Forslag til detaljregulering for Oredalsveien 84, 84B og 86B, Sentrum - Høring og offentlig ettersyn

Innhold

Forslag til detaljregulering Oredalsveien 84, 84B og 86B, planID 01061158 - Sentrum
Høring og offentlig ettersyn
Forslagstiller: Tore Fredriksen

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 16.01.20, sak 3/20, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligfortetting i Oredalen. Det legges til rette for rivning av eksisterende bebyggelse og oppføring av 7 nye eneboliger rundt et felles gatetun.

Planområdet ligger i et boligområde i Oredalen, ca. 2 km nord for Fredrikstad sentrum. Planområdet ligger nær Fredrikstadmarka og turområder, og i gang-/sykkelavstand til sentrum og servicetilbud. Selve planområdet er en bebygd boligeiendom.

1 Særutskrift PU 16.01.2020, sak 3/20
2.Oversiktskart 
3 Plankart datert 07.11.19 
4 Reguleringsbestemmelser datert 07.11.19, sist revidert 05.12.19 
5 Planbeskrivelse datert 07.11.19, sist revidert 05.12.19 
6 Illustrasjonsplan datert 07.11.19 
7 ROS-analyse datert 00.12.18 
8 ROS-analyse, stabilitet datert 05.07.19 
9 Dokumentasjon av planprosess og medvirkning i planarbeidet datert 05.12.19 

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 09.03.2020. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 16/19062.

 

Sist oppdatert: 22. januar 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?