Lokalsamfunnsmodellen

Fredrikstad kommune har i 20 år hatt en lokalsamfunnsmodell. Kommunen er delt opp i 21 lokalsamfunn og nesten alle er inndelt etter barneskolekretser.

Lokalsamfunnsmodellen

Lokalsamfunnsmodellen i Fredrikstad er en nærdemokratimodell, nært knyttet til kommuneorganisasjonen. Ordningen bidrar til god dialog mellom innbyggere, folkevalgte og administrasjon.

I Fredrikstad er det 21 lokalsamfunn med lokalsamfunnsutvalg, som i hovedsak er knyttet til skolekretsene. Utvalget ledes av et styre som velges på utvalgets årsmøte. Alle innbyggere i lokalsamfunnet kan velges som medlemmer til styret.

Lokalsamfunnsmodellen har siden oppstarten i 1999 vært en kommunal nærdemokratimodell, med formell tilknytning til kommunen. Et mål med modellen har vært at lokalsamfunnsutvalgene skal søke å fremme trivsel, gode levekår og bærekraftig samfunnsutvikling i lokalsamfunnene. Virkemidlene er å mobilisere til frivillighet, og skape flere møteplasser for folk som har lyst og evne til å utvikle lokalsamfunnet sitt. Lokalsamfunnsutvalgene er et bindeledd mellom kommunen og sivilsamfunnet, og bidrar til økt identitetsfølelse gjennom å gi nærmiljøene en stemme og medvirkning i kommunale prosesser.

Lokalsamfunnsutvalgene mottar årlig et økonomisk tilskudd fra kommunen. Tilskuddet fordeles videre til lokale frivillige initiativ, til lag og foreninger og tiltak i regi av lokalsamfunnsutvalget.

Forumsamling

Fredrikstad kommune arrangerer fire forumsamlinger i året. Forumsamlingene er et verksted for dialog og kompetansebygging og bidrar til økt dialog med politikere og kommuneadministrasjonen. Kommunale virksomheter og folkevalgte inviteres til forumsamlinger og utvalgsmøter. Lokalsamfunnsutvalgene bidrar med tema til forumsamlingene, og interne og eksterne fagpersoner inviteres til å delta med kunnskap og kompetansebygging.

 

Skolene som nærmiljøarena

Gjennom lokalsamfunnsmodellen samarbeider Fredrikstad kommune aktivt med flere samfunnsaktører om å etablere ulike møteplasser i lokalsamfunnene. Her er skolene viktige i utvikling av skolen som en nærmiljøarena.

Ressursgruppe

I løpet av 2020 skal det etableres en ressursgruppe for medvirkning og samarbeid mellom kommunale virksomheter og lokalsamfunnsutvalgene. I ressursgruppen skal det sitte representanter fra kommunens seksjoner og fra lokalsamfunnsutvalgene. Ressursgruppen skal legge til rette for samskaping og medvirkning i lokalsamfunnene.

Referansegruppe

Det skal i løpet av 2020 også opprettes en referansegruppe med etatsjefer og koordinatorer for lokalsamfunnsutvalgene. Referansegruppen skal gi støtte og veiledning for innarbeiding av rutiner, kommunikasjon og samhandling med lokalsamfunnsutvalgene.

 

Sist oppdatert: 30. januar 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.