Min side Meld fra
Kontakt oss

Fradelingsaker

Du kan søke om opprettelse av ny grunneiendom, festetomt, anleggseiendom og arealoverføring fra eiendommen din. Søknad om fradeling må blant annet inneholde nabovarsel og forhåndsuttalelser.

Kriterier og vilkår

Søknaden kan kun fremmes av den eller de som er eier av eiendommen. Med dette menes den eller de som er registrert som hjemmelshaver til eiendommen i grunnboken. Samtlige hjemmelshavere til samtlige eiendommer som skal avgi eller motta areal må signere på søknaden.

Dersom hjemmelshaver er et firma, må det leveres firmaattest som ikke er eldre enn 3 måneder sammen med søknaden, og den eller de som har signatur i henhold til nevnte firmaattest må signere.

Dersom andre enn eiendommens hjemmelshaver opptrer som søker, må det fremlegges skriftlig fullmakt fra hjemmelshaver. En slik fullmakt må være datert og entydig.

Eiendommer skal være påvist med sikre grenser i marka før en søknad kan innleveres til behandling etter plan- og bygningsloven. Såkalte kommaeiendommer (en grunneiendom med flere gnr/bnr), eller i tilfelle eiendommer er i kommunekartet punktmarkert med en sekskant. For påvisning av eiendommer/klarlegging av eksisterende grenser, ta kontakt med kommunens geomatikkavdeling.  

 

Søknaden må inneholde

 • Søknadsskjema «Søknad om deling/justering av grunneiendom». Alle relevante punkter må være utfylt (hvis plassmangel, benytt eget vedlegg).
 • Gjenpart av nabovarsel og kvittering for nabovarsel. Nabovarsel sendes til berørte naboer iht nabolisten. Nabomerknadsfristen må være utgått før en søknad kan innleveres til behandling. En eventuell dispensasjonssøknad må angis særskilt. 
 • Oppdatert situasjonskart som viser eksisterende eiendomsgrenser og påtegnet ny(e) grense(r) det søkes om. Parsell(er) som søkes fradelt må være tydelig markert på kartet. Omsøkt fradeling/endring av grensen må tegnes inn på kartet så godt som mulig. Bruk gjerne tekst for å beskrive detaljer, alternativt legg ved et følgebrev med beskrivelse. Dersom du har digitale data på den nye grensen bør dette sendes inn.  Bestilling av kart og naboliste  

 

Tillegg for byggetomter

Eventuelle private rettighetserklæringer. (I henhold til plan- og bygningsloven kap. 27, kan ikke en ny eiendom opprettes til bebyggelse uten at den er sikret rettigheter til adkomst, vanntilførsel og avløp)

Søknad om evt. ny eller utvidet avkjørsel fra offentlig vei, vedlagt situasjonsplan som viser plassering av omsøkt avkjørsel.

 

Dispensasjonssøknad

En fradeling/endring av grenser må tilfredsstille alle krav til byggetomt som angitt i plan- og bygningslovens kapittel 26, 27, 28 og 29. I tillegg må en fradeling/endring av grensen være i henhold til gjeldende kommuneplan, kommunedelplan og reguleringsplan, og ikke komme i konflikt med gjeldende byggesaksbestemmelser.

Dersom søknaden ikke oppfyller disse bestemmelsene, er en delingstillatelse betinget av en dispensasjon, jf. pbl kapittel 19.  En søknad om dispensasjon må begrunnes særskilt. Det kan bare gis dispensasjon dersom det foreligger en klar overvekt av hensyn som taler for en dispensasjon. Det er søkers oppgave å gi eller innhente de opplysningene som bygningsmyndighetene skal bygge sin dispensasjonsavgjørelse på.

 

Fradeling av landbrukseiendommer

Søknaden krever behandling etter plan- og bygningsloven og jordloven. Gjennomføring av fradelingen forutsetter at det gis tillatelse etter begge lovverk.  

Søknaden sendes til: byggesak@fredrikstad.kommune.no

Eller til: Fredrikstad kommune v/avdeling Byggesak Postboks 1405 1602 Fredrikstad  

Saksbehandlingstid  

Hovedregelen i plan- og bygningslovens § 21-7 søknad om tillatelse til tiltak etter pbl § 20-1 som ikke medfører dispensasjon, skal avgjøres innen 12 uker etter at fullstendig søknad foreligger. Det vises til pbl § 21-7 for unntakene fra hovedregelen.  

 

Gebyrer

Det vil bli innkrevd et saksbehandlingsgebyr for kommunens behandling av delingssøknaden etter plan- og bygningsloven.

Gebyrer for saker mottatt etter 5. mai 2022

Gebyrer fradeling (fra 5.5.22)

Disse gebyrene ble vedtatt av bystyret 05.05.2022. Alle saker mottatt etter denne datoen faktureres etter disse gebyrene. For saker mottatt før denne datoen, gjelder satsene i egenbetalingsheftet.   

