Egengodkjent detaljregulering for Ringstadåsen II, Rolvsøy

Innhold

Egengodkjent detaljregulering for Ringstadåsen II, arealplanID 01061150 – Rolvsøy

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har Fredrikstad bystyre i møte 17.10.19, sak 129/19, egengodkjent ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Planforslaget er utarbeidet av Stenseth Grimsrud Arkitekter AS som plankonsulent på vegne av forslagsstiller Eikelunden eiendom AS. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utbygging av boliger i form av konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse.

Planområdet ligger på Nylende ca. 10 km nord for Fredrikstad sentrum. Planområdet er på ca. 45 daa, det er ubebygd og omgitt av nåværende boligbebyggelse og LNF-område.

1. Særutskrift bystyret 17.10.2019, sak 129/19
2. Oversiktskart
3. Plankart datert 09.11.18, sist revidert 22.07.19
4. Reguleringsbestemmelser datert 09.11.18, sist revidert 22.07.19
5. Planbeskrivelse datert 09.11.18, sist revidert 22.07.19
6. Sammendrag av høringsuttalelser med kommentarer datert 03.05.19
7. Vedlegg 1 Renovajonsteknisk plan datert 03.05.18
8. Situasjonsplan (ikke juridisk bindende) datert 26.10.2018

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt
§ 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Eventuell klage må sendes via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 13.12.2019. Vennligst merk klagen med saksnummer: 16/13402.

 

 

 

Sist oppdatert: 22. november 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?