Egengodkjent forenklet planendring for Langgård Søndre, Onsøy

Innhold

Forenklet planendring for Langgård Søndre, nasjonal arealplanID 30041037 – Onsøy

I medhold av §§ 12-12 og 12-14 i plan- og bygningsloven har planutvalget i Fredrikstad kommune i møte 25.06.20, sak 72/20, egengodkjent forenklet planendring for Langgård Søndre, Onsøy, med tilhørende bestemmelser.

Forslaget innebærer at et område vest i planområdet, som er avsatt til konsentrert
småhusbebyggelse endres til lekeplass, «Lek1», og at lekeområdet blir omgjort til naturområde «N1». Et annet byggeområde «BK1», øst i planområdet, utvides ved at lekeområdet «LEK2» reduseres tilsvarende. I tillegg er det foreslått å endre reguleringsbestemmelsene § 2.1 med tanke på høydebegrensning på fyllinger. Etter innspill fra fylkesmannen er det også tatt inn endring i § 3.2 som omhandler rekkefølgebestemmelser for opparbeidelse av lekeplassene, og i § 4.5.3 er det tatt inn en presisering om forurensningstiltak.

1 Særutskrift PU 25.06.20, sak 72
2 Oversiktskart
3 Plankart datert 31.10.2019
4 Reguleringsbestemmelser datert 25.01.2015, sist revidert 27.03.2020
5 Planinitiativ - søknad om forenklet planendring datert 25.11.2019
6 Forslagstillers sammendrag av merknader datert 27.05.2020

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt
§ 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Planutvalgets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Eventuell klage må sendes via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 28.08.20. Vennligst merk klagen med saksnummer: 19/13031.

 

Sist oppdatert: 08. juli 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?