Min side Meld fra
Kontakt oss

Egenbetalinger

Hent hele gebyrregulativet her:

Egenbetalinger 2022

Egenbetalinger 2021 

Hva betaler du? - se egne gebyrer på MinSide

Eller velg et underkapittel: 

Barnehage

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2022   

Type plass:  

 • 1/1 plass: kr 3 315 per mnd.
 • 80 % plass: kr 2 652 per mnd. 
 • 70 % plass: kr 2 321 per mnd.
 • 60 % plass: kr 1 989 per mnd. 
 • 50 % plass: kr 1 658 per mnd.
 • 40 % plass: kr 1 326 per mnd. 

Betalingsperiode
Det betales for den type plass barnet har fått tilbud om. Betalingen gjelder for 11 måneder, juli er betalingsfri.

«Åpen barnehage» er gratis.

Matpenger
Betaling for kost kommer i tillegg. Prisen følger selvkostprinsippet. For 2022 gjelder følgende veiledende priser per barn:

 • Frokost, lunsj, frukt og drikke  - kr 391 per måned
 • Lunsj, frukt og drikke - kr 336 per måned

Moderasjoner
Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to og 50 prosent moderasjon for barn nummer tre og over. Moderasjon gis til den av søsknene som har det rimeligste tilbudet.

Reduksjon på grunn av lav inntekt
Det er to ulike moderasjonsordninger for familier med lav inntekt, som beregnes med utgangspunkt i husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Begge ordningene må det søkes om for hvert nytt barnehageår, søknadsfrist er 1. juni.

Reduksjon i foreldrebetaling
Reduksjon i foreldrebetalingen blir regnet ut fra husholdningens samlede skattepliktige bruttoinntekt. 

Oppholdsbetalingen blir 6% av skattepliktig bruttoinntekt + matpenger.

Sats fra 1.august–31.desember 2022: 

Pris per måned/type plass Inntektsgrense 559 167,-
Hel plass (100%) kr 3 050
80% plass kr 2440
70% plass kr 2 135
60% plass kr 1 830
50% plass kr 1 525
40% plass kr 1 220

Gratis kjernetid
Familier med lav inntekt kan søke om gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer i barnehagen. Inntekstgrensen for å søke denne nasjonale ordningen er fra 1. august 2022 på 598 825 kroner per år. Inntektsgrensen fastsettes i tråd med forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Endringer i løpet av året
Som hovedregel skal vedtaket vare for et barnehageår av gangen. I vedtakene om redusert foreldrebetaling, tas det forbehold om eventuelle prisendringer i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Ved vesentlige inntektsendringer i forhold til skattemeldingen med minst tre måneders varighet, er foresatte pliktige til å sende inn ny inntektsbekreftelse. Ved arbeidsledighet kreves det bekreftelse på ytelse fra NAV. Ved separasjon kreves separasjonsbevilling fra statsforvalteren. Endringer i betalingssats vil bli foretatt den 1. i måneden, etter at gyldig dokumentasjon er mottatt.

Oppsigelse og permisjon
Oppsigelse skal skje skriftlig til den enkelte barnehage med minst én måneds varsel. Det er to oppsigelsesdatoer; den 1. og den 15. hver måned. Det må betales full pris i oppsigelsestiden. Oppsigelsestiden på én måned gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen. Barn som skal begynne på skolen behøver ikke si opp barnehageplassen, men beholder denne ut barnehageåret. Det er ingen oppsigelsestid ved flytting mellom kommunale barnehager i Fredrikstad, med mindre det er reduksjon i oppholdstid.

Du kan ikke si opp plassen, eller endre oppholdstiden ned, etter 1.april. Unntak er flytting fra kommunen hvor en måned oppsigelse gjelder.

Sier du opp 1. april eller tidligere, må barnet slutte senest 30.april. Ellers må du betale til og med 30.juni. Dette gjelder også hvis du endrer oppholdstiden ned.

Dersom en barnehageplass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på to måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen.

Ved søknad om permisjon og innvilgelse av denne, må det betales for én måned fra nærmeste 1. eller 15. i måneden.

Andre bestemmelser
Kostnader ved at barn blir for sent hentet i barnehagen betales med 200 kroner per barn per påbegynte halvtime, jf. Vedtektenes punkt 6.3, Foreldrebetaling.

For barn med deltidsplass gis det tilbud om ekstra oppholdsdager. Dagsatsen settes til 150 kroner. Ved sammenhengende sykefravær med varighet mer enn én måned kan det gis betalingsfritak ved framleggelse av legeerklæring.

