Forslag til detaljregulering for Verksbyen, felt B3, B-2 og del av B2, Sorgenfri - Høring og offentlig ettersyn

Innhold

Forslag til detaljregulering for Verksbyen, felt B3, B-2 og del av B2, Sorgenfri
nasjonal arealplan-ID 3004 1170 - Høring og offentlig ettersyn
Forslagstiller: Arca Nova Utvikling AS

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 16.04.20, sak 37/20, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Arca Nova Utvikling AS og Griff Arkitektur AS fremmer forslag til detaljreguleringsplan for Verksbyen felt B3, B-2 og del av B2. Planforslaget omfatter feltene B3, B-2 og nordre del av felt B2 i reguleringsplanen for Sorgenfri som ble vedtatt i 2005, nasjonal arealplan-ID 3004 544 (tidligere 0106 544). Detaljreguleringen legger opp til boligblokkbebyggelse, barnehage og grønne internvei- og siktlinjer gjennom området mot friområdet rundt Sorgenfridammen. Det er vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Særutskrift PU 16.04.2020, sak 37
Oversiktskart
Plankart datert 23.04.2019, sist revidert 13.02.2020
Reguleringsbestemmelser datert 12.04.2019, sist revidert 04.05.2020.
Planbeskrivelse datert 12.04.2019, sist revidert 11.05.2020
Illustrasjonsplan/situasjonsplan
Dokumentasjon av planprosess og medvirkning i planarbeidet datert 12.04.2019, sist revidert 04.05.2020
ROS analyse 2017, sist revidert desember 2018
Støyutredning datert 10.12.2018, sist revidert 08.02.2019
10 Geoteknisk notat rev. 01, 04.12.2018
11 Sorgenfridammen - Utredning for ivaretakelse av biologisk mangfold, datert 07.06.2017
12 Arca Nova - redegjørelse visjoner, høyder og framdrift, datert 26.09.2019

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 29.06.20. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 17/13893.

 

Sist oppdatert: 14. mai 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?