytte uten WC - med frostsikker tank - tømming hvert 3. år: kr 1 283
 • Hytte uten WC - ikke frostsikker tank - 1 tømming pr. år: kr 3 850
 • Hytter med WC - 1 tømming pr. år: kr 3 850

Gebyr for tømming av felles oppsamlingstank deles mellom husstandene knyttet til fellestanken. 

 Vann og avløp

Vann og avløp - Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2019.
Alle priser er inkludert mva.   

 • Fast del (vann): kr 815 
 • Variabel del (vann): kr/m³ 8,69
     
 • Fast del (avløp): kr 1 279
 • Variabel del (avløp): kr/m³ 19,74

Engangsgebyr for tilknytning

 • For tilknytning til vann betales kr 1000 per tilknytning.
 • For tilknytning til avløp betales kr 1000 per tilknytning.

Årsgebyr for vann og avløp
Årsgebyrets faste del tilsvarer et abonnementsgebyr. Inntekter fra årsgebyrets faste del skal i stor grad dekke produksjonsuavhengige kostnader.

Årsgebyrets faste del (abonnementsgebyret) deles opp i følgende brukerkategorier: 

 1. ”Bolig” - eneboliger, boenheter i borettslag/flerfamilieboliger og fritidsboliger 
 2. ”Andre bygg” - eiendommer som ikke benyttes som boligformål som industri, næringseiendommer, forsamlingsbygg o.l.

De abonnentene som tilhører brukerkategorien ”Bolig” betaler 1 fast del per boenhet per år.

For abonnementer som tilhører kategorien ”Andre bygg” beregnes årsgebyrets faste del separat for den enkelte eiendom, og størrelsen på den faste delen bestemmes ut i fra eiendommens forbruk etter følgende satser:

Forbruk (m³/år) - Antall fast deler:  

 • 0 – 1 000 m³:  1  
 • 1 001 - 2 000 m³:  2  
 • 2 001 - 5 000 m³:  4  
 • 5 001 - 10 000 m³:  10  
 • 10 001 - 25 000 m³:  20  
 • 25 001 - 50 000 m³:  50  
 • 50 001 -  75 000 m³:  100  
 • 75 001 -  100 000 m³:  150  
 • 100 001 - 250 000 m³:  200  
 • 250 001 - 500 000 m³:  500  
 • Over 500 000 m³:  1000

Årsgebyrets variable del (forbruksgebyr)
Årsgebyrets variable del (forbruksgebyret) beregnes per m³ på grunnlag av målt eller stipulert forbruk. 
Avløpsmengde regnes lik vannmengden. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

For abonnenter med vannmåler beregnes årsgebyrets variable del del slik:  

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris vann [kr/m³]  x  målt forbruk [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris avløp [kr/m³]  x  målt forbruk [m³]  

For abonnementer som ikke har vannmåler beregnes årsgebyrets variable del etter stipulert forbruk på grunnlag av boenhetens størrelse (bruksareal etter NS3940). Fritidsboliger beregnes med 1/2 av beregningsgrunnlag for boliger. 

Bruksareal - Stipulert forbruk bolig

 • Under 60 m² bruksareal: 100 m³ vannforbruk bolig  
 • 61 - 150 m² bruksareal:   180 m³ vannforbruk bolig
 • 151 - 200 m² bruksareal: 240 m³ vannforbruk bolig  
 • 201 - 250 m² bruksareal: 280 m³ vannforbruk bolig
 • 251 - 300 m² bruksareal: 320 m³ vannforbruk bolig
 • 301 - 350 m² bruksareal: 360 m³ vannforbruk bolig  
 • Over 351 m² bruksareal: 400 m³ vannforbruk bolig

For boliger uten vannmåler beregnes årsgebyrets variable del slik:

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk bolig [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk bolig [m³]  

Bruksareal - Stipulert forbruk fritidsbolig

 • Under 60 m² bruksareal:   50 m³ vannforbruk fritidsbolig  
 • 61 - 150 m² bruksareal:     90 m³ vannforbruk fritidsbolig
 • 151 - 200 m² bruksareal: 120 m³ vannforbruk fritidsbolig  
 • 201 - 250 m² bruksareal: 140 m³ vannforbruk fritidsbolig
 • 251 - 300 m² bruksareal: 160 m³ vannforbruk fritidsbolig
 • 301 - 350 m² bruksareal: 180 m³ vannforbruk fritidsbolig  
 • Over 351 m² bruksareal: 200 m³ vannforbruk fritidsbolig

For fritidsboliger uten vannmåler beregnes årsgebyrets variable del slik:

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk fritidsbolig [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk fritidsbolig [m³]

Midlertidig bruk av vann og avløp
Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og/eller avløpsanlegg skal betale årsgebyrets faste del (abonnementsgebyr) og variable del (forbruksgebyr) etter gjeldende regler for brukerkategorien ”Andre bygg”.