Etatssjef barnehage gis myndighet til, i særskilte tilfeller, å gi dispensasjon fra betalingsbestemmelsene.

SFO

Hva koster tjenesten?

Gratis 12-timers SFO for 1.klassinger

Regjeringen har innført gratis 12 timers SFO for 1. trinnselevene skoleåret 2022/2023. 

Foresatte skal søke på SFO på vanlig måte. 

Fradraget kommer på en faktura etter at du har fått vedtak, og har da tilbakevirkende kraft.

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2022.

Type plass  

 • Hel plass (heltid): kr 2 898 pr mnd.
 • Ettermiddagsplass. kr 2 318 pr mnd.   
 • Halv plass: kr 1 449 pr mnd. (fra 1. aug 2022)
 • Morgenplass: kr 1 159 pr mnd. 

Helårstilbud: Det betales 11 rater per år. Juli er betalingsfri måned. 

Matpenger
I tillegg til betaling for plass skal det betales for kost:

 • Hel plass: kr 212 pr mnd.
 • Ettermiddagsplass: kr 212 pr mnd.
 • Halv plass: kr 146 pr mnd. 
   

For barn med deltidsplass, gis det tilbud om ekstra oppholdsdager i ferier

 • Hel plass, sats per dag: kr 220
 • Ettermiddagsplass, sats per dag: kr 165
 • Morgenplass, sats per dag: kr 110

I tråd med regjeringens budsjettforlik skal det innføres gratis halvdagsplass i SFO fra nytt skoleår august 2022. Som følge av dette, vil tilpasset plass- og prismodell for SFO legges fram ved behandling av 1. tertialrapport 2022. Vedtatt justert modell vil være gjeldende fra og med august 2022.

Søskenmoderasjon
Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to i SFO, og 50 prosent moderasjon for barn nummer tre og over. Moderasjon gis til den av søsknene som har det rimeligste tilbudet.

Reduksjon på grunn av lav inntekt
Fra 1. januar 2022 vil husholdninger med en samlet inntekt på under 531 300 kroner per år kunne få søke om å redusere sin foreldrebetaling til 6 prosent av skattepliktig bruttoinntekt + matpenger (uavhengig av type plass).

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknad om reduksjon i foreldrebetalingen:

 • Kopi av siste skattemelding skal legges ved søknaden. Dersom skattepliktig person- eller
  kapitalinntekt ikke framkommer av selvangivelsen, er søker pliktig til å opplyse om dette ved søknad.
 • Selvstendige næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning.

Ved vesentlige inntektsendringer i forhold til skattemeldingen med minst tre måneders varighet er foresatte pliktige til å sende inn ny inntektsbekreftelse. Ved arbeidsledighet kreves det bekreftelse på ytelse fra NAV. Ved separasjon kreves separasjonsbevilling fra statsforvalteren. Endringer i betalingssats vil bli foretatt den 1. i måneden, etter at gyldig dokumentasjon er mottatt.

Reduserte satser i foreldrebetaling på grunn av lav inntekt fra 1. januar 2022
 

Pris per måned/type plass Inntekt under kr 531 300 Inntekt over kr 531 300
Hel plass

Oppholdsbetalingen blir 6 %
av skattepliktig bruttoinntekt 
+ matpenger

Kr 2 898
Ettermiddagsplass Kr 2 318
Halv plass Kr 1 449 (fra 1.8.22)
Morgenplass Kr 1 159

Oppsigelse og permisjon
Oppsigelse skal skje skriftlig til den enkelte SFO med minst én måneds varsel. Det er to oppsigelsesdatoer; den 1. og den 15. hver måned. Det må betales full pris i oppsigelsestiden. Oppsigelsestiden på én måned gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen.

Det er ingen oppsigelsestid ved flytting mellom SFO-er i Fredrikstad, med mindre det er reduksjon i oppholdstid.

Du kan ikke si opp plassen, eller endre oppholdstiden ned, etter 1 mars, med unntak av flytting fra kommunen.

Sier du opp 1. mars eller tidligere, må barnet slutte senest 31.mars. Ellers må du betale til og med 30.juni. Dette gjelder også hvis du endrer oppholdstiden ned.

Dersom en SFO-plass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på to måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen.

Andre bestemmelser
Kostnader ved at barn blir for sent hentet i skolefritidsordningen betales med 250 kroner per barn per påbegynte halvtime, jf. vedtektenes §4, Foreldrebetaling.

