Forslag til detaljregulering for Storveien 5, Onsøy - Høring og offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for Storveien 5
Nasjonal arealplanID 3004 1191 - Onsøy
Høring og offentlig ettersyn
Forslagstiller: Helgesen og Kristiansen AS

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 11.06.2020, sak 64/20, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Stenseth Grimsrud Arkitekter AS har på vegne av forslagsstiller Helgesen og Kristiansen AS utarbeidet planforslag for Storveien 5. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av et nybygg i totalt 4-5 etasjer; 2-3 etasjer med bolig, over 1 etasje næringsareal eller bolig, som igjen er plassert over 1 etasje med delvis nedgravd parkeringskjeller.

Planområdet ligger på Ørebekk, og består av et regulert kvartal med nærings-, forretnings- og boligbebyggelse. Foreslått byggeområde består i dag av parkeringsplass.

1 Særutskrift PU 11.06.2020, sak 64
2 Oversiktskart
3 Planbeskrivelse
4 Planbestemmelser
5 Plankart
6 Solstudier
7 Skisseforslag
8 Renovasjonsteknisk plan
9 Sammendrag av innspill

10 Oversendelsesbrev Storveien 5
11 Geoteknisk datarapport
12 Geoteknisk områdestabilitetsanalyse
13 Miljøtekniske undersøkelser

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 07.12.2020. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 2017/10244.

Sist oppdatert: 22. oktober 2020