Min side Meld fra
Kontakt oss

Gjennomføringsavtale

Tekniske gjennomføringsavtaler

Tekniske gjennomføringsavtaler er avtaler som formaliserer opparbeidelsesplikten som fremgår av plan- og bygningsloven kapittel 18. For at et regulert område skal kunne bebygges oppstiller loven en rekke tiltak som må være oppfylt. Her beskrives hva en teknisk gjennomføringsavtale er og hvordan avtalen utformes.

Hva er en teknisk plan?

For anlegg som skal overtas av Fredrikstad kommune er det behov for en teknisk plan. Teknisk plan er et samlebegrep for alle detaljplaner som beskriver det kommunaltekniske anlegget. Her inngår også alle park- og grøntarealer.

Tekniske planer og den den kommunale planbehandlingen sikrer at de kommunaltekniske anlegg får riktig funksjon, innhold og kvalitet. Dette erstatter ikke tiltakshaver eller prosjekterende sin plikt til kvalitetssikring.
En godkjent teknisk plan skal foreligge før byggetillatelse/godkjenning etter plan- og bygningsloven kan gis. En teknisk plan skal bygge på vedtatt reguleringsplan og utbyggingsavtale eller teknisk gjennomføringsavtale.

Følgende anlegg skal sendes til teknisk plangodkjenning:

 • Kommunale vann- og avløpsanlegg
 • Private felles vann- og avløpsanlegg
 • Kommunale veianlegg
 • Private/felles veianlegg
 • Kommunale utendørsanlegg
 • Private/felles grøntanlegg
 • Andre kommunaltekniske anlegg

Hvordan søke om teknisk plangodkjenning?

Søknad om teknisk plangodkjenning sendes på
e-post til postmottak@fredrikstad.kommune.no

Søknader og korrespondanse i saken skal merkes med

 • reguleringsplannummer
 • område og delfelt
 • kortfattet og dekkende navn på teknisk plan

Fredrikstad kommunes sentrale postmottak registrerer søknaden og sender saken videre til ansvarlig saksbehandler for tekniske planer. De tekniske planer samordnes mellom fagene. Det er derfor ikke behov for å sende søknad om teknisk plangodkjenning til flere avdelinger i kommunen.

Det er foreløpig ikke innført noe gebyr for teknisk plangodkjenning. For at behandlingen av søknaden skal skje raskt og smidig, må planene være nøye bearbeidet og inneholde nødvendig dokumentasjon. Se eksempel på dokumentasjon nedenfor.

En søknad om teknisk plangodkjenning bør inneholde følgende planer eller dokumenter, så fremt disse er relevante:

 • Utfylt sjekkliste teknisk plan
 • Utfylt fravviksskjema for søknad om dispensasjon fra gjeldende norm
 • Utbyggingsavtale eller gjennomføringsavtale for prosjektet
 • Oversiktskart med avgrensning av utbyggingsområdet
 • Overtakelseskart med tydelige grenser og farger
 • Masterplan som viser all infrastruktur som skal plasseres i offentlige arealer (i rette mål). Dette gjelder VA-anlegg, høyspent, fjernvarme, gass, kabler, sandfang, drensledninger m.m.
 • Rammeplan for VA i prosjektet
 • Overvannsplaner med lokal overvannshåndtering, fordrøyning, vannrenseanlegg, overløp, flomveier m.m. Her skal det vedlegges en dimensjonering og en fyldig beskrivelse av anleggselementenes funksjon
 • Komplette kommunaltekniske detaljplaner i henhold til normer:
  - Veinorm
  - Kommunalteknisk VA-norm
  - Norm for utomhusanlegg
 • Kabel- og belysningsplaner for prosjektet, i henhold til teknisk veilysnorm
 • Teknisk beskrivelse av arbeidene i henhold til Norsk standard
 • Miljøplaner, kvalitetsplaner, ROS-analyser mv., avhengig av prosjektets kompleksitet
 • Faseplan for trafikkavvikling med beskrivelse
 • Plan for drift av kommunale anlegg, se sjekkliste for teknisk plan

  Søknad om fravik i forbindelse med tekniske planer

Kommunale vann- og avløpsanlegg

Alle planlagte vann- og avløpsanlegg, som skal overtas av Fredrikstad kommune, krever en godkjent teknisk plan. Se sjekkliste for teknisk plan (lenke – digitalt skjema).

