Skal du bygge, rive eller endre?

 

Må jeg søke?

  Dette kan du bygge uten å søke

 • Hjelper deg å finne ut om du kan bygge uten å søke kommunen om tillatelse.
 • Her finner du informasjon og verktøy som kan hjelpe deg til å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad.
 • Frittstående bygninger, eksempelvis bod, uthus og garasje

  Hvor stort kan du bygge?

  Bygge selv

 • Tips og råd om hva du bør tenke på hvis du har byggeplaner.

 
  Spørsmål og svar om byggesak og digitale verktøy til prosjektering.

 

Skal du bygge selv?

Hvem som helst kan selv søke om å stå ansvarlig for byggearbeider på egen bolig- eller fritidseiendom.

Byggearbeidet må være av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad (tiltaksklasse 1) og gjelder funksjonene ansvarlig søker, prosjekterende og utførende. Vedkommende må i søknaden om byggetillatelse sannsynliggjøre at arbeidene vil bli utført i samsvar med plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften, byggteknisk forskrift og gjeldende planer for byggeområdet.

For å sannsynliggjøre dette, kan det for fagområder vedkommende selv ikke behersker, vises til at disse settes bort til andre, for eksempel et foretak. Hovedregelen er at kun foretak kan inneha ansvarsrett. Imidlertid åpner pbl. § 23-8 andre ledd for at det kan gis forskrift om at tiltakshaver kan bygge egen bolig eller fritidsbolig.

Kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig,  dersom personen sannsynliggjør at arbeidet godkjenningen gjelder vil bli utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Les mer om å være selvbygger.

Slik søker du på egenhånd

Her finner du informasjon om dispensasjoner, krav, nabovarsling og søknadsskjema, blanketter og vedlegg.

Veiledning om å søke på egenhånd.

Informasjon om dispensasjon.  

Situasjonskart eller kartutsnitt?

Krav til kart og bestilling

Søknad med ansvarsrett

Søknader om tillatelse til tiltak (med ansvarsrett) krever ansvarsretter for alle aktuelle ansvarsområder. Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess, en såkalt ansvarlig søker. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt.

Dersom tiltaket du ønsker gjennomført krever ansvarsrett bør du ta kontakt med et firma som kan være ansvarlig for hele søknadsprosessen. Firmaet sender søknaden på dine vegne. En ansvarlig søker fungerer som bindeledd mellom deg som byggherre (tiltakshaver), kommunen og andre ansvarlige som skal bistå med å gjennomføre tiltaket frem til ferdigstillelse.

Ansvarlig søker har ansvaret for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det er ansvarlig søker som skal forestå innsending av all dokumentasjon vedrørende søknaden til kommunen, og sikre at dokumentasjonen er i samsvar med krav i lov, forskrift og eventuelle kommunale bestemmelser.

Det er mulighet for selv å søke om ansvarsrett (selvbygger) for byggearbeider på egen enebolig eller fritidseiendom. Mer informasjon om å være selvbygger. 

Byggesaksblanketter 

Informasjon om dispensasjon.  

Forhåndskonferanse

For større eller mer komplekse saker kan det være nødvendig å bestille en forhåndskonferanse. Det kan for eksempel være en god idé å ha en forhåndskonferanse i større utbyggings- og fortettingsprosjekter, som utbygging av flere boliger i et eksisterende boligområde.

Du bør sende inn kart, tegninger, skisser og en tekst som beskriver spørsmålene du ønsker svar på. Ansvarlig søker bør være med på møtet.
Tjenesten koster kr 2.800 ( i 2017)

  Bestill forhåndskonferanse

      Tjenesten krever pålogging med ID-porten, søknaden vil du kunne mellomlagre og gjenfinne fra MinSide.

Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest

Søknaden sender du til den kommunen som har gitt byggetillatelsen. Ferdigattesten viser at saken er ferdigbehandlet av kommunen. Dersom du har fått hjelp av en ansvarlig søker tidligere i byggesaken, er det den ansvarlige søkeren som skal søke om ferdigattest.

