Eiendomsskatt

Innhold

Bystyret i Fredrikstad har bestemt at alle som eier eiendom i kommunen skal betale eiendomsskatt. Utgangspunktet for eiendomsskatten skal være markedsverdien, hva eiendommen kan selges for i det åpne markedet under fritt salg, Nivået på eiendomsskatten med promille og eventuelt bunnfradrag bestemmes av Bystyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Eiendomsskatt i Fredrikstad

 • Boliger
 • Fritidseiendommer
 • Næring
 • Verk og bruk
 • Kombinerte eiendommer

Offentliggjøring av eiendomsskattelistene

Det politisk valgte eiendomsskatteutvalget vedtar takstgrunnlaget på alle eiendommer i Fredrikstad hvert år. Oversikt over takstene blir lagt ut til offentlig ettersyn hvert år 1. mars og ligger ute til 31. mars.

Bolig og fritidseiendom

Eiendomsskatten på boliger og fritidseiendommer er 4,25 promille. Jfr eiendomsskatteloven paragraf 12 a. Nivået blir fastsatt hvert år under Bystyrets budsjettbehandling. Fra 2011 er bunnfradraget 200 000 kroner per selvstendig boenhet og fritidseiendom.

Næringseiendom

Eiendomsskatten på næringseiendommer er 7 promille. Jfr eiendomsskatteloven paragraf 11, 1. ledd. Næringseiendommer har ikke bunnfradrag.

Hva koster det?

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2019.

Det innkreves eiendomsskatt for 2019 i henhold til Lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 (esktl.§§ 2 og 3), samt endringer i samme lov gjort av Stortinget, med siste gjeldende endring fra 20. desember 2018. Eiendomsskatten innkreves i henhold til de retningslinjene som er vedtatt i sak 01/16 i skattetakstnemnda samt i Bystyrets vedtak for Handlingsplan 2019-2022 og budsjett 2019 (esktl. § 10).
 
Eiendomsskatten fastsettes til 7 promille, jamfør eiendomsskatteloven paragraf 11.1. ledd, med unntak for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar” jamfør eiendomsskattelovens paragraf 12 litra a, hvor skatteøret fastsettes til 4,25 promille. (Sistnevnte gjelder boliger og fritidseiendommer). Det gis et bunnfradrag på 200 000 kroner per selvstendig boenhet, (esktl. §11 2. ledd) samt et bunnfradrag på 200 000 kroner per fritidseiendom.

 

Betalingsutsettelse

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt. Det skal foreligge særlige grunner.
Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

De som kan søke om betalingsutsettelse er eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt.
Avgjørelsen om betalingsutsettelse fattes av skatteoppkreveren.

Klage

Hvis en eiendomsbesitter mener at skattetaksten overstiger den verdi eiendommen kunne avhendes for under ordinært salg på det åpne markedet kan det kreves overtakst. Det er klagenemnda for eiendomsskatt som behandler klagen.

 • Klagen må være skriftlig og sendes til eiendomsskattekontoret innen 31. mars.
 • Klagenemnden foretar en selvstendig vurdering av klagen og kan opprettholde, senke eller øke eiendomsskatten.
 • Klagenemndas vedtak er endelig og kan bare overprøves ved domstolsbehandling.
 • Det er bare mulig å klage med samme grunnlag en gang Jfr eiendomsskattelovens § 19.

Omtaksering

Både eiendomsbesittere og kommunen kan kreve omtaksering av en eiendom. Vilkårene, jfr eiendomsskattelovens paragraf 8 A-3(5) for slik omtaksering kan være:

 • Det er foregått deling av eiendommen
 • Bygninger på eiendommen har brent, revet eller liknende
 • Det er oppført nye bygninger eller foretatt utbedringer med en antatt verdi på minst 10.000,-

MinSide

Informasjon om din eiendomsskatt finner du på MinSide

 

Slik beregnes eiendomsskatten i Fredrikstad

Se hvordan eiendomsskatten i Fredrikstad beregnes her.

Sist oppdatert: 01. april 2019
Stabsleder
Tone C. Aas
Telefon
69 30 60 00
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
Besøksadresse

Nygaardsgata 14 og 16,
1602 Fredrikstad

E-post
postmottak@fredrikstad.kommune.no

 

Vis i kart

 

 


Se større kart

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?