Eiendomsskatt

Innhold

Bystyret i Fredrikstad har bestemt at alle som eier eiendom i kommunen skal betale eiendomsskatt. Utgangspunktet for eiendomsskatten skal være markedsverdien, hva eiendommen kan selges for i det åpne markedet under fritt salg. Nivået på eiendomsskatten med promille og eventuelt bunnfradrag bestemmes av bystyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Eiendomsskatt i Fredrikstad

 • Boliger
 • Fritidseiendommer
 • Næring
 • Verk og bruk
 • Kombinerte eiendommer

Offentliggjøring av eiendomsskattelistene

Det politisk valgte eiendomsskatteutvalget vedtar takstgrunnlaget på alle eiendommer i Fredrikstad hvert år. Oversikt over takstene blir lagt ut til offentlig ettersyn hvert år 1. mars.

Kontortaksering 2020

I 2020 blir det gjennomført en ny kontortaksering hvor taksten på alle eiendommer blir justert opp med 10 prosent. Alle boliger og fritidseiendommer får samtidig en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent (det vil si at taksten ganges med 0,7). Bunnfradraget vil gå ned fra 200 000 til 50 000 per boenhet. Promillen blir i 2020 på 5 for bolig og fritidseiendommer, mens næring har 7 promille. 

Retningslinjer for taksering

Her finner du alminnelige retningslinjer for taksering i Fredrikstad kommune. Retningslinjene ble vedtatt i 2004 og revidert i 2015. Nye retningslinjer vil bli vedtatt før takseringsarbeidet i 2020. 

Retningslinjer for taksering

Bolig og fritidseiendom

Eiendomsskatten på boliger og fritidseiendommer er i 2020 på 5 promille (jfr. eiendomsskatteloven paragraf 12a). Nivået blir fastsatt hvert år under bystyrets budsjettbehandling. Fra 2020 er bunnfradraget fastsatt til 50 000 kroner per selvstendig boenhet og fritidseiendom. Alle boliger og fritidseiendommer får samtidig en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent (det vil si at taksten ganges med 0,7).

Næringseiendom

Eiendomsskatten på næringseiendommer er 7 promille (jfr. eiendomsskatteloven paragraf 11, 1. ledd). Næringseiendommer har ikke bunnfradrag.

Hva koster det?

Eiendomsskatt

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2020.

Det innkreves eiendomsskatt for 2020. I henhold til lov om eigedomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme lov gjort av Stortinget den 1. januar 2018 skal takstene justeres med 10 prosent i henhold til eiendomsskattelovens §8A-4.

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12a skal skatteøre for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendig bustaddelar og fritidseiendommer være 5,0 promille. Det gis et bunnfradrag på 50 000 kroner per selvstendig boenhet i boliger, samt et bunnfradrag på 50 000 kroner per fritidseiendom. I henhold til §8 A-2 vil skattegrunnlaget for boliger og fritidseiendommer være satt til takstgrunnlaget ganget med 0,7.

Eiendomsskatten på næringseiendommer er 7 promille. Jfr eiendomsskatteloven paragraf 11, 1. ledd. Næringseiendommer har ikke bunnfradrag.

Betalingsutsettelse

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt. Det skal foreligge særlige grunner. Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

De som kan søke om betalingsutsettelse er eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt. Avgjørelsen om betalingsutsettelse fattes av skatteoppkreveren.

Klage

Hvis du mener at skattetaksten overstiger den verdien eiendommen kunne selges for under ordinært salg på det åpne markedet kan det kreves overtakst. Det er klagenemnda for eiendomsskatt som behandler klagen.

 • Klagen må være skriftlig og sendes til eiendomsskattekontoret innen 6 uker etter at skattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn.
 • Klagenemnda foretar en selvstendig vurdering av klagen og kan opprettholde, senke eller øke eiendomsskatten.
 • Klagenemndas vedtak er endelig og kan bare overprøves ved domstolsbehandling.
 • Det er bare mulig å klage med samme grunnlag en gang (jfr. eiendomsskattelovens § 19).


Omtaksering

Både eiendomsbesittere og kommunen kan kreve omtaksering av en eiendom. Vilkårene (jfr. eiendomsskattelovens paragraf 8 A-3(5)) for slik omtaksering kan være at

 • det er foretatt deling av eiendommen
 • bygninger på eiendommen har brent, er revet eller liknende
 • det er oppført nye bygninger eller foretatt utbedringer med en antatt verdi på minst 10.000,-

Spørsmål og svar om ny taksering av eiendommer i Fredrikstad


MinSide

Informasjon om din eiendomsskatt finner du på MinSide

 

Slik beregnes eiendomsskatten i Fredrikstad

Se hvordan eiendomsskatten i Fredrikstad beregnes her.

Sist oppdatert: 07. august 2020
Stabsleder
Tone C. Aas
Telefon
69 30 60 00
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
Besøksadresse

Nygaardsgata 14 og 16,
1602 Fredrikstad

E-post
postmottak@fredrikstad.kommune.no

 

Vis i kart

 

 


Se større kart

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?