Det gis ikke ferdigattest på byggesaker fra før 1998.

 

  Søknadsskjema - ferdigattest 

      Tjenesten krever pålogging med ID-porten, søknaden vil du kunne mellomlagre og gjenfinne på minside.

 

Hvis du skal ferdigmelde et tiltak som er unntatt søknadsplikt skal du melde dette i den digitale løsningen til Kartverket. Alternativt kan denne blanketten benyttes.  

Brukstillatelse

Så lenge det kun gjenstår mindre arbeid og det ikke er farlig å ta i bruk bygningen, kan du også søke om midlertidig brukstillatelse. I tillatelsen skal det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for å ferdigstille bygningen. En midlertidig brukstillatelse gjør at bygningen kan tas i bruk før du har mottatt ferdigattest.

 

  Søknadsskjema - midlertidig brukstillatelse  

      Tjenesten krever pålogging med ID-porten, søknaden vil du kunne mellomlagre og gjenfinne på minside.

 

Søknader kan eventuelt sendes via post til:


Regulering og byggesak
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

Saksbehandlingsfrister

Forhåndskonferanse  = 2 uker. Kommunen skal avholde forhåndskonferanse innen 2 uker etter at anmodning om dette er mottatt.

Søknad om tillatelse til tiltak etter §§ 20-3 og 20-4:

a) Dersom saken ikke medfører dispensasjon fra plan, skal søknaden avgjøres innen 3 uker etter at fullstendig søknad foreligger.

b) Søknad om tillatelse til tiltak etter pbl § 20-3 og 20-4 der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, der det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, og ytterligere tillatelser, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal avgjøres av kommunen innen 3 uker. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt.

c) Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-4, der det foreligger protester fra naboer eller gjenboere, men øvrige vilkår er oppfylt, skal også behandles innen 3 uker.

Igangsettingstillatelse = 3 uker. Søknad om igangsettingstillatelse skal behandles innen 3 uker etter at den er mottatt i kommunen.

Brukstillatelse = 3 uker. Anmodning om brukstillatelse skal behandles innen 3 uker etter mottakelse.

Ferdigattest = 3 uker. Anmodning om ferdigattest skal behandles innen 3 uker. Dersom ferdigattest ikke er utstedet inn fristen, kan byggverket tas i bruk.

Rammetillatelse og søknad om endring av rammetillatelse = 12 uker. Dersom søknaden deles opp, jf. plan- og bygningsloven § 21-2 femte ledd, gjelder 12-ukersfristen i plan- og bygningsloven § 21-7 første og fjerde ledd bare for søknad om rammetillatelse og søknad om endring av rammetillatelse.

Dispensasjon = 12 uker. Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 skal avgjøres innen 12 uker. Fristen gjelder fra søknad er mottatt og til vedtak er sendt. Fristen kan forlenges med den tid som medgår til feilretting eller supplering av opplysninger.

Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos statlige og regionale myndigheter, jf. plan- og bygningsloven § 19-1. (normalt med 4 uker).

Kart- og delingssaker
Behandling av delingssøknad etter fullmakt er 12 uker under forutsetning av at saken er kurant. For delingssøknader som er avhengig av andre instansers uttalelse kan saken ta opp til 6 mnd. avhengig av kompleksiteten.

Klagesaksbehandling
Kommunen skal behandle og oversende klagesaker til Fylkesmannen innen 8 uker.I klagesak der det er gitt utsatt iverksetting skal klagen behandles av klageinstansen innen 6 uker.

Kildehenvisning finner du her.

Planer og bestemmelser

Her finner du kommunens overordnede planer, der kommuneplanen er den viktigste, og står for seg selv. Kommuneplanen rulleres hvert fjerde år.

Reguleringsbestemmelser

Kommuneplanen

Hva koster tjenesten?

Gjelder fra 01.01.2018
 

Avgifter og bygnings- og reguleringssaker

Kap. A: Alminnelige bestemmelser

A 1       Betalingsplikt

            Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr.

