Samfunnssikkerhet og beredskap

Om kriseberedskap

Tilfluktsrom i Fredrikstad

Dette kan du gjøre selv

 

“Hendelser skal ikke føre til økt fare for liv og helse”

Fredrikstad kommune har det generelle ansvaret for innbyggernes sikkerhet og trygghet, og den uthevede setningen over er vår visjon for beredskapsarbeidet. Intensjonen med arbeidet er at Fredrikstad kommune skal være en trygg og sikker kommune gjennom å forebygge hendelser og å ha en god beredskap for å takle de hendelsene som likevel måtte oppstå.

Kommunens beredskapsarbeid skal være helhetlig og systematisk. I det ligger at vi søker samarbeid med andre der det er mulig, og at arbeidet systematiseres for å få et best mulig resultat. Fredrikstad kommune har et godt samarbeid med andre etater som brann og redning, politiet, Forsvaret, helsemyndigheter og omkringliggende kommuner. 

Hensikten med arbeidet er å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet gjennom forebyggende arbeid og beredskap. Det forebyggende arbeidet skal prioriteres slik at kommunens totale risiko reduseres. Ved hendelser skal vi være i stand til raskt å iverksette tiltak som er nødvendige for å beskytte befolkningen og raskest mulig bringe tilbake til normalsituasjon.

Øvelser og trening 

Fredrikstad kommune gjennomfører jevnlig øvelser for å trene på beredskapsarbeid. Den siste store øvelsen ble gjennomført i 2017. Øvelsen, Virus 2017, hadde som hensikt å bedre beredskap til å håndtere en influensapandemi og de konsekvenser en slik hendelse ville fått for kommunen. Les rapporten her. 

Gjennom 2020-2021 har Fredrikstad kommune, i likhet med resten av verden, vært nødt til å håndtere nettopp en pandemi med alt det medfølger av kriseledelse, krisestab og beredskapsarbeid. Underveis i pandemien har vi ikke fokusert på øvelse eller trening, men fortløpende tatt lærdom av de situasjonene som har oppstått og implementert det i vårt krisearbeid. Erfaringene gjennom pandemien er et viktig utgangspunkt for videre utvikling når det gjelder håndtering av en langvarig krise. 

Årsplan og styringsdokument 

Kommunen har et eget styringsdokument for sitt beredskapsarbeid samt en egen årsplan for sin overordnede beredskapsfunksjon.

Sist oppdatert: 16. januar 2017
Leder
Hans A. Rognerud
Telefon
69 36 73 10 / 916 65 563
Adresse
Nygaardsgt 16, 5. etg. 1602 Fredrikstad
Postadresse
1406 Fredrikstad
E-post

hanrog@fredrikstad.kommune.no

 

Vis i kart

 

 


Se større kart

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.