Sorgenfri Park/Arildsborg - oppstart av planarbeid detaljregulering

Innhold

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av planarbeid med privat detaljreguleringsplan for Sorgenfri Park/Arildsborg i Fredrikstad kommune. PlanID 01061166 Tiltakshaver er Sorgenfri park AS og plankonsulent er HS Arealplan AS.


Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for allmennyttige formål og boliger (blokk) på eiendommen gnr/bnr 303/1787. Planområdet er ca 11.5 daa. og ligger på Østsiden i Fredrikstad.

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig boligbebyggelse og regulert til forretning/kontor i gjeldende reguleringsplan. Planlagte tiltak er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning.

Merknader kan sendes til HS arealplan v/Håvard Skaaden: hs@hsarealplan.no eller Langøyåsen 61, 1679 Kråkerøy innen den 03.03.2019.

Sist oppdatert: 29. januar 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?