Min side Meld fra
Kontakt oss

Byggesaker - skal du bygge, rive eller endre?

Må jeg søke?

Sjekk denne veiviseren for å se om du kan bygge uten å søke

 • Hjelper deg å finne ut om du kan bygge uten å søke kommunen om tillatelse.
 • Her finner du informasjon og verktøy som kan hjelpe deg til å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad.
 • Frittstående bygninger, eksempelvis bod, uthus og garasje


 • Hvor stort kan du bygge?
 • Bygge selv, tips og råd om hva du bør tenke på hvis du har byggeplaner.

 
Spørsmål og svar om byggesak og digitale verktøy til prosjektering.

 

Skal du bygge selv?

Hvem som helst kan selv søke om å stå ansvarlig for byggearbeider på egen bolig- eller fritidseiendom.

Byggearbeidet må være av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad (tiltaksklasse 1) og gjelder funksjonene ansvarlig søker, prosjekterende og utførende. Vedkommende må i søknaden om byggetillatelse sannsynliggjøre at arbeidene vil bli utført i samsvar med plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften, byggteknisk forskrift og gjeldende planer for byggeområdet.

For å sannsynliggjøre dette, kan det for fagområder vedkommende selv ikke behersker, vises til at disse settes bort til andre, for eksempel et foretak. Hovedregelen er at kun foretak kan inneha ansvarsrett. Imidlertid åpner plan- og bygningsloven § 23-8 andre ledd, for at det kan gis forskrift om at tiltakshaver kan bygge egen bolig eller fritidsbolig.

Vi kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig,  dersom personen sannsynliggjør at arbeidet godkjenningen gjelder vil bli utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Slik søker du på egenhånd

Her finner du informasjon om dispensasjoner, krav, nabovarsling og søknadsskjema, blanketter og vedlegg.

Situasjonskart eller kartutsnitt?
Søknad med ansvarsrett

Søknader om tillatelse til tiltak (med ansvarsrett) krever ansvarsretter for alle aktuelle ansvarsområder. Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess, en såkalt ansvarlig søker. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt.

Dersom tiltaket du ønsker gjennomført krever ansvarsrett bør du ta kontakt med et firma som kan være ansvarlig for hele søknadsprosessen. Firmaet sender søknaden på dine vegne. En ansvarlig søker fungerer som bindeledd mellom deg som byggherre (tiltakshaver), kommunen og andre ansvarlige som skal bistå med å gjennomføre tiltaket frem til ferdigstillelse.

Ansvarlig søker har ansvaret for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det er ansvarlig søker som skal forestå innsending av all dokumentasjon vedrørende søknaden til kommunen, og sikre at dokumentasjonen er i samsvar med krav i lov, forskrift og eventuelle kommunale bestemmelser.

Det er mulighet for selv å søke om ansvarsrett (selvbygger) for byggearbeider på egen enebolig eller fritidseiendom.

Slik velger du håndverker

Tettpå har utarbeidet en veileder med sjekkliste og tips om hvordan du velger seriøse håndverkere. Du får informasjon om:

 • hva du bør sjekke hos håndverksbedrifter
 • hvor og hvordan du sjekker åpne næringslivsdata
 • fordelene ved å bruke seriøs arbeidskraft
 • hvilke plikter og rettigheter du har som byggherre Å sjekke håndverksbedriftene før du skriver kontrakt, gir deg trygghet i byggeprosjektet.

Samtidig er du med på å forebygge arbeidslivskriminalitet og vil bidra til et sunt og godt arbeidsliv.  

Fredrikstad kommune samarbeider med Tettpå

Tettpå er et tiltak på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Tiltaket er implementert i mange av landets største by- og hyttekommuner. Formålet med Tettpå er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggebransjen. Et serviceteam fra Skatteetaten ringer til forbrukere som har søkt om byggetillatelse eller kjøpt bolig- eller fritidseiendom i vår kommune for å dyktiggjøre oss i valget av håndverkere.  Du kan lese mer om Tettpå på Skatteetatens nettside.

 

Forhåndskonferanse

For større eller mer komplekse saker kan det være nødvendig å bestille en forhåndskonferanse. Det kan for eksempel være en god idé å ha en forhåndskonferanse i større utbyggings- og fortettingsprosjekter, som utbygging av flere boliger i et eksisterende boligområde.

Du bør sende inn kart, tegninger, skisser og en tekst som beskriver spørsmålene du ønsker svar på. Ansvarlig søker bør være med på møtet.

