Forslag til detaljregulering for Dalkleven 5, Kråkerøy. Høring og offentlig ettersyn

Innhold

Forslag til detaljregulering for Dalkleven 5
Nasjonal arealplanID 3004 1177 - Kråkerøy
Høring og offentlig ettersyn
Forslagstiller: Anita Hjertvik og Per Bjar

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 12.03.20, sak 23/20, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en skånsom boligfortetting på Bjølstadfjellet på Kråkerøy. Planområdet fremstår i dag som grønn lunge i det eksisterende eneboligstrøket. Planforslaget for Dalkleven 5 legger til rette for etablering av to eneboliger, samt sikring av tilstøtende grønnstruktur. Fortetting planlegges gjennomført skånsomt, og baseres på føringer fra inntilliggende bebyggelse. Eneboligene planlegges med to etasjer, med felles adkomst fra Dalkleven. Eksisterende sti gjennom planområdet videreføres og eksisterende vegetasjon søkes bevart i størst mulig grad.

1 Særutskrift PU 12.03.2020, sak 23/20
2 Oversiktskart
3 Plankart datert 11.11.2019, sist revidert 19.02.2020
4 Reguleringsbestemmelser datert 19.02.2020
5 Planbeskrivelse datert 11.11.2019, sist revidert 19.02.2020
6 Støyutredning datert 13.05.2019

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 18.05.20. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 18/9145.

Sist oppdatert: 19. mars 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?