Min side Meld fra
Kontakt oss

Klage på vedtak i plan- og byggesaker

Her kan du se hvordan du går frem om du vil klage på et vedtak i en plan- eller byggesak.

Dette må du huske hvis du ønsker å klage på et vedtak

 • Fristen for å klage er 3 uker fra du mottok vedtaket.
 • Klagen må være skriftlig og signert. Du må tydeliggjøre hva du klager på, og endringene du ønsker.
 • Har du ikke mottatt vedtaket er fristen 3 uker fra du ble kjent med det. Du kan vanligvis ikke klage senere enn 3 måneder etter at vedtaket ble fattet, da gjelder egne regler.
 • Klagen må være postlagt før fristen går ut.
 • Vi behandler klagen først, og vi kan endre vårt vedtak. Vi skal behandle klagen innen 8 uker.
 • Hvis vi ikke er enige i klagen din, sender vi den videre til Statsforvalteren.
 • Statsforvalteren avgjør saken innen 12 uker. Statsforvalterens avgjørelse kan ikke påklages.

Hvilke vedtak kan du klage på?

Du kan klage på enkeltvedtak, dette gjelder for eksempel

 • byggetillatelser eller avslag
 • deling eller seksjonering
 • reguleringsplan
 • retting eller opphør av ulovlig bruk (for eksempel hvis du leier ut en leilighet som ikke er godkjent som boenhet)
 • andre forvaltningsvedtak

Hvem kan klage?

For at vi skal behandle klagen din, må du være part i saken eller ha rettslig klageinteresse.

 • Du er part i saken når vedtaket retter seg mot deg eller direkte gjelder deg.
 • For å ha rettslig klageinteresse må du ha en tilknytning til saken. I noen tilfeller kan det være tilstrekkelig at du har en viss tilknytning til saken. Dette kan for eksempel gjelde naboer, gjenboere, beboere i nærområdet, velforeninger og interesseorganisasjoner, hvor saken berører eiendommen fysisk (sol, luft, lys og skolevei) eller økonomisk (konkurranseforhold og verdiforringelse). I hvert enkelt tilfelle vurderer vi om du har rettslig klageinteresse.

Dersom klagen ikke tas til behandling og avvises, for eksempel fordi klagefristen er gått ut eller du som klager mangler klagerett, kan du klage på avvisningsvedtaket.

Fristen for å klage

Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen må være postlagt før fristen går ut.

 • Har du ikke mottatt vedtaket, er fristen tre uker fra du ble kjent med vedtaket eller burde ha skaffet deg kjennskap om vedtaket.
 • For planvedtak som blir offentlig kunngjort, må du klage senest tre uker etter kunngjøringsdagen.

Selv om du sender inn klagen for sent, kan vi i noen tilfeller behandle klagen likevel. Se forvaltningslovens bestemmelser om å klage på vedtak etter fristen.

Hvis du er usikker på om du klager i rett tid, ber vi deg oppgi når vedtaket kom frem, samt hvorfor du ikke kan lastes for en eventuell forsinkelse. Ved særlige grunner kan klagefristen forlenges for deg, dersom du ber om det.

Slik klager du

Klagen må være skriftlig og du sender den til oss som et vanlig brev eller e-post.

For å behandle klagen, trenger vi følgende:

 • Skriv at det er en klage.
 • Skriv hvilket vedtak du klager på, for eksempel saksnummer eller navnet på saken det gjelder.
 • Skriv når du mottok vedtaket. 
 • Skriv hvilket forhold du har til saken, for eksempel at du er nabo eller næringsdrivende i området. 
 • Begrunn hvorfor du klager, og skriv tydelig hvordan du ønsker vedtaket endret.
 • Hvis du har ny informasjon som ikke er omtalt i saken, er det viktig at du sender oss denne informasjonen.
 • Klagen må være underskrevet av deg eller din fullmektig, for eksempel advokat.

Utsatt igangsettelse

Selv om et vedtak fremdeles kan påklages, kan tiltaket likevel settes i gang straks. Du kan be om at gjennomføringen av tiltaket stoppes til klagen er avgjort. Du må da legge ved en egen begrunnelse for dette (utsatt iverksetting av vedtak). Kommunen avgjør om det er grunnlag for å utsette iverksettelsen. Denne avgjørelsen kan ikke påklages.

Hvor sender du klagen?

Du skal alltid sende klagen til kommunen. Hvis vi ikke imøtekommer klagen din, vil vi sende den videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken, som er siste klageinstans.

Saksdokumenter og veiledning

Du finner saksdokumentene på innsyn byggesak. Hvis du er part i saken, kan du også få innsyn i dokumenter som ikke er publisert på hjemmesiden vår. Ta kontakt med innbyggerdialog på torget@fredrikstad.kommune.no eller telefon 69 30 60 00.

Saksgang i klagesaker

Klagen behandles i første omgang av juristene hos regulering og byggesak. Vi gjør forberedende klagebehandling for å vurdere om det fremkommer nye forhold eller anførsler i klagen som tilsier at kommunen vil omgjøre vedtaket sitt. Vi skal behandle og oversende klagesaker til Statsforvalteren innen 8 uker.

Klager på dispensasjonssaker skal behandles av planutvalget. Administrasjonen skriver et forslag til innstilling til utvalgslederen. Utvalget kan endre vedtaket dersom de finner klagen begrunnet. Planutvalget har møter omtrent én gang per måned. Det kan føre til noe lengre behandlingstid.

Dersom administrasjonen eller planutvalget ikke finner grunn til å ta klagen til følge, sendes saken til Statsforvalteren i Oslo og Viken til endelig behandling. Du får beskjed når saken oversendes til Statsforvalteren, og om Statsforvalteren endelige avgjørelse. Du får tilsendt vedtaket direkte fra Statsforvalteren. Statsforvalteren avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.

Disse sakene kan du ikke klage på

 • Du kan ikke klage på vedtak om kommuneplan.
 • Du kan ikke klage på «samme forhold» flere ganger. Det innebærer at du ikke kan klage på forhold i byggesaken som allerede er avgjort i bindende reguleringsplan, ved dispensasjon eller i tidligere vedtak i byggesaken.
 • Du kan ikke klage på byggesaksgebyret som fastsettes etter kommunens gebyrregulativ. Du kan likevel anmode om at gebyret settes ned, og eventuelt klage på det vedtaket som da fattes.
 • Ønsker du å melde fra om ulovlige byggetiltak må du lese dette.

Hva koster det?

Det er ikke gebyr for behandling av klagesaker. I noen tilfeller kan du ha krav på å få dekket saksomkostninger eller erstatning. Forvaltningsloven §36 gir en viss rett til å få erstattet utgifter man har hatt ved å føre en sak for forvaltningen. Hvis vedtaket blir endret som følge av klagen din, kan du kreve at kommunen dekker eventuelle vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få vedtaket endret. Du må sende kravet om dette senest tre uker etter at du har mottatt det nye vedtaket.

Kravet må inneholde

 • informasjon om timeantall, dato for arbeidet og timepris
 • en generell beskrivelse av arbeidet som er utført, og hvorfor dette har vært nødvendig og relevant for utfallet av klagesaken

Send kravet til det forvaltningsorganet som har omgjort vedtaket. Det er som regel Statsforvalteren eller kommunen.

Vedtak om sakskostnader kan påklages innen tre uker fra da parten ble underrettet om vedtaket.

Relevante lenker

Plan- og bygningsloven

Forvaltningsloven

Sist oppdatert: 08. september 2023