Kommunale avgifter

 Huseier betaler kommunale avgifter for:

 • Renovasjon
 • Vann og avløp
 • Feiing

På samme faktura betales også eiendomsskatt.

Forfall hver termin er den 20. i måneden (bortsett fra januar, da det er den 30.)

E-Faktura og avtalegiro kan opprettes - les her

Ønsker du månedlig faktura kan du få dette ved å gi beskjed via minside, eller ta kontakt med Servicetorget. Frist er 6 uker før terminforfall. NB: Dette gjelder ikke hytter.

Kravene sendes ut senest 3 uker før forfallsdato. Dersom det skulle være feil ved faktura eller du har spørsmål til denne ta kontakt med Servicetorget.

Det er også notert på faktura at det påløper gebyr ved purring. Det vil bli beregnet renter på for sent innbetalte krav

Grunnlag

Feiing: det betales pr pipeløp - feiing foregår inntil hvert 4. år basert på vurdering av feier.

Vann og avløp faktureres enten ut fra faktisk forbruk (husstanden har installert vannmåler) eller etter husets bruksareal.

Renovasjon: Dunkstørrelse bestemmer fakturabeløp, se renovasjonsgebyrer. Du får 35 % fratrekk om du har inngått kompostavtale, se hjemmekompostering

Bruksareal på bolig hentes matrikkel og er grunnlag for gebyr etter areal.

Det er vanlig å beregne ca 50 kubikk pr person i årsforbruk. Normalt vil det for en vanlig enebolig med 4 eller færre i husstanden, lønne seg å installere vannmåler. Les om stipulert forbruk i vanngebyrer .

Innsyn i egne gebyrer

Fra Min Side (krever pålogging) kan du se dine avtaler/gebyrer:

 • Renovasjon (informasjon om renovasjonsrute og avfallsbeholder)
 • Gebyr (Se siste faktura)
 • Eiendomsskatt
 • Brann/feier
 • Vann
 • Matrikkel (Informasjon om eiendom)
 Våre servicemål

Vårt mål er å kunne tilby gode informasjons og veiledningstejenster slik at innbyggere får svar på det de lurer på. Faktura skal være innbygger i hende minst 14 dager før forfall

Brukermedvirkning

Vann-avløp, renovasjon og feiing er avgifter basert på selvkost.

Eiendomsskatt er en politisk beslutning og vil kunne påvirkes gjennom de politiske systemene

Hva vi forventer av deg som bruker tjenesten

Vi forventer at fakturaen betales innen frist og at man sier fra så fort som mulig om man oppdager feil eller mangler.

Alle med vannmålere MÅ lese av disse årlig (desember)  

Klage

Er du ikke fornøyd med tjenesten har du rett til å klage til kommunens klagenemd

Kommunale gebyrer

 

Feiing - Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2018
 

Alle priser er inkl. mva.

 • Feie- og Tilsynsavgift 1 (ett- løps pipe) Kr 338
 • Feie- og Tilsynsavgift 2 (to- løps pipe) Kr 676
 • Feie- og Tilsynsavgift 3 (1/2 avgift) Kr 169
 • Feie- og Tilsynsavgift 4 (ett- løps pipe over 3 etg.) Kr 507
 • Feie- og Tilsynsavgift 5 (røykkanal/ anbringer) Kr 150
 • Feie- og Tilsynsavgift 6 (fritidsboliger) Kr 183
 • Tilfeldig fakturerte tjenester  
 • Feiing av ildsted  Kr 800
 • Kontroll av ildsted Kr 400
 • Feiing av sentralfyr  Kr 800
 • Videokontroll av skorstein  Kr 600
 • Fresing av skorstein  Kr 800
 • Ekstra gebyr- feiing/ tilsyn* (feiers vurdering)  Kr 500

Note: Avgift for avtale om ekstrafeiing tilkommer i de tilfeller hvor eier har oversittet 2. gangs avtale om feiing uten å
melde fra til feier. Avgiften blir fakturert etter feiers vurdering, ved 3.gangs besøk på samme adresse etter avtale.
Ekstra gebyr kan også tilkomme dersom eier ønsker feiing/ tilsyn utover den behovsprøvde tjenesten. Eller dersom eier ringer for avtale 14 dager eller mer etter at feier har vært i området.

