Forslag til detaljregulering for Rostadneset Sør - Rolvsøy, Høring og offentlig ettersyn

Innhold

Forslag til detaljregulering for Rostadneset Sør
nasjonal arealplanID 3004 1183 - Rolvsøy
Høring og offentlig ettersyn
Forslagstiller: Perspektiv Eiendomsutvikling AS

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 11.06.2020, sak 67/20, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av deler av Rostadneset sør med
boligbebyggelse i tråd med overordnede føringer fra kommuneplanens arealdel. Det legges til rette for å etablere tomannsboliger med tilhørende felles lekeplass.

Planområdet ligger ved Rostadneset i nordre del av Rolvsøy i Fredrikstad kommune. Planområdet ligger mellom Fredrikstadmarka på vestsiden og Visterflo på østsiden, og er omtrent 12 dekar stort.

1. Særutskrift planutvalget 11.06.2020, sak 67
2. Oversiktskart
3. Plankart datert 12.05.20
4. Reguleringsbestemmelser datert 12.05.20
5. Planbeskrivelse datert 12.05.20
6. Illustrasjonsplan datert 30.04.20
7. ROS-analyse datert 12.05.20
8. Grunnforhold datarapport datert 07.11.18
9. ROS-analyse av områdestabilitet datert 12.11.18

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 31.08.2020. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 2019/8012.

 

Sist oppdatert: 18. juni 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?