Dersom en kunde av en eller annen årsak har betalt for mye i gebyr skal kommunen, så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg ved slik tilbakebetaling.

 A 2      Beregningstidspunkt

            Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt som fullstendig plan-

            forslag, søknad, begjæring eller rekvisisjon er registrert mottatt.

            For ulovlige tiltak beregnes gebyr, etter det regulativ som gjelder på det tidspunkt forholdet blir oppdaget eller påtalt.

A 3       Betalingstidspunkt

            Dersom kommunen har en forfalt fordring ovenfor en søker/forslagsstiller/rekvirent,

            kan det kreves at gebyr for den nye saken er betalt før behandling av denne

            påbegynnes. Gebyret for ulike sakstyper forfaller for øvrig til betaling slik:

 

1.Planforslag og konsekvensutredninger

Gebyr for planinitiativ og oppstartsmøte faktureres etter gjennomført møte.

 

Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger må være betalt når saken fremmes for første gangs behandling. Mindre endringer i reguleringsplan faktureres når vedtak fattes.

 

1.Bygge- og delesaker

Gebyr for forhåndskonferanse faktureres når referat foreligger.

Gebyr for saksbehandling faktureres når vedtak fattes.

Ved trinnvis søknad faktureres for en igangsettingstillatelse samtidig med

rammetillatelsen. Eventuelle flere igangsettingstillatelser faktureres når disse vedtak fattes.

Frikjøp for parkering betales før igangsettingstillatelse gis.

A 4       Spesielle bestemmelser for tiltak etter plan- og bygningsloven

1.Dispensasjon

For tiltak som krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven (pbl), forskrifter eller arealplaner ilegges et gebyr på 16 600 kroner.

Ved dispensasjoner som ikke krever innhenting av uttalelser fra andre instanser

eksterne eller interne, kan gebyret reduseres til 12 000 kroner.

For mindre dispensasjoner fra reguleringsplan ilegges minstegebyr.

 

Dersom gebyret er urimelig lavt i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan dispensasjonsbehandling faktureres etter medgått tid.

 

Det er adgang til å vurdere redusert dispensasjonsgebyr – jfr. pkt A 6.

 

Påfølgende behandling av byggesak faktureres etter pkt. C 2.

 

 

1.Tiltak igangsatt eller tatt i bruk uten eller i strid med tillatelse

Dersom tiltak, som krever søknadsbehandling etter pbl, er satt i gang eller tatt i bruk uten tillatelse, eller er utført i strid med regelverk eller betingelser i tillatelsen, faktureres kommunens saksbehandling etter medgått tid. I tillegg kan det ilegges overtredelsesgebyr.

 

1.Tilsyn

Kommunen kan kreve sakkyndig bistand eller utføre tekniske prøver for tiltakshavers regning når vilkårene i pbl § 25-2 annet ledd er oppfylt.

 

2.Avslag

Ved avslag på søknad om dispensasjon betales fullt dispensasjonsgebyr etter

pkt. A 4 a.

Ved avslag på søknad om tiltak etter kap. C 2 betales 50 prosent av fullt gebyr, dispensasjonsgebyr betales likevel i sin helhet.

 

1.Minimums- og maksimumsgebyr

Minstegebyret i alle saker er 3 200 kroner.

For tiltak etter pbl som ikke framgår av regulativet eller ikke kan måles etter areal, legges minstegebyret til grunn.

Utregnet gebyr for ulovlige arbeider etter kap. A 4 b) gjelder uavkortet uten maksimumsbegrensning.

Dersom søknaden omfatter flere tiltak, kan det beregnes gebyr for hvert enkelt tiltak.

Ved trinnvis søknad dekker maksimumsgebyret en igangsettingstillatelse.

Ved oppdelt igangsetting beregnes i tillegg gebyr etter C 2 for øvrige igangsettingstillatelser.

Gebyr for igangsettingstillatelse er 3 200 kroner.

For øvrig er maksimumsgebyret for hvert enkelt tiltak 805 000 kroner inklusive dispensasjonsgebyr.