 

Renovasjon og avfall - Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2018.
Alle priser er inkludert mva.

Årsgebyr for husholdningsrenovasjon

 • Bolig, 80 liter, uten hjemmekompostering:   kr 1 711
 • Bolig, 140 liter, uten hjemmekompostering: kr 2 376
 • Bolig, 240 liter, uten hjemmekompostering: kr 3 279
 • Bolig, 360 liter, uten hjemmekompostering: kr 4 942
 • Bolig, 600 liter, uten hjemmekompostering: kr 8 221
 • Bolig, 660 liter, uten hjemmekompostering: kr 9 029

 • Bolig, 80 liter, med hjemmekompostering:   kr 1 112
 • Bolig, 140 liter, med hjemmekompostering: kr 1 544
 • Bolig, 240 liter, med hjemmekompostering: kr 2 131
 • Bolig, 360 liter, med hjemmekompostering: kr 3 212
 • Bolig, 600 liter, med hjemmekompostering: kr 5 344
 • Bolig, 660 liter, med hjemmekompostering: kr 5 869

 • Fritidsbolig, egen dunk:  kr 903
 • Fritidsbolig, felles dunk: kr 737

 • Bytte av dunk: kr 250

 • Kjøp av ekstra sekk pr stykk: kr 30
   

Årsgebyr for slamtømming
Alle gebyrer er inkludert mva.

 • Bolig med WC - 1 tømming pr. år: kr 1 958
 • Bolig med tett tank - 1 tømming pr. år: kr 1 958
 • Felles oppsamlingstank - 1 tømming pr. år: kr 1 958
 • Boliger uten WC - tømming hvert 3. år: kr 653
 • Hytte uten WC - med frostsikker tank - tømming hvert 3. år: kr 653
 • Hytte uten WC - ikke frostsikker tank - 1 tømming pr. år: kr 1 958
 • Hytter med WC - 1 tømming pr. år: kr 1 958

Gebyr for tømming av felles oppsamlingstank deles mellom husstandene knyttet til fellestanken. 

Vann og avløp - Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2018.
Alle priser er inkludert mva.   

 • Fast del (vann): kr 808 
 • Variabel del (vann): kr/m³ 8,08
     
 • Fast del (avløp): kr 1 288
 • Variabel del (avløp): kr/m³ 19,53

Engangsgebyr for tilknytning

 • For tilknytning til vann betales kr 938 per tilknytning.
 • For tilknytning til avløp betales kr 938 per tilknytning.

Årsgebyr for vann og avløp
Årsgebyrets faste del tilsvarer et abonnementsgebyr. Inntekter fra årsgebyrets faste del skal i stor grad dekke produksjonsuavhengige kostnader.

Årsgebyrets faste del (abonnementsgebyret) deles opp i følgende brukerkategorier: 

 1. ”Bolig” - eneboliger, boenheter i borettslag/flerfamilieboliger og fritidsboliger 
 2. ”Andre bygg” - eiendommer som ikke benyttes som boligformål som industri, næringseiendommer, forsamlingsbygg o.l.

De abonnentene som tilhører brukerkategorien ”bolig” betaler 1 fast del per boenhet per år.