Skolefritidsordningene gis anledning til å tilby spesielle valgfrie tjenester/aktiviteter til elevene, og kan eventuelt kreve særskilt betaling for deltagelse.

SFO er gratis for barn i 5.-7. klasse med spesielle behov.

Ved sammenhengende sykefravær på over én måned, må det framlegges legeerklæring for å få
betalingsfritak

 

Helse og omsorg

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2021

2.1 Hjemmetjenester/praktisk bistand

Praktisk bistand som kommer inn under denne betalingsordningen er tjenester som for eksempel rengjøring, klesvask, matlaging, snømåking, vaktmestertjenester, hjelp til innkjøp og lignende daglige gjøremål. Det kan ikke kreves egenbetaling for hjemmesykepleie, eller for praktisk bistand og opplæring til personlig stell og egenomsorg.
Maksimaltakst per måned for husstander med inntekt over 2 G er av kommunen satt til 4 x timeprisen for brukere i inntektskategori 2-3 G, og 5 x timeprisen for brukere i inntektskategori 3-4 G og over 4 G.

Beregningsgrunnlag

Satsene regnes ut på grunnlag av husstandens nettoinntekt før særfradrag. Dette betyr at selv om det bare er én person i husstanden som mottar hjelp, så vil inntekten til en eventuell ektefelle eller samboer bli lagt til brukerens inntekt. Inntekt til barn under 18 år skal også regnes med, dersom det er barnet som mottar hjelpen. Hjelpestønad til hjelp i huset legges til inntekten. Hjelpestønad til tilsyn og pleie skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget.
Tidsforbruket avrundes til nærmeste halvtime. Oppdrag som ikke er avbestilt senest et døgn i forveien blir fakturert.

Husstandens inntekt

0 - 2 G  

 • Kr 215 per time
 • Kr 215 per mnd. (makspris)

2 - 3 G

 • Kr 256 per time
 • Kr 1 028 per mnd. (makspris)

3 - 4 G

 • Kr 391 per time
 • Kr 1 955 per mnd. (makspris)

4G og over

 • Kr 519 per time
 • Kr 2 600 per mnd. (makspris)
   

2.2 Mat til hjemmeboende
For salg og levering av mat til hjemmeboende gjelder følgende satser per porsjon: 

 • Middag uten dessert 77 kroner. 
 • Middag med dessert 88 kroner.

Abonnement for hjemmeboende  

 • Fast middag kr. 2 346 per måned 
 • Fast middag + 1 måltid kr. 2 918 per måned
 • Full kost (frokost, middag og kvelds) kr. 3 458 per måned

2.3 Opphold i institusjon

For korttidsopphold i institusjon betales den til enhver tid fastsatte maksimalsats av staten, for tiden 175 kroner per døgn.

For dag-/nattopphold er satsen for tiden 92 kroner. Etter 60 døgn betales etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon i kalenderåret. Det startes på nytt 1. januar året etter.

For langtidsopphold i institusjon betales etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon. Det maksimale taket for egenbetaling er 60 000 kroner per måned.

Egenbetalinger gjelder alle typer institusjonsopphold som kommunen tilbyr. 

2.4 Dagsenter/dagtilbud

 • 0 - 2 G
  Opphold, frokost, middag og kaffe kr 155 pr. dag
  opphold, middag og kaffe kr. 115 per dag
   
 • >   2 G
  Opphold, frokost, middag og kaffe kr. 189 pr. dag
  opphold, middag og kaffe kr. 149 per dag
   

2.5 Kost i omsorgsboliger

 • Full kost; frokost, middag og kvelds  kr. 3 458 per måned  
 • Kjøp av frokost kr. 41 per måltid 
 • Kjøp av kvelds kr. 41 per måltid
 • Kjøp av middag u/ dessert kr. 77 per måltid
 • Kjøp av middag m/ dessert kr. 88 per måltid
   

2.6 Diverse tjenester

 • Vask av tøy for brukere av hjemmetjenesten kr. 43 per kilo tøy (ekskl.mva)
 • Vask/leie av tekstiler – abonnement kr. 504 per måned
 • Vask av dyner kr. 46 per stykk
 • Vask av puter kr. 36 per stykk
 • Vaksinasjon kr. 206 per enhet
   

2.7 Hjelpemiddelservice 

Fredrikstad arbeidssamvirke (FASVO) driver hjelpemiddelservice og lager for korttidshjelpemidler og varige hjelpemidler for Fredrikstad kommune.

