Forslag til detaljregulering for Cewex-kvartalet, Sentrum Høring og offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for Cewex-kvartalet
Nasjonal arealplanID 3004 1190 – Sentrum
Høring og offentlig ettersyn, samt oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale 
Forslagstiller: Cityplan AS

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 13.10.2020, sak 104/20, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Plus Arkitektur AS har på vegne av forslagsstiller Cityplan AS utarbeidet planforslag for Cewex-kvartalet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for sentrumsutvikling i et eksisterende sentrumskvartal, i henhold til kommuneplanens bestemmelser.

Planområdet ligger i Fredrikstad sentrum, og består av eksisterende næringsbebyggelse og overflateparkering.

1. Særutskrift PU 13.10.20, sak 104
2. Oversiktskart
3. Planbeskrivelse, datert 31.08.20, rev. 06.11.20
4. Reguleringsplanbestemmelser, datert 31.08.2020, rev. 06.11.20
5. Plankart, datert 31.08.20
6. Internhøring planforslag, Cewex-kvartalet
7. ROS-analyse, datert 24.05.20
8. Trafikkanalyse, datert 11.05.20
9. Støyutredning, datert 30.04.20
10.Redegjørelse for overvann, datert 11.05.20
11.Geoteknisk utredning, datert 08.06.20
12.Mobilitetsplan
13.Innkomne merknader ved varsel om oppstart

Iht. plan- og bygningsloven § 17-4 varsles det også om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i forbindelse med planarbeidet.

Avtalen vil inngås mellom Cityplan AS og Fredrikstad kommune v/ virksomhet teknisk drift, og vil omfatte løsninger for uteoppholdsareal og teknisk infrastruktur.

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 04.01.2021. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 2019/12982.

Sist oppdatert: 12. november 2020