Min side Meld fra
Kontakt oss

Eiendomsskatt

I Fredrikstad er det eiendomsskatt på alle typer eiendommer.

Bystyret i Fredrikstad har bestemt at det i utgangspunktet skal være eiendomsskatt på alle typer eiendommer i hele kommunen.

Så lenge bystyret har bestemt at det skal være eiendomsskatt, er det eiendomsskatteloven som gir føringer rundt detaljene både for taksering og for utskriving av skatten.

Utgangspunktet for eiendomsskatten er skattetaksten. Denne vedtas av politikerne som sitter i skattetakstutvalget.

Skattelister til offentlig ettersyn

Skattelistene for eiendomsskatten 2023 blir lagt ut til offentlig ettersyn fra 1.mars og i 6 uker.

Ønsker du å klage, er klagefristen 12.april 2023. Klagen må være skriftlig og underskrevet, og den må inneholde en begrunnelse av hva du mener er feil med taksten på din eiendom. Vi gjør også oppmerksom på at det bare er mulig å klage en gang på samme grunnlag, ifølge eiendomsskatteloven §19.

De fleste eiendommer vil ikke se noen endring fra 2022. Har du klaget på eiendomsskatten i 2022, er klagen din under behandling. Du vil få et nytt vedtak på den nye skatten når klagen er ferdig behandlet. Det du vil se på skattelistene nå er taksten fra 2022 før klagebehandlingen. Når klagen er behandlet vil du få skriftlig beskjed om vedtaket.

Inntil klagen er behandlet, må du betale skatten som står på fakturen (jfr. eiendomsskatteloven §25).

Nivået på eiendomsskatten

I 2022 fikk alle eiendommer ny takst som i utgangspunktet skal stå fast i 10 år, hvis det ikke skjer større endringer ved eiendommen. I følge eiendomsskatteloven skal taksten være omsetningsverdien, hva eiendommen kan selges for i det åpne markedet under et fritt salg.

Bystyret bestemmer nivået på eiendomsskatten, hva du skal betale ut fra den taksten som er på eiendommen. Hvert år under budsjettbehandlingene i desember vedtar bystyret detaljer om eiendomsskatten. De vedtar da promille og bunnfradrag for boliger og fritidseiendommer og promillen for næringseiendommer.

Bystyret vedtar også hvilke eiendommer som har fritak fra eiendomsskatt i henhold til eiendomsskattelovens bestemmelser.

Slik beregner vi eiendomsskatten på boliger og fritidseiendommer

For å finne ut hva som skal betales i eiendomsskatt, tar vi utgangspunkt i taksten på eiendommen. Fra taksten trekkes det så fra 30 prosent i det som kalles reduksjonsfaktor. Det gjøres på den måten at vi tar taksten for eiendommen og ganger med 0,7.

Ut fra det grunnlaget som da foreligger trekker vi fra det vedtatte bunnfradraget på en million for hver godkjente og registrerte boenhet.

Summen vi da får ganges med 3,2 promille og det er denne summen som blir den årlige eiendomsskattebeløpet.

Regneeksempel

Statistisk Sentralbyrå bruker en standardbolig på 120 kvm som eksempel for å sammenligne kommunene.

Den nye taksten på denne eiendommen er 3.800.000,-

Regnestykket for denne eiendommen blir da:

Takst 3.800.000,- * reduksjonsfaktor 0,7 = skattetakst 2.660.000,-
Bunnfradrag minus 1.000.000
= skattegrunnlag                                                             1.660.000,-

Årlig eiendomsskatt = 1.660.000 * 3,2                                5.312,-

Dette betyr at det blir en årlig eiendomsskatt på 5.312,- som utgjør ca. 443 kroner i måneden.

 

Min side

På Min side finner du alle opplysninger om eiendomsskatten på din eiendom.

Her kan du også velge om du vil ha månedsvis eller kvartalsvis faktura.

Kommunale fakturaer og gebyrer, mer informasjon.

Omtaksering

Både eiendomsbesittere og kommunen kan kreve omtaksering av en eiendom i perioden mellom hovedomtakseringene. Vilkårene (jfr. eiendomsskattelovens paragraf 8 A-3(5)) for slik omtaksering kan være at

  • det er foretatt deling av eiendommen
  • om det er foretatt seksjonering eller sammenslåing
  • bygninger på eiendommen har brent, er revet eller liknende
  • det er oppført nye bygninger eller foretatt utbedringer med en antatt verdi på minst 10.000,-

Klage på eiendomsskatt

Hvis du mener at skattetaksten er feil, kan du klage. Det er klageutvalget for eiendomsskatt som behandler klagen.

  • Klagen må være skriftlig og sendes til eiendomsskattekontoret innen 6 uker etter at skattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn (1.mars).
  • Klagen må være saklig begrunnet på grunnlag av feil i takst på egen eiendom.
  • Det er bare mulig å klage med samme grunnlag en gang (jfr. eiendomsskattelovens § 19).

En ev. klage skal sendes til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller Fredrikstad kommune, postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

Når klagen kommer inn vil eiendomsskattekontoret først sjekke om det er en skrive- eller faktafeil som kan administrativt rettes. Det blir også sjekket om det er en reell klage, om den er saklig begrunnet på grunnlag av forhold på egen eiendom og om fristen er overholdt.

Deretter sender eiendomsskattekontoret ut en ny takstmann som foretar en gjennomgang av klagen og takserer eiendommen.

Klageutvalget for eiendomsskatt blir da innkalt og får se både gammel og ny takst, klageteksten til klager, og de befarer eiendommen.

Klageutvalget foretar en selvstendig vurdering av klagen og kan opprettholde, senke eller øke eiendomsskatten. Klageutvalgets vedtak er endelig og kan bare overprøves ved domstolsbehandling.

Lurer du på noe?

Her finner du flere spørsmål og svar om eiendomsskatten.

Dokumenter og lenker

Sist oppdatert: 21. februar 2023