Tjenesten krever pålogging med ID-porten, søknaden vil du kunne mellomlagre og gjenfinne fra Min side.

Krav om tilstrekkelig skolekapasitet

Du skal kunne bygge inntil tre boenheter uten at kravet om tilstrekkelig skolekapasitet vil bli lagt vekt på i saksbehandlingen. 

I tilfeller hvor en byggesak medfører flere enn tre boenheter, stilles det krav om at det finnes tilstrekkelig skolekapasitet i både barne- og ungdomsskolekretsen som byggetiltaket tilhører. Dette fremgår av Kommuneplan for Fredrikstad, arealdelen 2020 - 2032, rekkefølgekrav § 4.2:

Utenfor byområdet kan ikke rammetillatelse gis til nye boenheter før det er dokumentert tilstrekkelig skolekapasitet. Unntatt er rammetillatelse for nye boenheter i tråd med reguleringsplan der første utlegging til offentlig ettersyn er vedtatt før arealplanen er vedtatt.

Fredrikstad kommune har laget en kartløsning som viser gjeldende skolekapasitet. Denne kan åpnes i et nytt vindu ved å klikke her.

Venter du på svar fra avdeling byggesak?

Vi har for tiden økt saksbehandlingstid på byggesaker, og det er dessverre en del søknader som ikke blir behandlet innen fristen. Årsaken er etterslep og utfordringer med innføring av nytt saksbehandlingssystem, eByggesak, kombinert med sykemeldinger, redusert bemanning og økt antall spørsmål og henvendelser til kommunen på feltet.

Når du sender inn søknaden, vil du få et automatisk svar med et estimat på hvor lang saksbehandlingstiden blir.

Vi ser at det er en del søknader som inneholder feil og mangler som gjør at søknaden ikke er behandlingsklar når vi tar den opp til behandling. Dette fører til unødvendig ressursbruk, og dertil lengre saksbehandlingstid. Det oppfordres derfor til at det tas en ekstra gjennomgang av søknaden før man sender den inn til oss.

Vi beklager ulempene dette vil medføre for den enkelte.

Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest

Søknaden sender du til den kommunen som har gitt byggetillatelsen. Ferdigattesten viser at saken er ferdigbehandlet av kommunen. Dersom du har fått hjelp av en ansvarlig søker tidligere i byggesaken, er det den ansvarlige søkeren som skal søke om ferdigattest.

Det gis ikke ferdigattest på byggesaker fra før 1998.

Ferdigattest er inkludert i byggesaksgebyret

Tjenesten krever pålogging med ID-porten, søknaden vil du kunne mellomlagre og gjenfinne på min side.

Hvis du skal ferdigmelde et tiltak som er unntatt søknadsplikt skal du melde dette i den digitale løsningen til Kartverket. Alternativt kan denne blanketten benyttes.  

Brukstillatelse

Så lenge det kun gjenstår mindre arbeid og det ikke er farlig å ta i bruk bygningen, kan du også søke om midlertidig brukstillatelse. I tillatelsen skal det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for å ferdigstille bygningen. En midlertidig brukstillatelse gjør at bygningen kan tas i bruk før du har mottatt ferdigattest.
Midlertidig brukstillatelse er inkludert i byggesaksgebyret.
 

Tjenesten krever pålogging med ID-porten, søknaden vil du kunne mellomlagre og gjenfinne på min side.

Søknader kan eventuelt sendes via post til:
Regulering og byggesak
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

Saksbehandlingsfrister

Forhåndskonferanse  = 2 uker. Kommunen skal avholde forhåndskonferanse innen 2 uker etter at anmodning om dette er mottatt.

Søknad om tillatelse til tiltak etter §§ 20-3 og 20-4:

a) Dersom saken ikke medfører dispensasjon fra plan, skal søknaden avgjøres innen 3 uker etter at fullstendig søknad foreligger.

b) Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-3 og 20-4, der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, der det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, og ytterligere tillatelser, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal avgjøres av kommunen innen 3 uker. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt.

c) Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-4, der det foreligger protester fra naboer eller gjenboere, men øvrige vilkår er oppfylt, skal også behandles innen 3 uker.

Igangsettingstillatelse = 3 uker. Søknad om igangsettingstillatelse skal behandles innen 3 uker etter at den er mottatt i kommunen.

Brukstillatelse = 3 uker. Anmodning om brukstillatelse skal behandles innen 3 uker etter mottakelse.

