Kommunale avgifter

Hva inngår i de kommunale avgiftene?

Når du får faktura på kommunale avgifter, betaler du for

 • renovasjon
 • vann og avløp
 • feiing
 • eiendomsskatt

Forfall for hver termin er den 20. i måneden (bortsett fra i januar, da er det den 30.)

Du kan lese om hvordan du kan opprette en e-fakturaavtale eller en autogiroavtale her.

Månedlig faktura

Ønsker du månedlig faktura får du det ved å gi beskjed på minside. Du kan også ta kontakt med servicetorget. Fristen er 6 uker før terminforfall. NB: Dette gjelder ikke hytter.

Fakturaen sendes ut senest 3 uker før forfallsdato. Har du noen spørsmål kan du ta kontakt med servicetorget på telefon 69 30 60 00.

Vi vil beregne renter på for sent innbetalte krav, og du får et gebyr ved purring.  

Flytte eller selge?

Du trenger ikke å melde adresseforandring til oss hvis du flytter eller selger eiendommen din. Vi får beskjed fra Tinglysningen om at det er nye eiere på eiendommen når salget er tinglyst. 

Det er alltid eiendomsmegleren som solgte eiendommen som foretar et oppgjør mellom ny og gammel eier på de kommunale avgiftene.

Grunnlag

Feiing: det betales pr pipeløp - feiing foregår inntil hvert 4. år basert på vurdering av feieren.

Vann og avløp faktureres enten ut fra faktisk forbruk (husstanden har installert vannmåler) eller etter husets bruksareal. Bruksarealet på boligen hentes fra matrikkelen, og er grunnlag for gebyr etter areal.

Det er vanlig å beregne ca 50 kubikk pr. person i årsforbruk. Normalt vil det for en vanlig enebolig med 4 eller færre i husstanden, lønne seg å installere vannmåler. Les om stipulert forbruk i vanngebyrer .

Renovasjon: dunkstørrelsen bestemmer fakturabeløpet, se renovasjonsgebyrer. Du får 35 % fratrekk om du har inngått kompostavtale, se hjemmekompostering

Innsyn i egne gebyrer

Fra Min Side (krever pålogging) kan du se dine avtaler/gebyrer:

 • renovasjon (informasjon om renovasjonsrute og avfallsbeholder)
 • gebyr (se siste faktura)
 • eiendomsskatt
 • brann/feier
 • vann og avløp
 • matrikkel (Informasjon om eiendom)
Våre servicemål

Vårt mål er å kunne tilby gode informasjons og veiledningstejenster slik at innbyggere får svar på det de lurer på. Faktura skal være innbygger i hende minst 14 dager før forfall

Brukermedvirkning

Vann-avløp, renovasjon og feiing er avgifter basert på selvkost.

Eiendomsskatt er en politisk beslutning og vil kunne påvirkes gjennom de politiske systemene.

Hva vi forventer av deg som bruker tjenesten

Vi forventer at fakturaen betales innen frist og at man sier fra så fort som mulig om man oppdager feil eller mangler.

Alle med vannmålere MÅ lese av disse årlig (desember)  

Klage

Er du ikke fornøyd med tjenesten har du rett til å klage til kommunens klagenemd.

Kommunale gebyrer

Eiendomsskatt

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2020.

Det innkreves eiendomsskatt for 2020. I henhold til lov om eigedomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme lov gjort av Stortinget den 1. januar 2018 skal takstene justeres med 10 prosent i henhold til eiendomsskattelovens §8A-4.

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12a skal skatteøre for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendig bustaddelar og fritidseiendommer være 5,0 promille. Det gis et bunnfradrag på 50 000 kroner per selvstendig boenhet i boliger, samt et bunnfradrag på 50 000 kroner per fritidseiendom. I henhold til §8 A-2 vil skattegrunnlaget for boliger og fritidseiendommer være satt til takstgrunnlaget ganget med 0,7.

Eiendomsskatten på næringseiendommer er 7 promille. Jfr eiendomsskatteloven paragraf 11, 1. ledd. Næringseiendommer har ikke bunnfradrag.

Renovasjon og avfall - Gebyrer

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2020.
Alle priser er inkludert mva.

