Spørsmål og svar om ny taksering av eiendommer i Fredrikstad

Ny taksering av eiendommer i Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune skal i løpet av 2020-2022 gjennomføre ny taksering av alle eiendommer. Spørsmål og svar om eiendomsskatt


Hva blir eiendomsskattetaksten på eiendommen min?

I eiendomsskatteloven står det at eiendomsskattetaksten skal være omsetningsverdien av eiendommen, altså hva du kunne fått for eiendommen ved et fritt salg på det åpne markedet. Det betyr at alt som påvirker verdien av eiendommen din skal tas med i vurderingen når eiendomsskattetaksten fastsettes. Derfor er det takstmenn med god kompetanse og med erfaring lokalt i Fredrikstad som takserer.

Hvordan har takstmannen kommet fram til taksten på eiendommen?

Takstmannen foretar en utvendig besiktigelse av alle eiendommene. Takstmannen vurderer flere forhold på eiendommen for å komme fram til en takst. Forhold som beliggenhet, støy, solforhold og utsikt er faktorer som påvirker taksten. Samtidig vil også faktorer som størrelsen på bygningen(e) og tilstanden på disse vurderes i forhold til bygningen(es) standard og alder.

Man kan ikke avtale tidspunkt for taksering med takstmannen, takstmannen skal ikke inn, men kun befare eiendommen utvendig.

Skal jeg være til stede under takseringen?

Nei, det er ikke nødvendig. Du kan ikke avtale tidspunkt for taksering med takstmannen. Det er så mange eiendommer som skal befares, at det er umulig å fastsette nøyaktig tidspunkt for når han kommer til din eiendom.

Hva gjør takstmannen på eiendommen min?

Takstmannen skal IKKE inn i huset ditt og se, men kun befare eiendommen utvendig. Takstmannen vurderer flere forhold på eiendommen for å komme fram til en takst. Det tas hensyn til beliggenhet, støy, solforhold og utsikt m.m. I noen tilfeller vil også takstmannen ta mål på eiendommen.

Kan jeg nekte takstmannen å gå på mitt private område?

I følge eiendomsskattelova §31 har du en plikt til å medvirke til å gi opplysninger og til å medvirke så takstmannen kan få gjort jobben sin. Takstmannen har også rett til å ta bilde av eiendommen til bruk i takseringen (§31,5), og for at takstmannen skal få gjort denne jobben må han ha tilgang til eiendommen. Takstmannen er å regne som en offentlig tjenestemann og du kan IKKE nekte dette. Men takstmannen skal kunne identifisere seg. I Fredrikstad vil takstmennene ha identifikasjonskort fra kommunen og vil også ha på seg refleksvest med kommunens logo.

Jeg mener at taksten på eiendommen min er for høy. Har dere gjort en feil?

Hvis man mener taksten er for høy kan man sende inn en skriftlig begrunnet klage.
En klage behandles først av sakkyndig nemnd. Dersom klagen ikke får fullt medhold sendes den automatisk videre til klageutvalget i eiendomsskattesaker, hvor det gjennomføres en ny totalvurdering av taksten. Den som klager kan ende opp med en lavere, lik, eller høyere takst etter behandling i klageutvalget. Klageprosessen kan ta noe tid.

Hvorfor er det forskjell på taksten jeg har mottatt fra kommunen og ligningsverdien som brukes av Skatteetaten?

Eiendomsskattetaksten i Fredrikstad kommune har ingenting med ligningstaksten å gjøre, dette er to tallverdier som ikke må sammenlignes. Taksten kan utelukkende benyttes til beregning av eiendomsskatt. Ligningsmyndighetene har ikke hjemmel til å bruke denne taksten ved fastsettelse av inntekts- og formueskatt til stat eller kommune. Kommunene kan velge å benytte ligningstaksten som grunnlag for eiendomsskatt for boliger. Dette har ikke bystyret ønsket å benytte, så de har vedtatt at det skal foretas lokal taksering.

Hvem bestemmer hvor mye en må betale i eiendomsskatt?

Det er bystyret som avgjør hva du må betale i eiendomsskatt. Bystyret gjør dette i forbindelse med den årlige budsjettprosessen, og gjør blant annet vedtak om skattesats i promille (o/oo) og eventuelt bunnfradrag i kroner.

Jeg har klaget på taksten. Må jeg fortsatt betale eiendomsskatten?

Ja, skatten må betales. Hvis du får medhold i klagen, får du tilbake det du har betalt for mye.

Jeg får faktura for eiendomsskatt for naboen min. Vi bor i ulike seksjoner. Er dette riktig?

Bor du i en bolig som er seksjonert inneværende år, vil en av seksjonene få faktura for eiendomsskatt for begge fram til 2.termin. Da er eiendomsskaten vedtatt og den vil bli avregnet og riktig. Den nye eiendomsskatten er gjeldende fra 1.januar.

Jeg har festet tomt, hvorfor skal ikke grunneier betale eiendomsskatten?