Maksimumsgebyr for planbehandling er 883 000 kroner.

Maksimumsgebyr for planbehandling med konsekvensutredning er 1 177 000 kroner.

A 5       Avbrutt arbeid/trukket sak

            Når en tiltakshaver/forslagstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid blir

            avbrutt, skal det betales en forholdsmessig andel av tilhørende gebyr tilsvarende det

            kommunen har utført eller må utføre, basert på timepris i henhold til kap. B

            Denne generelle bestemmelse kommer ikke til anvendelse der regulativet inneholder     detaljerte kriterier for slike forhold.

A 6       Urimelig gebyr

            Dersom gebyret anses åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader

            kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan

            rådmannen fastsette passende gebyr, begrenset nedad til minstegebyret.

 

Etter søknad om reduksjon av gebyr, kan rådmannen fastsette lavere gebyr. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

 

Dersom gebyret er urimelig lavt i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan saksbehandling faktureres etter medgått tid.

A 7       Klageadgang

            Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, da dette kun er oppfølging

            av regulativet. Dette gjelder ikke der det treffes skjønnsmessig avgjørelse etter

kap. A 6.

 

Kommunens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages til

fylkesmannen når det gjelder saker etter plan- og bygningsloven.

 

Kap. B: TIMEPRISER

            For gebyr som skal betales etter medgått tid, jfr. regulativet, skal det brukes 1 100 kroner som

timesats.

Kap. C: GEBYRER VEDTATT MED HJEMMEL I PBL § 33-1.

C 1       Reguleringsplan og konsekvensutredninger

                                   

1.Generelt

Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak og før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 prosent av fullt gebyr. Det samme gjelder når en sak må anses uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller.

 

1.Fritak for gebyr

Følgende forslag til reguleringsformål (arealformål) er fritatt for gebyr:

•Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) med unntak av LNF-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbygg.

•Grønnstruktur (offentlig) for den del som ikke skal bebygges

•Grav- og urnelunder

•Områder underlagt hensynssone bevaring kulturmiljø er også fritatt for gebyr, dersom bevaringshensynet er til hinder for ny arealbruk eller totalfornyelse (hovedombygging).

 

1.Detaljregulering

Samlet gebyr blir summen av arealgebyr, bygningsgebyr og eventuelt tilleggsgebyr.

 

 

 

2018

1

Planinitiativ

For forberedelser og gjennomføring

 

 

Kr     10 200

2

Oppstartsmøte

For forberedelser og gjennomføring

 

 

Kr   15 300

 

3

Arealgebyr

Areal mindre enn 5 000 m2

Areal mellom 5 000 m2 og 10 000 m2

Areal over 10 000 m2 betales pr. påbegynt 5 000 m2

 

 

Kr 150 000

Kr 185 000

Kr   26 600

 

4

Bygningsgebyr

For hver 100 m2 bebygd areal

 

 

Kr     4 300

5

Mindre endringer i reguleringsplan

For mindre reguleringsendringer

 

 

Kr   54 300

 

 

 1. Tilleggsgebyr

  Kommunen kan kreve et tilleggsgebyr pr. time, jfr. kap. B, dersom forslagsstiller fremmer endringsforslag underveis.

 

 1. Konsekvensutredninger

  For planer som faller inn under forskrift om konsekvensutredning skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 50 prosent av satsene for selve reguleringsplanen, jfr. kap. C 1 c).

C 2       Bygge- og delesaker

 1. Generelt

Arealer er definert som bruksareal – BRA – i hht Norsk Standard 3940 hvis ikke annet er anført. Arealer regnes som summen av samtlige etasjer – også kjeller.

Beregnet bebygd areal (BYA) legges til grunn der dette er større enn beregnet bruksareal (BRA).

I de tilfeller der det skal bygges helt like boenheter av samme utbygger på samme

eiendom kan gebyret reduseres med 20 prosent fra og med enhet nr. 10.

 

 1. Forhåndskonferanse

  For forhåndskonferanse ilegges gebyr på kr 3 200.

