Egengodkjent detaljregulering for Rådalen Øst, Rolvsøy

Innhold


Egengodkjent detaljregulering for Rådalen Øst, arealplanID 01061100 , Rolvsøy

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har Fredrikstad bystyre i møte 20.06.19, sak 94/19, egengodkjent ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utbygging av boliger i form av blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse.

Planområdet ligger i Rådalen langs Råkollveien på Rolvsøy, ca. 7 km nordøst for Fredrikstad sentrum. Planområdet er på ca. 32 daa, det er ubebygd og omgitt av nåværende boligbebyggelse, LNF-område, hensynssone kulturlandskap, hensynssone høyspenningsanlegg og friområde.

* Bystyrets særutskrift 20.06.2019, sak 94/19
* Oversiktskart i målestokk 1:20 000
* Plankart
* Reguleringsbestemmelser
* Planbeskrivelse
* Landskapsplan datert 14.12.2017, sist revidert 19.03.2019

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Eventuell klage må sendes via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 30.08.2019. Vennligst merk klagen med saksnummer: 12/14676.

 

Sist oppdatert: 07. august 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?