Utkjøring/henting av hjelpemidler 

 • Fraktgebyr for ordinære hjelpemidler 126
 • Fraktgebyr for senger 230

2.8 Fysioterapitjenester

Det kreves egenbetaling for fysioterapi, i henhold til forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi.

Noen pasienter er fritatt for å betale egenandel for fysioterapi. Fra 1. januar 2017 gjelder dette ved behandling av barn under 16 år og ved behandling for yrkesskade. Fritaket for barn gjelder inntil den datoen barnet fyller 16 år. Fritaket ved yrkesskade gjelder ved behandling for sykdommer som er godkjent som yrkesskade av NAV.

Egenandeler for undersøkelse og behandling hos fysioterapeut, både hos fysioterapeuter med driftstilskudd og fastlønnede fysioterapeuter i kommunen, inngår i et felles egenandelstak for helsetjenester. Frikort for egenandelstaket er automatisert, og kortet kommer i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd. For 2022 er egenandelstaket på 2 921 kroner.

2.9 Egenbetaling for tiltak ved Frisklivssentralen og andre gruppeaktiviteter

Kurs og treningsgrupper1) kr 325
Egenandeler i Frisklivssentralen per reseptperiode (3 måneder)2) kr 457
Tilbud til deltagere som har gjennomført to reseptperioder ved Frisklivssentralen og er i en positiv endringsprosess kr 457

Note: 1) Det kan tas tilleggsbetalt inntil 300 kroner for kurs som; innebærer bruk av materiell, har bevertning i kurssamlinger, er kostnadskrevende i forhold til personalbruk, og for treningsgrupper som går over lengre periode enn normen på 10 ganger.

Note: 2) Deltagerne henvises til Frisklivssentralen på en frisklivsresept fra fastlege. En reseptperiode er tre måneder.

2.10 Trygghetsalarm/trygghetspakke

Trygghetsalarm/basis trygghetspakke per mnd kr 344
Trygghetsalarm/basis trygghetspakke per år kr 4 129
Basis oppkoblingsavgift for trygghetspakke kr 543


 

 

 

Byggesak

Plan- og byggesaksgebyrer for saker mottatt før 5.mai.2022

Gebyrene under gjelder for saker mottatt før 05.05.2022.

For saker mottatt etter 05.05.2022 gjelder nye satser. Se vedtatte gebyrer her

 

GEBYRER VEDTATT MED HJEMMEL I PBL § 33-1.

Reguleringsplan og konsekvensutredninger


Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak, og før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 prosent av fullt gebyr. Det samme gjelder når en sak må anses uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller.

Følgende forslag til reguleringsformål (arealformål) er fritatt for gebyr:

 • Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF), med unntak av LNF-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbygg.
 • Grønnstruktur (offentlig) for den del som ikke skal bebygges.
 • Grav- og urnelunder.
 • Områder underlagt hensynssone bevaring kulturmiljø, dersom bevaringshensynet er til hinder for ny arealbruk eller totalfornyelse (hovedombygging).

Detaljregulering 
Planinitiativ, for forberedelser og gjennomføring Kr 12 532 
Oppstartsmøte, for forberedelser og gjennomføring Kr 18 857 
Arealgebyr, areal mindre enn 5 000 m2 Kr 184 948 
Arealgebyr, areal mellom 5 000 m2 og 10 000 m2 Kr 227 948
Arealgebyr, areal over 10 000 m2 betales pr. påbegynt 5 000 m2 Kr 32 702 
Bygningsgebyr, for hver 100 m2 bebygd areal Kr 5 251 
Mindre endringer i reguleringsplan, for mindre reguleringsendringer Kr 66 717

Samlet gebyr blir summen av arealgebyr, bygningsgebyr og eventuelt tilleggsgebyr.

Kommunen kan kreve et tilleggsgebyr per time, jf. kapittel 10.2, dersom forslagsstiller fremmer endringsforslag underveis.

For planer som faller inn under forskrift om konsekvensutredning skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 50 prosent av satsene for selve reguleringsplanen.

Bygge- og delesaker
Arealer er definert som bruksareal – BRA – i hht. Norsk Standard 3940, hvis ikke annet er anført. Arealer regnes som summen av samtlige etasjer – også kjeller. Beregnet bebygd areal (BYA) legges til grunn, der dette er større enn beregnet bruksareal (BRA). I de tilfeller der det skal bygges helt like boenheter av samme utbygger på samme eiendom kan gebyret reduseres med 20 prosent fra og med enhet nr. 10.