 

 

 1. Endring av tillatelse/fornyet tillatelse

  For søknadsbehandling av endring av tillatelse ilegges minstegebyret kr 3 200.

   

 2. Saker som berører bevaringsverdig bebyggelse eller bygningsmiljø

  For søknadsbehandling av saker som berører bevaringsverdig bebyggelse eller bygningsmiljø kan det ilegges et tilleggsgebyr etter medgått tid, begrenset oppad til kroner 11 500.

   

 

 

2018

1

Landbruksbygg, midlertidig bygg etc. t.o.m. 100 m2

Landbruksbygg, midlertidig bygg etc. større enn 100 m2

Tilbygg til bolig, fritidshus

Veranda/terrasse til bolig, firtidshus

Frittliggende uthus, carport, garasje t.o.m. 15 m2

Frittliggende uthus, carport, garasje 15 – 50 m2

Frittliggende uthus, carport, garasje 50 – 70 m2

Kr     6 100

 Kr   12 200

Kr     6 100

Kr     3 200

Kr     3 200

Kr     6 100

Kr     10 200

 

2

Bolig- og fritidsbebyggelse

Enebolig uten sekundærleilighet

Enebolig med sekundærleilighet

Ny boenhet i eller som tilbygg til eksisterende bygning

Flermannsboliger – 2 første boenheter

-           for hver boenhet 3-10et tillegg på

-           for hver boenhet over 10 betales et tillegg på

Fritidsboliger, utleierhytter pr. enhet

Anneks – som tillegg til boenhet

Tilbygg, påbygg t.o.m 50 m2

Tilbygg, påbygg utover 50 m2 pr. m2

Hybelhus

 

 

Kr   22 000

Kr   30 200

Kr   16 600

Kr   30 200

Kr   10 200

Kr     3 200

Kr   22 000

Kr     6 100

Kr     6 100

  Kr        100

Kr   29 400

 3

Yrkesbygg, lager o.l

Garasjer o.l større enn 50 m2

Nybygg, tilbygg, påbygg – yrkesbygg - t.o.m 50 m2

Nybygg, tilbygg, påbygg – yrkesbygg - utover 50 m2 per m2

Nybygg, tilbygg, påbygg – yrkesbygg – maksimumsgebyr

 

 

Kr    10 200

Kr      6 100

   Kr         100

Kr  230 000

4

Endring av eksist. bebyggelse

Endring – småhus

Endring – større bygninger

Bruksendring – boliger, fritidshus pr m2

Bruksendring – andre bygninger pr. m2

 

 

Kr     3 200

Kr     6 100

Kr        100

Kr        100

5

Tekniske installasjoner

Ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, heiser m.v.

 

Kr     3 200

6

Andre tiltak

Små parkeringsplasser (inntil 10 plasser)

Store parkeringsplasser (flere enn 10 plasser)

Veier, tuneller, o.l. pr. påbegynt 100 lm

Støyskjerm, lysmaster, tribuner, ballbinge, støttemurer mm

Grave- og fyllingsarbeider, endring av terreng

Boligbrakke på arbeidsplass (midlertidig) pr. enhet

Skolebrakker (midlertidig) pr. enhet

Vann- og avløpsanlegg – fritidsbebyggelse:

- inntil 20 enheter

- inntil 50 enheter

- flere enn 50 enheter

Vann- og avløpsanlegg – boligbebyggelse:

- inntil 20 enheter, pr enhet

- inntil 50 enheter, pr enhet

- flere enn 50 enheter, pr enhet

 

Stikkledninger pr. påbegynt 200 lm

Separate avløpsanlegg – en eiendom

 

Ved sanering av punktutslipp frafalles gebyret

 

Gjerde, levegg, mindre støttemur, basseng, 

Enkeltbrygge eller utvidelse av brygge inntil 2 båtplasser

Brygger eller utvidelse – inntil 10 båtplasser

Brygger – utover 10 plasser, pr. plass

Damanlegg

Mudring

 

