Forslag til detaljregulering for Offisersporten, Sentrum Øst - Høring og offentlig ettersyn

Innhold

Forslag til detaljregulering for Offiserporten, planID 01061101 – Sentrum Øst
Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Philini AS

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 16.10.19, sak 88/19, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Griff Arkitektur AS har på vegne av Philini AS utarbeidet et forslag til detaljregulering for Offisersporten.   Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av dagligvareforretning på Offisersporten. Området som foreslås regulert er i gjeldende kommuneplan avsatt til framtidig bebyggelse og anlegg, med hensynssone kulturmiljø.

Særutskrift planutvalget 16.10.2019, sak 88/19
2. Oversiktskart
Reguleringsbestemmelser
4. Plankart
5. Planbeskrivelse
6. Sammendrag varslingsinnspill m/forslagsstillers kommentarer
7. ROS-analyse
8. Byantikvarens innspill til internhøring
9. Referat - Internhøring

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 09.12.19. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 11/16063.

 

Sist oppdatert: 22. oktober 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?