Pris:
Forhåndskonferanse Kr 4 650
Endring av tillatelse/fornyet tillatelse, minstegebyr Kr 4 650
Saker som berører bevaringsverdig bebyggelse eller bygningsmiljø, tilleggsgebyr etter medgått tid, maksimumsgebyr Kr 13 514

Landbruksbygg, midlertidig bygg etc. t.o.m. 100 m2 Kr 8 754 
Landbruksbygg, midlertidig bygg etc. større enn 100 m2 Kr 17 234
Tilbygg til bolig, fritidshus Kr 8 754
Veranda/terrasse til bolig, fritidshus Kr 4 650
Frittliggende uthus, carport, garasje t.o.m. 15 m2 Kr 4 650 
Frittliggende uthus, carport, garasje 15 – 50 m2 Kr 8 754
Frittliggende uthus, carport, garasje 50 – 70 m2 Kr 14 635

Bolig- og fritidsbebyggelse 
Enebolig uten sekundærleilighet Kr 31 595 
Enebolig med sekundærleilighet Kr 43 358 
Ny boenhet i, eller som tilbygg til, eksisterende bygning Kr 23 799 
Flermannsboliger – 2 første boenheter Kr 43 358
- for hver boenhet 3-10 betales et tillegg på Kr 14 635 
- for hver boenhet over 10 betales et tillegg på Kr 3 995 
Fritidsboliger, utleiehytter pr. enhet Kr 31 595
Anneks – som tillegg til boenhet Kr 8 754
Tilbygg, påbygg t.o.m. 50 m2 Kr 8 754 
Tilbygg, påbygg utover 50 m2 pr. m2 Kr 137 
Hybelhus Kr 43 358

Yrkesbygg, lager o.l. 
Garasjer o.l. større enn 50 m2 Kr 14 635 
Nybygg, tilbygg, påbygg – yrkesbygg – t.o.m. 50 m2 Kr 8 754 
Nybygg, tilbygg, påbygg – yrkesbygg – utover 50 m2 per m2 Kr 117 
Nybygg, tilbygg, påbygg – yrkesbygg – maksimumsgebyr Kr 284 382


Endring av eksist. bebyggelse 
Endring – småhus Kr 4 650
Endring – større bygninger Kr 8 754
Bruksendring – boliger, fritidshus pr. m2 Kr 137
Bruksendring – andre bygninger pr. m2 Kr 137

Tekniske installasjoner 
Ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, heiser m.v. Kr 4 650

Andre tiltak 
Små parkeringsplasser (inntil 10 plasser) Kr 11 763
Store parkeringsplasser (flere enn 10 plasser) Kr 23 799
Veier, tuneller, o.l. pr. påbegynt 100 lm Kr 4 650 
Støyskjerm, lysmaster, tribuner, ballbinge, støttemurer mm. Kr 14 635 
Grave- og fyllingsarbeider, endring av terreng Kr 4 650 
Boligbrakke på arbeidsplass (midlertidig) pr. enhet Kr 4 650 
Skolebrakker (midlertidig) pr. enhet Kr 14 635 

Vann- og avløpsanlegg – fritidsbebyggelse:
- inntil 20 enheter Kr 91 913
- inntil 50 enheter Kr 128 569
- flere enn 50 enheter Kr 183 690

Vann- og avløpsanlegg – boligbebyggelse:
- inntil 20 enheter, pr. enhet Kr 4 650 
- inntil 50 enheter, pr. enhet Kr 2 736
- flere enn 50 enheter, pr. enhet Kr 2 052 

Stikkledninger pr. påbegynt 200 lm Kr 4 650
Separate avløpsanlegg – en eiendom Kr 4 650 
Ved sanering av punktutslipp frafalles gebyret.

Gjerde, levegg, mindre støttemur, basseng, Kr 4 650
Enkeltbrygge eller utvidelse av brygge inntil 2 båtplasser Kr 8 754
Brygger eller utvidelse – inntil 10 båtplasser Kr 18 326
Brygger – utover 10 plasser, pr. plass Kr 410  
Damanlegg Kr 47 735
Mudring Kr 4 650

Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg
Mindre bygninger (jf. §20-2) Kr 4 650
Boliger, fritidsboliger og lignende Kr 8 754
Boligblokker, kontorbygg, lagerbygg, landbruksbygg Kr 14 635

Skilt og reklameinnretninger 
Skilt og reklameinnretninger over gesims Kr 8 754 
Frittstående reklamesøyler, fasadereklame og lignende Kr 4 650

Tilsyn og ansvarsrett 
Søknad om ansvarsrett Kr 4 650

Søknad om deling av eiendom 
Opprettelse av ny grunneiendom Kr 23 799
Opprettelse av ny anleggseiendom Kr 23 799
Arealoverføring Kr 14 635
Fradeling av tilleggstomt Kr 14 635
Fradeling med grenser i samsvar med plan Kr 14 635 
Det skal ikke beregnes gebyr for behandling av søknad om deling av eiendom for søknader som også skal behandles etter jordlovens §12.

