Min side Meld fra
Kontakt oss

Dispensasjon

Dersom et tiltak er i strid med gjeldende plan eller lov kan det søkes om dispensasjon fra disse forhold. Plan og bygningsloven §19 regulerer dette forholdet: §19.2 gir kommunen anledning til å gi dispensasjon.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.

Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt.

Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Det understrekes at det er tiltakshaver / søker som skal begrunne/fremlegge grunnlaget for å gi dispensasjon.

 

Slik søker du om dispensasjon


Dersom tiltaket du ønsker å gjennomføre er betinget av dispensasjon må det søkes særskilt om dette. Du kan velge om du vil søke dispensasjon isolert sett, for senere å omsøke selve tiltaket – eller å søke dispensasjon samtidig som du omsøker selve tiltaket.  Søknad om dispensasjon fremsettes skriftlig.

Søknadsskjema finner du på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet

 

Søknaden skal inneholde

  • En kort beskrivelse av tiltaket og hva det søkes dispensasjon i fra.
  • En redegjørelse for hvilke ”særlige grunner” som taler for dispensasjon Dispensasjoner skal nabovarsles og begrunnelsen for søknad om dispensasjon skal vedlegges varselet. jf. pbl. § 19.1. Dersom dispensasjonen berører saksområder til fylkeskommune eller andre statlige myndigheter (sektormyndigheter) skal saken sendes på høring jf. pbl. § 19.  (Eksempler: LNF og kystsoneplan)

 

  • Søknad om tiltak uten ansvarsrett, 5153
  • Opplysninger gitt i nabovarsel (Gjenpart), 5155 
  • Kvittering for nabovarsel, 5156 
  • Nabovarsel, 5154. (Sendes/leveres nabo)

  • Situasjonskart/Kartutsnitt - som ikke bør være eldre enn 1 år. Dette kan bestilles her.  Dette må være målsatt.
  • Plan, snitt – og fasadetegninger med terrenglinjer i målestokk 1:100. Tegningene må være fagmessig utført og målsatte.

Informasjon om saksbehandlingstid finner du her.  

Sist oppdatert: 06. september 2016