Hva kan vi hjelpe deg med?

Tilskudd til barne- og ungdomstiltak

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser


SØKNADSFRIST: 20. januar 2017

NB! Det er ny søkeportal på BUF-dir sine nettsider.

Bufdirs søknadsskjema skal benyttes av alle søkere (dette gjelder også søknader fra kommunen). Fra og med i år skal dere søke gjennom Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Lenke til søknadsskjema, rundskriv og veileder finnes på www.bufdir.no/tilskudd. Eller gå direkte til søknadssidene her.

Målgruppe

Barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.

Formål, innretning og prioriteringer

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i de utvalgte bykommunene1.

Med åpen møteplass menes en sosial arena hvor barn og ungdom fra alle sosiale lag kan møtes og delta på like vilkår. Møteplassen skal særlig legge til rette for inkludering og deltakelse for barn og ungdom som faller utenfor og ikke benytter seg av andre fritidsaktiviteter. Møteplassen skal være et lavterskeltilbud, hvor det ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader for deltakerne.

Andre kriterier:
- Det må ikke stilles krav om forhåndspåmelding for å delta
- Møteplassen bør ha regelmessige åpningstider og være et helårstilbud
- Møteplassen bør ha et fast tilholdssted/lokale
- Møteplassen skal rekruttere bredt

Det er et mål at tiltakene i tillegg til å oppfylle formålet også bidrar til et mer inkluderende fritidstilbud gjennom å 
- bidra til deltakelse og medvirkning for barn, ungdom og ungdomsgrupper som i liten grad benytter seg av de eksisterende kultur- og fritidstilbud
- bidra til kvalifisering og inkludering av ungdom gjennom etablering av alternative mestringsarenaer
- bidra til sosial inkludering og forebygge uønsket sosial atferd, som vold, mobbing, kriminalitet og rus, og motvirker fordommer, diskriminering og fremme gjensidig aksept
- fremme likeverd og like muligheter for jenter og gutter
- fremme deltakelse og likeverdige muligheter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Det kan søkes om tilskudd til
a) tiltak/prosjekter som videreutvikler eller etablerer åpne og inkluderende møteplasser overfor målgruppen. Støtte gjennom tilskuddsordningen er i utgangspunktet begrenset til tre år og det er krav om en konkret plan for videreføring for tiltak som mottar støtte. Årsaken er at tilskuddsordningen er ment å stimulere til etablering og utvikling, snarere enn å gi driftstilskudd.
b) investeringer i lokaler og utstyr for å videreutvikle eller etablere åpne møteplasser for barn og ungdom. Søknad om rene investeringstilskudd innvilges kun for ett år av gangen.

Bufdir vil i saksbehandlingen vektlegge følgende for 2017:
- Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn står overfor spesielle utfordringer, og arbeid som fremmer integrering er høyt prioritert.
- Det vil videre bli lagt vekt på samarbeid mellom bykommuner og frivillig sektor.

Hvem kan søke på ordningen

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Privatpersoner kan ikke motta tilskudd gjennom ordningen.

Spørsmål kan rettet til:
Fredrikstad kommune
Seksjon for utdanning og oppvekst
v/ Marianne Bekker
Postboks 1405
1602 Fredrikstad

Tlf: 69306000 / 69306107. E-post: mare@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 21. desember 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?