Dette er en forenklet oppsummering av gebyrene. For mer informasjon og forklaringer, se: https://sru.fredrikstad.kommune.no//api/utvalg/164/moter/26822/behandlinger/9/1  


For alle delingssaker skal det betales grunngebyr. For saksbehandling utover delingssøknaden som for eksempel forhåndskonferanse, dispensasjoner og endring så skal det betales gebyrer etter bestemmelsene i kapittel 3 i forskriften. Ved avslag ilegges grunngebyr og gebyr for de deler av søknaden som er tatt til behandling. Gebyrets størrelse er det samme for tillatelser som for avslag.

 • Grunngebyr for fradelingssaker: 1 730 kroner per søknad
 • Opprettelse av ny grunneiendom: 17 280 kroner per søknad
 • Opprettelse av ny anleggseiendom: 17 280 kroner per søknad
 • Fradeling med grenser i samsvar med plan: 9 180 per søknad
 • Fradeling av tilleggseiendom (deling med sammenslåing): 11 880 kroner per berørt eiendom
 • Arealoverføring: 11 340 kroner per søknad

Gebyrer for saker mottatt før 5. mai 2022

Plan- og byggesaksgebyrer for saker mottatt før 5.mai.2022

Gebyrene under gjelder for saker mottatt før 05.05.2022.

For saker mottatt etter 05.05.2022 gjelder nye satser. Se vedtatte gebyrer her

 

GEBYRER VEDTATT MED HJEMMEL I PBL § 33-1.

Reguleringsplan og konsekvensutredninger


Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak, og før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 prosent av fullt gebyr. Det samme gjelder når en sak må anses uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller.

Følgende forslag til reguleringsformål (arealformål) er fritatt for gebyr:

 • Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF), med unntak av LNF-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbygg.
 • Grønnstruktur (offentlig) for den del som ikke skal bebygges.
 • Grav- og urnelunder.
 • Områder underlagt hensynssone bevaring kulturmiljø, dersom bevaringshensynet er til hinder for ny arealbruk eller totalfornyelse (hovedombygging).

Detaljregulering 
Planinitiativ, for forberedelser og gjennomføring Kr 12 532 
Oppstartsmøte, for forberedelser og gjennomføring Kr 18 857 
Arealgebyr, areal mindre enn 5 000 m2 Kr 184 948 
Arealgebyr, areal mellom 5 000 m2 og 10 000 m2 Kr 227 948
Arealgebyr, areal over 10 000 m2 betales pr. påbegynt 5 000 m2 Kr 32 702 
Bygningsgebyr, for hver 100 m2 bebygd areal Kr 5 251 
Mindre endringer i reguleringsplan, for mindre reguleringsendringer Kr 66 717

Samlet gebyr blir summen av arealgebyr, bygningsgebyr og eventuelt tilleggsgebyr.

Kommunen kan kreve et tilleggsgebyr per time, jf. kapittel 10.2, dersom forslagsstiller fremmer endringsforslag underveis.

For planer som faller inn under forskrift om konsekvensutredning skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 50 prosent av satsene for selve reguleringsplanen.

Bygge- og delesaker
Arealer er definert som bruksareal – BRA – i hht. Norsk Standard 3940, hvis ikke annet er anført. Arealer regnes som summen av samtlige etasjer – også kjeller. Beregnet bebygd areal (BYA) legges til grunn, der dette er større enn beregnet bruksareal (BRA). I de tilfeller der det skal bygges helt like boenheter av samme utbygger på samme eiendom kan gebyret reduseres med 20 prosent fra og med enhet nr. 10.

Pris:
Forhåndskonferanse Kr 4 650
Endring av tillatelse/fornyet tillatelse, minstegebyr Kr 4 650
Saker som berører bevaringsverdig bebyggelse eller bygningsmiljø, tilleggsgebyr etter medgått tid, maksimumsgebyr Kr 13 514

Landbruksbygg, midlertidig bygg etc. t.o.m. 100 m2 Kr 8 754 
Landbruksbygg, midlertidig bygg etc. større enn 100 m2 Kr 17 234
Tilbygg til bolig, fritidshus Kr 8 754
Veranda/terrasse til bolig, fritidshus Kr 4 650
Frittliggende uthus, carport, garasje t.o.m. 15 m2 Kr 4 650 
Frittliggende uthus, carport, garasje 15 – 50 m2 Kr 8 754
Frittliggende uthus, carport, garasje 50 – 70 m2 Kr 14 635

Bolig- og fritidsbebyggelse 
Enebolig uten sekundærleilighet Kr 31 595 
Enebolig med sekundærleilighet Kr 43 358 
Ny boenhet i, eller som tilbygg til, eksisterende bygning Kr 23 799 
Flermannsboliger – 2 første boenheter Kr 43 358
- for hver boenhet 3-10 betales et tillegg på Kr 14 635 
- for hver boenhet over 10 betales et tillegg på Kr 3 995 
Fritidsboliger, utleiehytter pr. enhet Kr 31 595
Anneks – som tillegg til boenhet Kr 8 754
Tilbygg, påbygg t.o.m. 50 m2 Kr 8 754 
Tilbygg, påbygg utover 50 m2 pr. m2 Kr 137 
Hybelhus Kr 43 358