For abonnementer som tilhører kategorien ”andre bygg” beregnes årsgebyrets faste del separat for den enkelte eiendom, og størrelsen på den faste delen bestemmes ut i fra eiendommens forbruk etter følgende satser:

Forbruk (m³/år) - Antall fast deler:  

 • 0 – 1 000 m³:  1  
 • 1 001 - 2 000 m³:  2  
 • 2 001 - 5 000 m³:  4  
 • 5 001 - 10 000 m³:  10  
 • 10 001 - 25 000 m³:  20  
 • 25 001 - 50 000 m³:  50  
 • 50 001 -  75 000 m³:  100  
 • 75 001 -  100 000 m³:  150  
 • 100 001 - 250 000 m³:  200  
 • 250 001 - 500 000 m³:  500  
 • Over 500 000 m³:  1000

Årsgebyrets variable del (forbruksgebyr)
Årsgebyrets variable del (forbruksgebyret) beregnes per m³ på grunnlag av målt eller stipulert forbruk. 
Avløpsmengde regnes lik vannmengden. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

For abonnenter med vannmåler beregnes årsgebyrets variable del del slik:  

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris vann [kr/m³]  x  målt forbruk [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris avløp [kr/m³]  x  målt forbruk [m³]  

For abonnementer som ikke har vannmåler beregnes årsgebyrets variable del etter stipulert forbruk på grunnlag av boenhetens størrelse (bruksareal etter NS3940). Fritidsboliger beregnes med 1/2 av beregningsgrunnlag for boliger. 

Bruksareal - Stipulert forbruk bolig

 • Under 60 m² bruksareal: 100 m³ vannforbruk bolig  
 • 61 - 150 m² bruksareal:   180 m³ vannforbruk bolig
 • 151 - 200 m² bruksareal: 240 m³ vannforbruk bolig  
 • 201 - 250 m² bruksareal: 280 m³ vannforbruk bolig
 • 251 - 300 m² bruksareal: 320 m³ vannforbruk bolig
 • 301 - 350 m² bruksareal: 360 m³ vannforbruk bolig  
 • Over 351 m² bruksareal: 400 m³ vannforbruk bolig

For boliger uten vannmåler beregnes årsgebyrets variable del slik:

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk bolig [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk bolig [m³]  

Bruksareal - Stipulert forbruk fritidsbolig

 • Under 60 m² bruksareal:   50 m³ vannforbruk fritidsbolig  
 • 61 - 150 m² bruksareal:     90 m³ vannforbruk fritidsbolig
 • 151 - 200 m² bruksareal: 120 m³ vannforbruk fritidsbolig  
 • 201 - 250 m² bruksareal: 140 m³ vannforbruk fritidsbolig
 • 251 - 300 m² bruksareal: 160 m³ vannforbruk fritidsbolig
 • 301 - 350 m² bruksareal: 180 m³ vannforbruk fritidsbolig  
 • Over 351 m² bruksareal: 200 m³ vannforbruk fritidsbolig

For fritidsboliger uten vannmåler beregnes årsgebyrets variable del slik:

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk fritidsbolig [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk fritidsbolig [m³]

Midlertidig bruk av vann og avløp
Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og/eller avløpsanlegg skal betale årsgebyrets faste del (abonnementsgebyr) og variable del (forbruksgebyr) etter gjeldende regler for brukerkategorien ”andre bygg”.

Andre gebyrer vann og avløp

 • Gebyr for plombering av stoppekran settes til 938 kroner inklusiv mva. 
 • Gebyr for avlesing av vannmåler settes til 938 kroner inklusiv mva. 
 • Gebyr for tømt fettavskiller settes til 2 500 kroner inklusiv mva. 
 • Gebyr for lokalisering av stoppekran, stikkledning eller privat vannlekkasje. Faktureres etter medgått tid og gjeldende timesats.
 • Tillegg for avløp som fraviker normalt husholdningsavløp. Tilleggsgebyret fastsettes på bakgrunn av avløpsvannets sammensetning og mengde etter beregningsmodell vist i gebyrforskrift for vann og avløp.
Sist oppdatert: 15. juli 2016

Servicetorget

Telefon 69 30 60 00
Adresse Nygaardsgt 14-16
Min side  
Chat med oss  
Send oss en e-post  
Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag  09.00 - 16.00
15. mai - 15. sept (sommertid)  09.00 - 15.30
Sentralbordet åpner 07.30

Vis i kart

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?