Forslag til detaljregulering for Trolldalen Tangen, Kråkerøy. Høring og offentlig ettersyn

Innhold

Forslag til detaljregulering for Trolldalen Tangen, planID 01061173 - Kråkerøy
Høring og offentlig ettersyn. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 27.06.19, sak 65/19, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Det er i dag ikke eget tilbud til fotgjengere eller syklister på siste delen av strekningen fra Trolldalen til Tangen på Kråkerøy. Hensikten med planarbeidet er å øke fremkommeligheten og trafikksikkerheten for myke trafikanter som ferdes her. Det legges til rette for ensidig fortau, i underkant av 1 kilometer, langs strekningen.

1. Særutskrift PU 27.06.19, sak 65 Trolldalen Tangen
2. Oversiktskart
3. Plankart ark 1 datert 2.5.2019
4. Plankart ark 2 datert 2.5.2019
5. Plankart ark 3 datert 2.5.2019
6. Reguleringsbestemmelser datert 02.05.19
7. Planbeskrivelse datert 02.05.19
8. ROS-analyse
9. Notat_naturmiljø
10 Notat_overvann
11 Sammendrag av innspill til varsel om oppstart

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 09.09.19 Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 17/19298.

Sist oppdatert: 01. juli 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?