Tordenskiold Brygge


Utbyggingsavtalen er i to deler:

Del 1 omfatter elvepromenade, bryggefront og kaiareal.

Del 2 omfatter all annen offentlig infrastruktursom inngår i ny reguleringsplan og som blir berørt av bygget og byggeprosessen. Dette er arealene mot brua, Kronprinsens gate, Tordenskiolds gate, gatelys, fortau, avfallshåndtering, flomveier, vann- og avløpsanlegg mv.

Forutsigbarhetsvedtak vedrørende utbyggingsavtaler, kommunestyresak 80/06 og reguleringsplan Tordenskiolds gate 9-13 sist godkjent den 15.06.2017 sak 94/17 er det formelle overordnede plangrunnlag. 

Tordenskiold Brygge - Tordenskiold Brygge AS, del 1, inngått 26.01.2016

Tordenskiold Brygge - Tordenskiold Brygge AS, del 2, inngått 10.09.2018

Sist oppdatert: 07. november 2018

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.