Årsgebyr for husholdningsrenovasjon

 • Bolig, 80 liter, uten hjemmekompostering:   kr 1 689
 • Bolig, 140 liter, uten hjemmekompostering: kr 2 346
 • Bolig, 240 liter, uten hjemmekompostering: kr 3 238
 • Bolig, 360 liter, uten hjemmekompostering: kr 4 880
 • Bolig, 600 liter, uten hjemmekompostering: kr 8 118
 • Bolig, 660 liter, uten hjemmekompostering: kr 8 916

 • Bolig, 80 liter, med hjemmekompostering:   kr 1 103
 • Bolig, 140 liter, med hjemmekompostering: kr 1 525
 • Bolig, 240 liter, med hjemmekompostering: kr 2 111
 • Bolig, 360 liter, med hjemmekompostering: kr 3 168
 • Bolig, 600 liter, med hjemmekompostering: kr 5 279
 • Bolig, 660 liter, med hjemmekompostering: kr 5 793

 • Fritidsbolig, egen dunk:  kr 891
 • Fritidsbolig, felles dunk: kr 728

 • Bytte av dunk: kr 250

 • Kjøp av ekstrasekk pr stykk: kr 30


Næringsrenovasjon

Utlån og tømming av beholder etc. ved arrangementer:

 • Utlån av beholder inklusiv ut- og innkjøring, første beholder: kr 795
 • Utlån av beholdere inklusiv ut- og innkjøring, ut over første beholder: kr 106
 • Tømming av beholder, per tømming, 1/52 av årsgebyr for dunkstørrelsen.

Andre gebyrer for innsamling av næringsrenovasjon er ikke oppgitt, da dette er tjenester som er i konkurranse med andre aktører i et åpent marked.


Årsgebyr for slamtømming

 • Bolig med WC - 1 tømming pr. år: kr 3 741
 • Bolig med tett tank - 1 tømming pr. år: kr 3 741
 • Felles oppsamlingstank - 1 tømming pr. år: kr 3 741
 • Boliger uten WC - tømming hvert 3. år: kr 1 247
 • Hytte uten WC - med frostsikker tank - tømming hvert 3. år: kr 1 247
 • Hytte uten WC - ikke frostsikker tank - 1 tømming pr. år: kr 3 741
 • Hytter med WC - 1 tømming pr. år: kr 3 741

Gebyr for tømming av felles oppsamlingstank deles mellom husstandene knyttet til fellestanken. 

Vann og avløp - Gebyrer

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2020.
Alle priser er inkludert mva.   

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr

 • Abonnementsgebyr vann (fast del): kr. 874
 • Forbruksgebyr vann (variabel del): kr./m³ 9,05
     
 • Abonnementsgebyr avløp (fast del): kr. 1 278
 • Forbruksgebyr avløp (variabel del): kr./m³ 19,83

Engangsgebyr for tilknytning

 • Tilknytning til vann pr. boenhet: kr. 1000
 • Tilknytning til avløp pr. boenhet: kr. 1000

Årsgebyr for vann og avløp
Årsgebyrets faste del tilsvarer et abonnementsgebyr. Inntekter fra årsgebyrets faste del skal i stor grad dekke produksjonsuavhengige kostnader.

Årsgebyrets faste del (abonnementsgebyret) deles opp i følgende brukerkategorier: 

 1. Bolig - eneboliger, boenheter i borettslag/flerfamilieboliger og fritidsboliger 
 2. Andre bygg - eiendommer som ikke benyttes som boligformål som industri, næringseiendommer, forsamlingsbygg og lignende. 

De abonnentene som tilhører brukerkategorien "Bolig" betaler 1 fast del per boenhet pr. år.

For abonnementer som tilhører kategorien "Andre bygg" beregnes årsgebyrets faste del separat for den enkelte eiendom, og størrelsen på den faste delen bestemmes ut i fra eiendommens forbruk etter følgende satser:

Forbruk (m³/år) - Antall faste deler:  

 • 0 – 1 000:  1  
 • 1 001 - 2 000:  2  
 • 2 001 - 5 000:  4  
 • 5 001 - 10 000:  10  
 • 10 001 - 25 000:  20  
 • 25 001 - 50 000:  50  
 • 50 001 -  75 000:  100  
 • 75 001 -  100 000:  150  
 • 100 001 - 250 000:  200  
 • 250 001 - 500 000:  500  
 • Over 500 000:  1000

