Min side Meld fra
Kontakt oss

Slik søker du på egenhånd

 

Sjekk planer og bestemmelser for din eiendom

Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din. Planer og bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer og hva du kan bruke bygget på eiendommen din til.

Veiledning

Før du går i gang med et prosjekt, kan du møte oss for å få svar på spørsmål om byggetiltaket. Kontakt oss på postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ring til Servicetorget 69 30 60 00.  

Søknadsskjema

Søk enten elektronisk eller på pdf-blanketter. En del informasjon skal fylles ut i selve søknaden, og noe skal legges ved som vedlegg.

Nabovarsel

Når du skal gjøre byggearbeid må du varsle naboer. Naboene skal få se tegninger og situasjonsplan som viser hva som skal gjøres. De får minst 14 dager til å uttale seg om byggearbeidene.

Når du sender inn søknaden, skal du legge ved:

 • en kopi av nabovarselet
 • en kvittering som viser at naboene har mottatt varselet
 • eventuelle merknader fra naboene

Innhold og vedlegg i søknaden

Eksempel på blanketter du kan bruke:

 • Søknad om tiltak uten ansvarsrett, 5153
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (Gjenpart), 5155 
 • Kvittering for nabovarsel, 5156 
 • Nabovarsel, 5154. (Sendes/leveres nabo)
 • Situasjonskart/Kartutsnitt - bør ikke være eldre enn 1 år. Dette kan bestilles her. Dette må være målsatt.
 • Plan, snitt – og fasadetegninger med terrenglinjer i målestokk 1:100. Tegningene må være fagmessig utført og målsatte.

Det kan være en fordel å legge med et kort følgebrev som gjør det enkelt for saksbehandler å sette seg inn i hva du søker om.

Eventuell beregning av utnyttelsesgrad

Hvor mye du kan bygge på eiendommen din, avhenger av hva reguleringsbestemmelsene tillater av utnyttelse, og hvor mye som er bygd på eiendommen fra før. Dersom du skal gjøre endringer som fører til økt bygningsvolum på eiendommen, må du beregne den nye utnyttelsesgraden.

For å regne ut dette, må du finne ut av hvor store eksisterende bygninger på tomten er. Du kan bruke godkjente tegninger for din eiendom. Eller måle opp de bygningene og konstruksjonene som skal regnes med.

Ved enkle spørsmål, kan vi veilede deg, og ved kompliserte utregninger anbefaler vi å ta kontakt med fagfolk. Du finner mer om beregningsgrad i regjeringens veileder.

Eventuell søknad om dispensasjon fra krav om avstand til nabogrense

Hovedregelen er at bygninger skal plasseres minst 4 meter fra nabogrensen. Er det angitt en byggegrense for din eiendom, må hele bygningen plasseres innenfor denne grensen. Byggegrenser finner du i reguleringsplan og dette kontroller du ved å søke opp eiendommen din i kommunekartet. Reguleringsplaner finner du i kommunekartet. 

Hvis du har et samtykke fra de berørte naboene,(eksempel på samtykke) eller hvis bygningen har et bruksareal eller bebygd areal på mindre enn 50 kvadratmeter, kan kommunen godkjenne en plassering nærmere enn 4 meter fra naboen.

Hvis bygningen plasseres i strid med dette, må du søke om en dispensasjon.

Eventuell søknad om dispensasjon fra kravet om avstand til kommunal vei

Når du bygger, skal minsteavstanden til midten av regulert kommunal vei være 15 meter. Dersom du skal bygge nærmere veien enn dette må du søke om dispensasjon fra avstand til vei.

Dersom reguleringsplan for området ikke har oppgitt byggegrense mot vei skal veglovens bestemmelser om avstand legges inn som en tenkt byggegrense i reguleringsplanen. En eventuell søknad om dispensasjon fra disse byggegrensene må behandles etter plan- og bygningslovens regler om dispensasjon.

Dersom tomten er uregulert og tiltaket oppfyller alle kriterier for å være unntatt søknadsplikt, bortsett fra kravet om minsteavstand til midten av regulert kommunal vei bør du kontakte Servicetorget. I slike tilfeller kan det vurderes om det kan gis et "løyve etter veiloven".


Eventuelle andre dispensasjoner

Du kan søke om dispensasjon fra alle bestemmelsene, men ikke fra saksbehandlingsregler.

Dispensasjoner

Eventuell avkjørselsplan

Dersom du skal endre, opprette eller endre bruk av avkjørsel i forbindelse med en byggesak, må du sende inn en avkjørselsplan sammen med byggesøknaden. Dette kan handle om større bruksendringer, nybygg eller opprettelsen av flere boliger.

Dersom du skal endre eller opprette en avkjørsel uavhengig av en byggesak, må du søke om tillatelse fra Regulering og byggesak. 

Eventuelle uttalelser fra andre myndigheter

I noen saker må du skaffe tillatelse eller samtykke fra andre deler av kommunen eller andre myndigheter.

Dette kan være nødvendig i følgende sammenhenger:

 1. tilknytning til vann og avløp
 2. oppretting eller endring i arbeidsplasser (kontakt Arbeidstilsynet)
 3. bygging innenfor 30 meter av jernbane (kontakt Jernbaneverket)
 4. bygging innenfor 50 meter av fylke/riksvei (kontakt Statens Vegvesen)
 5. fredet eiendom eller arkeologiske fornminner (kontakt Byantikvaren eller fylkeskonservator)
 6. biologisk mangfold, (se veileder for naturmangfoldloven i byggesaker)

Eventuelt annen dokumentasjon

Noen reguleringsplaner stiller krav til ekstra dokumentasjon. Reguleringsplanen for din eiendom finner du i kommunekartet.

Eventuell tiltaksplan for graving og forurensning

Dersom tiltaket medfører graving, og det er mistanke om forurensning i grunnen, må det bli tatt grunnundersøkelser. En tiltaksplan sendes til oss for godkjenning.

Informasjon om forurenset grunn

Ved riving

 • Før du sender inn søknad om rivetillatelse, må du varsle eventuelle pantehavere eller kreditorer som har pengeheftelser i eiendommen.
 • Hvis bygningen er tilkoblet strøm eller telefon, må du gjøre rede for frakobling i søknaden og legge ved leverandørenes tillatelse til frakobling.
 • Hvis bygningen er tilkoblet kommunalt vann- og avløpsnett, må Vann- og avløpsetaten kontaktes.

Send inn søknad

På denne siden finner du elektronisk søknadsskjema og skjemaer du kan skrive ut.

Du kan også sende søknad elektronisk til postmottak@fredrikstad.kommune.no  eller med post til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

Sette i gang

Tiltaket skal være igangsatt innen tre år etter at du har fått byggetillatelse. Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen tre år, faller tillatelsen bort, og du må søke på nytt.

Sist oppdatert: 30. mai 2022