Eiendomsskatt

Bystyret i Fredrikstad har bestemt at alle som eier eiendom i kommunen skal betale eiendomsskatt. Utgangspunktet for eiendomsskatten skal være markedsverdien, hva eiendommen kan selges for i det åpne markedet under fritt salg. Nivået på eiendomsskatten med promille og eventuelt bunnfradrag bestemmes av bystyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Taksering 2020-2022

Fredrikstad kommune skal i løpet av 2020-2022 gjennomføre ny taksering av alle eiendommer. 

De nye takstene vil danne grunnlag for beregning av eiendomsskatt for 2022 og årene som kommer.

Fastsetting av eiendomsskatt
Eiendomsskatt vedtas av bystyret, men styres av staten gjennom lovverk og andre føringer. Eiendomsskatteloven sier at kommunene skal taksere alle eiendommer hvert tiende år. Dette må gjøres for å fange opp endringer i eiendomsmassen gjennom de siste årene, slik at skattegrunnlaget blir oppdatert og rettferdig. Fredrikstad hadde sin siste omtaksering i 2005, og det er veldig mye som har skjedd siden den gang. Deretter er det gjennomført såkalte kontortakseringer. Samtidig er det nødvendig med omtaksering for å kunne opprettholde kommunens inntektsnivå etter nasjonale regelendringer. Derfor vedtok bystyret den 5. desember 2019 å gjennomføre omtaksering i 2020.

Nivået på eiendomsskatten bestemmes ikke gjennom takseringen, men behandles årlig av bystyret som en del av budsjettet, ved fastsettelse av bunnfradrag og promillesats. Så selv om takstene på de fleste eiendommene vil øke ved en omtaksering, betyr det ikke nødvendigvis at eiendomsskatten for den enkelte vil øke tilsvarende.

Når takserer vi?
Kommunen skal engasjere takstmenn med god erfaring og lokal kjennskap til Fredrikstad. De starter jobben fra høsten 2020, og skal være ferdige før 1. mars 2022.

Takstmennene skal kun befare eiendommene utvendig. De skal ikke gå inn, og du trenger derfor ikke være hjemme når de kommer. Du kan ikke avtale tid for taksering.
Takstmennene har på seg gule refleksvester, og vil på forespørsel kunne identifisere seg med ID-kort fra Fredrikstad kommune.

Hvordan takserer vi?
Målet for takseringen er å anslå markedsverdien for eiendommen din ved fritt salg på det åpne markedet. Takstmennene benytter seg av måleverktøy, faktaopplysninger fra matrikkel, skjønnsmessige vurderinger m.m. for å komme fram til en takst for eiendommen.

Faktaopplysninger henter vi fra matrikkelen. Det kan være navn på eier, adresse, bruksareal og tomtens størrelse. Her kan du å få rettet, endret eller tilføyd opplysninger om eiendommen din i matrikkelen.

Dersom opplysninger om areal på eiendommen er mangelfulle, vil takstmannen måle opp utvendig. Skjønnsmessige vurderinger vil ta hensyn til forhold som påvirker verdien, som for eksempel bygningens alder og standard, beliggenhet og prisnivå i området.

Hva skal takseres?
Alle eiendommer i Fredrikstad skal takseres. Dette gjelder:

 • bolighus
 • borettslag
 • selveierleiligheter (sameier)
 • garasjer/uthus
 • hytter/fritidsboliger
 • næringseiendom
 • andre bygninger

Ubebygde tomter takseres ikke. Eiendommer som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk har obligatorisk fritak for eiendomsskatt på driftsbygninger på eiendommen. Gårdsbruk/skogbruk får likevel eiendomsskatt på kårbolig og bolighus, garasje/anneks og eventuelle fritidsboliger som ikke tilhører drift. Eiendommen takseres med en normaltomt for området.

Hva skjer etter takseringen?
De nye vedtatte eiendomsskattetakstene vil bli lagt ut til offentlig ettersyn 1. mars 2022. Du vil da få tilsendt et vedtak om ny eiendomsskattetakst. Taksten/verdien danner grunnlag for eiendomsskatten fra og med 1. januar 2022.

For eiendommer som har flere eiere, er det viktig at eierrepresentanten orienterer de andre eierne om alle dokumenter som kommer i denne forbindelse.

Dokumenter og lenker:

Spørsmål og svar

Lurer du på noe?
Her finner du flere spørsmål og svar om eiendomsskatten.