Anlegg prosjekteres og utføres i henhold til VA-norm. Detaljerte krav til prosjekt- og sluttdokumentasjon fremgår av VA-norm. Alle anlegg og konstruksjoner som skal overtas til offentlig vedlikehold må ha sikker adkomst for fremtidig drift og vedlikehold. Se VA-norm for Fredrikstad kommune her. 

I reguleringsprosessen skal det lages en rammeplan for VA, av tiltakshavers VA-tekniske konsulent. Det er derfor viktig at den tekniske planen/rammeplanen er nøye utarbeidet. En ajourført rammeplan skal alltid følge søknad om teknisk plangodkjenning. I planen inngår en beskrivelse av anlegg, dimensjonering og kapasitetsberegninger.

Det er behov for gode detaljplaner for VA-anlegg. Herunder anlegg for lokal overvannsdisponering, fordrøyningsløsninger, renseanlegg, overløp, flomveier og bekkeinntak/rister med sikker tilkomst osv.

Når den tekniske planen er godkjent av Fredrikstad kommune, skal plantegningene av VA-anlegg sendes inn digitalt i SOSI-format. Høydegrunnlag NN200 og koordinatsystem i euref89 sone32 skal benyttes. Det samme gjelder «som bygget»-tegninger.

Dersom en tredjepart er berørt av anlegget, er det tiltakshaver sin oppgave å sørge for erklæringer som sikrer rett til fremtidig drift og vedlikehold av ledningsanlegg mm. Dersom anlegges kobles til et annet privat ledningsanlegg skal det sikres rett til dette i form av avtaler/erklæringer.

Private felles vann- og avløpsanlegg

Alle planlagte, private, felles vann- og avløpsanlegg krever godkjent teknisk plan. Det samme gjelder større stikkledninger etc.

Planer for utvendige vann- og avløpsanlegg skal være like detaljerte som planer for kommunale vann- og avløpsanlegg.

Vanlige private stikkledninger for vann og avløp skal ikke inn til teknisk plangodkjenning. I stedet skal utførende rørleggerfirma, på vegne av tiltakshaver, sende inn sanitærmelding.

Kommunale veianlegg

Alle planlagte veianlegg, som overtas av Fredrikstad kommune, må ha en godkjent teknisk plan. Dette gjelder hele veianlegget, inkludert grøntområder, gang- og sykkelveier, fortau, konstruksjoner samt annet offentlig trafikkareal. Planer for grøntområder, kabelanlegg, gatelys, skilt og oppmerking og annen teknisk infrastruktur tilknyttet veianlegget inngår i søknaden.

Planer og dokumentasjon som vedlegges søknad om teknisk plangodkjenning fremgår av sjekkliste for tekniske planer.

Tekniske planer skal oppfylle krav i Veinorm for Fredrikstad kommune og Statens vegvesen sin håndbok R700 Tegningsgrunnlag mfl. 

Planer som ikke oppfyller normkrav, må det søkes fravik for.

Riks- og fylkesveianlegg

I forbindelse med riks- og fylkesveianlegg skal alle delanlegg som berører Fredrikstad kommune, sendes inn til teknisk plangodkjenning. De tekniske planene må være i henhold til reguleringsplan, reguleringsbestemmelser og utbyggingsavtaler/gjennomføringsavtaler. Det er viktig å få med helheten i planen samt alle tilknytninger over og under bakken på kommunal grunn. De innsendte tekniske planer må gi en god oversikt over hele veianlegget. Dette gjelder også anleggsdeler som bare skal godkjennes av statlige veimyndigheter, men som må forventes å ha interesse for Fredrikstad kommune.

For at anleggsgjennomføringen i større prosjekter ikke skal forsinkes, må komplette planer sendes inn tidlig.

Kabel- og belysningsplaner

Kabel- og belysningsplaner skal ligge ved søknad. I forbindelse med nye utbyggingsområder for bolig og næring er det tiltakshaver som bekoster nye gatelys. Belysningsplaner inngår i teknisk plangodkjenning.

