Egengodkjent detaljregulering med konsekvensutredning for Thorbjørnrød massedeponi, Onsøy

Innhold


Egengodkjent detaljregulering med konsekvensutredning for Thorbjørnrød massedeponi, arealplanID 0106 1151, Onsøy

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har Fredrikstad bystyre i møte 20.06.2019, sak 66/19, egengodkjent ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en utvidelse av eksisterende massedeponi for rene masser fra ca. 50 000 til 1 200 000 m3. Dette grunnet behov for et større deponi av rene masser, blant annet i forbindelse med framtidige store infrastrukturtiltak i Fredrikstad. Planområdet utgjør til sammen ca. 175 daa. Tiltaket omfatter i tillegg omlegging av deler av dagens Thorbjørnrødveien og flytting av krysset Thorbjørnrødveien x rv.110.

* Bystyrets særutskrift 20.06.19, sak 66/19
* Oversiktskart
* Plankart
* Reguleringsbestemmelser
* Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 22.12.17, sist revidert 26.04.19
* Planprogram, fastsatt den 04.05.17
* Vedlegg A1 – Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) datert 13.09.17, sist revidert 22.12.17
* Vedlegg A2 – ROS-analyse områdestabilitet datert 28.08.17
* Vedlegg C7 – Faseplaner – alternativ 1
* Vedlegg D1 – Fagrapport om råstoff og masseuttak i Østfold (Asplan Viak)

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Eventuell klage må sendes via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 30.08.2019. Vennligst merk klagen med saksnummer: 16/5829.

Sist oppdatert: 07. august 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?