Årsgebyrets variable del (forbruksgebyr)
Årsgebyrets variable del (forbruksgebyret) beregnes pr. m³ på grunnlag av målt eller stipulert forbruk. 
Avløpsmengden regnes lik vannmengden. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

For abonnenter med vannmåler beregnes årsgebyrets variable del ut fra avlest mengde gjennom måler:

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris vann [kr/m³]  x  målt forbruk [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris avløp [kr/m³]  x  målt forbruk [m³]  

For abonnementer som ikke har vannmåler beregnes årsgebyrets variable del etter stipulert forbruk på grunnlag av boenhetens størrelse (bruksareal etter NS3940). Fritidsboliger beregnes med 1/2 av beregningsgrunnlag for boliger. 

Boliger: Bruksareal stipulert forbruk

 • Under 60 m² bruksareal: 100 m³  
 • 61 - 150 m² bruksareal:   180 m³
 • 151 - 200 m² bruksareal: 240 m³  
 • 201 - 250 m² bruksareal: 280 m³
 • 251 - 300 m² bruksareal: 320 m³
 • 301 - 350 m² bruksareal: 360 m³
 • Over 351 m² bruksareal: 400 m³

For boliger uten vannmåler beregnes årsgebyrets variable del slik:

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk bolig [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk bolig [m³]  

Fritidsboliger: Bruksareal stipulert forbruk

 • Under 60 m² bruksareal:   50 m³  
 • 61 - 150 m² bruksareal:     90 m³
 • 151 - 200 m² bruksareal: 120 m³  
 • 201 - 250 m² bruksareal: 140 m³
 • 251 - 300 m² bruksareal: 160 m³
 • 301 - 350 m² bruksareal: 180 m³  
 • Over 351 m² bruksareal: 200 m³

For fritidsboliger uten vannmåler beregnes årsgebyrets variable del slik:

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk fritidsbolig [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk fritidsbolig [m³]

Midlertidig bruk av vann og avløp
Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og/eller avløpsanlegg skal betale årsgebyrets faste del (abonnementsgebyr) og variable del (forbruksgebyr) etter gjeldende regler for brukerkategorien ”Andre bygg”.

Andre gebyrer vann og avløp

 • Plombering av stoppekran: kr. 1 000 
 • Avlesing av vannmåler: kr. 1 000
 • Tømt fettavskiller: kr. 2 575 
 • Gebyr for lokalisering av stoppekran, stikkledning eller privat vannlekkasje faktureres etter medgått tid og gjeldende timesats.
 • Tillegg for avløp som fraviker normalt husholdningsavløp: Tilleggsgebyret fastsettes på bakgrunn av avløpsvannets sammensetning og mengde etter beregningsmodell vist i gebyrforskrift for vann og avløp.
Feiing - Gebyrer

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2020. 

Alle priser er inkl. mva.

Feiing

 • Feie- og tilsynsavgift 1 (ettløps pipe) kr 351
 • Feie- og tilsynsavgift 2 (toløps pipe) kr 703
 • Feie- og tilsynsavgift 3 (1/2 avgift) kr 176
 • Feie- og tilsynsavgift 4 (ettløps pipe over 3 etg.) kr 528
 • Feie- og tilsynsavgift 5 (røykkanal/anbringer) kr 153
 • Feie- og tilsynsavgift 6 (fritidsboliger) kr 190

Tilfeldig fakturerte tjenester  

 • Feiing av ildsted  kr 800
 • Kontroll av ildsted  kr 400
 • Feiing av sentralfyr  kr 1000
 • Videokontroll av skorstein  kr 600
 • Fresing av skorstein  kr 800
 • Ekstra gebyr - feiing/tilsyn* (feiers vurdering)  kr 500

* Avgift for avtale om ekstrafeiing tilkommer i de tilfeller hvor eier har oversittet 2. gangs avtale om feiing uten å melde fra til feier. Avgiften blir fakturert etter feiers vurdering, ved 3. gangs besøk på samme adresse etter avtale. Ekstra gebyr kan også tilkomme dersom eier ønsker feiing/tilsyn utover den behovsprøvde tjenesten, eller dersom eier ringer for avtale 14 dager eller mer etter at feier har vært i området.

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag  9.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 9.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 15. juli 2016