Klageutvalget

Innhold

KLAGEUTVALGET 2019-2023

Om utvalget

Klageutvalget oppnevnes med hjemmel i forvaltningsloven § 28 og har 5 medlemmer med varamedlemmer som velges av Bystyret for valgperioden. Bystyret velger leder og nestleder blant medlemmene. Medlemmer og varamedlemmer kan ikke ha verv i andre politiske utvalg med avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker.

Klageutvalget behandler klager på enkeltvedtak truffet av kommunale organer og hvor det ikke er mulighet for å påklage vedtaket til et statlig klageorgan (f.eks. fylkesmannen), jf. fvl. § 28 andre ledd.

Arbeidsoppgaver og avgjørelsesmyndighet

Når klageutvalget tar en sak under realitetsbehandling, kan utvalget prøve alle sider ved saken inkludert forvaltningsskjønnet, og også nye momenter (jfr. forvl.) § 34, 2. ledd).

Mulige utfall av klagebehandlingen i klageutvalget:
a) Saken utsettes for innhenting av flere opplysninger (forvl. § 33, siste ledd)
b) Klagen avvises (forvl. § 34)
- som følge av manglende klageinteresse (forvl. § 28, 1. ledd),
- som følge av manglende klageadgang: Ikke enkeltvedtak (forvl. § 28 jfr. § 2),
- som følge av at klagefristen er oversittet (forvl. § 29).
c) Det påklagede vedtak oppheves, uten at det treffes nytt realitetsvedtak (forvl. § 34, 4. ledd). Saken går da tilbake til underinstansen for ny ”førstegangs”-behandling. (særlig aktuelt hvor begrunnelsen av det påklagede vedtak finnes å være utilstrekkelig, men hvor det ikke foreligger nok opplysninger til å treffe nytt realitetsvedtak).
d) Klageinstansen treffer nytt vedtak (forvl. § 34, 4. ledd). (Begrensinger på adgangen til endring i klagers disfavør, jfr. forvl. § 34, 4. ledd).
e) Klagen tas ikke til følge. Dette innebærer stadfesting av det påklagede vedtak.

Medlemmer:

Unni Mathisen (Ap)
Jan Erik Andersen (Ap)
Erika Nesteng (Bym)
Marianne Klever Næss (H)
John Nock (Frp)

Møtekalender for 1.halvår 2020:

  • 28.05.2020
  • 18.06.2020 

 

Kontaktperson:

Sekretariat: Hanne Solberg Gullichsen, tlf: 69 30 62 93, e-post: hangul@fredrikstad.kommune.no

 

Sist oppdatert: 12. november 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?