Som fester påtar du deg alle rettigheter og alt ansvar som grunneier til vanlig sitter med, også eiendomsskatten. Festeloven ble endret i 2004 og 2006, og det er nå slik at en som fester har rett til å forlenge festekontrakten på ubestemt tid. Det anses derfor som festeren har råderett over tomta, og festeren får da eiendomsskatten. Det finnes en egen prinsipputtalelse fra Finansdepartementet som behandler dette spørsmålet.

Jeg eier ikke hytta, men grunnen er min. Skal jeg betale eiendomsskatt?

Dette er en privatrettslig avtale mellom deg og hytteeieren. Det er den som står som offisiell eier i matrikkelen som er ansvarlig for eiendomsskatten. Den eneste måten å få eiendomsskatten over på hytteeier på, er ved å tinglyse hjemmelsovergang på eiendommen. Dere kan også skille ut en festet tomt eller punktfeste. Først når dette foreligger vil eiendomsskatten bli flyttet til riktig eier.

Faktaopplysningene for beregning av skatten min er feil. Hva gjør jeg?

Du må dokumentere skriftlig det du mener er riktige opplysninger. Mener du arealstørrelsen er feil må du dokumentere korrekt areal med godkjent takst eller målsatte og godkjente tegninger av bygningen. Åpenbart faktiske feil i takstgrunnlaget kan administrativt rettes. Feil i matrikkelen må meldes inn. Eiendomsskatt og kommunale avgifter må betales til fastsatt tid. Dette gjelder selv om grunnlaget blir påklaget.

Hvem mottar melding om eiendomsskatt når det finnes flere eiere?

Detaljert melding om skatt og takst sendes til én eierrepresentant. På eiendommer med flere eiere, er det viktig at eierrepresentanten orienterer de andre om eiendomsskattetaksten.

Naboen har lavere takst enn meg, men han/hun har jo et større hus?

Det har blitt gjort en skjønnsmessig vurdering av markedsverdien av huset ditt. Derfor kan mange andre faktorer enn areal spille inn på verdien.

Jeg har en uinnredet kjeller eller loft, jeg mener derfor at skatten er for høy?

Utgangspunktet for takseringen er etasjenes anvendelighet. Uinnredede arealer i for eksempel kjeller eller loft vektes lavere under taksering enn eksempelvis boligens hovedetasje/førsteetasje. Disse forholdene blir hensyntatt under takseringen.

Kan jeg få utført egen takst (godkjent takstmann) og kreve at den heller brukes?

Nei, årsaken til dette er at kommunens eiendomsskattetakst skal sikre likebehandling av eiendomsbesitterene.

Hva er sonefaktor og hvilken betydning har den på taksten?

Sonefaktoren brukes for å justere prisforskjellen mellom forskjellige områder i kommunen. To identiske hus ville ellers kommet ut med lik takst selv om de ligger på helt forskjellige områder i kommunen. Individuelle forhold innad i sonen vil også vurderes av takstmannen. Det er også derfor vi bruker takstmenn som kjenner til prisnivået i ulike deler av kommunen.

Når blir eiendomsskatten lagt ut til offentlig ettersyn?

Eiendomsskatten blir lagt ut til offentlig ettersyn hvert år den 1. mars på våre nettsider og på servicetorget i papirutgave. Det blir liggende ute i 6 uker, som også er klagefristen.

Jeg har klagd på for høy takst og fått svar fra klageutvalget, som mener at taksten er riktig. Dette er urimelig og jeg klager derfor igjen. Når blir den nye klagen behandlet?

Dersom du har klagd på for høy takst en gang før, og fått den behandlet av klagenemnd, er klagen endelig avgjort. En ny klage på samme forhold vil bli avvist.
Neste eventuelle skritt for klager er søksmål.

Jeg har solgt eiendommen, eller eier ikke eiendommen jeg har fått takst på

Har du solgt eiendommen din er det først den dagen eiendommen tinglyses over på nye eier, at vi kan gjøre et eierskifte i våre systemer. Det er eieren av eiendommen som til enhver tid er ansvarlig for betaling av kommunale avgifter og eiendomsskatt ved forfall. Eiendomsskatt faktureres til den som står som tinglyst eier av eiendommen på faktureringstidspunktet. Kommunale avgifter og eiendomsskatt må fordeles mellom selger og kjøper. Dette gjør ikke Fredrikstad kommune.

Påvirker eiendomsskatten og taksten på eiendommen utfyllingen av årets skattemelding?

Eiendomsskatten og takst satt av Fredrikstad kommune har ingen ting med skattemeldingen å gjøre. Vi opererer med egne tallverdier, som ikke må forveksles med formuesverdien på din bolig i skattemeldingen.

Den nye taksten min er dobbelt så stor som den gamle, betyr det at jeg må betale dobbelt så mye i eiendomsskatt?

Nei, det betyr det ikke. Det du må betale i eiendomsskatt bestemmes av politikerne, som vedtar dette i budsjettet. Politikerne har sagt at de ikke skal ta inn mer i eiendomsskatt, men det kan være individuelle forskjeller på eiendommene ettersom noen har økt mer i verdi enn andre. 

Du kan lese mer om hvordan eiendomsskatten i Fredrikstad beregnes her.

Sist oppdatert: 08. september 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.