Yrkesbygg, lager o.l. 
Garasjer o.l. større enn 50 m2 Kr 14 635 
Nybygg, tilbygg, påbygg – yrkesbygg – t.o.m. 50 m2 Kr 8 754 
Nybygg, tilbygg, påbygg – yrkesbygg – utover 50 m2 per m2 Kr 117 
Nybygg, tilbygg, påbygg – yrkesbygg – maksimumsgebyr Kr 284 382


Endring av eksist. bebyggelse 
Endring – småhus Kr 4 650
Endring – større bygninger Kr 8 754
Bruksendring – boliger, fritidshus pr. m2 Kr 137
Bruksendring – andre bygninger pr. m2 Kr 137

Tekniske installasjoner 
Ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, heiser m.v. Kr 4 650

Andre tiltak 
Små parkeringsplasser (inntil 10 plasser) Kr 11 763
Store parkeringsplasser (flere enn 10 plasser) Kr 23 799
Veier, tuneller, o.l. pr. påbegynt 100 lm Kr 4 650 
Støyskjerm, lysmaster, tribuner, ballbinge, støttemurer mm. Kr 14 635 
Grave- og fyllingsarbeider, endring av terreng Kr 4 650 
Boligbrakke på arbeidsplass (midlertidig) pr. enhet Kr 4 650 
Skolebrakker (midlertidig) pr. enhet Kr 14 635 

Vann- og avløpsanlegg – fritidsbebyggelse:
- inntil 20 enheter Kr 91 913
- inntil 50 enheter Kr 128 569
- flere enn 50 enheter Kr 183 690

Vann- og avløpsanlegg – boligbebyggelse:
- inntil 20 enheter, pr. enhet Kr 4 650 
- inntil 50 enheter, pr. enhet Kr 2 736
- flere enn 50 enheter, pr. enhet Kr 2 052 

Stikkledninger pr. påbegynt 200 lm Kr 4 650
Separate avløpsanlegg – en eiendom Kr 4 650 
Ved sanering av punktutslipp frafalles gebyret.

Gjerde, levegg, mindre støttemur, basseng, Kr 4 650
Enkeltbrygge eller utvidelse av brygge inntil 2 båtplasser Kr 8 754
Brygger eller utvidelse – inntil 10 båtplasser Kr 18 326
Brygger – utover 10 plasser, pr. plass Kr 410  
Damanlegg Kr 47 735
Mudring Kr 4 650

Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg
Mindre bygninger (jf. §20-2) Kr 4 650
Boliger, fritidsboliger og lignende Kr 8 754
Boligblokker, kontorbygg, lagerbygg, landbruksbygg Kr 14 635

Skilt og reklameinnretninger 
Skilt og reklameinnretninger over gesims Kr 8 754 
Frittstående reklamesøyler, fasadereklame og lignende Kr 4 650

Tilsyn og ansvarsrett 
Søknad om ansvarsrett Kr 4 650

Søknad om deling av eiendom 
Opprettelse av ny grunneiendom Kr 23 799
Opprettelse av ny anleggseiendom Kr 23 799
Arealoverføring Kr 14 635
Fradeling av tilleggstomt Kr 14 635
Fradeling med grenser i samsvar med plan Kr 14 635 
Det skal ikke beregnes gebyr for behandling av søknad om deling av eiendom for søknader som også skal behandles etter jordlovens §12.

For fradeling av flere tomter i samsvar med plan betales fullt gebyr for de 2 første tomtene – for fradeling av to neste tomter reduseres stykkprisen med 20 prosent. Fra og med tomt nummer 5 reduseres stykkprisen med 80 prosent.

 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Dispensasjon

For tiltak som krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven (pbl), forskrifter eller arealplaner Kr 23 799

Ved dispensasjoner som ikke krever innhenting av uttalelser fra andre
instanser, eksterne eller interne Kr 17 234

For mindre dispensasjoner fra reguleringsplan ilegges minstegebyr. Dersom gebyret er urimelig lavt i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan dispensasjonsbehandling faktureres etter medgått tid.

Minstegebyret i alle saker Kr 4 650

Gebyr for igangsettingstillatelse Kr 4650

Maksimumsgebyr for hvert enkelt tiltak, inklusive dispensasjonsgebyr Kr 992 988

Maksimumsgebyr for planbehandling Kr 1 068 197

Maksimumsgebyr for planbehandling med konsekvensutredning Kr 1 424 262

For gebyr som skal betales etter medgått tid, jf. Regulativet, timesats 1 413

 

 

 

Det vil også bli innkrevd et eget gebyr i forbindelse med senere gjennomføring av oppmålingsforretning. For informasjon om gebyrer for gjennomføring av fradeling etter matrikkelloven herunder oppmåling, tinglysning osv. se i gjeldende gebyrregulativ som du finner på kommunens hjemmeside.

Sist oppdatert: 14. juli 2022