Forslag til detaljregulering for Bergliveien 6, nasjonal arealplanID 3004 1169, Høring og offentlig ettersyn

Innhold

Forslag til detaljregulering for Bergliveien 6
Nasjonal arealplanID 3004 1169
Høring og offentlig ettersyn
Forslagstiller: Fredrikstad Bygg AS

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 27.08.2020, sak 80/20, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for utvikling av boliger med tilhørende funksjoner som utearealer, lekearealer, parkering og renovasjon. I tillegg skal planen sikre videreføring av eksisterende boliger.

Planområdet ligger øst for Råkollveien i Fredrikstad kommune. Det er ca. 5 km til Fredrikstad sentrum. Nordøst ligger Østfoldhallen og Dikeveien-området. Vest for planområdet ligger Haugeåsen ungdomsskole i umiddelbar nærhet.

1. Særutskrift, PU 27.08.2020, sak 80/20
2 Oversiktskart, datert 29.07.2020
3. Plankart Bergliveien, datert 05.08.2020
4. Bergliveien bestemmelser, datert 05.08.2020
5. Planbeskrivelse, datert 09.07.2020, sist revidert 06.08.2020
6..ROS analyse, sist revidert 08.07.2020
7. Redegjørelse for overvann, datert 12.02.19
8. Vurdering av støyforhold, datert 31.08.18
9. Vurdering av brannvann, datert 04.10.18
10.Renovasjonsteknisk plan, datert 06.04.2020

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 19.10.2020.
Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 2017/12606.

 

Sist oppdatert: 03. september 2020