Alt offentlig veiareal skal belyses. Prosjektering skal skje etter Veinorm for Fredrikstad kommune og øvrige retningslinjer. Her finner du veiledning til teknisk planlegging av veg og tunnelbelysning: Håndbok V124 Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning.

Skilt- og oppmerkingsplan

Søknad om fysiske trafikksikkerhetstiltak skal behandles av Fredrikstad kommune og vurderes mot kriterier satt av Statens vegvesen.

Skilt- og oppmerkingsplan inngår i teknisk plangodkjenning.

Statens vegvesen er skiltmyndighet og godkjenner oppsetting av skilt. Navneskilt for gater etableres i tråd med vedtatt skilt og oppmerkingsplan. Dersom det ikke skal gjøres noen fysiske trafikksikkerhetstiltak, utover skilt eller veimerking, sendes skilt- og oppmerkingsplan direkte til veiavdelingen i Fredrikstad kommune for godkjenning.

Kommunale utomhusanlegg

Alle utomhusanlegg på kommunal eiendom skal inn til teknisk plangodkjenning. Det er viktig at tiltakshaver går i dialog med Fredrikstad kommune ved oppstart av prosjektet. Dette for å avklare innhold, funksjoner og kvalitet i planer.

I alle reguleringsplaner kan det stilles krav om medvirkningsprosess. Dette kan også avtales i en utbyggingsavtale.

Planer som skal vedlegges søknad om teknisk plangodkjenning er:

 • Oversiktsplan
 • Tekniske landskapsplaner, i lesbar målestokk i henhold til norm for utomhusanlegg i Fredrikstad kommune. Planer skal vise disposisjon, høyder, dekker materialbruk, møbler, utstyr, belysning, vegetasjon osv.
 • Planer for overvannshåndtering med lokal overvannshåndtering, fordrøyningsbasseng, vannrenseanlegg, flomveier, sluk- og kumplassering, drenering og tilkoblinger.
 • Kabel- og belysningsplaner
 • Nødvendige detaljtegninger (i egnet målestokk)
 • Planteplaner (i egnet målestokk) med planteliste (med norsk og botanisk plantenavn, NS-kode, størrelse, leveringsform og antall).
 • Prosjektbeskrivelse med teknisk mengdebeskrivelse, alternativt tekniske funksjonsbeskrivelser
 • Faktaark eller produktbeskrivelser for utemøbler og utstyr
 • Relevante rapporter, dokumenter, notater av betydning for planbehandling
 • Miljørisikovurdering der dette er påkrevd
 • Planer for forurenset grunn og geotekniske forhold
 • Planer for å oppfylle forskrift om fremmede organismer (§23)
 • Eventuelle detaljer for bekkeinntak, renseparker mv.
 • Beskrivelse av skjøtsel i vedlikeholdsperioden
 • Aktuelle normtegninger
 • Nødvendige bilder av eksisterende vegetasjon etc.

Det er viktig at all eksisterende vegetasjon som skal bevares inngår i planer. Vegetasjonens tilstand før anleggsstart skal dokumentere ved hjelp av bilder. Disse legges ved søknad om teknisk godkjenning, samt sluttdokumentasjon.

Fredrikstad kommune varsles minimum en uke før ferdigbefaring. Kommunen vil da befare anlegget og sjekke om etablert lekeutstyr, sikkerhetssoner og fallunderlag er i henhold til «forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr».

For belysning av offentlig grønnstruktur, inklusive plasser og torg, gjelder samme rutiner som for veianlegg.

Renovasjons-/avfallsanlegg

Veileder for renovasjonsteknisk plan for Fredrikstad kommune viser krav til teknisk standard på anlegg, som kommunen skal overta for drift og vedlikehold. Avfallsnormen er hjemlet i renovasjonsforskriften for Fredrikstad kommune. Normen legges til grunn i kommunale utbyggingsavtaler og overfor private utbyggere.

Fredrikstad kommune skal motta en renovasjonsteknisk plan i alle detaljregulerings- og byggesaker. Kravet gjelder både boligområder og næringsbygg.

Renovasjonsteknisk plan legges ved søknad om teknisk plangodkjenning.

Behandling av teknisk plan og gjennomføring av tiltak

Behandlingstid
Fredrikstad kommune har ikke vedtatt en formell behandlingstid for tekniske planer.

