Forslag til detaljregulering for Sorgenfri felt F/K/O, Høring og offentlig ettersyn 2. gang

Innhold

Forslag til detaljregulering for Sorgenfri felt F/K/O arealplanID 3004 1117
Høring og offentlig ettersyn 2. gang
Forslagstiller: Østsiden Handelsutvikling AS

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 28.05.2020, sak 53/20, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn 2. gang ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Østsiden Handelsutvikling AS og COWI AS fremmer forslag til detaljregulering for felt F/K/O på Sorgenfri. Planforslaget er en del av reguleringsplan for Sorgenfri som ble vedtatt i 2005, nasjonal arealplan-ID 3004544. Detaljreguleringen legger til rette for forretning, kontor og tjenesteyting.

Planområdet utgjør ca. 10,5 daa, avgrenset av Rv. 22 (tidligere Rv. 111) i øst, Sorgenfri allé i nord, Vaggærgata i vest og eksisterende bebyggelse i syd.

1. Særutskrift planutvalget 28.05.2020 sak 53
2. Oversiktskart
3. Plankart datert 03.11.2020, sist revidert 29.04.20
4. Reguleringsbestemmelser datert 20.01.2017, sist revidert 09.06.2020
5. Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 20.01.2017, sist revidert 09.06.2020
6. Sammenstilling av innkomne merknader etter offentlig ettersyn
7. Trafikkutredning datert 12.11. 2019
8. Geoteknisk orientering datert 22.01.2016
9. Risiko- og sårbarhetsanalyse datert 26.04.2016
10.Sorgenfri - handelsanalyse datert 05.12.2016
11.Fastsatt planprogram datert 11.03.15, sist revidert 23.06.2015

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 31.08.2020. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 2014/10576.

 

Sist oppdatert: 18. juni 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?