Forslag til detaljregulering for Mosseveien 109, arealplanID 3004 1187, Gressvik. Høring og offentlig ettersyn

Innhold

Forslag til detaljregulering for Mosseveien 109, arealplanID 3004 1187 - Gressvik
Høring og offentlig ettersyn
Forslagstiller: Norsk Prosjektutvikling AS

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 16.04.20, sak 38/20, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planen er å legge til rette for videreføring av eksisterende kontorvirksomhet innenfor planområdet, i tillegg til etablering av lokal og strøkstjenlig forretningsvirksomhet og tjenesteyting for beboere på Ørebekk.

Planområdet ligger på Ørebekk i Fredrikstad kommune, omtrent 2,5 kilometer nordvest for Fredrikstad sentrum, like ved rv. 110 (Mosseveien). Planområdet er ca. 16,3 dekar stort. Planområdet består i hovedsak av næringsbebyggelse, hvor Mascot Electronics AS holder til i dag. Eksisterende bygg har en grunnflate på ca. 3000 m² og består av to etasjer. Det er et større parkeringsareal mot vest, i tilknytning til bebyggelsen. Øst i planområdet ligger det boligbebyggelse i form av to eneboliger (Aspelundveien 6 og 9). Planområdet grenser til rv. 110 (Mosseveien) i nord og fv. 1108 (Gamle Ålevei) i vest.

1. Særutskrift PU 16.04.2020, sak 38/20
2. Oversiktskart
3. Plankart - datert 07.01.2020 - sist revidert 13.03.2020
4. Planbestemmelser - datert 13.03.2020
5. Planbeskrivelse - datert 07.01.2020 - sist revidert 13.03.2020
6. Illustrasjoner
7. Vurdering av krav til konsekvensutredning
8. ROS-analyse områdestabilitet

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 08.06.20. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 19/9259.

 

Sist oppdatert: 23. april 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?