Dersom innsendt teknisk plan anses god nok, vil kommunen normalt kunne gi en første tilbakemelding på planer innen 4 uker. Søknaden har da vært til høring/behandling hos aktuelle fagetater først. Når reviderte planer er innsendt, kan det avtales en tid for forventet godkjenning av planer.

Samlet behandlingstid avhenger ofte av kvaliteten på de tekniske planer. Sjekkliste og fravviksskjemaer må være utfylt ved første innsending. For å unngå forsinkelser, må normkrav og kvalitetsstandarder være oppfylt. VA-rammeplan må være ajourført.

Ufullstendige tekniske planer sendes i retur. Dette er også for å holde saksbehandlingstiden nede.

Under behandling av de tekniske planene vil kommunikasjonen normalt kunne skje via e-post, alternativt ved telefonsamtale eller kort avklaringsmøte.

I større prosjekter er det gjerne behov for et eller flere samordningsmøter underveis, der aktuelle fagansvarlige i kommunen deltar. 3D-visualisering er ofte nyttig i slike møter. Søker tar initiativ til møter og møteform.

Ved totalentrepriser og kontraktsformer der mye av planleggingen skjer i anleggsfasen, kan den tekniske plangodkjenningen være krevende. Det er tiltakshavers ansvar å få sendt inn tekniske planer i tide.

Gjennomføring av tiltaket

Når en teknisk plan er godkjent, oppnevner Fredrikstad kommune en kontaktperson som følger prosjektet i anleggsfasen.

Tiltakshaver må involvere kontaktperson i god tid før anleggsoppstart. Behov for deltakelse i oppstartsmøte og byggemøter, samt annen involvering avtales.

Det er viktig at alle vesentlige revisjoner av planer i anleggsfasen blir registrert i kommunalt arkiv og godkjennes skriftlig av Fredrikstad kommune før tiltaket gjennomføres fysisk. Kommunens kontaktperson i anleggsfasen vil normalt kunne si hva som er nødvendig. Innsendte tekniske planer er normalt offentlig tilgjengelige.

Dersom det underveis i prosjektet viser seg at planer er mangelfulle, vil Fredrikstad kommune kreve supplerende planer. Ofte vil dette forsinke anlegget. Dette er i så fall tiltakshavers ansvar.

Andre tillatelser og avklaringer

Tiltakshaver er ansvarlig for grunnerverv og andre nødvendige avtaler eller rettigheter i forbindelse med tiltaket. Det er viktig at tiltakshaver informerer naboer og andre berørte på et tidlig tidspunkt.

Tiltakshaver har ansvar for å kontakte aktuelle firmaer for opplysninger om anlegg i grunnen, samt evt. samkjøring av anleggsarbeider i grunnen.

Det skal alltid sendes en søknad om gravetillatelse i veianlegg, med tilhørende sidearealer, grøntarealer, offentlige friområder mm.

Her finner du informasjon om gravetillatelse i Fredrikstad kommune.

Graving i forurenset grunn kan ikke igangsettes før tiltaksplan er godkjent av Fredrikstad kommunes forurensningsmyndighet.

Ved behov for graving andre steder enn i kommunalt areal, må søknad om tillatelse innhentes fra den enkelte grunneier eller forvalter av grunnen. Før anleggsarbeidene starter opp, må igangsettingstillatelse være gitt.

Krav til prosjektdokumentasjon og sluttdokumentasjon

Alle anlegg som overtas av Fredrikstad kommune, skal være planlagt og utført i samsvar med Fredrikstad kommune sine normer og retningslinjer.

For øvrig legges innsendt dokumentasjon og prosjektbeskrivelse fra tiltakshaver til grunn. Tekniske planer skal være dekkende for det aktuelle anlegget.

Minst to uker før overtakelse av kommunale anlegg skal sluttdokumentasjonen sendes Fredrikstad kommune digitalt for godkjenning og arkivering.

Digitale innmålte «som bygget»-data for veier og gang/sykkelstier (CL, veikant) skal innleveres på SOSI-format med høydeverdi i høydegrunnlag NN2000 og orientert i koordinatsystem euref89 sone 32 til postmottak@fredrikstad.kommune.no

Lover/forskrifter/normer og reglement

Sist oppdatert: 12. september 2023