Eiendomsskatt

Kort fortalt

Bystyret i Fredrikstad har bestemt at det i utgangspunktet skal være eiendomsskatt på alle typer eiendommer i hele Fredrikstad kommune.
Så lenge bystyret har bestemt at det skal være eiendomsskatt, er det eiendomsskatteloven som gir føringer rundt detaljene. Her står det blant annet at utgangspunktet for eiendomsskatten skal være omsetningsverdien, hva eiendommen kan selges for i det åpne markedet under fritt salg.
Så er det bystyret som hvert år bestemmer nivået på eiendomsskatten, hva du skal betale ut fra den taksten som er på eiendommen.
Vi vil fram til 2022 taksere alle eiendommer på nytt for å få et oppdatert grunnlag for beregning av eiendomsskatten framover.

Taksering 2022

Fredrikstad kommune skal i løpet av 2020-2022 gjennomføre ny taksering av alle eiendommer. De nye takstene vil danne grunnlag for beregning av eiendomsskatt for 2022 og årene som kommer.

Hva skal takseres?

Alle eiendommer i Fredrikstad skal takseres. Dette gjelder:

 • bolighus
 • borettslag
 • selveierleiligheter (sameier)
 • garasjer/uthus
 • hytter/fritidsboliger
 • næringseiendom
 • andre bygninger

Ubebygde tomter takseres ikke. Eiendommer som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk har obligatorisk fritak for eiendomsskatt på driftsbygninger på eiendommen.

Gårdsbruk/skogbruk får likevel eiendomsskatt på kårbolig og bolighus, garasje/anneks og eventuelle fritidsboliger som ikke tilhører drift. Eiendommen takseres med en normaltomt for området.

Ut over dette vil eiendomsskatteloven og bystyret i det årlige budsjettvedtaket bestemme om andre er unntatt eiendomsskatt.

Når takserer vi?

Takstmenn med god erfaring og lokal kjennskap til Fredrikstad startet jobben høsten 2020. De går rundt og takserer hver enkel eiendom i kommunen. Ut fra det de ser og det som er regulert i loven og i retningslinjene politikerne har vedtatt, utarbeider de et forslag til takst som politikerne får til behandling. Det er de som vedtar alle takstene innen 1. mars 2022.

Hvordan foregår takseringen?

Målet for takseringen er å anslå markedsverdien for eiendommen din ved fritt salg på det åpne markedet, som er utgangspunktet i loven. Takstmennene benytter seg av måleverktøy, faktaopplysninger fra matrikkel, skjønnsmessige vurderinger m.m. for å komme fram til en takst for eiendommen.

Faktaopplysninger henter vi fra matrikkelen. Det kan være navn på eier, adresse, bruksareal og tomtens størrelse. Her kan du å få rettet, endret eller tilføyd opplysninger om eiendommen din i matrikkelen.

Dersom opplysninger om areal på eiendommen er mangelfulle, vil takstmannen måle opp utvendig. Skjønnsmessige vurderinger vil ta hensyn til forhold som påvirker verdien, som for eksempel bygningens alder, tilstand og standard, beliggenhet og prisnivå i området.

Takstmennene skal bare befare eiendommene utvendig. De skal ikke gå inn, og du trenger derfor ikke være hjemme når de kommer. Du kan ikke avtale tid for taksering.

Takstmennene har på seg gule refleksvester, og vil på forespørsel kunne identifisere seg med ID-kort fra Fredrikstad kommune.

Hva skjer etter takseringen?

De nye vedtatte eiendomsskattetakstene vil bli lagt ut til offentlig ettersyn 1. mars 2022. Du vil da få tilsendt et vedtak om ny eiendomsskattetakst. Taksten/verdien danner grunnlag for eiendomsskatten fra og med 1. januar 2022.

For eiendommer som har flere eiere, er det viktig at eierrepresentanten orienterer de andre eierne om alle dokumenter som kommer i denne forbindelse.

Hvorfor gjør vi dette nå?

Eiendomsskatteloven sier at kommunene skal taksere alle eiendommer hvert tiende år. Det må vi gjøre for å fange opp endringer i eiendomsmassen gjennom de siste årene. Først da blir skattegrunnlaget oppdatert og rettferdig.

Fredrikstad hadde sin siste omtaksering i 2005, og det er veldig mye som har skjedd siden den gang. Deretter er det gjennomført tre såkalte kontortakseringer, senest i 2021.

Hvem bestemmer hvor mye jeg skal betale?

