Forslag til detaljregulering for Svaneveien 35A, Rolvsøy. Høring og offentlig ettersyn

Innhold


Forslag til detaljregulering for Svaneveien 35A, arealplanID 0106 1152 - Rolvsøy
Høring og offentlig ettersyn. Forslagstiller: Svaneveien Eiendom AS

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 22.08.19, sak 72/19, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Detaljreguleringen legger opp til en omdisponering av eiendommen fra næringsbebyggelse til boligbebyggelse. Det planlegges etablert 8 leiligheter. Omdisponeringen av arealet vurderes å være tilpasset den dominerende arealbruken i nærområdet, som er boligbebyggelse.
Planforslagets adkomstvei avviker fra kommunens veinorm, ved at veiens bredde ikke tilfredsstiller kommunens krav. Dette løses ved at forslagsstiller erverver veien.

* Særutskrift planutvalget 22.08.19, sak 72/19
* Oversiktskart
* Plankart datert 02.10.17, sist revidert 14.06.19
* Reguleringsbestemmelser datert 10.09.17, sist revidert 14.06.19
* Planbeskrivelse datert 02.10.17, sist revidert 14.06.19
* Rapport arkeologisk registering, datert 17.08.17
* Notat geotekniske vurderinger, datert 19.01.17
* Vurdering av overvannshåndtering, datert 19.04.18

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 14.10.2019. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 16/11005.

Sist oppdatert: 28. august 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?