Spillemidler kulturbygg og arenaer

Innhold

Målet med tilskuddsordningen for kulturarenaer er å skape gode kulturelle møteplasser. Dette gjøres gjennom bidrag til utvikling av ulike kulturarenaer som gir rom for variert kulturell virksomhet i lokalmiljøet og i regionen.

Østfold fylkeskommunes retningslinjer for tilskudd kulturarenaer

Hvem kan søke?

 

 

 • Enhver ikke-kommersiell, demokratisk oppbygd organisasjon kan søke om tilskudd:
 • Fylkeskommuner, kommuner og kommunale foretak
 • Frivillige organisasjoner
 • Institusjoner
 • Aksjeselskap/allmennaksjeselskapet 

 

Hva kan du søke om?

 • Kjøp av lokaler til kulturformål
 • Nybygging av kulturarenaer
 • Ombygging av eksisterende lokaler

Du kan også få tilskudd til ombygging/tilbygg, modernisering/rehabilitering eller fastmontert inventar i allerede eksisterende lokaler.

 • Med kulturarenaer mener vi i denne sammenheng:
 • kulturhus og flerbrukssaler
 • samfunnshus/grendehus/forsamlingshus
 • utearenaer for kulturaktivitet
 • teater/scenekunstlokaler
 • konsertsaler
 • gallerier/formidlingslokaler for billedkunst
 • bygg for museum eller kulturverntiltak
 • bibliotek og kino
 • lokaler og verksteder for øving/produksjon av kultur

Det gis ikke tilskudd til kirkebygg og andre religiøse lokaler, eller lokaler til kommersielle kulturformål.

Det gis ikke tilskudd til vedlikehold og drift

Krav til lokalene/arenaen etter ferdigstilling av prosjektet 

 • Kulturarenaen skal benyttes til kulturformål i minst 20 år.
 • Arenaen skal være åpen for all lovlig kulturvirksomhet.
 • Ingen må stenges ute av religiøse, sosiale eller politiske hensyn. Hvis disse kravene ikke etterkommes kan fylkeskommunen kreve tilbakebetaling av hele eller deler av tilskuddet.

Hvor mye kan du søke om?

Du kan søke om 1/3 av prosjektets totale, godkjente kostnad. Ved samlokalisering med andre formål foretas det en kostnadsdeling av fellesarealer og sambruksarealer.

 • Lokalt kulturbygg/-arena: Inntil kr. 2 000 000, nedre grense for godkjent prosjektkostnad er kr 450 000.
 • Regionalt kulturbygg/-arena: Inntil kr. 10 000 000. Funksjonene og kvaliteten på tilbudet skal ha høy kvalitet og ha regional interesse. Har bygget en scene skal den tilfredsstille Riksteateret sine krav for å benytte scenen. I de tilfeller et lokalt kulturbygg delvis har regionale funksjoner kan fylkeskommunen gjøre en skjønnsmessig vurdering av tilskuddet.
 • Tiltak i kulturbygg/-arena, med særskilt regional betydning: Fordeling av Nærings- og Kulturkomiteen etter særskilt vurdering.

Slik søker du

Foreløpig interessemelding Innen 19. juni melder du inn til Fredrikstad kommune en kort prosjektbeskrivelse av hva du planlegger å søke om. Last ned foreløpig interessemelding her.

Skjemaet sendes: kultur@fredrikstad.kommune.no

Følgende vedlegg skal sendes med skjemaet:

 • Vedtekter for søkerorganisasjonen
 • Formålet med prosjektet
 • Hva skal konkret gjøres/ bygges i prosjektet
 • Hvilke behov ligger til grunn for prosjektet
 • Hvilke andre kulturarenaer finnes på stedet eller i rimelig nærhet

Forhåndsgodkjenning

Innen 1. september må du sende inn søknad til kommunen om kulturfunksjonell forhåndsgodkjenning av prosjektet. Last ned skjema for kulturfunksjonell forhåndsgodkjenning her.

Følgende vedlegg skal være med i søknad om forhåndsgodkjenning til kommunen:

 • Beskrivelse av anlegget
 • Tegninger
 • Enkelt kostnadsoverslag
 • Foreløpig plan for finansiering og drift

Anleggsnummer vil bli tildelt når kulturfunksjonell forhåndsgodkjenning er på plass.

Søknad

Du søker via kulturdepartementets elektroniske søknadskjema. (Krever innlogging med elektronisk ID)

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. desember.

Gode råd

 • Ta tidlig kontakt med kulturetaten i kommunen for å drøfte ditt prosjekt.
 • Ha en grovskisse av prosjektet med enkle tegninger og en foreløpig finansiering på plass tidlig. 
 • Planlegg tidsperspektivet og avklar styrevedtak.
 • Ha ryddighet i anleggsregnskapet fra dag 1.

Hva skjer når?

I perioden 19. juni til 1. september vil kommunen være i dialog med søker og vurdere om prosjektet kan søke om tilskudd via denne ordningen, samt gi veiledning og råd.

I perioden 1. september til 15. desember skal kommunen godkjenne og gi anleggsnummer, som søker skal legge ved den endelige søknaden

I perioden 15. desember til 15. mars behandler kommunen innkomne søknader, og kultur- og miljøutvalget innstiller kommunens prioritering av spillemiddelsøknader som danner grunnlag for prioritering i fylkeskommunen.

15. mars oversender kommunen søknadene til fylkeskommunen for videre behandling.

Regnskap og revisjon

Følgende regnskap- og revisjonskrav stilles til søkeren:

 • Eget anleggsregnskap adskilt fra øvrig regnskap. Skal være sammenlignbart med godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan
 • Egen regnskapsfører
 • Dokumentasjon av alle inn– og utbetalinger over egen konto
 • Anlegget skal ferdigattesteres av kommunens kulturetat og kommunerevisor skal utarbeide revisjonsberetning før utbetaling av tildelt tilskudd Godkjent regnskap med revisjonsberetning danner grunnlag for å søke om momskompensasjon. Se www.momskompensasjon.no

Kontaktinformasjon

Kulturutvikler Kristine Czynski: kriczy@fredrikstad.kommune.no Mobil: + 47 938 75 115  Kontortelefon: +47 69 30 60 02

Sist oppdatert: 03. mai 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?