Forslag til detaljregulering for Haugstenåsen B01, Borge - Høring og offentlig ettersyn

Innhold

Forslag til detaljregulering Haugstenåsen B01 planID 01061179 - Borge
Høring og offentlig ettersyn. Forslagstiller: Block Watne AS

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 16.10.19, sak 87/19, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Stenseth Grimsrud Arkitekter AS fremmer på vegne av Block Watne AS planforslag for et område på Begby. Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg innenfor rammene av områdereguleringen for Haugstenåsen, vedtatt 18.06.2015.

1.   Særutskrift planutvalget 16.10.19, sak 87/19
2.   Oversiktskart
3.   Plankart datert 05.07.2019
4.   Reguleringsbestemmelser datert 05.07.2019, revidert 18.09.2019
5.   Planbeskrivelse datert 11.09.2019
6.   Illustrasjon datert 04.07.2019
7.   Terrengsnitt datert 04.07.2019
8.   Sammendrag av innspill med forslagsstillers kommentarer datert 11.02.2019
9.   Sammendrag av innspill fra intern høringsgruppe datert 21.03.2019
10. Støyutredning datert 07.03.2016
11. Renovasjonsteknisk plan datert 04.04.2019

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 09.12.19. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 19/3800.

 

Sist oppdatert: 22. oktober 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?