Forslag til detaljregulering for Bekkevold Ridesenter - Høring og offentlig ettersyn

Innhold

Forslag til detaljregulering for Bekkevold ridesenter, arealplanID 3004 1160
Høring og offentlig ettersyn
Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 24.09.2020, sak 93/20, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planforslaget er utarbeidet av Sweco AS som plankonsulent, på vegne av Fredrikstad kommune som forslagstiller. Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for en oppgradering av eksisterende ridesenter på Bekkevold, samt å tilrettelegge for at ridesenteret, gjennom parkering, gang- og sykkelveg m.m. kan benyttes som adgang til østsidemarka.

Planområdet ligger på Bekkevold, mellom Habornveien, golfbanen og Oldenborgila. Planområdet er tilgjengelig via Torsnesveien, det er her ikke tilrettelagt for myke trafikanter, men planforslaget inkluderer oppretting av gang- og sykkelveg. Planområdet er ca. 1 km øst for Gamlebyen, og 2.3 km øst for Fredrikstad sentrum. Like øst for planområdet ligger Oldenborgila og østsidemarka.

1. Særutskrift planutvalget 24.09.2020, sak 93 Bekkevold ridesenter
2. Oversiktskart Bekkevold, datert 05.08.2020
3. Plankart Bekkevold ridesenter, datert 13.02.2020, sist revidert 25.06.2020
4. Planbestemmelser Bekkevold, datert 13.02.2020, sist revidert 06.08.2020
5. Planbeskrivelse Bekkevold, datert 21.11.19, sist revidert 06.08.20
6. ROS-analyse, Bekkevold ridesenter, datert 14.02.2020
7. LandskapsplanBekkevold Ridesenter, datert 20.09.19, sist revidert 07.02.2020
8. Sammendrag og kommentarer av innspill til varsel om oppstart, datert 14.02.2020
9. Geoteknisk vurdering, datert 28.08.2017
10. Naturmiljø, datert 07.09.2017
11. Oldenborgbekken- Beregning av 200 års flom og vannlinje, datert 22.06.15
12. Rapport - Oldenborgbekken - Flom, datert 26.11.19
13. Volumstudie, datert 26.08.19

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 23.11.2020. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 2017/4266.

 

Sist oppdatert: 08. oktober 2020