Østfold kontrollutvalgssekretariat

Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS)

er et interkommunalt samarbeid (etter Kommunelovens § 27) mellom kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Rygge, Råde og Hvaler.

Sekretariatets oppgaver er å:

  • saksbehandle saker som skal behandles i kontrollutvalgene
  • følge opp kontrollutvalgenes vedtak
  • videreformidle bestillinger og følge opp oppdrag
  • utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
  • bistå kontrollutvalgene ved valg av revisjonsordning
  • sørge for profesjonell håndtering av kontrollutvalgenes arkiver
  • sørge for alle praktiske sekretariatsfunksjoner knyttet til møter i utvalgene

Hancobygget
ØKUS har kontor i tredje etasje i Hancobygget, Glemmengata 55 i Fredrikstad.

ØKUS-styret 2015-2019

Vedtekter  gjeldende fra 1.1 2014  

 Nyttige snarveier:

Kontrollutvalgsboken

Kommuneloven 

Kontrollutvalgsforskriften

Revisjonsforskriften

Østfold kommunerevisjon IKS

Forum for Kontroll og Tilsyn

Norges Kommunerevisorforbund

Sist endret 05.01.2016 11:44:14

Kontaktinformasjon

Østfold kontrollutvalgssekretariat

Telefon:
40 00 52  06
E-post:
akfp@fredrikstad.kommune.no
Postadresse:
Postboks 69, 1601 Fredrikstad
Daglig leder:
Anne-Karin Femanger Pettersen 
mobil: 41 47 11 66
Rådgiver:
Bjørn Gulbrandsen
mobil: 45 25 52 51

Organisasjonnummer:
996 840 840