Forslag til oppheving av detaljregulering for Endring for del av område 6, Kråkerøy. Høring og offentlig ettersyn

Innhold

Forslag til oppheving av detaljregulering for Endring for del av område 6
nasjonal arealplanID 0106 1080 - Kråkerøy
Høring og offentlig ettersyn
Forslagsstiller: Fredrikstad kommune

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 16.04.20, sak 39/20, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planutvalget vedtok 20.11.19 at Fredrikstad kommune igangsetter oppheving av detaljregulering for Endring for del av område 6 vedtatt 19.03.15.

Hensikten med reguleringsplanen var å legge til rette for etablering av ny fylkeskulturscene på Værste, Kråkerøy. Tomtas bebyggelse, som består av en eldre maskinhall fra Fredrikstad Mekaniske Verksted, er regulert til kulturinstitusjon, konsertlokale og teater. Da de politiske intensjonene om å etablere fylkesscene på tomten falt bort, vedtok fylkestinget 26.02.15 at intensjonsavtalen med grunneier Værste AS om bruk av tomten til fylkesscene skulle avvikles. Reguleringsplanen ble imidlertid allikevel ferdigbehandlet og egengodkjent, og båndlegger derfor nå arealet til en bruk som ikke lenger er aktuell.

Bak reguleringsplan for Endring for del av område 6 ligger den eldre reguleringsplanen for Værste. Dersom gjeldende regulering oppheves, vil reguleringsplanen for Værste tre frem igjen. Værste-planen åpner for større fleksibilitet for bruk av tomta og bevaring av den verneverdige maskinhallen.

1. Særutskrift PU 16.04.2020, sak 39/20
2. Oversiktskart
3. Planbeskrivelse vedtatt 19.03.15
4. Reguleringsbestemmelser vedtatt 19.03.15
5. Plankart vedtatt 19.03.15
6. Innkomne innspill ved varsel om oppstart, med kommunedirektørens kommentarer

 

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 08.06.20. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 13/8318.

 

Sist oppdatert: 23. april 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?