For fradeling av flere tomter i samsvar med plan betales fullt gebyr for de 2 første tomtene – for fradeling av to neste tomter reduseres stykkprisen med 20 prosent. Fra og med tomt nummer 5 reduseres stykkprisen med 80 prosent.

 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Dispensasjon

For tiltak som krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven (pbl), forskrifter eller arealplaner Kr 23 799

Ved dispensasjoner som ikke krever innhenting av uttalelser fra andre
instanser, eksterne eller interne Kr 17 234

For mindre dispensasjoner fra reguleringsplan ilegges minstegebyr. Dersom gebyret er urimelig lavt i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan dispensasjonsbehandling faktureres etter medgått tid.

Minstegebyret i alle saker Kr 4 650

Gebyr for igangsettingstillatelse Kr 4650

Maksimumsgebyr for hvert enkelt tiltak, inklusive dispensasjonsgebyr Kr 992 988

Maksimumsgebyr for planbehandling Kr 1 068 197

Maksimumsgebyr for planbehandling med konsekvensutredning Kr 1 424 262

For gebyr som skal betales etter medgått tid, jf. Regulativet, timesats 1 413

Renovasjon og avfall

Renovasjon og avfall - Gebyrer

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2022.
Alle priser er inkludert merverdiavgift.

Renovasjonsgebyr husholdningsrenovasjon

 • Bolig, 80 liter, uten hjemmekompostering:   kr.   2 090
 • Bolig, 140 liter, uten hjemmekompostering: kr.   2 904
 • Bolig, 240 liter, uten hjemmekompostering: kr.   4 006
 • Bolig, 360 liter, uten hjemmekompostering: kr.   6 040
 • Bolig, 600 liter, uten hjemmekompostering: kr. 10 046
 • Bolig, 660 liter, uten hjemmekompostering: kr. 11 035

 • Bolig, 80 liter, med hjemmekompostering:   kr.   1 365
 • Bolig, 140 liter, med hjemmekompostering: kr.   1 888
 • Bolig, 240 liter, med hjemmekompostering: kr.   2 613
 • Bolig, 360 liter, med hjemmekompostering: kr.   3 920
 • Bolig, 600 liter, med hjemmekompostering: kr.   6 533
 • Bolig, 660 liter, med hjemmekompostering: kr.   7 171

 • Bolig, 8 m³, overflatecontainer: kr. 127 851
 • Bolig, 5 m³, undergrunns avfallscontainer: kr. 56 449
 • Bolig, ½ 5 m³, undergrunns avfallscontainer: kr. 28 238
 • Bolig, 2/3 5 m³, undergrunns avfallscontainer: kr. 42 357
 •  
 • Fritidsbolig, egen dunk: kr. 1 103
 • Fritidsbolig, felles dunk: kr.   900

 • Bytte av dunk: kr. 250

 • Kjøp av ekstrasekk per stykk: kr. 40


Næringsrenovasjon

Utlån og tømming av beholdere/dunker ved arrangementer:

 • Utlån av beholdere/dunker inklusiv ut- og innkjøring, første beholder: kr. 838
 • Utlån av beholdere/dunker inklusiv ut- og innkjøring, ut over første beholder: kr. 112

Ønskes det næringsrenovasjon, ta kontakt med Servicetorget for å få ytterligere informasjon og priser.

Årsgebyr for slamtømming

 • Bolig med WC, 1 tømming pr. år: kr. 4 090
 • Bolig med tett tank, 1 tømming pr. år: kr. 4 090
 • Felles oppsamlingstank, 1 tømming pr. år: kr. 4 090
 • Boliger uten WC, tømming hvert 3. år: kr. 1 363
 • Hytte uten WC - med frostsikker tank, tømming hvert 3. år: kr. 1 363
 • Hytte uten WC - ikke frostsikker tank, 1 tømming per år: kr. 4 090
 • Hytter med WC, 1 tømming per år: kr. 4 090

Gebyr for tømming av felles oppsamlingstank deles mellom husstandene knyttet til fellestanken. 

