Formannskapet

Se saksdokumenter, møtekalender og representanter her

Web-tv

Representanter (1994 - 2019)

 

Valg og sammensetning

Formannskapet består av 13 medlemmer med varamedlemmer, som velges etter bestemmelsene i KL § 8 nr. 1 og 2. Medlemmene og varamedlemmene velges blant medlemmene til bystyret. Valget skal skje i bystyrets konstituerende møte (KL § 17 nr. 2) som forholdsvalg, jf KL § 36. Ordføreren og varaordføreren er faste medlemmer i formannskapet (KL § 9 nr.1), ordføreren er leder og varaordføreren er nestleder (KL § 9 nr. 2 og 3).

2019 - 2023 har formannskapet (13 medlemmer) følgende sammensetning:
Ap: 5, Høyre: 2, Fremskrittspartiet: 2, Miljøpartiet De Grønne: 1, Rødt: 1, Senterpartiet: 1, Kristelig Folkeparti: 1.

 

Arbeidsoppgaver

Formannskapets arbeidsoppgaver er å:

  • Utarbeide forslag til kommuneplan, handlingsplan, årsbudsjett, skattevedtak og årsrapport for Fredrikstad kommune, jf KL § 8 nr. 3
  • Avgi innstilling i alle saker som skal behandles av bystyret, (planutvalget har dog denne innstillingsmyndigheten i saker etter plan- og bygningsloven)
  • Avgjøre saker hvor bystyret har delegert avgjørelsesmyndighet til formannskapet

Avgjørelsesmyndighet

Innenfor sine arbeidsoppgaver og innenfor de mål, rammer og retningslinjer som bystyret vedtar har formannskapet myndighet til å:

  • Gi bystyret innstilling om kommuneplan, handlingsplan, årsbudsjett, skattevedtak, årsrapport og andre faste rapporter for Fredrikstad kommune, jf KL § 8 nr. 3
  • Treffe avgjørelse i alle saker med unntak av de som er nevnt under pkt 1.1.2
  • Disponere bevilgningen til formannskapets disposisjon
  • Fatte vedtak i saker om salg og skjenking av alkohol
  • Treffe vedtak som skulle vært avgjort av annet organ når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette, jf KL § 13
  • Opprette komitéer for å løse tidsbegrensede oppgaver
  • Innstille ved tilsetting av rådmann
Sist oppdatert: 26. november 2020