Spillemidler

Innhold

 

Spillemidler 2020

Går dere med planer om å søke spillemidler? Søknadsfristen for 2020 er 1. november 2019. Da skal de som tenker å søke for 2019 ha meldt sine planer til kommunen innen 15. september. Ta kontakt med kommunen via epost eller telefon slik at vi kan bistå dere underveis. Søknaden leveres elektronisk.

For søknadsrunden 2020 er det gjort større endringer i bestemmelsene om tillskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

 • Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning avvikles
 • Vilkår om kommunal garanti avvikles

Se presentasjonen fra spillemiddelseminaret 3. september 2019 HER


Hvem kan søke?

 • Kommune
 • Fylkeskommune
 • Idrettslag
 • Borettslag/ velforeninger*
 • Aksjeselskap, kommunale foretak, stiftelser*  

* For de to siste må vedtektene godkjennes

 • Offentlig-frivillig samarbeid (OFS)
 • Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Hva kan du søke om?

Der ikke annet er bestemt, kan du søke om spillemidler til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg under følgende kategorier:

 • Ordinære anlegg:
  Anlegg for organisert aktivitet. 1/3 av godkjent kostnad, ulik maksimums beløp utifra anlggstype.
 • Nærmiljøanlegg:
  Utendørs anlegg for egenorganisert aktivitet i tilknytning til bo/nærområder; 50% av godkjent kostnad, tilskudd inntil 300.000,-*

* Egne satser for spesielle anleggstyper. Tilskuddene er knyttet direkte opp mot aktivitetsareal med nødvendige tilleggselementer, for eksempel garderober, lys m.v.

Det ytes ikke tilskudd til:

 • Drift
 • Leie
 • Erverv av grunn
 • Dekning av gjeld
 • Tribuner
 • Veier
 • Parkeringsplasser
 • Tilknytningsavgifter
 • Finansieringskostnader med unntak av byggelånsrenter i byggeperioden
 • Flytting av høyspentledninger (kabler)
 • Eiendomsgjerder
 • Reguleringsarbeider

Hvordan

 • I april/mai arrangeres det et årlig, obligatorisk, seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg. Her vil du få informasjon om søknadsprosessen. Her er det viktig at dere stiller med en representant. For 2020 ble dette seminaret arrangert 3. september bga nye bestemmelser.
 • 1. juni ( 5. september for søknadsår 2020) melder dere inn til kommunen en kort prosjektbeskrivelse av hva dere planlegger å bygge. Skjema for dette finnes på HER kommunens hjemmeside eller ved henvendelse direkte til kommunens idrettskonsulent

 • I august (oktober 2020) rulles handlingsprogrammet i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (KDP-IFA) i Kulturutvalget. Deres anlegg meldes inn i handlingsprogrammet
 • 1.november er frist for å ha sendt inn komplett spillemiddelsøknad med godkjente vedlegg til kommunen via www.idrettsanlegg.no. Ta kontakt med idrettskonsulenten for råd og veiledning.
 • I 2017 kom det nytt søknadssystem. Merk: Alle må logge seg inn med MINID
  I perioden november-desember behandles innkomne søknader til kommunen
 • I desember innstiller Kulturutvalget kommunens prioritering av spillemiddelsøknader som danner grunnlag for prioritering i fylkeskommunen. Større anlegg som innrapporteres til KDP-IFA før hovedrevisjon hvert 4. år, må behandles i bystyret
 • 15. januar oversender kommunen søknadene til fylkeskommunen for videre behandling
 • I juli meddeles søkerene om deres søknad blir imøtekommet med tilskudd. Om ikke vil dere formelt kunne søke på nytt neste år. For søkere som får tildeling, skal det innleveres godkjent regnskap til kommunerevisjon før utbetaling av tilskuddet

Forutsetninger

Anlegget skal være åpen for allmenn idrettslig virksomhet (idrett og fysisk aktivitet for alle), og skal ikke være underlagt fortjenestebaserte eierformer.

Før du søker

Ta kontakt med kommunens idrettskonsulent for en prat.

For ytterligere informasjon se:

Spillemiddelprosessen 2019_2020

 

Spillemiddelsøknad

Følgende skal være med i spillemiddelsøknad til kommunen:

 1. Informasjon om søkerorganisasjonen, kontaktinformasjon og kontonummer fylles inn i søknadsskjema
 2. Informasjon om hva som skal bygges/rehabiliteres fylles inn i søknadsskjema
 3. Målsatte tegninger som viser at anlegget utformes i tråd med de krav til størrelser mv. for aktiviteten legges ved
 4. Kostnader knyttet til prosjektet fylles inn i søknadsskjema. Dokumentasjon som viser spesifiserte kostnader legges ved som vedlegg.
 5. Søknadsbeløp og øvrig finansiering av prosjektet fylles inn i søknasskjema. Det skal vedlegges dokumentasjon på finansieringen.
 6. Matrikkeladresse (gård- og bruksnummer, og evt feste- /seksjonsnummer) Avtaler med privat grunneier som ikke er tinglyst, må vedlegges søknadskjema

* Før søknaden kan sendes inn skal anlegget registreres i anleggsregisteret. Anleggsnummer får du av saksbehandler i kommunen.

Søknad sendes inn via www.idrettsanlegg.no.
For detaljert oversikt over krav til vedlegg, se : Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet http://www.idrettsanlegg.no

Regnskap og revisjon

Følgende regnskap- og revisjonskrav stilles til søkeren:

 • Eget anleggsregnskap adskilt fra øvrig regnskap.
  Skal være sammenlignbart med godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan
 • Egen regnskapsfører
 • Dokumentasjon av alle inn– og utbetalinger over egen konto
 • Anlegget skal ferdigattesteres av kommunens idrettsavdeling og kommunerevisor skal utarbeide revisjonsberetning før utbetaling av tildelt tilskudd

* Godkjent regnskap med revisjonsberetning danner grunnlag for å søke om momskompensasjon.
* Se www.momskompensasjon.no

Gode råd

 • Ta tidlig kontakt med idrettskonsulenten i kommunen for å drøfte ditt prosjekt
 • Ha en grovskisse av prosjektet med enkle tegninger og en foreløpig finansiering på plass tidlig
 • Planlegg tidsperspektivet og avklar styrevedtak
 • Spillemidler har en gjennomsnittelig ventetid på 1,5 år fra godkjent søknad til tildeling av midler, dere må forskuttere disse midlene og ha en plan for hvordan det skal gjøres
 • Ha ryddighet i anleggsregnskapet fra dag 1

Kontaktinformasjon

Idrettskonsulent Bjørg Liljedal
bjolil@fredrikstad.kommune.no
Mob:97173203 Kontor telefon:69 95 96 66

Sist oppdatert: 30. august 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?