Ferdigattest = 3 uker. Anmodning om ferdigattest skal behandles innen 3 uker. Dersom ferdigattest ikke er utstedt innen fristen, kan byggverket tas i bruk.

Rammetillatelse og søknad om endring av rammetillatelse = 12 uker. Dersom søknaden deles opp, jf. plan- og bygningsloven § 21-2 femte ledd, gjelder 12-ukersfristen i plan- og bygningsloven § 21-7 første og fjerde ledd bare for søknad om rammetillatelse og søknad om endring av rammetillatelse.

Dispensasjon = 12 uker. Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 skal avgjøres innen 12 uker. Fristen gjelder fra søknad er mottatt og til vedtak er sendt. Fristen kan forlenges med den tid som medgår til feilretting eller supplering av opplysninger.

Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos statlige og regionale myndigheter, jf. plan- og bygningsloven § 19-1. (normalt med 4 uker).

Kart- og delingssaker
Behandling av delingssøknad etter fullmakt er 12 uker under forutsetning av at saken er kurant. For delingssøknader som er avhengig av andre instansers uttalelse kan saken ta opp til 6 mnd. avhengig av kompleksiteten.

Klagesaksbehandling
Kommunen skal behandle og oversende klagesaker til Statsforvalteren innen 8 uker. I klagesak der det er gitt utsatt iverksetting skal klagen behandles av klageinstansen innen 6 uker.

Planer og bestemmelser

Her finner du kommunens overordnede planer, der kommuneplanen er den viktigste, og står for seg selv. Kommuneplanen rulleres hvert fjerde år.

Hva koster tjenesten?

Se oversikt over gebyrer fra 1.januar 2023

Klage på vedtak

Fristen for å klage er 3 uker fra du mottok vedtaket.

 • Klagen må være skriftlig.
 • Har du ikke mottatt vedtaket er fristen 3 uker fra du ble kjent med vedtaket. Du kan vanligvis ikke klage senere enn 3 måneder etter at vedtaket ble fattet, da gjelder egne regler.
 • Klagen må være postlagt før fristen går ut.
 • Vi behandler klagen først og kan endre vårt vedtak. Vi skal behandle klagen innen 8 uker. Hvis vi ikke er enige i din klage sender vi klagen til Statsforvalteren.
 • Statsforvalteren avgjør saken innen 12 uker.

Klagen sendes til:

postmottak@fredrikstad.kommune.no eller
Regulering og byggesak
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

Kan du klage selv om du ikke er direkte nabo?

Alle kan klage på et vedtak. Det første vi må ta stilling til, er om du blir direkte berørt av tiltaket. Dersom du ikke blir det, kan klagen bli avvist etter forvaltningslovens regler om klage.

Byggetilsyn

Vi kontrollerer at de ansvarlige i byggeprosjektene følger byggetillatelsen og lovverket.

 • Byggetilsyn skal bidra til bedre bygg
 • Vi er pålagt å føre tilsyn
 • Vi kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken, gjerne i forbindelse med søknad om rammetillatelse og ved søknad om ferdigattest eller brukstillatelse
 • Vi kan føre tilsyn på eget initiativ eller på bakgrunn av melding fra publikum
 • Vi varsler eller avtaler i de fleste tilfeller at vi kommer på byggetilsyn
Vil du melde fra om ulovlige byggetiltak?

Vi anbefaler deg å gjøre følgende:

 1. Snakk med naboen/eieren først.
 2. Sjekk saksinnsyn i Fredrikstad kommune om det er gitt tillatelse til arbeidet. Kontakt eventuelt saksbehandler i byggesaken hvis du er i tvil.
 3. Sjekk om tiltak er unntatt søknadsplikt.
 4. Hvis det ikke er gitt tillatelse og du mistenker at arbeidene er ulovlige, kan du sende en henvendelse til postmottak@fredrikstad.kommune.no. Opplys om adresse, eventuelt gårds- og bruksnummer, og hva som er observert. Legg gjerne ved bilder.
 5. Vi registrerer henvendelsen og følger opp videre.

Ulovlighetsoppfølging i Fredrikstad kommune

Lovgrunnlag

Som bygningsmyndighet har vi plikt til å følge opp ulovlige tiltak, herunder brudd på bestemmelser i lov, forskrifter, arealplaner og enkeltvedtak. Plikten er lovpålagt, men dette medfører ikke at privatpersoner har krav på at kommunen forfølger ulovligheter. Oppfølgingsplikten kan unnlates når det dreier seg om overtredelser av mindre betydning. Dersom kommunen beslutter å ikke følge opp saken, kan dette ikke påklages. Disse reglene fremgår av plan- og bygningsloven og forarbeidene til loven.

