Innsyn byggesak, innsynsbegjæring

Ved å søke på adresse, saksnummer, eller gårds- og bruksnummer får du byggesaker for den aktuelle eiendommen.
Byggesaker er tilgjengelig 3 dager etter journaføring.

Byggesaker mottatt etter 10.05.2021 vises foreløpig ikke her ( men er tilgjengelig fra kommunens postliste). Kommunen har tatt i bruk et nytt system for byggesaksbehandling og vi jobber med å få dette implementert for innsyn her.


NB! Dette gjelder bare saker som er journalført/innkommet til kommunen fra juni 2010. Dersom saken er eldre enn dette, ber du om innsyn i eiendomsmappen:

Innsyn i eiendomsmappe: Du kan få innsyn i en eiendomsmappe ved å kontakte Servicetorget. Du må bestille mappa på telefon 69306000 dagen før du ønsker å komme.

Man kan be om innsyn i en sak når en selv ønsker det. Hvis du har bedt om innsyn og ikke har fått svar innen fem virkedager, er det å betrakte som avslag på begjæring om innsyn, og du kan rette en skriftlig klage til kommunen.

 

Planinnsyn

Det digitale planregisteret gir en oversikt over:

  • Alle dispensasjoner fra arealplaner fra 01.01.2010 med nasjonal planID til planen det dispenseres fra, vedtaksdato og saksnummer.
  • Alle vedtatte arealplaner med nasjonal planID, plannavn, vedtaksdato og ikraftdato og link til webkartet.
  • Alle varslede planer med nasjonal planID, plannavn, forslagsstiller, dato for varslingen og link til webkartet.

Postliste

Postliste (offentlig journal) inneholder en daglig oversikt over saksdokumenter, inkludert korrespondanse til og fra kommunen.

Postliste

Pris

Innsyn er gratis

Øvrig innsyn

Dersom du ønsker ytterligere inn kan du bruke skjemaet Innsynsbegjæring. Ønsker du et skriftlig svar per brev, må du oppgi navn og ordinær postadresse. Fredrikstad kommune ekspederer brev elektronisk via valgt elektronisk postboks eller Altinn. Har du reservert deg mot å motta post elektronisk, vil det bli sendt som fysisk brevpost. Vi ønsker en innsynsbegjæring pr. henvendelse.

Innsynsbegjæring

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.