Eiendomsskatt i Fredrikstad

 • Boliger
 • Fritidseiendommer
 • Næring
 • Verk og bruk
 • Kombinerte eiendommer

Offentliggjøring av eiendomsskattelistene

Det politisk valgte eiendomsskatteutvalget vedtar takstgrunnlaget på alle eiendommer i Fredrikstad hvert år. Oversikt over takstene blir lagt ut til offentlig ettersyn hvert år 1. mars.

Kontortaksering 2020

I 2020 blir det gjennomført en ny kontortaksering hvor taksten på alle eiendommer blir justert opp med 10 prosent. Alle boliger og fritidseiendommer får samtidig en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent (det vil si at taksten ganges med 0,7). Bunnfradraget vil gå ned fra 200 000 til 50 000 per boenhet. Promillen blir i 2020 på 5 for bolig og fritidseiendommer, mens næring har 7 promille. 

Retningslinjer for taksering

Her finner du alminnelige retningslinjer for taksering i Fredrikstad kommune. Retningslinjene ble vedtatt i 2004 og revidert i 2015. Nye retningslinjer vil bli vedtatt før takseringsarbeidet i 2020. 

Retningslinjer for taksering

Bolig og fritidseiendom

Eiendomsskatten på boliger og fritidseiendommer er i 2020 på 5 promille (jfr. eiendomsskatteloven paragraf 12a). Nivået blir fastsatt hvert år under bystyrets budsjettbehandling. Fra 2020 er bunnfradraget fastsatt til 50 000 kroner per selvstendig boenhet og fritidseiendom. Alle boliger og fritidseiendommer får samtidig en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent (det vil si at taksten ganges med 0,7).

Næringseiendom

Eiendomsskatten på næringseiendommer er 7 promille (jfr. eiendomsskatteloven paragraf 11, 1. ledd). Næringseiendommer har ikke bunnfradrag.

Hva koster det?

Eiendomsskatt

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2020.

Det innkreves eiendomsskatt for 2020. I henhold til lov om eigedomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme lov gjort av Stortinget den 1. januar 2018 skal takstene justeres med 10 prosent i henhold til eiendomsskattelovens §8A-4.

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12a skal skatteøre for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendig bustaddelar og fritidseiendommer være 5,0 promille. Det gis et bunnfradrag på 50 000 kroner per selvstendig boenhet i boliger, samt et bunnfradrag på 50 000 kroner per fritidseiendom. I henhold til §8 A-2 vil skattegrunnlaget for boliger og fritidseiendommer være satt til takstgrunnlaget ganget med 0,7.

Eiendomsskatten på næringseiendommer er 7 promille. Jfr eiendomsskatteloven paragraf 11, 1. ledd. Næringseiendommer har ikke bunnfradrag.

Betalingsutsettelse

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt. Det skal foreligge særlige grunner. Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

De som kan søke om betalingsutsettelse er eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt. Avgjørelsen om betalingsutsettelse fattes av skatteoppkreveren.

Klage

Hvis du mener at skattetaksten overstiger den verdien eiendommen kunne selges for under ordinært salg på det åpne markedet kan det kreves overtakst. Det er klagenemnda for eiendomsskatt som behandler klagen.

 • Klagen må være skriftlig og sendes til eiendomsskattekontoret innen 6 uker etter at skattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn.
 • Klagenemnda foretar en selvstendig vurdering av klagen og kan opprettholde, senke eller øke eiendomsskatten.
 • Klagenemndas vedtak er endelig og kan bare overprøves ved domstolsbehandling.
 • Det er bare mulig å klage med samme grunnlag en gang (jfr. eiendomsskattelovens § 19).

Omtaksering

Både eiendomsbesittere og kommunen kan kreve omtaksering av en eiendom. Vilkårene (jfr. eiendomsskattelovens paragraf 8 A-3(5)) for slik omtaksering kan være at

 • det er foretatt deling av eiendommen
 • bygninger på eiendommen har brent, er revet eller liknende
 • det er oppført nye bygninger eller foretatt utbedringer med en antatt verdi på minst 10.000,-

Spørsmål og svar om ny taksering av eiendommer i Fredrikstad

MinSide

Informasjon om din eiendomsskatt finner du på MinSide

Slik beregnes eiendomsskatten i Fredrikstad

Se hvordan eiendomsskatten i Fredrikstad beregnes her.

Sist oppdatert: 07. august 2020
Stabsleder
Tone C. Aas
Telefon
69 30 60 00
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
Besøksadresse

Nygaardsgata 14 og 16,
1602 Fredrikstad

E-post
postmottak@fredrikstad.kommune.no

 

Vis i kart

 

 


Se større kart