Ressurser og prioriteringer

I arbeidet med ulovlighetsoppfølging prioriterer Fredrikstad kommune disse sakene:

 • At etablering av hybler og boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige.
 • Der hvor det kan være akutt fare for helse, miljø og sikkerhet.
 • Med pågående mulig ulovlige arbeider som det antas ikke kan godkjennes.
 • 100-metersbeltet langs kystsonen.
 • Bevaringsverdig bebyggelse.
 • Saker som i hovedsak gjelder naborettslige forhold, som utsikt eller lignende prioriteres som regel lavere.

Hvorfor trenger vi å følge opp ulovligheter?

Økt kvalitet på bygg kan bidra til at personskader, blant annet ved brann eller som følge av dårlige boforhold, unngås. Ulovlighetsarbeidet bidrar til å fjerne dårlige og utrygge boenheter fra markedet, noe som også er med på å skape en bedre situasjon for de som har få valgmuligheter når det gjelder bolig. På den måten bidrar vi også til å bedre levekårene i kommunen. Fjerning av ulovlige byggetiltak i LNF-områder og strandsonen, bidrar til å sikre allmennhetens tilgang til områder som er egnet til rekreasjon og friluftsliv.

Offentlighet

Hovedregelen er at alle saksdokumenter i offentlig virksomhet er åpne for innsyn. Henvendelser inn til kommunen, inkludert e-post med tips om eventuelle ulovligheter, samt svarene vi gir, blir registrert i våre fagsystemer. Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende, demokratisk prinsipp, som er nedfelt i offentleglova. Dersom et dokument er unntatt offentlighet, vil det være merket med aktuell lovhjemmel for unntaket. Dersom du ønsker å være anonym, bør tipset leveres skriftlig til Innbyggerdialog uten avsender, eventuelt sendes fra nøytral e-postadresse.

Vi foretrekker skriftlige tips med redegjørelse, foto og lignende dokumentasjon. Skriftlige tips blir lagt inn i vårt arkivsystem, med navn og adresse på den som har sendt oss tipset. Skriftlige henvendelser vil ikke senere kunne fjernes fra arkivet eller anonymiseres. Alle som ønsker det vil få innsyn i disse dokumentene.

Hvordan starter en sak om oppfølging av mulig ulovlighet?

Kommunen mottar jevnlig tips og henvendelser om mulige ulovligheter. Det kan være brev, e-poster eller muntlige henvendelser. I tillegg oppdager kommunen selv mulige ulovligheter.

Når vi mottar et tips om et ulovlig forhold oppretter vi ny sak i saksbehandlingssystemet. Har vi fått et skriftlig tips arkiveres dette.

Skal saken følges opp?

Det må vurderes om forholdet skal følges opp eller ikke. Ved overtredelser av mindre betydning, kan vi avstå fra å følge opp. Det fremgår av plan- og bygningsloven.

Saksgang

Dersom saken må følges opp, sender vi brev til tiltakshaver, der vi ber om en redegjørelse. Formålet med brevet er å kartlegge fakta i saken.

Avhengig av hva som avdekkes kan kommunens oppfølging føre til

 • Søknad i ettertid om gjennomførte tiltak.
 • Vedtak om opphør av bruk eller retting.
 • Tvangsmulkt som virkemiddel for å gjennomføre pålegg
 • Overtredelsesgebyr
Graving i forurensning i grunn

Tiltakshaver har ansvar for at det blir utarbeidet en tiltaksplan for graving i forurenset grunn.

Endring av matrikkelen

Se mer om hvordan du får rettet, endret eller tilføyd opplysninger om eiendommen din i matrikkelen

Trenger du veiledning?

Saksbehandlere ved bygg og regulering har telefontid hver dag mellom 12.00 og 13.00.

Byggveiledere hos innbyggerdialog kan svare på generelle spørsmål og veiledning hver dag 9–16 (sommertid 9–15.30). Ring oss på 69 30 60 00, tastevalg 1.

Spørsmål om sak, dokumentasjon eller klage kan rettes til postmottak@fredrikstad.kommune.no.

Sist oppdatert: 16. oktober 2023