Vann og avløp

Vann og avløp - Gebyrer

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2022.
Alle priser er inkludert merverdiavgift.    

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr

 • Abonnementsgebyr vann (fast del): kr. 957,50
 • Forbruksgebyr vann (variabel del): kr./m³ 9,75
     
 • Abonnementsgebyr avløp (fast del): kr. 1 516,25
 • Forbruksgebyr avløp (variabel del): kr./m³ 21,74

Engangsgebyr for tilknytning

 • Tilknytning til vann per boenhet: kr. 1055
 • Tilknytning til avløp per boenhet: kr. 1055

Årsgebyr for vann og avløp
Årsgebyrets faste del tilsvarer et abonnementsgebyr. Inntekter fra årsgebyrets faste del skal i stor grad dekke produksjonsuavhengige kostnader.

Årsgebyrets faste del (abonnementsgebyret) deles opp i følgende kategorier: 

 1. Bolig - eneboliger, boenheter i borettslag/flerfamilieboliger og fritidsboliger 
 2. Andre bygg - eiendommer som ikke benyttes som boligformål som industri, næringseiendommer, forsamlingsbygg og lignende. 

De abonnentene som tilhører brukerkategorien "Bolig" betaler 1 fast del per boenhet per år.

For abonnementer som tilhører kategorien "Andre bygg" beregnes årsgebyrets faste del separat for den enkelte eiendom i henhold til eiendommens forbruk etter følgende satser:

Forbruk (m³/år) - Antall faste deler:  

 • 0 – 1 000:  1  
 • 1 001 - 2 000:  2  
 • 2 001 - 5 000:  4  
 • 5 001 - 10 000:  10  
 • 10 001 - 25 000:  20  
 • 25 001 - 50 000:  50  
 • 50 001 -  75 000:  100  
 • 75 001 -  100 000:  150  
 • 100 001 - 250 000:  200  
 • 250 001 - 500 000:  500  
 • Over 500 000:  1000

Årsgebyr vann og avløp, variabel del
Årsgebyrets variable del (forbruksgebyret) beregnes per m³ på grunnlag av målt eller stipulert forbruk. Avløpsmengden regnes lik vannmengden. 

For abonnenter med vannmåler beregnes årsgebyrets variable del ut fra avlest mengde gjennom måler:

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris vann [kr/m³]  x  målt forbruk [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris avløp [kr/m³]  x  målt forbruk [m³]  

For abonnementer som ikke har vannmåler beregnes årsgebyrets variable del etter stipulert forbruk, på grunnlag av boenhetens størrelse (bruksareal etter NS3940). Fritidsboliger beregnes med ½ av beregningsgrunnlag for boliger. 

Boliger: Bruksareal stipulert forbruk

 • Under 60 m² bruksareal: 100 m³  
 • 61 - 150 m² bruksareal:   180 m³
 • 151 - 200 m² bruksareal: 240 m³  
 • 201 - 250 m² bruksareal: 280 m³
 • 251 - 300 m² bruksareal: 320 m³
 • 301 - 350 m² bruksareal: 360 m³
 • Over 351 m² bruksareal: 400 m³

For boliger uten vannmåler beregnes årsgebyrets variable del slik:

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk bolig [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk bolig [m³]  

Fritidsboliger: Bruksareal stipulert forbruk

 • Under 60 m² bruksareal:   50 m³  
 • 61 - 150 m² bruksareal:    90 m³
 • 151 - 200 m² bruksareal: 120 m³  
 • 201 - 250 m² bruksareal: 140 m³
 • 251 - 300 m² bruksareal: 160 m³
 • 301 - 350 m² bruksareal: 180 m³  
 • Over 351 m² bruksareal: 200 m³

For fritidsboliger uten vannmåler beregnes årsgebyrets variable del slik:

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk fritidsbolig [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk fritidsbolig [m³]

Andre gebyrer vann og avløp

 • Plombering av stoppekran: kr. 1 055
 • Avlesing av vannmåler: kr. 1 055
 • Tømming fettavskiller: kr. 2 717

Gebyr for lokalisering av stoppekran, stikkledning eller privat vannlekkasje faktureres etter medgått tid og gjeldende timesats. Tillegg for avløp som fraviker normalt husholdningsavløp. Tilleggsgebyret fastsettes på bakgrunn av avløpsvannets sammensetning og mengde etter beregningsmodell vist i gebyrforskrift for vann og avløp. For øvrig henvises det til bestemmelser i kommunens gebyrforskrift for vann og avløp, vedtatt i bystyret 9. februar 2017. Se kommunens hjemmeside. 