Kr     8 200

Kr   16 600

Kr     3 200

Kr   10 200

Kr     3 200

Kr     3 200

Kr   10 200

 

Kr   64 000

Kr   89 500

Kr 127 900

 

Kr     3 200

Kr     1 900

Kr     1 400

 

Kr     3 200

Kr     3 200

 

 

 

Kr     3 200

Kr     6 400

Kr   12 800

Kr        300

Kr   33 200

     Kr     3 200

7

Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg

Mindre bygninger (jfr.§20-2)

Boliger, fritidsboliger og lignende

Boligblokker, kontorbygg, lagerbygg, landbuksbygg

 

 

Kr    3 200

Kr    6 100

Kr    10 200

 

8

Skilt og reklameinnretninger

Skilt og reklameinnretninger over gesims

Frittstående reklamesøyler, fasadereklame og lignende

 

 

Kr    6 100

Kr    3 200

9

Tilsyn og ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett                              

Tilsyn med kvalifikasjonskrav                   

Øvrige tilsyn med ansvarlig foretak         

 

Kr    3 200

Kr    3 200

Kr    5 800

 

10

Søknad om deling av eiendom

Opprettelse av ny grunneiendom

Opprettelse av ny anleggseiendom

Arealoverføring

Fradeling av tilleggstomt

Fradeling med grenser i samsvar med plan

 

For fradeling av flere tomter i samsvar med plan betales

fullt gebyr for de 2 første tomtene – for fradeling av to neste tomter reduseres stk. prisen med 20 %. Fra og med tomt nr. 5 reduseres stk. prisen med 80 %.

 

Det skal ikke beregnes gebyr for behandling av søknad om deling av eiendom for søknader som også skal behandles etter jordlovens § 12.

 

 

Kr  16 600

Kr  16 600

Kr  10 200

Kr  10 200

Kr  10 200

 

 

 

Klage på vedtak
 • Fristen for å klage er 3 uker fra du mottok vedtaket.
 • Klagen må være skriftlig.

 • Har du ikke mottatt vedtaket er fristen 3 uker fra du ble kjent med vedtaket. Du kan vanligvis ikke klage senere enn 3 måneder etter at vedtaket ble fattet, da gjelder egne regler.

 • Klagen må være postlagt før fristen går ut.

 • Vi behandler klagen først og kan endre vårt vedtak. Vi skal behandle klagen innen 8 uker.

 • Hvis vi ikke er enige i din klage sender vi klagen til Fylkesmannen.

 • Fylkesmannen avgjør saken innen 12 uker.

Klagen sendes til:

postmottak@fredrikstad.kommune.no

eller

Regulering og byggesak

Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

Kan du klage selv om du ikke er direkte nabo?

Alle kan klage på et vedtak. Det første vi må ta stilling til, er om du blir direkte berørt av tiltaket. Dersom du ikke blir det, kan klagen bli avvist etter forvaltningslovens regler om klage.

Byggetilsyn

Vi kontrollerer at de ansvarlige i byggeprosjektene følger byggetillatelsen og lovverket.

 • Byggetilsyn skal bidra til bedre bygg
 • Vi er pålagt å føre tilsyn
 • Vi kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken, gjerne i forbindelse med søknad om rammetillatelse og ved søknad om ferdigattest eller brukstillatelse
 • Vi kan føre tilsyn på eget initiativ eller på bakgrunn av melding fra publikum
 • Vi varsler eller avtaler i de fleste tilfeller at vi kommer på byggetilsyn
Forurensning i grunn

Tiltakshaveren plikter å vurdere og eventuelt undersøke om det er forurensing i grunn i området. Informasjon om dette finnes hos Miljødirektoratet.  

 

Trenger du veiledning?

Saksbehandlere ved bygg og regulering har telefontid hver dag mellom 12.00 og 15.00.
Byggveiledere ved Servicetorget kan svare på generelle spørsmål og veiledning hver dag mellom 09.00 og 16.00.
Tlf: 69306000

Sist oppdatert: 22. juni 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?