Meny

Veileder til Opplæringsloven §9a 

 Veileder_til_opplaeringsloven_9a.pdf

Kommunale forskrifter om ordensreglement for grunnskolen i Fredrikstad

Utarbeidet med hjemmel i Opplæringslovens § 2 – 9.

Skolen er en arbeidsplass for mange mennesker, både barn, unge og voksne. Sammen har vi et ansvar for hvordan vi har det på skolen. Dersom hver enkelt gjør sitt beste, er til å stole på og viser respekt for hverandre, kan skolen bli en trivelig og god arbeidsplass.

Som elev har du rettigheter og plikter:

1. Du har blant annet krav på: - at alle behandler deg på en ordentlig måte - at andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred - at du skal være fri for fysisk og verbal plaging/mobbing - at du får et godt lærings- og skolemiljø

2. Du har blant annet plikt til å - behandle andre på en ordentlig måte - vise andre respekt og la deres og skolens eiendeler være i fred - ikke plage eller mobbe noen, verken fysisk eller verbalt - være med å arbeide for et godt lærings- og skolemiljø

3. Det er forbudt å bruke, oppbevare, omsette eller motta tobakk, alkohol, narkotika  eller andre rusmidler på skolens område eller i skolens umiddelbare nærhet. Det er også forbudt å ha med seg kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skade andre.

4. Bruk av mobiltelefon er ikke tillatt i undervisningstiden. Skolen kan i enkelttilfelle gi dispensasjon fra denne regelen.

5. Når det er skjellig grunn til mistanke om at straffbare forhold er begått eller er i ferd med å bli begått, kan skolen be om politiets bistand. Dersom politiet gjennomfører undersøkelser som berører enkeltelever eller grupper av elever, skal skriftlig melding gis til elevene og foresatte om resultatet av undersøkelsen.

6. Skade eller hærverk på skolens eiendom og/eller utstyr kan medføre erstatningsansvar for eleven i henhold til skadeerstatningsl. §1 -1. Foreldrene kan bli ansvarlige for barnas handlinger etter skadeerstl. §1-2. Uavhengig av egen skyld kan foreldre bli erstatningsansvarlige med inntil kr. 5000,- for hver skadevoldende handling.

7. Brudd på disse ordensforskrifter eller på skolens eget trivsels- og ordensreglement, kan medføre følgende reaksjoner :
a. Muntlig irettesettelse b. Muntlig melding til foreldre/foresatte c. Skriftlig melding til foreldre/foresatte d. Beskjed om å møte utenom vanlig skoletid e. Gjenstander som ikke er lov å ha med på skolen eller gjenstander som brukes provoserende kan bli inndratt f. Overføring til annen klasse/gruppe g. Ved bruk av vold, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på ordensreglene, kan elever på klassetrinna 8 - 10 vises bort fra undervisningen i inntil 3 dager, og elever på klassetrinna 1 - 7 kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen. Rektor vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. Foresatte til elever på 1. - 7. klassetrinn skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen. Foresatte til elever på 8. - 10. klassetrinn skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for hele dager. h. Skolen kan, i spesielle tilfeller, utelukke elever fra skolens arrangementer.

8. Før tiltak iverksettes, har elevene krav på å få forklare seg muntlig.
9. Ordensreglementet gjelder i skoletiden, under alle skolens arrangementer og omfatter også SFO.

Skolene skal i tillegg utarbeide sitt eget trivsels- og ordensreglement som tar utgangspunkt i lokale forhold. Alle rådsorgan skal være deltakere i prosessen.

Forskrift til ordensreglement og de lokale trivsels- og ordensreglene skal gjøres kjent for elever, foresatte/foreldre og ansatte, hvert år.