Egengodkjent detaljregulering med konsekvensutredning for Bruket 23 og 29, Onsøy

Innhold

Egengodkjent detaljregulering med konsekvensutredning for Bruket 23 og 29 arealplanID 01061168 – Onsøy

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har Fredrikstad bystyre i møte 17.10.19, sak 140/19, egengodkjent ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

WSP Norge AS har på vegne av Sleipner Motor AS utarbeidet forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Bruket 23 og 29. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye produksjonslokaler med tilhørende testanlegg og administrative funksjoner for bedriften.

1. Særutskrift bystyret 17.10.2019, sak 140/19
2. Oversiktskart
3. Reguleringsbestemmelser datert 14.06.18, sist revidert 13.09.19
4. Plankart datert 13.06.18, sist revidert 12.03.19
5. Planbeskrivelse datert 15.06.18, sist revidert 01.07.19
6. Konsekvensutredning kulturminner og kulturmiljø Bruket 23 og 29 datert 27.02.2018, sist revidert 22.03.2019
7. Oversikt over endringer etter høring og offentlig ettersyn
8. Sammendrag av uttalelser etter høring og offentlig ettersyn med forslagsstillers kommentarer datert 18.06.2019
9. Trekking av innsigelse - Bruket 23 og 29 - eiendom 48/3 og 261 – arealplanID 01061168
10.Fastsatt planprogram
11.ROS-analyse

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt
§ 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Eventuell klage må sendes via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 13.12.2019. Vennligst merk klagen med saksnummer: 17/13911.

 

Sist oppdatert: 22. november 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?