Andre gebyrer vann og avløp

 • Gebyr for plombering av stoppekran settes til 1000 kroner inklusiv mva. 
 • Gebyr for avlesing av vannmåler settes til 1000 kroner inklusiv mva. 
 • Gebyr for tømt fettavskiller settes til 2 575 kroner inklusiv mva. 
 • Gebyr for lokalisering av stoppekran, stikkledning eller privat vannlekkasje. Faktureres etter medgått tid og gjeldende timesats.
 • Tillegg for avløp som fraviker normalt husholdningsavløp. Tilleggsgebyret fastsettes på bakgrunn av avløpsvannets sammensetning og mengde etter beregningsmodell vist i gebyrforskrift for vann og avløp.

 Vei og trafikk

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2019

Gravegebyr og gebyr for bruk av kommunal grunn

Behandlings- og kontrollgebyr for gravesøknader blir fakturert til utførende entreprenør dersom annet ikke er avtalt.

Leie og beslaglegning av offentlige arealer: Benytte gater, veier, fortau og andre kommunale arealer til
riggplass, oppsetting av stillas, lift, kraner etc. Ved arbeider som medfører leie av arealer er beregningsgrunnlaget gebyr per m2/døgn.  

Leie av grunn, fast del

 • Behandlingsgebyr kr. 2.200,-
 • Kontrollgebyr ved avdekking av misligholdt eller manglede avtale kr. 1.500,-
 • Containergebyr kr. 500,-

Gebyr ved gravearbeider i kommunal grunn

 • Behandlingsgebyr fast for alle gravesøknader kr. 3.500,-
 • Kontrollgebyr pr. utført kontroll kr. 1.500,-

Leie av grunn, variabel del

Gebyrsatser korttidsleie, inntil 14 dager:

 • 0-100 m2:  5 kr/m2/døgn
 • 100-500 m2:  4 kr/m2/døgn
 • over 500 m2:  særskilt avtale

Gebyrsatser korttidsleie, utover 14 dager:

 • 0-100 m2:  3 kr/m2/døgn
 • 100-500 m2:  1 kr/m2/døgn
 • over 500 m2:  særskilt avtale

Leie av grunn, variabel del, parkeringsareal

 • Parkeringsareal, per plass per dag, inntil 1 måned:  250 kr/dag
 • Parkeringsareal, per plass per dag, utover 1 måned:  200 kr/dag 

 Leie/bruk av grunn, gebyrdeler

 • Mobil kran inntil 2 dager:  Minimum kontrollgebyr
 • Mobil kran inntil 2 dager, fornyelse: Kontrollgebyr fornyelse og leie av grunn
 • Mobil kran mer enn 2 dager: Minimum kontrollgebyr og leie av grunn
 • Mobil kran mer enn 2 dager, fornyelse: Kontrollgebyr fornyelse og leie av grunn
 • Lift og stillas inntil 1 dag: Minimum kontrollgebyr og leie av grunn
 • Lift og stillas mer enn 1 dag: Behandlingsgebyr og leie av grunn
 • Lift og stillas mer enn 1 dag, fornyelse: Kontrollgebyr fornyelse og leie av grunn
 • Container inntil 3 dager: Containergebyr
 • Container mer enn 3 dager:  Containergebyr, kontrollgebyr fornyelse og leie av grunn
 • Container mer enn 3 dager, fornyelse: Leie av grunn
 • Riggplass: Minimum kontrollgebyr og leie av grunn
 • Riggplass, fornyelse: Kontrollgebyr fornyelse og leie av grunn 

Leie av kommunal grunn til uteservering følger perioden for innvilget skjenkebevilling og er minste leietid. Dersom det i perioden oppstår endringer utstedes ny avtale fra avtalt dato.

Priser for årsleie av offentlig areal til uteservering
a) For areal liggende til Vesterelven: 825 kroner per m2.
b) For areal i sentrum (bykjernen):  570 kroner per m2.
c) For areal i Gamlebyen: 325 kroner per m2.
d) For areal ellers i kommunen: 160 kroner per m2.

 Ambulerende skjenkebevilling

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2019. 

Skjenkeavgift

Skjenkeavgiftene vedtas etter innsendt oppgave fra serveringsstedene en gang per år, i tråd med gjeldende forskrifter. For ambulerende skjenkebevilling kreves ett gebyr på inntil 350 kroner per gang.

Tilsynsavgift for salgssteder av tobakk

Årlig tilsynsavgift fra salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker er 4 000 kr. Avgiften skal evalueres i løpet av 2019.

Fra midlertidige salgssteder kan tilsynsmyndigheten kreve en årlig tilsynsavgift på 1 200 kroner.

Sist oppdatert: 23. oktober 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?