Egengodkjent detaljregulering med konsekvensutredning for del av Åsgård, Fv. 108 og 451 - Kråkerøy

Innhold

Egengodkjent detaljregulering for del av Åsgård, Fv. 108 og 451, arealplanID 01061083 - Kråkerøy

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har Fredrikstad bystyre i møte 05.09.19, sak 102/19, egengodkjent ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Planforslaget legger til rette for etablering av ca. 25.500 m2 boligformål (ca. 260 boliger), ca. 12.700 m2 kontorarbeidsplasser, og ca. 33.500 m2 handel, service og servering, herav 27.000 m2 handel. Det legges til rette for mellom 300 og 925 P-plasser i kjeller og P-hus. Totalt omfatter planforslaget om lag 80.000 m2 bebyggelse.

1.  Særutskrift fra BYS 05.09.2019, sak 102/19
2.  Oversiktskart
3.  Særutskrift - PU-sak 60/19 -  Prosessledende beslutning
4.  Plankart datert 21.12.17, sist revidert 22.11.18
5.  Reguleringsbestemmelser datert 15.12.17, sist revidert 22.11.18
6.  Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 15.12.17, sist revidert 23.11.18
7.  Sammendrag av innspill til høring og offentlig ettersyn med forslagsstillers kommentarer datert 22.11.18
8.  Tematisk oppsummering av høringsinnspill
9.  Oversikt over endringer i planforslaget etter høring og offentlig ettersyn datert 20.11.18
10. Evalueringsrapport av skisseprosjekt, Værste - Åsgård syd og nord, datert 29.02.16 og 03.03.16
11. Handelsanalyse Fredrikstad sentrum, Asplan Viak, utgave 2 datert 30.05.16
12. Faglig bemerkning til Handelsanalyse, TØI, datert september 2016
13. Konsekvensvurdering (delutredning) handel i Fredrikstad, Asplan Viak, utgave 3 datert 05.04.18
14. Prognosesenteret - utvikling av kjøpesenter og gatebasert handel/service på Værste, juni 2018
15. Værstetorvet - Effekt på sentrumshandelen, Værste AS og Scala Eiendom AS, datert 17.09.18
16. Konsekvensutredning (delutredning) trafikk datert 27.03.18

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Eventuell klage må sendes via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 25.10.2019. Vennligst merk klagen med saksnummer: 13/23107.

 

Sist oppdatert: 02. oktober 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?