Vei og trafikk

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2022.

Alle priser er inkludert merverdiavgift. 

Graving i kommunal vei og andre offentlige arealer

Behandlings- og kontrollgebyr for gravesøknader blir fakturert til utførende entreprenør dersom annet ikke er avtalt.

Leie og beslaglegning av offentlige arealer:
Benytte gater, veier, fortau og andre kommunale arealer til riggplass, oppsetting av stillas, lift, kraner etc. Ved arbeider som medfører leie av arealer er beregningsgrunnlaget gebyr pr. m² døgn.  

Leie av grunn, fast del

 • Behandlingsgebyr: kr. 2.320
 • Kontrollgebyr ved avdekking av misligholdt eller manglede avtale: kr. 2.000
 • Containergebyr: kr. 530

Leie av grunn, variabel del

Priser pr. m² (kvm) per døgn.

 • Kortidsleie inntil 14 dager 0-100 m²:  kr. 5 
 • Kortidsleie inntil 14 dager 100-500 m²:  kr. 4
 • Kortidsleie inntil 14 dager over 500 m²:  særskilt avtale
 • Langtidsleie utover 14 dager 0-100 m²:  kr. 3
 • Langtidsleie utover 14 dager 100-500 m²:  kr. 1
 • Langtidsleie utover 14 dager over 500 m²:  særskilt avtale

Leie av grunn, variabel del, parkeringsareal

 • Parkeringsareal, per plass prer dag, inntil 1 måned: kr. 270
 • Parkeringsareal, per plass per dag, utover 1 måned: kr. 205

 Leie/bruk av grunn (se tabeller over)

 • Mobil kran inntil 1 dag: Behandlingsgebyr
 • Mobil kran mer enn 1 dag: Behandlingsgebyr og leie av grunn
 • Mobil kran mer enn 1 dag, fornyelse: Leie av grunn

 • Lift og stillas inntil 1 dag: Behandlingsgebyr
 • Lift og stillas mer enn 1 dag: Behandlingsgebyr og leie av grunn
 • Lift og stillas mer enn 1 dag, fornyelse: Leie av grunn

 • Container inntil 3 dager: Containergebyr
 • Container mer enn 3 dager: Containergebyr og leie av grunn
 • Container mer enn 3 dager, fornyelse: Leie av grunn

 • Riggplass: Behandlingsgebyr og leie av grunn
 • Riggplass, fornyelse: Leie av grunn

Årsleie av offentlig areal til uteservering, pris pr. m² 

Leie av kommunal grunn til uteservering følger perioden for innvilget skjenkebevilling og er minste leietid. Dersom det i perioden oppstår endringer utstedes ny avtale fra avtalt dato.

 • For areal liggende til Vesterelven: kr. 895
 • For areal i sentrum (bykjernen): kr. 620
 • For areal i Gamlebyen: kr. 340
 • For areal ellers i kommunen: kr. 170

Gebyr ved gravearbeider i kommunal grunn

 • Behandlingsgebyr fast for alle gravesøknader: kr. 3.700
 • Kontrollgebyr per utført kontroll: kr. 2.000

Gebyr for kabelavtale i kommunal grunn

 • Behandlingsgebyr fast for alle kabelavtaler (over 50 m): kr. 4.000
 • Kontrollgebyr per utført kontroll: kr. 1.580
Gebyr for omlasting for helikopter
 • Behandlingsgebyr og leie av grunn: kr. 1540

Kostnader til arrangementer
Skilt- og sperremateriell, per arrangement: kr. 3.000

Ambulerende skjenkebevilling

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2022. 

Skjenkeavgift

Skjenkeavgiftene vedtas etter innsendt oppgave fra serveringsstedene en gang per år, i tråd med gjeldende forskrifter. For ambulerende skjenkebevilling kreves ett gebyr på inntil 400 kroner per gang.

Tilsynsavgift for salgssteder av tobakk (ikke ajour)

Årlig tilsynsavgift fra salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker er 4 000 kr. Avgiften skal evalueres i løpet av 2022.

Fra midlertidige salgssteder kan tilsynsmyndigheten kreve en årlig tilsynsavgift på 1 200 kroner.

 

 

 

 

 

 

 

 

Egenbetalingshefte - Gebyrer

Sist oppdatert: 23. oktober 2017