Nivået på eiendomsskatten bestemmes ikke gjennom takseringen. Bystyret fastsetter hvert år størrelsen på bunnfradrag og promillesats. Selv om takstene på de fleste eiendommene vil øke ved en omtaksering, betyr det ikke at eiendomsskatten for den enkelte vil øke tilsvarende.

Nivået på eiendomsskatten, hva du skal betale, vedtas under bystyrets budsjettbehandling i desember for det kommende året.
En oversikt over takstene blir lagt ut til offentlig ettersyn 1.mars hvert år.

Informasjon om din eiendomsskatt finner du på MinSide

Sånn beregner vi eiendomsskatten

Eiendomsskatten fra 2005-2021
Utgangspunktet for den taksten du har på eiendommen i dag ble satt i 2005. Da ble det gjennomført en ordinær takseringsrunde.
Det er grunnen til at takstene er veldig lave, og gjenspeiler ikke den prisutviklingen som har vært på boliger og eiendommer.
Etter 2005 har vi gjort disse endringene:

 • I 2016, 2020 og i 2021 har vi har hatt kontortaksering, og justert takstene med 10% på alle typer eiendommer.
 • I 2020 har det også blitt innført en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30% på alle boliger og fritidseiendommer. Dette betyr at takstene vi har på en bolig eller fritidseiendom ganges med 0,7 før eiendomsskatten regnes ut. Dermed blir taksten redusert med 30%.
 • Politikerne har bestemt at det ikke skal være bunnfradrag i 2021. Bunnfradraget bestemmer bystyret hvert år i desember under budsjettbehandlingen.
 • Politikerne har også vedtatt at boliger og fritidseiendommer skal betale en eiendomsskatt på 4 promille av taksten i 2021 mens næring skal betale 7 promille.
Regneeksempel

Statistisk Sentralbyrå bruker en standardbolig på 120kvm som eksempel for å sammenligne kommunene. Den hadde en takst i 2020 på 1.685.200,-.
I 2021 blir regnestykket:

For denne eiendommen har eiendomsskatten de siste årene vært:

 • I 2018 5.461,-
 • I 2019 5.661,-
 • I 2020 5.648,-
 • I 2021 5.190,-


Hva skjer i 2022?
Bystyret har bestemt at alle eiendommene i Fredrikstad skal omtakseres for at takstene skal bli reelle. De nye takstene skal være vedtatt innen 1. mars 2022 og gjelde fra skatteåret 2022.
Det er også bystyret som fastsetter promillesatsen og om det skal være et bunnfradrag i 2022.
Selv om takstene da kommer til å øke, betyr IKKE det at eiendomsskatten kommer til å gå opp.
Politikerne har sagt at målet med omtakseringen er å få riktige takster etter loven. De har gitt klare signaler om at de skal ta inn den eiendomsskatten som er satt opp i handlingsplanen, og det betyr at den ikke skal øke utover prisstigning.

Kan jeg klage på den nye taksten?

Hvis du mener at skattetaksten overstiger den verdien eiendommen kan selges for under ordinært salg på det åpne markedet, kan du kreve overtakst. Det er klageutvalget for eiendomsskatt som behandler klagen.

 • klagen må være skriftlig og sendes til eiendomsskattekontoret innen 6 uker etter at skattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn.
 • det er bare mulig å klage med samme grunnlag en gang (jfr. eiendomsskattelovens § 19).

Hvis det er en reell klage sender eiendomsskattekontoret ut en ny takstmann som foretar en ny takst av eiendommen. Så får klageutvalget for eiendomsskatt se både gammel og ny takst og klageteksten til klager. Deretter befarer utvalget eiendommen og fatter sitt eget vedtak om takst.

Klageutvalget foretar en selvstendig vurdering av klagen og kan opprettholde, senke eller øke eiendomsskatten. Klageutvalgets vedtak er endelig og kan bare overprøves ved domstolsbehandling.

Omtaksering

Både eiendomsbesittere og kommunen kan kreve omtaksering av en eiendom i perioden mellom hovedomtakseringene. Vilkårene (jfr. eiendomsskattelovens paragraf 8 A-3(5)) for slik omtaksering kan være at

 • det er foretatt deling av eiendommen
 • bygninger på eiendommen har brent, er revet eller liknende
 • det er oppført nye bygninger eller foretatt utbedringer med en antatt verdi på minst 10.000,-

Lurer du på noe?

Her finner du flere spørsmål og svar om eiendomsskatten.

Dokumenter og lenker

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 29. september 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.