Egengodkjent detaljregulering for rv. 111 Årum bru - Borge

Innhold

Egengodkjent detaljregulering for rv. 111 Årum bru, arealplanID 01061141 - Borge

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har Fredrikstad bystyre i møte 17.10.19, sak 141/19, egengodkjent ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Statens vegvesen har utarbeidet en reguleringsplan for bygging av ny bru på rv.111 over E6 for å bedre framkommeligheten i trafikksystem i Årum krysset. Planen omfatter regulering av arealer til ny bru over E6, ny gang- og sykkelveg med nødvendige sidearealer, samt midlertidig beslag av arealer til anleggsbelte og riggområder.

1. Særutskrift bystyret 17.10.19, sak 141/19
2. Oversiktskart 
3. Plankart R01 datert 10.01.18 sist revidert 26.03.18 
4. Plankart R02 datert 10.01.18 sist revidert 26.03.18 
5. Reguleringsbestemmelser datert 10.01.18, sist revidert 26.03.18 
6. Planbeskrivelse datert 10.01.18, sist revidert 26.03.18 
7. Rapport – ROS-analyse datert 27.11.17 
8. Rapport – Geoteknisk ROS datert 02.10.17

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Eventuell klage må sendes via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 06.12.2019. Vennligst merk klagen med saksnummer: 15/19631.

Sist oppdatert: 13. november 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?